авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 14 |

«Учебник для I и II курсов ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ Допущено Министерством высшего и среднего специального ...»

-- [ Страница 6 ] --

- Matka pitiskla dt k (prsa). - Dt se schovalo za jejich (zda - 7. р.).

4. Дополните предложения словами vechen или cel:

Pracoval jsem... tden, od rna do veera. - Ptali jsme se na to... svch znmch.... u o tom vdli. - O tom mluv u... svt. -... se zastnili tch oslav. - Co jsi dlal... ten msc? - Dopisuje si se... svmi pteli? - Domluvili jsme se, e... sobotu strvme v prod. - Veer jsem sbalil..., co jsem poteboval na cestu. -... rodina mi pomhala chystat vci. - Ml jsem obstarat jzdenky pro... kamardy. - Nespal jsem... noc, ml jsem strach, e se neprobudm vas. -... hodinu jsem stl ve front. - Kdy jsem se vrtil dom, telefonoval jsem kamardm, e je... v podku. - Druh den rno jsme se... seli na ndra. -... ndra ilo letnm dopravnm ruchem. - Nakonec pijel n vlak a... se hrnuli k vagnm. -... cestu jsme pozorovali oknem krajinu. -... den jsme strvili v prod. - Byli jsme... velmi spokojeni s vletem.

5. Неопределенные числительные в скобках напишите в соответствующем падеже:

Slyel jsem o tom od (mnoho lid). - Mluvili jsme o tom s (nkolik) lidmi. - Strvil jsem na venkov pouze (nkolik) dn. - Musm napsat dopisy (nkolik) svm ptelm. - O (kolik) minut jste se opozdil? - Na hiti jsme se setkvali s (mnoh) znmmi. - Povm vm to v (nkolik) vtch. Dostala jsem blahopn k narozeninm od (nkolik) svch znmch. - Nebyla star, bylo j (mlo) pes ticet let. - Seli jsme se tam jen s (nkolik mlo) lidmi.

6. Составьте предложения, употребляя следующие выражения:

jt na polikliniku, bt na poliklinice;

jt na trh, bt na trhu;

jt na ministerstvo, bt na ministerstvu;

jet na konservato, bt na konservatoi;

jet na ndra, bt na ndra;

jt na vysokou kolu, studovat na vysok kole;

jt na nmst pky, stt na nmst mlky;

jet na venkov, t na venkov;

jt na potu, bt na pot 7. Переведите на русский язык:

Jednou za vlky piel k lkask prohldce Jaroslav Haek. „Co vm chyb?“, zeptal se ho vojensk lka. „Nic. Naopak. Mm nkolik vci pebytench. aluden kee, revma, srden vadu a znt slepho steva.“ „V tom ppad bude pro vs smrt v boji vysvobozenm“, ekl lka.

8. Дополните предложения союзом pokud (dokud):

Образец:... (moci), budu pracovat. - Pokud budu moci, budu pracovat.

... (mt teplotu), budete leet. -... (chodit do stedn koly), mval vdy vborn prospch. -... (mi, slouit, zdrav), rd jsem dlal dlouh p try. - Vzpamatujte se,... (bt as). - Nekej hop,...

(nepeskoit). - Chodme na prochzky,... (to, jen, poas, dovolovat).

9. Дополните предложения союзом dokud ne:
Образец: Dvali jsme se za nm,... (zmizet ve tm). Dvali jsme se za nm, dokud nezmizel ve tm.

Zsta tady,... (t, zavolat). - Budu ekat,... (ty, pijt, vy, pijt). - Zstali jsme u rannho,...

(sanitka, pijet). - Zstali jsme v lese,... (zat se stmvat). - Budete muset zstat v nemocnici,...

(pln se uzdravit). - ekej zde tak dlouho,... (j, vrtit se pro tebe). - Lka pijdl kad den tak dlouho,... (udlat se nemocnmu lpe). - Muste dret dietu tak dlouho,... (zhubnout o 10 kg).

10. Союз ne замените союзом dokud ne:

ekej u telefonu, ne t zavolm. - Nepjdu spt dv, ne se vrt. - Dvali jsme se za nm, ne nm zmizel z o. - Nesm vstvat z postele dv, ne se pln uzdrav. - Ne se vrtm, zatm nic nepodnikejte. - Ne pijde lka, nememe nic dlat. - Dv ne pestane pret, nememe v zahrad pracovat. - Nemoc je teba lit dv, ne pijde do nebezpenho stadia.

11. Вместо точек напишите соответствующий предлог, а слова в скобках поставьте в нужном падеже:

Nemocn si stoval... (bolest hlavy, aluden pote, bolest v celm tle, stl nava, nechutenstv). - Lka poslouch pacienta... (prsa, zda), dv se... (krk),... (oi). - V posledn dob se mlo umr... (tuberkulza, chipka) a... (spla). - Sestra napsala pacientovi potvrzen...

(pracovn neschopnost).

12. Переведите на чешский язык:

а) Как вы себя чувствуете? Я чувствую себя хорошо. - У меня болит зуб. - Мне холодно, у меня озноб. - Меня мучает насморк. - Врач спрашивает больного: «На что вы жалуетесь?

Что у вас болит?» - Он болен, у него ангина. - Пациент жалуется на боль в ноге. Врач выслушивает больного. - У него нет аппетита. - В детстве я много болел.

б) В институте я почувствовал себя плохо и пошел домой. Дома я измерил температуру. У меня был жар, все тело болело, болела голова и знобило. Меня очень мучил кашель и насморк. Утром вызвали врача из поликлиники. Врач прослушал грудь и спину, посмотрел горло. «У вас ангина, - сказал врач, - какими болезнями вы болели раньше?» Я сказал врачу, что в детстве часто простужался и много болел. Врач дал мне больничный лист. Потом мама пошла в аптеку за лекарством. Порошки она принесла сразу, а полоскание было готово через два часа. Мама купила также таблетки от головной боли. Несколько дней я лежал в постели, принимал лекарства, полоскал горло. Вначале я не мог ни читать, ни слушать радио. Через пять дней я чувствовал себя уже хорошо, смог встать, но на улицу еще не выходил. Я регулярно пил лекарство, полоскал горло и через неделю был уже вполне здоров.

Slovnek я часто простужался asto jsem se nachladil УРОК Склонение субстантивированных прилагательных мужского, женского и среднего рода мягкой и твердой разновидности.

TLESN VCHOVA A SPORT Jednm z nejdleitjch pedpoklad pro zdrav lovka je tlesn vchova a sport.

V eskoslovensku se tlesn vchova i sport t velk oblib. Pstuj se zde vechny druhy sportu, jako jsou sportovn hry - napklad fotbal (kopan), volejbal (odbjen), hzen, kokov, tenis, dle plavn, veslovn, cyklistika a vechny druhy lehk atletiky, napklad bh, skok do vky i do dlky, hod otpem, diskem, vrh koul1, sportovn gymnastika a mnoh jin. Lehk atletika je vbornou prpravou nejen k movm hrm, vodnm sportm, zimnm sportm a ermu, ale tak k tk atletice, jako je napklad box, (rohovn), zpas2 v klasickm stylu, vzprn. Proto se j tak k krlovna sport. Prodn podmnky SSR umouj i masov provozovn zimnch sport3 - lyovn, skoky na lych1, bruslen vetn krasobruslen, skovn aj. — i nkterch nronch letnch sport, napklad horolezectv.

eskoslovensko je sportovn velmi vyspl zem. eskoslovent sportovci se zastuj tm vech mezinrodnch sportovnch sout2 a zvod2 a dosahuj v nich vynikajcch spch.

Nejednou se stali mistry svta v rznch sportovnch disciplinch. Nejvtch spch dosahuj eskoslovensk mustva (tmy) v hokeji, krasobruslen a sportovn gymnastice.

Dvnou tradici m eskoslovensko v masovm pstovn tlocviku (zkladn tlesn vchovy). Mlad i sta se pravideln schzej v tlocvinch a na hitch, kde se cvi cvien prostn i na nad. Vsledkem obtav ppravy cvienc, sportovc, cviitel a trenr jsou nae spartakidy.

Spartakidy maj svou tradici od. r. 1921, kdy se dlnick mlde SR rozhodla uspodat svj tlovchovn svtek a pedvst vsledky sv sportovn innosti. Toto vystoupen bylo pojmenovno spartakidou na poest Spartaka, kter se stal pro pokrokovou mlde symbolem revolunho bojovnka za svobodu. Od roku 1924 se pod tmto nzvem podaj masov sportovn vystoupen i v SSSR.

*** A.: Nazdar Vlo, kam jde?

V.: Nazdar Alei, jdu na fotbal na Letnou.

A.: A kdo hraje? Jel jsem okolo dopoledne a vidl jsem zstupy lidi ped pokladnou.

V.: Ty to nev? Vdy dnes se utk Sparta se Slavi. Ml jsem co dlat, abych dostal lstek.

To bude jist zajmav zpas, ale Sparta nem pli dobrou formu4. tok je slab a ani obrana A.:

za moc nestoj5.

V.: Ty tomu tak rozum. Kopan nen ping-pong. A kam jde ty?

Mme dnes krajsk pebory2 ve stolnm tenisu.

A.:

V.: Peji ti, abys vyhrl jako vloni.

I j ti peji, aby dnes Sparta dala alespo ti gly6. Ale palce budu stejn dret Slavii. V, e j A.:

fandm7.

*** Bohou, Honza a Vaek se seli ve studentskm klubu v koleji Strahov v pedveer zpasu SSR SSSR.

Bohou: Ahoj kluci, jak se tte na ztej utkn?

Ahoj, prv jsme se o tom s Honzou bavili. Podle poslednch vsledk m vt anci Vaek:

sovtsk mustvo.

Ale my mme tak nadji9. Vidl jsem nedvno v televizi utkn Slovan Bratislava — Honza:

Dukla Jihlava a byl to vborn zpas.

To m pravdu, brank hrl vborn, ani v obran si bratislavt nevedli patn10.

Bohou:

Vaek: Tak jsem ten zpas vidl. Vzpomnte si kluci na ten ndhern Honzv bodyek na modr e?

Bohou: Ale ztra, to bude zpas. Pavlov je ve form, ty jeho niky jsou fantastick. Letos m sovtsk mustvo i mnohem lepho branke.

Honza: Nai se tak zlepili, hlavn v pihrvkch a ve stelb. Jet ale musme zlepit obranu.

Budeme mt vhodu domcho prosted11, tak bychom snad mohli uhrt alespo Vaek:

remzu12.

Bohou: Kluci, j u budu muset jt, za tden dlm zkouku z historie. Ztej zpas tipuju 3: pro ns13.

Vaek: Ahoj, Bohoui.

Honza: Ahoj.

Slovnek alespo (aspo) по крайней мере, по nzev, -zvu m название, наименование меньшей мере nejednou неоднократно, не раз bodyek, -u m силовой прием, толчок obtav самоотверженный телом obrana, -у f оборона, защита bojovnk, -a m борец odbjen, - f волейбол brank, -e m вратарь pstovat sport заниматься спортом bruslen, - n катание на коньках plavn, - n плавание cvienec, -nсе m гимнаст, poest, -i f: na p. (nkoho) в честь физкультурник (кого-л.) cviit упражняться;

с. prostn делать podmnka, -у f условие вольные упражнения;

с. na pojmenovat назвать nad, - m заниматься на pokrokov прогрессивный спортивных снарядах popularita, -у f популярность;

mt cviitel, -e m преподаватель popularitu быть популярным физкультуры, тренер podat устраивать, организовывать cyklistika, -у f велосипедный спорт pravideln регулярно innost, -i f деятельность prbh, -u m ход;

v prbhu в ходе doshnout (neho) достичь, добиться prprava, -у f подготовка (чего-л.) pebor, -u m (спорт.) состязание на hzen, - f ручной мяч, гандбол первенство, чемпионат horolezectv, - n альпинизм pedpoklad, -u m предположение, hit, - n спортплощадка предпосылка kluk, -а m 1. мальчик;

2. парень;

kluci! pedveer накануне ребята! pedvst vsledky продемонстрировать kopan (fotbal), - f футбол результаты kokov, - f баскетбол pihrvka, -у f передача krlovna, -у f королева pprava, -у f подготовка krasobruslen, - n фигурное катание rohovn, - n бокс letos в этом году skovn, - n санный спорт;

катание lyovn, - n катание на лыжах на санках schzet se собираться mov hry игры с мячом mistr svta, -a m чемпион мира sout, -e f соревнование, состязание modr ra, -у f линия зоны защиты soutit соревноваться, состязаться mustvo, -a n команда stoln tenis, -u m настольный тенис ndhern великолепный stelba, -у f стрельба nron druh sportu тяжелый вид ance, -e f шанс спорта erm, -u m фехтование nad, - n спортивный снаряд tlesn vchova, -у f физическое воспит.

tlesn vchova, -у f физическое vsledek, -dku m результат воспитание vyspl развитый;

sportovn v. zem tlocvina, -у f спортивный зал развитая в спортивном tlocvik, -u m физкультура отношении страна tm, -u m команда vystoupen, - n выступление umoovat давать возможность vzprn, - n поднятие тяжестей/ nik, -u m рывок штанги uspodat организовать vdyt’ ведь tok, -u m нападение zkladn основной utkn, - n спортивная встреча zpas, -u m борьба;

z. v klasickm stylu utkat se (спорт.) встретиться классическая борьба vetn в том числе zstup, -u m толпа veslovn, - n гребля zlepit se улучшиться vloni в прошлом году zastnit se принять участие vynikajc выдающийся Лексико-грамматические пояснения 1. skok do vky i do dlky прыжки в высоту и длину skoky na lych прыжки с трамплина hod otpem (kladivem, diskem) метание копья (молота, диска) но: vrh koul толкание ядра 2. Обратите внимание на различие в употреблении следующих существительных: zvod, zpas, sout, pebory, turnaj, mistrovstv, utkn. Их употребление зависит нередко от сочетаемости с другими существительными, обозначающими вид спорта.

zpas (volejbalov, ve volnm stylu, встреча / состязание (по волейболу, воль v klasickm stylu) ной борьбе, классической борьбе) zvod (v plavn, ve skoku, состязание / соревнование (по плаванию, v bhu) по прыжкам, в беге) sout;

mezinrodn sportovn соревнование / состязание;

международные sout соревнования pebory / turnaj турнир / чемпионат / встреча volejbalov utkn волейбольная встреча / матч achov turnaj шахматный турнир mistrovstv svta (v hokeji, ve fotbalu) чемпионат мира (по хоккею, по футболу) 3. umonit / umoovat (nco nkomu) способствовать (кому-л. в чем-л.) Ср.: Prodn podmnky SSR umouj Природные условия ЧССР способствуют provozovn zimnich sport. занятиям зимними видами спорта.

4. mt dobrou formu / bt v dobr form быть в хорошей форме Ср. также:

Sparta nem pli dobrou formu. «Спарта» не в очень хорошей форме.

5. Obrana za moc nestoj. Защита никуда не годится.

Ср. также:

Ten film nestoj za nic. Этот фильм никуда не годится.

Та prce stla za to! Стоило потрудиться!

dt gl (ve fotbalu) забить гол dt gl (v hokeji) забросить шайбу dt gl ko (v kokov) забросить мяч в корзину 7. dret palce = fandit (nkomu) болеть за кого-нибудь (за чью-л. команду) Budu ti dret palce. Я буду болеть за тебя.

Fand Spart. Он (она )болеет за «Спарту».

8. mt anci иметь шанс Sovtsk mustvo m vt anci. У советской команды больше шансов.

9. mt nadji надеяться, питать надежду Mme nadji, e Spartak vyhraje. Мы надеемся, что «Спартак» победит.

10. Bratislavt si nevedli patn. Братиславская команда играла неплохо.

Ср. также:

Vede si v t funkc velmi dobe. Он хорошо исполняет возложенные на него функции.

11. Mme vhodu domcho prosted. Наше преимущество в том, что мы играем на своем поле.

Ср. также:

mt vhodu (z neho) иметь выгоду (от чего-л.) poskytnout vhodu (nkomu) предоставить (кому-л.) выгодные условия 12. uhrt remzu сыграть вничью 13. tipovat zpas предсказывать результат игры Zpas tipuju 3:2 pro ns. Я считаю, что встреча окончится со счетом 3:2 в нашу пользу.

Грамматические объяснения Субстантивированные прилагательные Некоторые существительные в чешском языке имеют форму имен прилагательных типа mlad, jarn и склоняются по образцу этих прилагательных. Это, главным образом, субстантивированные прилагательные и причастия типа vrtn, vedouc. Субстантивирован ные прилагательные мужского рода оканчиваются на -, женского рода - на -а, среднего рода - на -.

Ср.: Мужской род: nemocn больной, vrtn швейцар, hajn лесник, ponocn ночной сторож, pbuzn родственник и др.

Женский род: vrtn вахтер, pokojsk горничная, kopan футбол, odbjen волейбол, vepov свинина и др.

Средний род: kapesn карманные деньги, vstupn плата за вход, cestovn деньги на проезд (подъемные).

Существительные, оканчивающиеся на -, могут быть трех родов: vrchn старший официант - мужск. род;

vedouc (delegace) - мужск. и женск. род;

hovz - говядина, telec телятина - ср. род.

Субстантивированные прилагательные и причастия имеют категорию рода, числа и падежа. Они склоняются как соответствующие прилагательные твердой и мягкой разновид ности.

Формы множественного числа образуются так же, как у соответствующих прилага тельных.

По образцу jarn склоняются только те существительные, которые одновременно имеют функцию прилагательных.

Существительное drobn (мелочь - о деньгах) имеет только формы мн. числа:

Mte drobn? У вас есть мелочь?

Tvrd vzor Mkk vzor Pd Musk rod ensk rod Stedn rod Musk rod ensk rod Stedn rod N. vrtn pokojsk cestovn vedouc vedouc telec G. vrtnho pokojsk cestovnho vedoucho vedouc telecho D. vrtnmu pokojsk cestovnmu vedoucmu vedouc telecmu А. vrtnho pokojskou cestovn vedoucho vedouc telec V. vrtn pokojsk vedouc vedouc L. vrtnm pokojsk cestovnm vedoucm vedouc telecm I. vrtnm pokojskou cestovnm vedoucm vedouc telecm Субстантивированные прилагательные можно разделить на следующие семанти ческие группы, обозначающие:

а) профессии: vrtn, vrtn, vrchn, pracujc;

(субстантивированное причастие см. в упр. 10) б) родственные отношения: pbuzn, pbuzn, vagrov;

в) спортивные игры: kopan, hzen, kokov, odbjen;

г) платежи: jzdn, vstupn, cestovn, njemn, spropitn;

д) мясные блюда: hovz, telec, vepov, skopov;

е) фамилии: Hork, Tun, irok, Vesel, Hrub, Hoej;

ж) географические названия: Hlubok, Zakopan, Kiv, Slan.

УПРАЖНЕНИЯ 1. Ответьте на вопросы:

1. Kter druh sportu pstujete?

2. Ktermu sportovnmu mustvu fandte?

3. Kdo je v tomto roce mistrem svta v hokeji (v kopan, v krasobruslen)?

4. Kter mustva se letos zastn mistrovstv svta ve sportovn gymnastice (v kokov, v lehk atletice)?

5. Kdy a ve kter zemi se bude konat pt olympida?

6. Ve kterch sportovnch disciplnch se sout na zimnch a letnch olympijskch hrch?

2. Вместо точек вставьте выделенные слова:

Kopan:

- Byl jsi v nedli na...? - Ne, j na... nechodm. - Vichni mluvili o verejm zpasu v.... - Mnoz lid si nemohou pedstavit nedli bez....

Hzen:

- Co v o esk... ? -... hraj asto i dvky. - Ze vech sport mm nejradji.... - Kter hra se podob... ?

Odbjen:

- To je m na.... - Mte v ronku dobr hre... ? - Chceme uspodat turnaj v....

- Mezi... a kokovou je velk rozdl.

Kokov:

- Vysokm lidem se... dobe hraje. - Bohuel neumm... moc hrt. - Zn dobe pravidla... ? - Dvm pednost tenisu ped....

3. Образуйте предложения по следующему образцу:

a) Volejbalista hraje volejbal.

Fotbalista hraje...

Basketbalista hraje...

Hokejista hraje...

Tenista hraje...

b) Kdo jezd na lych, je lya.

Kdo jezd na skch, je...

Kdo jezd na bruslch, je...

Kdo hraje hzenou, je... (-k) Kdo hraje kokovou, je... (-k) Kdo hraje odbjenou, je... (-k) c) Horolezec provozuje horolezectv.

Plavec trnuje...

Cyklista dl...

erm pstuje...

Vzpra trnuje...

Boxer pstuje...

4. Дополните предложения:

Koula vrh...

Otpa hz...

Kladivr hz...

5. Подберите синонимы к следующим словам:

volejbal, fotbal, basketbal, box volejbalista, fotbalista, basketbalista tm 6. Слова в скобках поставьте в соответствующем падеже:

eskoslovent (hokejista) pat k nejlepm na svt. - Co k naim (fotbalista)? - Nedvno jsem mluvil s jednm z naich nejlepch (volejbalista). - Pro kadho (tenista) je velmi dleit pravideln trnink. - Co si mysl o tom (basketbalista)? - Mj bratr byl v zahrani s naimi (volejbalista). - Nejlepmu (cyklista) vnuje n podnik pohr. - Nedvno jsem etl knihu o svtoznmm (achista). - Drustvo naich (basketbalistka) je ve vborn form. - etl jsem v zahraninm tisku lnek o naich (volejbalistka).

7. Раскройте скобки, существительные и прилагательные поставьте в соответствую щем падеже:

Pstovn (zavodn plavn) je velmi zdrav. - К (odvetn utkn) v (esk hzen) jsme pozvali (zahranin rozhod). - Jdu radji na (dobr odbjen), ne na (patn kopan). - Fandme (vodn lyovn - 3. р.). - Krom (sportovn podvan) oceujeme na (vodn lyovn) i jeho krsu. - К (dnen sportovn utkn) nastoup dva favorit a to slibuje (dobr kokov). - S (esk odbjen) jsme se seznmili v povlench letech. - Leton rok je rokem (olympijsk hry). - Evropsk kopan se dnes vyrovn (kopan jihoamerick).

8. Ответьте утвердительно на вопросы по следующему образцу:

Mme v ronku dobr bce, co abychom uspodali sout? - Vborn, uspodejme sout v bhu.

Mme v ronku dobr lyae, co abychom uspodali zvod? - Mme na fakult dobr koke, co abychom uspodali turnaj? - Mme na univerzit vborn gymnastky, co abychom uspodali sout? - V naem zvod mme vborn krasobruslae a krasobruslaky, co abychom uspodali mistrovstv? - Mezi naimi studenty mme vborn plavce, co abychom uspodali sout? Mme na fakult vborn achisty, co abychom uspodali turnaj? - Mezi naimi chlapci jsou vborn bci, co abychom uspodali zvod? - Na na univerzit jsou vborn hzenksk drustva, co abychom uspodali celouniverzitn mistrovstv?

9. Предложения типа Petr hraje vborn fotbal замените предложениями типа Petr je vborn fotbalista, и, наоборот, предложения типа Petr je vborn fotbalista замените пред ложениями типа Petr hraje vborn fotbal:

Mirek hraje dobe volejbal. - Zdenk vborn plave. - J jsem patn fotbalista. - Ty jsi dobr skokan do dlky? - Ti chlapci bezvadn hraj hokej. - Ty dvky slab hraj kokovou. - Petr je daleko lep bec ne j. - Vichni moji kamardi jsou velmi dob lyai. - Vechny moje kamardky bezvadn jezd na bruslch. - Mj bratr je vniv achista. - Ti hoi jsou jen prmrn fotbalist. - Ske Vlasta dobe do vky? - Vichni ostatn lpe jezd na lych ne j. - Pavel a Jirka vniv hraj basketbal.

10. Переведите на чешский язык:

а) С каждым годом физкультуре и спорту уделяется все больше и больше внимания.

Молодые и старые занимаются спортом. Спортивные общества (клубы) имеются во всех городах и деревнях. Различные спортивные школы готовят спортсменов, которые потом представляют спорт нашей страны на первенствах мира. Спорт в нашей стране носит массовый характер. Наши спортсмены участвуют почти во всех соревнованиях и добиваются значительных успехов. Сборная СССР по хоккею в течение многих лет является чемпионом мира. На чемпионате мира по фигурному катанию весь мир рукоплескал замечательным советским фигуристам. Известны имена наших спортсменов и по другим видам спорта. На летних и зимних олимпийских играх спортсмены СССР завоевывают медали по различным видам спорта.

б) А.: Ты идешь сегодня на стадион?

Б.: Да, мне пришлось побегать, прежде чем я достал билет.

А.: А за кого ты болеешь?

Б.: Я старый болельщик «Спартака».

А.: Да, у «Спартака» очень хорошая защита и нападающие неплохие. А их вратарь всегда играл в сборной СССР.

Б.: Я с нетерпением жду первенства мира. Интересно, кто будет чемпионом мира. Ведь у нас очень серьезный соперник.

Slovnek с каждым годом kadm rokem представлять reprezentovat сборная (команда) nrodn mustvo завоевать медали zskat medaile нападающий tonk ждать с нетерпением velmi se tit na со мне интересно jsem zvdav соперник soupe 11. Скажите, какой вид спорта вы любите. Расскажите о летних и зимних видах спорта.

УРОК Степени сравнения прилагательных. Образование страда тельных причастий. Страдательный залог. Формы пассива.

PRAHA Praha je hlavnm mstem eskoslovenska. Pro svou starobylost a krsu je pitalivm clem mnoha turist ze zahrani a tak ze Sovtskho svazu.

Praha se tm vem cizincm velmi lb. Alexander Humboldt pokldal Prahu za nejkrsnj msto v Evrop. Praha m toti velmi hezkou polohu, je rozloena na pahorcch kolem vltavskho dol. U tm je zajmavj ne msta lec v rovin. Ke krse Prahy pispv2 pak zvlt jej star architektura. Praha byla budovna po dlouh stalet v rznch stavitelskch slozch. Svj historick charakter si zachovala lpe ne jin star msta a stala se tak vlastn velkm pirozenm muzeem architektury. Kdy prochzte tsnmi ulikami Starho Msta, pochopte snadno, pro je Praha tak odlin od jinch mst a pro Humboldt, Goethe a jin ji tak obdivovali3.

Historickm jdrem Prahy je Star Msto. Ve 14. stolet bylo zaloeno Nov Msto a pozdji dal sti. Dnes je Praha rozdlena na deset obvod. Pes Vltavu vede 13 most, z nich nejstar je gotick Karlv most. Byl postaven ve 14. stolet eskm krlem Karlem IV. Na levm behu Vltavy na vin nad Prahou dominuje mstu4 Prask hrad, kdysi sdlo eskch krl, dnes sdlo prezidenta republiky. Na Hradanech se ty katedrla svatho Vta, jeden z nejkrsnjch a nejvtch gotickch chrm v eskoslovensku. Jet mnohem star je kostel svatho Ji na Hrad, kter byl postaven v 10. stolet. Takovch starobylch pamtek, zvlt ve slohu gotickm a baroknm, m Praha velk mnostv.

Perlou esk barokn architektury je chrm svatho Mikule, kter psob5 zejmna svou monumentalitou. V baroknm slohu je postaveno nejen mnoho dalch kostel, ale i mnoho lechtickch palc a manskch dom.

Jednm z nejpamtnjch mst Prahy je Vyehrad. Na vyehradsk skle zdvhajc se nad Vltavou byl bjn hrad Libuin. Libue byla podle starch eskch povst zakladatelkou esk panovnick dynastie. Dnes je na Vyehrad hbitov, kde je pochovno mnoho slavnch eskch lid.

Praha je tak sdlem nejstar stedoevropsk univerzity. Byla zaloena roku 1348. Mohli bychom vypotvat dlouho dal zajmavosti a pamtky Prahy, ale bude lep, kdy si do Prahy zajedete a poznte sami krsu tohoto msta.

Slovnek bjn сказочный pahorek, -rku m холм barokn в стиле барокко palc, -e m дворец cl, -e m цель;

bt pitalivm clem pamtn памятный, достопримечатель быть притягательной целью ный cizinec, -nсе m иностранец panovnick правящий etn многочисленный perla, -у f перл, жемчужина dal следующий pochopit понять hrad, -u m кремль pochovat похоронить hbitov, -a m кладбище poloha, -у f положение, местоположение jdro, -а n зд. центр postavit построить katedrla, -у f кафедральный собор pirozen естественный mansk городской rovina, -у f равнина muzeum, muzea n музей rozkldat se располагаться obvod, -u m район slavn известный odlin отличный, иной;

bt o. (od sloh, -u m стиль;

stavitelsk s. архи neho) отличаться (от чего-л.) тектурный стиль snadno легко vlastn собственно, собственно говоря stolet: po dlouh staleti в течение vypotvat перечислять столетий vina, -у f возвышенность starobylost, -i f древность zachovat сохранить starobyl древний zajmavost, -i f что-то интересное, lechtick дворянский представляющее интерес tm почти zakladatelka, -у f основательница toti собственно говоря zaloit основать tyit se возвышаться, выситься zdvhat se возвышаться, выситься dol, - n долина zejmna прежде всего, главным обра vst: pes Vltavu vede 13 most через зом Влтаву переброшено 13 мостов Лексические замечания 1. pokldat (nkoho, nco za nkoho, nco) считать (кого-л., что-л. кем-л., чём-л., каким-л.) Pokldme Prahu za nejkrsnj msto Мы считаем Прагу красивейшим городом v Evrop. Европы.

Подобное же управление имеют и другие глаголы с этим значением: povaovat, potat (nkoho, nco za nkoho, nco):

Povauji ho za svho nejlepho Я считаю его своим самым лучшим ptele. другом.

Potm ho za dobrho ka. Я считаю его хорошим учеником.

2. pispvat (k nemu) а) способствовать, содействовать pispt (k nemu) (чему-л.) Ke krse Prahy pispv jej architektura. Прага красива своей архитектурой.

Ср. также:

Spolen prce pispv k rozvjen naich Совместная работа способствует развитию vzjemnch vztah. наших взаимоотношений.

б) вносить вклад Pedseda podkoval vem delegatm, e Председатель поблагодарил всех делегатов vznamn pispli k jednn sjezdu. за тот большой вклад, который они внесли в работу съезда.

3. obdivovat (nkoho, nco) восхищаться, восторгаться (кем-л., чем-л.) Obdivuji Prahu. Я восхищаюсь Прагой.

Obdivujeme vae spchy. Мы восхищаемся вашими успехами.

4. dominovat (nemu) доминировать (над чем-л.) Mstu dominuje Prask hrad. Над городом возвышается (доминирует) Пражский град.

5. psobit - многозначный глагол. Он может означать:

а) влиять, (воз)действовать, производить впечатление:

Chrm sv. Mikule psob svou Храм святого Микулаша впечатляет своей monumentalitou. монументальностью.

б) psobit (zmny) вызывать изменения:

Vechno to zpsobilo velk zmny Все это привело к большим изменениям ve spolenosti. в обществе.

в) работать:

Kde psob v tatnek? Где работает ваш отец?

Грамматические объяснения Степени сравнения прилагательных В чешском языке, так же как и в русском, большая часть качественных прилага тельных, а также относительные прилагательные с качественными значениями имеют три степени сравнения;

1) положительную (prvn stupe - pozitiv) 2) сравнительную (druh stupe - komparativ) 3) превосходную (tet stupe - superlativ).

Сравнительная степень образуется при помощи суффиксов -ej (-j), -, -: krsn krsnj, mlad - mlad, hezk - hez.

Превосходная степень образуется присоединением префикса nej- к формам сравни тельной степени: nejkrsnj, nejmlad, nejhez.

Формы сравнительной степени при помощи суффикса -ej (после губных и n, t, d j) образуются от большей части прилагательных на -v, -l, -r, -sk, -ck, -n и др.: nov novj, rychl - rychlej, bl - blej, moudr - moudej, ptelsk - pteltj, praktick praktitj, astn - astnj, svat - svtj.

Примечание. Перед суффиксом -ej (-j) возникает чередование согласных k/, h/, ch/, r/ и групп sk/, ck/: hork - horej, uboh - uboej, lidsk - lidtj, filozofick - filozofitj.

При помощи суффикса - сравнительная степень образуется от прилагательных на -ok, -ek, -k, -b, -d, -h, -ck и др., причем у прилагательных на -ok, -ek, -k суффикс - присоединяется прямо к корню, а у прилагательных с основой на прочие согласные на ступает изменение: ch, h, z, s. Ср. примеры:

vys-ok - vy hluch - hlu slab - slab ir-ok - ir krtk - krat tich - ti dal-ek - dal zk - u tvrd - tvrd nz-k - ni mlad - mlad blzk - bli star - star drah - dra dk - id zadn - zaz Примечания: 1. При образовании сравнительной степени с суффиксом - долгий корневой гласный сокращается (см. примеры выше).

2. Сравнительная степень dal (dalek) имеет также значение следующий, последующий.

При помощи суффикса -i сравнительная степень образуется от некоторых прилага тельных на -k, причем согласный основы -k чередуется с -:

hezk - hez mkk - mk lehk - leh trpk - trp / trpej tenk - ten hebk - heb / hebej vlhk - vlh mlk - ml / mlej Примечание. У некоторых прилагательных имеются две формы сравнительной степени:

hust - hustj/hust, krotk - krotej/kroti, snadn - snadnj/snaz.

У отдельных прилагательных формы сравнительной степени образуются от другой основы (неправильные формы):

velk - vt zl - hor mal - men patn - hor (patnj) dobr - lep dlouh - del По сравнению с русским языком в чешском языке простые степени сравнения распространены гораздо шире, чем описательные. Ср.: более красивый - krsnj, хотя и в чешском языке употребляются описательные формы, состоящие из наречий и прилага тельных:

vce rozen / rozenj более распространенный vce pizpsoben/pizpsobenj более приспособленный Примечание. При выборе суффикса сравнительной степени прилагательных в некоторых случаях может помочь сравнение с русским языком. Суффиксу -ej (-j) в русском языке соответствует, как правило, суффикс сравнительной степени -ее или -ей или же описательные формы с более: milej милее, более милый, rychlej быстрее, более быстрый. Суффиксам - и - в русском языке соответствует суффикс -е(-е) или описательные формы: mlad моложе, star старше, более старый, leh легче, более легкий.

При употреблении сравнительной степени сопоставляемое слово присоединяется союзом ne:

mlad ne j o dva roky моложе меня на два года Je hez ne ty. Она красивее тебя.

Letadlo je rychlej ne vlak. Самолет быстрее поезда.

При превосходной степени сопоставляемое слово употребляется в род. падеже с пред логом z (ze), реже - в твор. падеже (устар.) с предлогом mez, например:

Byla nejmlad a nejhez ze Она была самой молодой и самой красивой vech. из всех.

nejpjemnj z cel spolenosti самый приятный из всего общества nejzkuenj mezi vemi самый опытный из всех Примечание. Чешские формы сравнительной и превосходной степени на -ej (krsnj) не следует смешивать с русскими прилагательными типа величайший, интереснейший, не всегда выражающими сравнение. Последние переводятся обычно на чешский язык сочетаниями с усилии тельными наречиями velice, velmi. Ср.: Это интереснейшая книга То je velmi zajmav kniha. Если в предложении есть элемент сравнения, то в чешском языке употребляется превосходная степень.

Praha je nejkrsnj ze vech mst. Прага - красивейший из городов.

Образование страдательных причастий Страдательные причастия прошедшего времени образуются от основы прошедшего времени переходных глаголов совершенного и несовершенного вида посредством суффиксов:

-en, -n, -t.

а) -en. При помощи этого суффикса страдательные причастия образуются от глаголов с основой на согласный и на -i (обычно с чередованием согласных и групп согласных): k/c, d/z, t/, sl/l, st/, zd/. Ср.: nst (nesl) - nes-en, vst (vedl) - ved-en, pci (pekl) - peen, ci (ekl) een, ukrst (ukradl) - ukraden, osvobodit - osvobozen, vymltit - vymlcen, vymyslit - vymylen, pustit - putn, zpozdit - zpodn.

У некоторых страдательных причастий чередование не наступает. Ср.: zddit - zddn, soustedit - soustedn, pokosit - pokosen, koupit - koupen, zlomit - zlomen, upravit - upraven, nakreslit - nakreslen. Этот же суффикс употребляется также при образовании страдательных причастий от некоторых глаголов на -out: natisknout - natitn, doshnout - dosaen.

б) -n. При помощи этого суффикса страдательные причастия образуются от глаголов, основа прошедшего времени которых оканчивается на прочие гласные (а-, е-): vybrat - vybrn, smazat - smazn, vypracovat - vypracovn, zavolat - zavoln, szet - szen, pst - psn, vidt vidn.

в) -t. Суффикс -t участвует в образовании страдательных причастий от глаголов на -nout (1) и некоторых двусложных глаголов, основа прошедшего времени которых равна корню на гласный (2):

1) rozhodnout - rozhodnut, nabdnout - nabdnut, odznout - odznut, но: tisknout - titn, vythnout - vytaen, zatknout - zaten, zamknout - zamen, doshnout - dosaen, napadnout - napaden;

2) krt - (po)kryt, (u)mt - umyt, (vy)pt - vypit, zabt - (za)bit, (pi-, za-)jmout - (pi-, za-)jat.

Примечания: 1. У глаголов на -а- (типа dlat) перед суффиксом причастия -n гласный основы -а становится долгим: udln, pozvn, vykonno, zpracovna.

2. У глаголов типа mt, t, bt в формах страдательных причастий корневой гласный сокра щается: (u)myt, (u)it, (za)bit.

Страдательный залог. Формы пассива (Trpn rod. Pasivum) В активных конструкциях (действительный залог) глагольное действие исходит от производителя действия, который выражается им. падежом существительного (или заменяющих его слов) и выступает в функции грамматического субъекта предложения:

Profesor chvl studenta. В формах пассива (страдательный залог) в функции носителя глагольного действия выступает семантический объект, который подвергается какому-либо действию. В пассивных конструкциях производитель действия не находится в центре внимания, не является грамматическим субъектом, часто вообще не бывает выражен: Student je chvlen.

Страдательный залог в чешском языке может быть выражен:

1. Описательными формами, состоящими из краткого страдательного причастия смыслового глагола и соответствующих форм глагола bt: dm je postaven, pln byl pipraven, lstky budou vyprodny.

2. Конструкцией с возвратной формой глаголов: domy se stavj, pln se pipravuje, lstky se prodvaj;

lstky se prodvaly vera, lstky se budou prodvat ztra.

Формы описательного пассива slo jednotn slo mnon 1. jsem chvlen, -a jsme chvleni, -y as 2. jsi chvlen, -a jste chvleni, -y ptomn 3. je chvlen, -a, -o jsou chvleni, -y, -a 1. byl, -a jsem (po)chvlen, -a byli, -y jsme (po)chvleni, -y as 2. byl, -a jsi (po)chvlen, -a byli, -y jste (po)chvleni, -y minul 3. byl, -a, -o (po)chvlen,-a, -o byli, -y, -a (po)chvleni, -y, -a 1. budu (po)chvlen, -a budeme (po)chvleni, -y as 2. bude (po)chvlen, -a budete (po)chvleni, -y budouc 3. bude (po)chvlen, -a budou (po)chvleni, -y, -a Zpsob bu (po)chvlen, -a, -o;

bume (po)chvleni, -y;

bute (po)-chvleni, -y, -a rozkazovac 1. byl, -a bych (po)chvlen, -a Kondicionl 2. byl, -a bys (po)chvlen, -a 1. byli, -y bychom (po)chvleni, -y ptomn 3. byl, -a by (po)chvlen, -a 1. byl, -a bych bval, -a (po)-chvlen, -a Kondicionl 1. byli, -y bychom bvali, -y 2. byl, -a bys bval, -a (po)-chvlen, -a minul (po)chvleni, -y 3. byl, -a by bval, -a (po)-chvlen, -a Формы описательного пассива чаще употребляются в современном чешском языке от глаголов совершенного вида, в то время как возвратно-страдательные конструкции обычны у глаголов несовершенного вида:

obil bylo vymlceno obil se mlt stroje byly vyrobeny stroje se vyrbj Однако, в отличие от русского языка, описательный пассив возможен и у несовершен ного вида, а возвратная форма - у совершенного:

a) Student je chvlen. Студента хвалят. (букв. Студент хвалим).

Zbo je vyrbno na export. Товары производятся на экспорт.

Slovnk bude vydvn v seitech. Словарь будет выходить отдельными тетрадями.

б) V minulm roce se vyrobilo В прошлом году было выпущено 20 000 automobil. 20 000 автомобилей.

Vc se rozhodne v nejblich dnech. Вопрос будет решен в ближайшие дни.

Koup se maso a udlaj se zky. Покупается мясо и делаются отбивные.

Примечание. Формы возвратно-страдательного пассива употребляются, как правило, при обозначении действий повторяющихся и обычных. Ср.:

Knihy se vydvaj ve velkch nkladech. Книги издаются большими тиражами.

Obchody se otvraj v osm hodin. Магазины открываются в восемь часов.

Хотя, как правило, образование форм пассива возможно от глаголов переходных (mt okna - okna se myj), особенностью чешского языка, в отличие от русского, является широкое распространение в нем форм так называемого безличного пассива (neosobn pasvum), образованного от косвенно-переходных (mluvit o nkom, doshnout neho) и непереходных глаголов (pracovat, tanit, spt, jt, chodit). Ср.:

Bylo dosaeno velkch spch. Были достигнуты большие успехи.

О tom se hodn mluvilo. Об этом много говорили.

Dnes se nepracuje. Сегодня не работают.

Со se dnes va? Что сегодня готовят?

lo se cestou necestou. (Мы, они) шли куда глаза глядят.

Примечание. В русском языке таким безлично-страдательным конструкциям соответствуют, как правило, активные неопределенно-личные конструкции со сказуемым в 3-м лице мн. числа (работают, говорят). Например:

Dlouho se odpovalo. Мы (они) долго отдыхали.

Dlouho se ekalo. Мы (они) долго ждали.

УПРАЖНЕНИЯ 1. Переведите текст и определите, от каких прилагательных образована превосходная степень:

„A jet musm pochvlit tebe, tebe, esk ei, jazyku nejt mezi vemi, jazyku z nejbohatch vemi vznamy a odstny, ei nejdokonalej, nejcitlivj, nejkadencovanj ze vech e, kter znm nebo kter jsem slyel mluvit. Chtl bych umt napsat ve, co dovede vyjdit, chtl bych ut aspo jedinkrt vech krsnch, uritch, ivoucch slov, kter jsou v tob...“ (Karel apek, Chvla ei esk).

2. Имена прилагательные в скобках напишите в сравнительной и превосходной степени:

Moskva je jednm z (velk) mst celho svta, Praha je jedno z (krsnch) mst v Evrop. - Praha je mi (drah - 3. st.) mstem svta. - Karlv most je (star) ze vech most pes Vltavu. - Chrm sv.

Vta je (velik) stavba na Hradanech. - Praha le na kiovatce (ivch) evropskch cest. - Za (velk - 3. st.) povinnost obana povaujeme dt vlasti kad den svho ivota. - To je cesta k (astn - 2. st.) ztku. - Tento rok se stal rokem een (palivch - 3. st.) otzek naeho ivota. Pavel je mj (dobr) ptel. - Ta zdnliv (krtk a pm - 3. st.) cesta je cestou do propasti. - m (pirozen - 2. st.) je e, tm je lep. - m (tich) je voda, tm je (hlubok). - m (hebk) vlna, tm je (drah). - Refert muste udlat trochu (krtk). - Stv se pod (hloup). - Leton zima je (krut) ne losk. - V zim jsou noci (dlouh) ne v lt. - Kter z tch psn je (pkn)? - ern moe je (hlubok - 2. st.) ne Azovsk. - Sovtsk balet je (oblben) v celm svt. - Leninova tda je (irok) ne Gorkho tda. - Letadlo je (rychl) dopravn prostedek. - Tmav ltka je (praktick) ne svtl. - Pm cesta je vdy (krtk). - Otec je (star) ne matka o pt let. - Bratr je (mlad) ne sestra o ti roky. - Ped pti lety byla daleko (hezk). - Prvn krok je vdy (tk - 3.

st).

3. Образуйте страдательные причастия от следующих глаголов:

hrt, vyistit, posoudit, vrtit, hodit, zamilovat, pesvdit, tvoit, otevt, pozvat, oekvat, zaloit, napsat, vychovat, vychovvat, snit, sniovat, it, roziovat, uvait, pest, pinst, spojit, vyuvat, budovat, zachovat, stavt, doshnout, vytisknout, ocenit 4. Образуйте страдательный залог при помощи описательного пассива:

Praskou univerzitu zaloil Karel IV. r. 1348. - Prahu asto pokldaj za nejkrsnj msto v Evrop. - Praha se budovala po dlouh stalet. - Sovtsk armda osvobodila eskoslovensko od faistickch okupant. - Nae stty podepsaly smlouvu o ptelstv a povlen spoluprci. - Tyto knihy ilustrovali znm mali. - Pekvapilo m to. - Nai dlnci doshli velkch spch. - Dopis jsem napsal a odeslal ped tdnem. - Zvodn vbor zhodnotil nae vkony. - et jsem zaplatil vas. - Poas ohrouje rodu. - Pinutili ns k tomu. - Rann odvezli do nemocnice. - Vechny moje vci mi vrtili ped tdnem. - Nov eskoslovensk film promtali skoro ve vech kinech.

- Delegaci uvtali pedstavitel zvodu.

5. Образуйте действительный залог:

Образец: Byli jsme tm velice pekvapeni. - To ns velice pekvapilo.

Byl pipraven pln. - Pipravili (jsme) pln.

Vechny zvazky jsou plnny. - Jednotliv vkony byly hodnoceny zvl. - V naem hospodstv bylo dosaeno znanch spch. - Moskevsk univerzita byla zaloena r. 1755. - Zprvy byly veejn eny nktermi lidmi. - Km jsi byla pozvna na koncert? - V na zemi jsou budovny nov koly, instituty, jsou zakldny nov podniky. - Nae ptelstv je zpeetno spolen prolitou krv. - Praha byla mnohokrt opvovna eskmi bsnky. - J. Fuk byl zaten gestapem v r. 1942, pozdji odvezen do Nmecka a v roce 1943 popraven. Jeho kniha „Report psan na oprtce“ byla peloena do mnoha jazyk. - Nrodn divadlo v Praze bylo postaveno za penze lidu. - Praha je obdivovna vemi cizinci. - Praha byla budovna po dlouh stalet v rznch slozch. - Praha je dnes rozdlena na deset obvod. - Vltava je peklenuta tincti mosty.

6. Образуйте безличную возвратную форму пассива:

Образец: Musme o tom rychle rozhodnout. - Mus se o tom rychle rozhodnout.

Nesmme na to zapomenout. - Co budeme dlat ztra? - Pojedeme v nedli na vlet? - Rno vstvme v sedm hodin. - Co dlali o svtcch? - Chodili jste do lesa na houby? - Ztra budou tanit vude. - Musme na to dvat pozor. - Jezdili vera na lodikch. - Jak pelote ta slovka do rutiny? - To nesmte dlat. - Jak to eknete? - O tom budou dlouho vypravovat. - Pod na n vzpomnme. - Nevdli jsme to. - Od ztka budeme muset jezdit trolejbusem.

7. Напишите краткий рассказ, употребляя следующие слова:

о dovolen, rekreace, hotel, tbor, lto, mt rd, slunce, cestovat, vlet za msto, po obd, cestovat vlakem (autobusem, osobnm autem), pota, telegrafovat, ekat na..., penze, mt chu na..., promtat v kin, lstky, objednat, rezervovat, dvat se, bt naden (m), obdivovat (co) 8. Образуйте безличную форму пассива:

V poslednch letech lid hodn cestuj. Jezd vlakem nebo autem, stle vce tak ltaj letadlem. Z Moskvy do Prahy jezd bu pes Kyjev a op, nebo pes Brest a Varavu. Letadlem TU 154 letme z Moskvy do Prahy jen 2 hodiny. Tm uetme spoustu asu. V Praze lid nejastji jezd tramvaj. Avak nejvc uvidme, kdy chodme pky.

9. Из словосочетаний образуйте предложения при помощи описательной, возвратной или безличной формы пассива:

Образец: vystavt nov hotel. - V Praze byl nedvno vystavn nov hotel.

hodn stavt. - V Moskv se nyn hodn stav.

pokldat za krsn msto;

postavit nkolik novch hotel;

jezdit metrem (autobusem, trolejbusem, taxkem);

budovat podzemn drhu;

chodit do kavren a vinren;

vyrbt rzn druhy zbo;

pt smchovsk a plzesk pivo;

vypustit kosmickou lo;

vydvat knihy v rznch jazycch;

pestupovat na Vclavskm nmst 10. Переведите на чешский язык:

а) Мне еще трудно ходить. - О нем много говорили. - Его ждут довольно продолжительное время. - По этой дороге ходили в школу. - Здесь не курят. - Об этом уже вообще не помнят.

- Мы должны будем ездить на метро. - В Праге целых два столетия строили в стиле барокко.

- Завтра мы поедем в Плзень. - Хорошо, идем на концерт. - Сегодня мы хорошо спали (нам сегодня хорошо спалось). - Вчера мы много танцевали. - Будут сегодня танцы? - После обеда мы отдыхали. - Об этом много и страстно спорили. - На этих заводах образцово работают. - У нас сегодня стирка (стирают). - Шли быстро. - Были достигнуты хорошие результаты. - Были использованы все средства. - Работу будем продолжать. - Эту книгу можно читать.

б) Прага, один из старейших и красивейших городов Европы, была основана в IX веке.

Прага, столица Чехословацкой Социалистической республики, представляет собой памятник истории чешского народа, его культуры, искусства и архитектуры. Прага расположена по обеим берегам реки Влтавы, самой большой реки в Чехии. Через Влтаву переброшено мостов. Самым старым из них является Карлов мост. На левом берегу Влтавы возвышается Пражский град - Градчаны. Когда-то это была резиденция чешских королей, сейчас это резиденция президента республики.

Наиболее интересным местом в Праге является Староместская площадь, где находятся знаменитый орлой и памятник Яну Гусу. В Праге находится один из старейших университетов Европы, основанный Карлом IV в 1348 году. Известный пражский Национальный театр был построен на деньги народа. Над сценой сделана надпись «Народ себе». В настоящее время Прага является крупнейшим политическим, культурным и экономическим центром Чехословакии. Прага имеет много крупнейших промышленных предприятий с самой современной техникой.

в) Москвичи считают Москву одним из красивейших городов Советского Союза. - Все преподаватели считают моего друга самым талантливым студентом. - Своим трудом мы способствуем развитию нашей страны. - Расцвету его таланта помогла любовь к искусству.

- Все восхищались ее игрой. - Мы долго рассматривали это произведение искусства и восхищались мастерством художника. - Это событие произвело на меня большое впечатление. - Вторая мировая война нанесла большой урон нашему народному хозяйству.

Slovnek целых два столетия cel dv stalet мастерство mistrovstv талант talent урон koda 11. Ответьте на вопросы:

1. Kde le Praha? 2. Kolik obyvatel m Praha? 3. S ktermi msty svta m Praha pm leteck spojen? 4. Jak dlouho byla Praha budovna? 5. Pro je Praha pirozenm muzeem architektury? 6.

Kter st Prahy je jejm historickm jdrem? 7. Na kolik obvod je Praha rozdlena? 8. Kolik most vede pes Vltavu? 9. Kter prask most je nejstar? 10. Kde se rozkld Prask hrad? 11.

Kter nejznmj historick a architektonick pamtky jsou na Hradanech? 12. Kdy byla zaloena Karlova univerzita? 13. Kolik je v Praze muze a divadel?

LEKCE Творительный беспредложный падеж. Сослагательное наклонение прошедшего времени. Спряжение форм сослага тельного наклонения прошедшего времени. Родительный и предложный падежи единственного числа и предложный падеж множественного числа неодушевленных существительных муж ского рода. Союзы kdy, i kdy, a. Предлог od.

HRNEKU, VA!

(Podle Karla Jaromra Erbena) V jedn vsi byla jedna chud vdova a mla jednu dceru. ily v star chaloupce s dokovou, roztrhanou stechou a mly na pd nkolik slepic. Star chodila v zim do lesa na dv,1 v lt na jahody a na podzim na pole sbrat2, a mlad nosila do msta vejce na prodej, co jim slepice snesly.

Tak se spolu ivily.

Jednou v lt star se trochu roznemohla a mlad musela sama do lesa na jahody, aby mly co jst. Vzala hrnec a kus ernho chleba a la. Kdy mla hrnec pln jahod, pila v lese k jedn studnce;

tu si k t studnce sedla, vyndala si ze zstry chlb a zaala obdvat. Bylo prv poledne.

Najednou se tu odnkud vzala njak star ena3, vypadala jako ebrk a v ruce drela hrneek.

„Ach, m zlat panenko“, povd ebrk, „to bych jedla! Od verejka od rna nemla jsem ani kousek chleba v stech. Nedala bys mi kousek toho chleba?“ „I pro ne,“ ekla ta dvka, „chcete-li, teba cel;

vak j dom dojdu.“ „Zapla pnbh, m zlat panenko4, ale kdy jsi, panenko, tak hodn, musm ti tak nco dt. Tuhle ti dm hrneek. Kdy ho doma postav na stl a ekne: „Hrneku, va!“ nava ti tolik kae, co bude chtt. A kdy bude myslit, e u m kae dost, ekni: „Hrneku, dost!“ a hned pestane vait. Jen nezapome, co m ct.“ Tu j ten hrneek podala a ztratila se.

Kdy pila dvka dom, povd matce, co se j v lese pihodilo5, a hned postavila hrneek na stl a ekla: „Hrneku, va!“ Chtla vdt, jestli ji ta ebrck neobelhala. Ale hned se zaala v hrneku kae vait a pod j bylo vc a vc, a co by deset napotal6, byl u hrneek pln. „Hrneku, dost!“ a hrneek pestal vait.

Hned si ob sedly a s chut jedly. Kae jako mandle7. Kdy se najedly, vzala mlad do koku nkolik vajec a nesla je do msta. Ale musila tam s nimi dlouho na trhu sedt, dvali j za n mlo, a teprve v sam veer je prodala.

Star se j nemohla doma dokat, u se j taky chtlo jst a mla zas chu na kai. Vzala tedy hrneek, postavila ho na stl a sama ekla: „Hrneku, va!“ Tu se v hrneku zaala hned kae vait, a sotva se star otoila, byl u pln.

„Musm si taky dojt pro misku a pro lci8“, povd si star a jde pro to do komory. Ale kdy se vrtila, zstala leknutm jako omren9: kae se valila plnm hrdlem10 z hrneku na stl, se stolu na lavici a s lavice na zem. Star zapomnla, co m ct, aby hrneek pestal vait. Piskoila a pikryla hrneek miskou;

myslila si, e tm kai zastav. Ale miska spadla na zem a roztloukla se, a kae se hrnula neustle dol jako povode. U j bylo v sednici tolik, e star odtud musela utct do sn;

tu lomila rukama11 a bdovala: „Ach, ta neastn holka! Co to pinesla? J jsem si hned pomyslila, e to nebude nic dobrho.“ Za chvilku u tekla kae ze sedniky pes prh do sn. Star u nevdla kudy kam12 a vylezla na pdu. Zatm ale bylo kae pod vc a vc a netrvalo dlouho, valila se u jako mrana dvemi i oknem na nves, na silnici, a kdo v, jak by to bylo vzalo konec, kdyby se prv natst mlad nevrtila a neekla: „Hrneku, dost!“ Slovnek bdovat жаловаться, сетовать dol внизу dokat se дождаться dokov: dokov stecha, -у f соло roztrhan разорванный, изодранный менная крыша sednice, -e f горница, светлица dv, - n (собир.) дрова silnice, -e f шоссе hodn добрый, хороший slepice, -e f курица holka, -у f девушка sotva едва hrnec, -nсе m горшок star, - f старая женщина hrnout se валом валить ttudnka, -у f колодец chud бедный srh, -u m рынок jahoda, -у f клубника teba даже, хоть jednou однажды tuhle вот тут komora, -у f зд. кладовая tuze слишком, очень koek, -ku m корзина sta, st pl рот;

nemla nic v stech у kus, -u m кусок;

k. chleba ломоть хлеба нее не было ни крошки во рту lavice, -e f скамейка, лавка vait варить mrano, -a n туча verejek: od verejka со вчерашнего najednou вдруг дня nves, nvsi f деревенская площадь ves, vsi f деревня neustle постоянно, все время vylzt na pdu полезть на чердак obelhat обмануть vyndat вынуть, достать otoit se обернуться, повернуться vypadat выглядеть panenka, -у f девушка zastavit остановить pomyslit si подумать zstra, -у f фартук pod все время, постоянно ztratit se исчезнуть povode, -dn f наводнение ebrk, -у f нищенка prv как раз ivit (rodinu) содержать (семью) piskoit подбежать ivit se питаться, кормиться;

жить;

tak pda, -у f чердак se spolu ivily так они и жили roznemoci se заболеть, разболеться вместе roztlouci se разбиться Lexikln-gramatick poznmky 1. chodit na dv ходить за дровами chodit na jahody, na houby ходить за ягодами / по ягоды, за грибами / по грибы 2. chodit na pole sbrat ходить в поле собирать (остатки урожая) 3. Najednou se tu odnkud vzala star ena. Вдруг откуда не возьмись стаpyxa.

4. Zapla pnbh, m zlat panenko. Помоги тебе бог, моя дорогая девушка.

5. pihodit se (nkomu nco) случиться (с кем-л.) Povdla matce, co se j v lese pihodilo. Она рассказала матери, что с ней случилось в лесу.

6. А со by deset napotal. Не успел оглянуться.

7. Kae jako mandle. Каша просто объеденье.

8. dojt pro nco сходить за чем-л.

После глаголов движения предлог pro указывает на цель движения:

Musm si taky dojt pro misku a pro lci. Я должна сходить за ложкой и миской.

Musm jt pro mlko (noviny, cigarety). Я должна пойти за молоком (за газетой, за сигаретами).

9. Zstala leknutm jako omren. От испуга остановилась (как) ошеломлен ная. (См. граммат. объяснения.) 10. Kae se valila plnm hrdlem. Каша текла рекой.

11. lomit rukama заламывать руки 12. Nevdla kudy kam. Она не знала, что ей делать.

Gramatick vklady Творительный беспредложный падеж в чешском языке В чешском языке при определении причины, места и в некоторых других случаях употребляется беспредложный твор. падеж, которому в русском языке соответствуют предложные конструкции других падежей. Так, при определении причины твор. беспред ложный падеж соответствует род. падежу с предлогом от:

Leknutm zstala stt. От испуга она остановилась.

Tsl se strachem. Он дрожал от страха.

Chvli se zimou. Они дрожали от холода.

Dt skkalo radost. Ребенок прыгал от радости.

Babika plakala tstm. Бабушка плакала от счастья.

При обозначении места твор. беспредложному падежу в чешском языке в русском соответствует вин. падеж с предлогом через, сквозь, в:

Kae se valila dvemi i oknem. Каша текла через двери и окно.

li jsme hustm lesem. Мы шли через густой лес / густым лесом.

Prola ohnm. Она прошла сквозь огонь.

Dval se oknem. Он смотрел через окно (в окно).

Примечание. После глаголов движения идти, ехать в чешском языке употребляется как конструкция твор. беспредложного падежа, так и предл. падеж с предлогом ро. Конструкция с предлогом ро употребляется чаще после неопределенных глаголов движения jezdit, chodit.

Ср.: jt chodbou chodit po chodb jt parkem chodit po parku jet mstem jezdit po mst jet ulic jezdit po ulici Сослагательное наклонение прошедшего времени (Kondicionl minul) В чешском языке кроме сослагательного наклонения настоящего времени имеется сослагательное наклонение прошедшего времени, состоящее из форм сослагательного наклонения настоящего времени глагола bt и причастия прошедшего времени на -l смыслового глагола. Например: byl bych piel, byla by vzala, byli bychom povdli. A kdo v, jak by to bylo vzalo konec, kdyby se byla prv natst mlad nevrtila.

Спряжение форм сослагательного наклонения прошедшего времени Osoba slo jednotn slo mnon 1. byl, -a bych psal, -a byli, -y bychom psali, -y 2. byl, -a bys psal, -a byli, -y byste psali, -y 3. byl, -a, -o by psal, -a, -o byli, -y, -a by psali, -y, -a Сослагательное наклонение прошедшего времени выражает обусловленное и неосу ществленное действие, относящееся к прошедшему времени:

Kdybych byl dve vdl, e potebuje Если бы я знал раньше, что ты нуждаешься mou pomoc, byl bych ti pomohl в моей помощи, я бы помог тебе.

(pomohl bych ti).

Сослагательное наклонение прошедшего времени от глагола bt образуется следу ющим образом: byl bych bval. Иногда в сослагательном наклонении прошедшего времени других глаголов также употребляется форма bval: byl bych chtl vdt / byl bych bval chtl vdt.

Примечания: 1. Порядок слов при употреблении сослагательного наклонения прошедшего времени следующий:

а) Если предложение начинается с byl, то после него располагаются все безударные формы (вспомо гательные формы глагола bt (bych, bys), возвратные компоненты, энклитические местоимения в дат. и вин. падежах. Ср.:

Byl bych psal.

Byl bych si koupil.

Byl bych si to pedstavil.

б) Если в начале предложения употребляются формы kdybych, kdybys, byl следует после безударных форм, но предшествует второму причастию на -l (psal, koupil si), которое никогда не может находиться в начале предложения:

Kdybych byl vera psal.

Kdybych si ji byl vzal.

Kdybych si to byl pedstavil.

в) Если в начале предложения стоит подлежащее или обстоятельство, то byl предшествует второму причастию на -l:

Petr by byl psal.

Petr by si to byl koupil.

Petr by ti ho byl pedstavil.

Vera bych byl psal.

Vera bych si to byl koupil.

2. В отрицательных предложениях частица ne может находиться как при причастии на -l смыслового глагола (kdyby se byla nevrtila), так и при вспомогательном причастии byl: Vte, e bez va pomoci bychom se nebyli udreli.

3. В разговорном языке формы сослагательного наклонения прошедшего времени часто заменяются формами сослагательного наклонения настоящего времени, особенно там, где не может возникнуть двузначности. Например: Kdybych tam neel, nemuselo se to stt Если бы я туда не пошел, этого бы не было. Однако в таких случаях, как Kdybys radji zstal doma! Kdybys byl radji zstal doma! Лучше бы ты остался дома!, употребление сослагательного наклонения прошедшего времени является обязательным в том случае, когда обусловленное или желаемое действие относится к прошлому.

Родительный и предложный падежи единственного числа и предложный падеж множественного числа неодушевленных существительных мужского рода 1. Некоторые неодушевленные существительные мужского рода твердой разновидности в род. падеже оканчиваются на -а (см. ур. 2). К ним относятся:

а) нарицательные существительные: chlb - bez chleba, sr - sra, svt - do svta, les - z lesa, rybnk - do rybnka, mln - ze mlna, komn - z komna, kout - do kouta, sklep - ze sklepa, ostrov z ostrova, domov - z domova, obd - od obda, veer - do veera, zkon - ze zkona, tbor - z tbora, jazyk - z jazyka, dvr - ze dvora, kostel - do kostela, klter - do kltera и др.;

б) названия месяцев: leden - od ledna, nor - od nora, bezen - do bezna, duben - od dubna, kvten - do kvtna, erven - do ervna;

в) названия дней на -ek: pondlek - pondlka, terek - terka, tvrtek - tvrtka, но: ptek - ptku.

Ср. также: dneek сегодняшний день - ode dneka ztek завтрашний день - od ztka verejek вчерашний день - od verejka г) собственные географические названия: Mlnk - z Mlnka, Beroun - do Berouna, Kyjev - z Kyjeva, m - do ma, Gottwaldov - z Gottwaldova, Jin - z Jina, Vsetn - z Vsetna и др.

Некоторые имена существительные в род. падеже ед. числа имеют оба окончания -а / -u: bochnk - bochnka / bochnku, popel - popela / popelu, budk - budka / budku, javor javora / javoru, tl - tla / tlu, Minsk - Minsk / Minsku.

Иногда употребление разных окончаний обусловлено смысловым различием или характером синтаксического сочетания. Например: toho roku (окончание -u), но в устано вившемся словосочетании - do roka до истечения года;

sen - snu, но mluvit ze sna говорить во сне;

kus - kusu, но nem kus rozumu у него нет ни капли разума.

2. В предл. падеже ед. числа у неодушевленных существительных мужского рода твердой разновидности основным окончанием является -u (na jihu, o mru, v prachu).

а) Существительные, имеющие в род. падеже ед. числа окончание -а, в предл. падеже имеют, как правило, окончание -е (-): les - v lese, obd - po obd, svt - ve svt, dvr - na dvoe, komn - v komn, kout - v kout, sklep - ve sklep, ostrov - na ostrov, klter - v kltee, Beroun - v Beroun.

б) Названия месяцев всегда имеют окончание -u: v lednu, v noru и др.

Некоторые имена существительные имеют параллельные окончания:

-u / -e(-): o jazyku / o jazyce, v potoku / v potoce, v roku / v roce, v rybnku / v rybnce, v koichu / v koie, na balknu / na balkn, v ocenu / v ocen, na Uralu / na Urale, v autobosu / v autobuse, na rektortu / na rektort, na sekretaritu / na sekretarite, na sjezdu na sjezde, v asopisu / v asopise, v pedpisu / v pedpise, v infinitivu / v infinitive, na papru / na pape, v seitu / v seit, v okresu / v okrese, na kongresu / na kongrese.

Иногда употребление разных окончаний связано со смысловыми различиями.

Например: na vchod на востоке, но po vchodu slunce после восхода солнца;

ve vklad obchodu в витрине магазина, но v odbornm vkladu в специальном изложении.

3. В предл. падеже мн. числа у неодушевленных существительных мужского рода твердой разновидности основным окончанием является -ech: v domech, v koutech, o zkonech, na stolech.

Окончание -ch сохранилось у существительных на -k, -h, -ch, -g: chodnk - na chodncch, beh - po bezch, vrch - na vrch, dialog - v dialozch. Окончание -ch употребляется также у отдельных существительных на -s, -z, -l: les - v lesch, penz - o penzch, okres - v okresech / v okresch, ples - na plesech / plesch, hotel - v hotelech / v hotelch, kostel - v kostelech / v kostelch и у некоторых географических названий типа Kosmonosy - v Kosmonosech / v Kosmonosch.

Наряду с окончанием -ch в предл. падеже мн. числа встречается окончание -ch. Это окончание широко представлено:

а) у уменьшительных существительных на -ek: balek - v balkch / v balcch, oblek - v oblkch / v oblcch;

б) у отдельных существительных на -ek: kousek - po kouscch / po kouskch, hrnek - v hrncch / v hrnkch, schdek - na schdcch / na schdkch;

в) у отдельных существительных на -k (слова разговорного языка): teplky - v teplkch, devky - v devkch;

г) в установившихся словосочетаниях типа ve snch во сне.

Союзы (Spojky) kdy, i kdy, a 1. Союз kdy употребляется как временной союз в придаточных предложениях. Он обознача ет либо одновременное действие с другим действием, либо действие, предшествующее дру гому действию. Например: Kdy pila dom, povdla matce, co se j v lese pihodilo. Kdy jsem el z prce, potkal jsem svho ptele.

При употреблении с будущим временем и модальными глаголами союз kdy имеет значение условного союза jestlie, -li если;

в том случае, если. Ср.:

Kdy ho doma postav na stl... Если ты его дома поставишь на стол...

Kdy tam nechce jt sm, pjdu s tebou. Если ты не хочешь идти туда сам, я пойду с тобой.

Kdy to mus bt, udlm to. Если это необходимо, я это сделаю.

Союз kdy в разговорном языке может также употребляться как причинный союз protoe так как, потому что:

Kdy je to tak daleko, nemohu Так как это очень далеко, я не могу туда tam asto chodit. часто ходить.

2. Союз i kdy употребляется как уступительные союзы akoli, tebae, pestoe хотя, хотя бы, даже если:

Pijdu, i kdy bude pret. Я приду, даже если будет дождь.

Mus to udlat, i kdy se ti nechce. Ты должен это сделать, даже если тебе и не хочется.

3. Союз a когда, как только является временным союзом. Он употребляется с будущим временем и обозначает действие, которое является одновременным с другим будущим действием или которое произойдет раньше другого действия.

A pjde do obchodnho domu, kup mi papr. Когда ты пойдешь в универмаг, купи мне бумагу.

Pjdu dom, a budu hotov s prac. Я пойду домой, как только закончу работу.

ekal, a zapadne slunce. Он ждал, когда зайдет солнце.

A употребляется также в значении союза так, что. В этом значении после союза a употребляются все времена.

Hmlo, a se okna tsla. Гром гремел так, что окна дрожали.

Sml se, a se za bicho popadal. Он смеялся до коликов в животе.

A в соединении с предлогами употребляется так же, как наречие времени или места и как усилительная частица.

Od jara a do zimy. С весны до самой зимы.

Vystoupili a na sam vrchol. Они поднялись на самую вершину.

li dlouho, a pili k sammu lesu. Шли долго, пока не дошли до самого леса.

Предлог (Pedloka) od Предлог od употребляется с род. падежом. Кроме пространственного значения (указывает на исходный пункт движения), он имеет также временное значение: указывает на начальный момент времени (с, от):

od verejka со вчерашнего дня od rna с утра od t doby, od tch dob с этого времени, с тех пор Сочетание предлогов od... do означает с... до, с... по:

od ledna do ervna с января по июнь Предлог od указывает также на источник, на происхождение чего-либо:

dopis od ptele письмо от друга dar od rodi подарок от родителей kle od bytu ключи от квартиры Примечание. Обратите внимание: при указании автора или создателя чего-либо в чешском языке употребляется предлог od:

povdky od Karla apka рассказы Карла Чапека socha od Myslbeka скульптура Мысльбека pohdka od Boeny Nmcov сказка Божены Немцовой opera od В. Smetany опера Б. Сметаны pohdka od К. J. Erbena сказка К- Я. Эрбена Ср. также:

То je od vs mil. С вашей стороны это очень мило.

Nen to od vs hezk. Это с вашей стороны некрасиво.

CVIEN 1. a) Vypite z textu tvary slova „jeden“ a urete, jak maj vznam. Nahrate je, pokud je to mon, synonymy.

b) Pelote do rutiny s pomoci slovnku nsledujc vety a urete vznam slovky „jeden“:

Je to jeden z nejlepch eskch spisovatel. - Nemaj jeden druhho rdi. - Strom je jeden kvt. Bydleli v jednom mst. - Chodili do jedn tdy. - Dlali na jednom pracoviti. - Bt jedn mysli. Mluvili jeden pes druhho. - V jednom kuse se hdali.

2. Msto uvedench vraz v textu eknte jinak:

v jedn vsi;

nosila vejce na prodej;

star se trochu roznemohla;

od rna jsem nemla ani kousek chleba v stech;

ebrck se ztratila;

miska se roztloukla;

nevdla kudy kam;

kdo v, jak by to vzalo konec 3. Doplte bezpedlokov nstrumentl:

Tsl se (hrza). - Nemohl usnout (bolest). - Trpm (nedostatek) kyslku. - Projdli jsme (krsn krajina). - Dval jsem se (oteven dvee). - Pro jste odeli (zadn vchod)? - Prochzka (msto) se nm velmi lbila. - Most pes eku byl znien (vbuch). - (Zemtesen) byla zniena velk st msta. - Cesta (les) trvala dv a pl hodiny. - Vichni se pmo rozplvali (tst). - Posluchai zvali (nuda). - Dti (radost) skkaly. - Nohy mu (slabost) klesaly. - Jzda (vlak) m velice unavila.

Zclony se hbaly (prvan). - Zamil jsem (neastn nhoda) na opanou stranu. - Turist se prochzeli (msto). - (Njak zzrak) tady zstal strom. - (Cesta) uvidte nae novostavby. - (Kter ulice) to jdeme? - Jak dlouho trv cesta (vlak) a jak dlouho (letadlo).

4. Napite slice slovy. Slova v zvorkch dejte do sprvnch pd:

1. (leden) oslavujeme Nov rok.

23. (nor) se slav Den Sovtsk armdy.

8. (bezen) oslavujeme Mezinrodn den en.

22. (duben) vzpomname vro Leninova narozen.

1. (kvten) oslavujeme Mezinrodn svtek solidarity vech pracujcch.

1. (erven) slavme Mezinrodn den dt.

30. (ervenec) je Den Sovtskho nmonictva.

29. (srpen) oslavujeme Slovensk nrodn povstn.

1. (z) je zatek kolnho roku.

28. (jen) si pipomnme vyhlen samostatnosti SR a schvlen zkona o eskoslovensk federaci.

7. (listopad) je vro Velk jnov socialistick revoluce.

25. (prosinec) r. 1938 zemel znm esk spisovatel K. apek 5. Nsledujc vty pevete do kondicionlu minulho:

Kdyby matka vdla, e se dcera zdr ve mst, nevaila by kai. - Kdybychom vyjeli z domu vas, nezmekali bychom vlak. - Kdyby se matka neroznemohla, nemusela by mlad sama chodit do lesa.

- Nikdy bych nemyslil, e je to mon. - Kdybys radji zstal doma. - Kdybych vdl, e bys rd jel s nmi, jist bych t pozval. - Kdybys ml lep nvrh, rd bych ho pijal. - Kdybyste nm nepomohli, sami bychom to neudlali. - Kdybych ml as, rd bych el s vmi do kina. - Kdybych ml penze, pjil bych vm je.

6. Pevete vty z kondicionlu minulho do kondicionlu ptomnho. Pozor na slovosled:

Kdybych byl vdl, e se vrt, byl bych na tebe pokal. - Kdybyste to byli radji nechali! - Nikdy bych byl nemyslil, e je to mon. - Kdo by to byl ekl! - Byl bych jet zaskoil k rodim, kdyby nebyl bval vlak o tolik zpodn. - Kdybys byl poteboval m pomoci, byl bych ti ji rd poskytl. Kdybychom to byli bvali vdli, nebyli bychom tam li. - Kdyby nebyla pila, nebyli byste se to dovdli. - Rda bych byla toho lovka vidla. - Kdybych byl ml as, byl bych vs u dve navtvil. - Kdybychom byli vdli, e nebude veer doma, nebyli bychom k tob li.

7. Doplte vty, pouijte kondicionlu minulho:

Kdybych to byl vdl dve,... - Byli bychom ti mohli poskytnout pomoc,... - Kdybys byl piel vas,... - Kdyby nebylo v nedli prelo,... - Kdybychom byli mli tu pednku rno,... - Kdybys byla chtla navtvit muzeum,...

8. Slova v zvorkch dejte do sprvnch pd:

Staenka nemla od verejka ani kousek (chlb) v stech. - Chodte rdi do (les)? - Pro jste postavil tu sk do (kout)? - Mlde se bavila do pozdnho (veer). - Z (tbor) jsme vyli za svitu.

- V ostravskch (dl - pl) je prce zmechanizovna. - Kad zem vystavuje na (veletrh - pl) sv nejlep vrobky. - Na (ostrov) zstaneme do (ztek). - V (nae lesy) ije mnoho dravc. - Z (Beroun) do (Gottwaldov) jsme se pesthovali ped (dva roky). - Pro si nevezmete kousek (sr)? Cesta z (Osek) do (Koln) trv dvacet minut. - Nepiel vas a zstal bez (obd). - Vrtme se do (tvrtek). - Dti stly na (balkn) a mvaly nm (ruka). - Slunce vychz na (vchod) a zapad na (zpad). - Po (vchod) slunce jsme se vydali na cestu. -Vrtili jsme se a po (zpad). - Byl jste u na (dkant, rektort, sekretarit)? - Byl jste u v praskch (kostely)? - Ve kterch (hotely) jsou ubytovni sovtt turist? - Co je v tchto (balky)? - T prci jsme vnovali vt st (rok). - Do (rok) s tm budeme hotovi. - Teta rda vypravovala obsah svho (sen). - Dt asto mluvilo ze (sen).

- Brigdnci pomohli dobrovolnou prac dokonit vas sklize ve vech (okres). - Nael jste mnoho neznmych slov v tch (lnky)?

9. Doplte spojky „kdy“, „i kdy“, „a“:

Zastav se u mne,... se vrt. -... se rozhodne jinak, jsem ochoten ti pomoci. -... se setk se Zdekem, vyi mu, e mm pro nj lstky do divadla. -... budu mt auto, budeme jezdit na vlety.

-... jsem el z univerzity dom, potkal jsem sv kamardy. -... se uzdravm, pojedu na dovolenou do Tater. - Povm ti to,... se vrt dom. -... zaaly przdniny, odjel jsem k pbuznm na venkov.

- Z jeho slov to bylo jasn,... to pmo neekl. -... dovolte, povm vm vechno podrobn. - Tak promrzl,... cel zmodral. - Tak dlouho se chod se dbnem pro vodu,... se ucho utrhne (pslov).... spadla opona, zaznl potlesk. - Pokej zde na mne,... se vrtm. - Pijdu,... bude pozd. -...

nechce jt s nmi, a jde, kam chce. - Pijedu,... budu mt as.

10. Doplte vhodn pedloky:

Je to pm vlak... Brna... Bratislavy. -... t doby uplynulo nkolik let. - Budeme u moe... zatku ervence... konce srpna. -... zaloen Karlovy univerzity uplynulo tm 600 let. - Nen mi dobe...

toho horka. Tyto drky jsem dostala... sv ptelkyn.

11. Z otzky a doplujc vty tvote podmnkov souvt se spojkou „kdy“ podle vzoru:

Vrt se vas? Pjdeme do kina. - Kdy se vrt vas, pjdeme do kina. (Pozor na slovosled!) Bude s nm mluvit? Pozdravuj ho ode mne. - Nechce se ti tam jt? Pjdu tam sm. - Dokonte tu prci do ztka? Budu stran rd. - Vrtte mi tu knihu? Dm vm dal dl. - Vrt se v sobotu?

Pojedeme v nedli na vlet.

12. Ze souvt dsledkovch tvote podmnkov (s kondicionlem minulm) podle vzoru:

Vlasta se dobe neoblkla, a proto se nachladila. - Kdyby se byla Vlasta dobe oblkla, nebyla by se nachladila.

Nerekl jsi mi to, a proto jsem tam neel. - Jirka si nevzal tepl kabt, a proto mu byla zima. -Matka zapomnla, co m ct, a proto kae zaplnila celou svtnici. - Dcera dala babice svj obd, a proto j babika dala kouzeln hrneek. - Nepomohli jste nm, a proto jsme nemohli prci dokonit do soboty. - Byl jsi tvrdohlav, a proto to tak dopadlo.

13. Pelote do etiny:

а) Когда мы летом жили в деревне, мы каждое утро ходили за грибами и за ягодами. Подожди меня здесь, я схожу за хлебом. - Не успеешь сосчитать до десяти, как я уже буду готова.

б) У старухи с утра не было ни крошки во рту, она просто умирала с голоду. - Она видела, как каша валила через порог в сени. - В комнате не топили, и мы дрожали от холода. - Мать заплакала от радости. - В Прагу мы ехали поездом, а обратно возвращались самолетом. - К лагерю нужно идти через густой лес. - Туда можно попасть только по реке. - Сквозь крышу дома протекала вода.

в) Если бы мать вспомнила, какое слово она должна сказать горшочку, не залила бы каша весь дом. - Если бы дочь вернулась вовремя, они бы ужинали вместе. - Если бы я достал билет, я бы уехал сегодня со своими друзьями. - Если бы вы знали, что случилось, вы бы обязательно приехали. - Если бы девушка не дала нищенке кусок хлеба, она бы не получила волшебный горшочек.

г) Когда им нечего было есть, они собирали ягоды и грибы. - Когда девушка продала все яйца, она пошла домой. - Когда я пришел к ним, их не было дома. - Когда каша заполнила всю комнату, старуха в страхе полезла на чердак. - Если вы не хотите с нами согласиться, мы будем работать сами. - Так как самолет улетает очень рано, я поеду прямо на аэродром. Хотя мне не хочется, но я должна туда пойти. - Он не оставил своего товарища, хотя сам едва стоял на ногах. - Я напишу вам, как только приеду на место. - Мать ждала, когда вернется дочь. - Я позвоню ему, когда он вернется с работы.

14. Vypravujte svmi slovy obsah peten povdky.

Poslechov cvien ANEKDOTY Skot se vysthoval do Ameriky a velmi zbohatl. Svmu skotskmu otci objednal u nejlepho krejho oblek z nejlep vlny za padest liber. Znal tatnka Skota, a proto napsal, e oblek stl pt liber. Dostal dopis: „Poli co mon nejvt mnostv oblek. Prodal jsem ho za patnct liber!“ V RECEPCI HOTELU „Prosm vs, co stoj u vs pokoje?“ „V prvnm pate edest ilink, v druhm padest, ve tetm tyicet, a ve tvrtm ticet.“ „Dkuji, ale v hotel nen pro mne dost vysok.“ *** Zapamatujte si:

Nem co do st. - Нечего есть.

Nem ani na suchou krku. - Нет денег даже на кусок хлеба.

Mm hlad jako vlk. - Я голодный как волк.

Chudoba cti netrat. - Бедность не порок.

Je chud jak kosteln my. - Беден как церковная мышь.

LEKCE Склонение существительных мужского рода на -en (тип kmen). Склонение существительных k, ptel, obyvatel. Роди тельный падеж множественного числа существительных женского рода мягкой разновидности. Сокращение долгих корневых глас ных у существительных женского, мужского и среднего рода.

Беглое -е у существительных мужского, женского и среднего ро да. Предлог ped.

NURINISA GULAMOV JEDE NA OSLU (Podle Julia Fuka) Nurinisa Gulamov a jej mu se vypravili na bazar. On na oslu, ona vedle nho pky.

On na oslu, ona vedle nho pky. Tak to bylo vdy. Mnoho se zmnilo v osudech en sovtskho vchodu - padla pehrada mezi muskou a enskou polovinou dom, tve en svobodn vyhldly ze al ader, eny se objevily v tramvajch jako prvod, v tovrnch, v adech, staly se svobodnmi, samostatnmi, rovnoprvnmi a jejich prce jim dala ctu, kterou jim bral1 islm. Ale ten star zvyk se udrel jako nepozorovan povra: na bazar jezd mu na oslu, na koni, na velbloudu a ena kr vedle nho pky.

Mu ml rd svou Nurinisu a vil si j2. Byla to nejlep pracovnice v kolchozu, mluvili o n na schzch a psali o n v asopisu. Ale ustoupit j sv msto na oslu - takov mylenka jej nikdy nenapadla3.

Kolchoz zakonil prce na bavlnkovch polch. Pln byl daleko pekroen. Cel zem takto pracovala v minulm roce a jej spchy musely bt hodnoceny, zkuenosti4 nejlepch se mly stt zkuenostmi vech. Na poradu do Kremlu poslal kolchoz Nurinisu.

Vracela se po msci, ale dve ne ona, pila do kolchozu zprva, e Nurinisa byla vyznamenna dem.

Od asnho rna obchzel kolem eleznin stanice mu ve svtenm chaltu. Kdy zapren vlak zastavil a Nurinisa vystoupila, vzal ji mu za ruku, mlky a slavnostn ji vyvedl ped stanici a posadil na vyzdobenho osla. Pak el vedle n vn a hrd, vybral nejivj msta, proel cel kilak, doel a na bazar. Alej pekvapench tv vroubila jejich cestu. Bylo to neuviteln podivn: jedouc ena a jdouc mu. Ale kdy Nurinisa seskoila s osla a zavsila se do svho mue, co je nemn podivn, nebo jen mlad zamilovan tu chod zaveni, kdy je nikdo nevid - najednou vichni pochopili, e to nebyla jen slavnostn vjimka, e Gulam tu prorazil posledn pedsudek, posledn star zvyk, kter pipomnal dvnou minulost vchodn eny otrokyn.

A pravda je, e ten den byl v kolchozu svten nejen proto, e se Nurinisa vrtila, ale tak proto, e Gulam dal svj pklad.

Vesel tv Nurinisy Gulamovy vyhl ze zpisnku stedoasijsk cesty. Je pln, kulat, temn oplen, irok ern obo je u koene nosu spojeno silnou lini saz. To je kousek mstn koketrie...

„Rud prvo“ (20. III. 1963) Slovnek alej, -e f аллея nebo ибо bavlnkov pole хлопковое поле nepozorovan незаметный hodnotit оценивать neuviteln невероятный hrd гордый obchzet kolem ходить вокруг chodit zaven ходить под руку obo, - n брови koketrie, -e f кокетство osud, -u m судьба koen nosu переносица otrokyn, - f рабыня kret шагать padnout упасть mlky молча pky пешком podivn странный cta, -у f почет, уважение porada, -у f совещание udret se удержаться povra, -у f поверие ustoupit уступить, отступить pracovnice, -e f работница velbloud, -a m верблюд prvod, -ho m зд. проводник vroubit окаймить, окаймлять pedsudek, -dku m предрассудок;

vyhldnout выглянуть prorazit р. преодолеть vyhlet выглядывать предрассудок vchodn восточный pehrada, -у f перегородка vjimka, -у f исключение pekroit pln перевыполнить план vypravit se отправиться pekvapen удивленный vyzdoben украшенный pklad, -u m пример: dt р. показать zamilovan влюбленный пример zpisnk, -u m блокнот, записная rno: od asnho rna с раннего утра книжка d, -u m орден;

vyznamenat dem zapren запыленный наградить орденом zavsit se (do nkoho) взять под руку samostatn самостоятельный (кого-л.) saze, -e f сажа zvyk, -u m обычай, привычка schze, -e f собрание al, -e m тюрьма, темница slavnostn торжественно eleznin stanice железнодорожная svten праздничный станция temn opalen с темным загаром Lexikln-gramatick poznmky 1. brt (nco nkomu) брать, отбирать, отнимать (у кого-л. что-л.), лишать (кого-л. чего-л.) Prce dala enm ctu, kterou jim bral islm. Труд принес женщинам уважение, которого их лишал ислам.

В соответствии с конструкцией род. падежа с предлогом в русском языке в чешском при глаголах, выражающих отчуждение, отдаление, потерю кого-либо или чего-либо, употребляется конструкция дат. падежа без предлога.

Zemela nm teta. У нас умерла тетя.

Ukradli mu kufr. У него украли чемодан.

Mmu pteli se ztratil pes. У моего друга пропала собака.

2. vit si (nkoho - G.) уважать (кого-л.), ценить (что-л.) Gulam si vil sv Nurinisy. Гулям уважал свою Нуринису.

Vichni si vili t eny. Все уважали эту женщину.

3. napadnout / napadat nkoho nco, прийти / приходить в голову (кому-л.) nkomu nco Takov mylenka jej (mu) nikdy nenapadla. Такая мысль ему никогда не приходила в голову.

Со vs napad? Что вам приходит в голову?

4. zkuenosti / zkuenost В русском языке только опыт.

Zkuenosti nejlepch se mly stt Опыт самых лучших должен был zkuenostmi vech. стать опытом всех.

zaloen na zkuenost / vyplvajc основанный на опыте ze zkuenosti trpk zkuenost / trpk zkuenosti горький опыт ivotn zkuenosti житейский опыт vymovat si zkuenosti обмениваться опытом Gramatick vklady Склонение существительных мужского рода на -en (тип k m e n) Небольшая группа существительных мужского рода типа kmen (heben, jemen, kmen, kemen, plamen, emen, tden) имеет особенности в своем склонении: во мн. числе они склоняются по образцу существительных мужского рода твердой разновидности (тип hrad), а в ед. числе по образцу существительных мягкой и твердой разновидности (непоследова тельно).

Pd slo jednotn slo mnon N. kmen kameny G. kamene kamen D. kamenu, -i kamenm А. kmen kameny L. kamenu, na kameni kamenech I. kamenem kameny Таким образом, некоторые из указанных существительных в род. падеже ед. числа имеют формы существительных мягкой разновидности: kamene, kemene, koene, plamene, tdne, а в дат. и предл. падежах - параллельные формы мягкой и твердой разновидности: ka menu / kameni, tdnu / tdni, kmenu / kmeni.

Некоторые существительные имеют параллельные формы и в род. падеже ед. числа:

hebene / hebenu, kmene / kmenu, pramene / pramenu.

Склонение существительных k, p t e l, o b y v a t e l Некоторые существительные имеют особенности в своем склонении. К ним относятся: k, ptel, obyvatel.

Pd slo jednotn slo mnon N. k ptel kon ptel G. kon ptele kon/ko ptel D. koni pteli konm/kom ptelm A. kon ptele kon ptele V. koni! pteli! kon! ptel!

L. (o) koni pteli konch ptelch I. konm ptelem komi/koni pteli Существительное obyvatel склоняется по типу ptel, но в род. падеже мн. числа имеет параллельные формы: obyvatel / obyvatel.Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 14 |
 

<

 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.