авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 10 |

«РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН УНИВЕРСИТЕТ «ТУРАН» ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Материалы ...»

-- [ Страница 5 ] --

Ал, компьютер ойындары балалар шін оу тапсырмаларынан грі ауыр. р трлі ойындар реакция жылдамдыын ажет етеді. Олар балаа трлі оианы ішінде жргендей сезінуге ммкіндік береді, кптеген балалар ойыннны виртуальды леміне кіріп, жарысу кезедерін бастан ткізіп, жеуге мтылумен сааттар бойы отыруа дайын. Компьютерлік ойындардаы зорлы-зомбылы кріністері жне соны салдарынан пайда болатын агрессивті фантазиялар жет кіншектерге де, оама да ауіп тндіріп тр. Жеткіншектер виртуал ды лемде рсат етілетін жауызды имыл, іс-рекеттерді ойынны масатына жету шін олдануа деттеніп, шынайы мірде де з кр гендерін іс жзінде асыруа, бірте-бірте з мселелерін шешетін мбе бап рал ретінде олдануа болады деген станымны алыптасу ммкіндігі бар [3].

С.А.Заворажинні пікірі бойынша жеткіншектерді зорлы зомбылы кріністерге толы компьютерлік ойындара уестенуі нор мативтік маынаа ие. Біріншіден, зі кргеніне айырып-амыу, жаны ашу процессі жеткіншекті з міріндегі жиналып алан агрес сивтілікті, бейсана орынышты, мазасыздануды бседетумен бірге атар жреді. Екіншіден, зорлы-зомбылы крністерін экраннан кре отырып іштей з фантазиясында кейіпкермен бір кйде болып, иындытарды бірге жеу, жеткіншек жастаы баланы алыптасып келе жатан Мен-концепциясыны «соыа арсы тра білетіндігін», яни тзімділігін, шыдамдылыын тексеретін азіргі кез дегі тсілдеді бірі. Бл арсы тра білушілк асиеті жеткіншектерге жеткіншек шатаы популяция стандартына ттастай сйкес келуіне з септігін тигізеді.

Сонда да зорлы-зомбылы кріністері жне соны салдарынан пайда болатын агрессивті фантазиялар жеткіншектерге де, оама да ауіп тндіріп тр. Жеткіншектер виртуалды лемде рсат етілетін жауызды имыл, іс-рекеттерді ойынны масатына жету шін ол дануа деттеніп, шынайы мірде де з кргендірін іс жзінде асы руа, бірте-бірте з мселелерін шешетін мбебап рал ретінде олда нуа болады деген станымны алыптасу ммкіндігі бар. Лукешті айтуынша [4] 13 пен 16 жас аралыындаы жеткіншектер бір рет бол сын компьютерлік ойындарды ойнап крген. Сауалнаманы нтижесі бойынша жауап бергендерді жартысына жуыы те аз ойнайды ( айына бір рет ойнайды ) жне тек ана 6%-а жуыы кн сайын бос уаытын компьютерді алдында ткізеді екен. Кптеген ойыншылар (81,1%) ойына 1 саат уаытын жмсайды екен. Осыан сас мліметтер таы да баса аторларды зерттеулерінде де алынан.

Шпанхель бойынша «марпаз» ойыншыларды пайызы 10 - 14-тен жоары. л балалар ыздара араанда компьютерлік ойындарды жиі ойнайды: ойынны жиілігі мен затыы жасы келе жне ойыншыны білім дегейіні жоарылауына байланысты тмендейді.

Негативті стимулдау теориясы атыгездік ойындарды жеткін шектерді псхикасына теріс ыпал етеуінен келіп шыады.
Біріншіден, жеткіншек виртуальды лемде кзделген оъектілерді «лтіре отырып», атыгездік ойындарды ойнайды. Кейіннен шын мірде де лтіре бастайды. Шынайы мірде осындай ауыр ылмыса бару шін ол псхологиялы кедергілерді жеу керек. Бл кедергілерді жеуде оан атыгездік ойындар кмектеседі. Ол з сана-сезімдерінде тіпті виртуальды лемде болсын, мндай мінез-лыа рсат бе реді. Ойынны зі уаытша шынайы агрессияны «алма стыратын» мінез-лы формасы болуы ммкін. Мны – «Вельд син дромы» деп атайды.

Осы «Вельд синдромына» атысты мынадай бір жадай кездескен.

15 жастаы В.Федоров з анасы мен арындасын аяусыздыпен лтір ген. Жеткіншек компьютерде 3DAction ойынын ойнаумен кп уаыт ткізетін болан. Бірде анасымен ренжісіп алып «бала асхнадаы пы шаты алып анасына соы жасайды Кейініннен баланы кінсі аныталып, оны заттарына зерттеу жргізгенде кнделігінде мындай жазбалар табылан: «Бгін мені кем келеді. Мен оны крмегеніме жарты жыл болды. Ол келгенде мен оны ашасын рлаймын. Мен атты ашулымын. Кеттім, компьютерде отбасымды лтіремін»,- деп жазылан [5].

Мінез-лытаы леуметтік ауытушылыа себепші инди видтік, жеке–даралы, леуметтік-психологиялы жне психологи ялы-педагогикалы факторларды жйелі талдануыны жргізілуі, ауытушылытан сатандыратын трбиелік-сауытырушы жмыс та толы здіксіз жргізілуі керек. Сондытан жеткіншектегі ерте алы птасан мінез-лыты мселесі, оны алыптасуыны сипаттамасын жйелі талдау жне здіксіз адекватты трбиелік-тзетуші жмыс ба ланы жаымсыз леуметтенуіндегі агрессиялы мінез-лытан сатап алуды сті болып табылады [6].

Бізді балалара компьютерленген оамда мір сруге тура ке леді, сондытан оларды комьютермен айналысуда сауатты болуды йретумен бірге денсаулыына зиян келтірмейтін жаын да йреткеніміз абзал.

ылыми – техникалы лемні дамуына байланысты жеке тланы мір сруіне жаа леуметтік талаптар ойыла бастайды.

Ойын-сауы индустриясыны жаа трі - компьютерлік ойындарды пайда болуы жеке тлаа, оны ерекшеліктеріне жаа зерттеулер жргізуді ажет етеді.

Пайдаланылан дебиеттер тізімі:

Психология здоровья, Под ред. Г.С. Никифорова, СПб: Питер, 2003, 607 с.

1.

WIKIPEDIA. Ашы энциклопедия. Компьютер зияны.

2.

«Ана тілі» газеті, 1 шілде 2011 жыл. Компьютер баланы асы ма, досы ма?

3.

«Алтын орда» газеті, 28 азан 2001 жыл. Компьютерге таылан рпаты денсаулыы лды 4.

рап барады.

Миллер, А Драма одаренного ребенка и поиск собственного Я. М: Академический Проект, 5.

2001, 144 с.

Клнісова //Вестник КазНТУ им. Альфараби, серия психология и социология//.

6.

Н. И. Мерлина ИСТОРИЧЕСКИЕ, ФОЛЬКЛОРНЫЕ И КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НАРОДОВ РОССИИ Одной из сторон воспитания умения математически исследовать явления реального мира можно считать внематематическое примене ние математики к краеведению того региона, в котором находится то или иное учебное учреждение Речь идёт, во-первых, о составлении математических задач в пол ном соответствии со школьной программой по математике, в которых систематически используются сведения об истории, географии родно го края, о памятниках и явлениях культуры и т.д. Во вторых, о при менении таких задач в учебном процессе с учетом возрастных и пси хологических особенностей школьника. В третьих, речь идёт о сов местном творчестве учителей и школьников, преподавателей вузов и студентов. К явлениям культуры можно отнести математический фольклор разных народов и его использование в процессе обучения.

Познавательный интерес, основанный на потребности в знании, является качеством личности, составляющим тот важнейший мотив учения, который лежит в основе положительного отношения учащихся к школе, к знаниям. Большие возможности для развития интереса учащихся к математике имеют задачи, содержащие краеведческий и исторический материал. Использование на уроках математики таких задач дает возможность повысить познавательную активность детей.

Познавательный краеведческий материал такой, как протяженность рек местного характера, высота гор, площади территорий, история хра мов их архитектурных особенностей и т.д., дает возможность дополнить задачи учебника своими территориальными условиями, не только на этапе усвоения нового материала, но и на этапе его закрепления Текстовая задача, составленная на основе местного числового ма териала, позволяет заинтересовать детей, совершенствовать умения и навыки, развивает познавательные интересы младших школьников, поз воляет сделать обучение математике содержательным и интересным.

Каждая этническая группа, развиваясь веками, в определенных гео графических, природно-климатических, социально-экономических условиях, имеет не только своеобразную производственную общность людей, но и присущие ей быт, миропонимание, мышление. Дети долж ны чувствовать себя наследниками предшествующих поколений, трудом которых создано все. Поэтому необходимо приобщать детей к понима нию истории своего края, его природного своеобразия, коренных осо бенностей национальных культур, живших и живущих в России.

Особенно остро стоит проблема привития интереса к математике для учащихся 5-6 классов, так как при переходе в среднюю школу сра зу значительно осложняется учебная работа подростков: вместо одного учителя появляется 8-10 новых. У каждого учителя своя манера объяс нения и опроса, неодинаковые требования и отношение к учащимся, которых учителя к тому же сначала не знают. Процесс приспособле ния к новым и разным требованиям учителей, как правило, проходит трудно для класса в целом и, особенно для учащихся со скрытыми и явными недостатками в учебной деятельности. В этом возрасте отно шение учеников к учебному предмету, прежде всего, зависит от их отношения к учителю и получаемых отметок. Кроме того, их привле кает содержание, которое требует интеллектуальной активности, само стоятельного действия, расширяет кругозор, вызывает интерес.

Все вышесказанное показывает необходимость создания учебных пособий, построенных на национальном, краеведческом и историче ском материале. Такой литературы очень мало и она малодоступна, но тем ценнее первые попытки создания таких учебно-методических по собий В течение нескольких лет на кафедре методики преподавания математики Чувашского государственного университета им. И.Н. Уль янова (г. Чебоксары) собирался материал для коллективной моногра фии: «Фольклорные и краеведческие задачи народов России» [1], ко торая содержит в себе математические задачи: русские, татарские, чу вашские, удмуртские, адыгейские, якутские, бурятские и монгольские.

Авторский коллектив включает известных ученых, учителей, студен тов и даже школьников. Отметим, что книга награждена Грамотой 6 го Общероссийского конкурса «Университетская книга 2012» в номи нации «Лучшее издание по математике, информатике и вычислитель ной технике» за оригинальную подборку материала, имеющего боль шое познавательное значение.

Основная идея коллективной монографии, состоит в том, что представленные в ней математические задачи на фольклорном, исто рическом и краеведческом материале могут использоваться как сред ство учебно-познавательной деятельности по овладению математиче скими знаниями. При таком подходе усвоение предметного содержа ния происходит в единстве с творческой деятельностью по извлечению научной информации в ходе целенаправленного интеллектуального труда по составлению и решению творческих задач, накопленных в истории родного народа.

На наш взгляд, именно такой подход к методике обучения мате матике, как результату совместного творчества учителя и ученика, формирует основы интеллектуального труда – способность выполнять теоретические исследования в области изучения математики, состав лять широкий круг творческих математических задач.

Мы надеемся, что преподаватели вузов, студенты, учителя и школьники примут участие в творческом процессе составления ориги нальных математических задач на основе специфики национального достояния своего народа. Приведём слова академика Г.Н. Волкова:

«Мудрость народов, мудрый образ их мудрой жизни и культура вечно го фольклора незаменимое средство воспитания подрастающих поко лений и, быть может, перевоспитания и самовоспитания взрослых»

(Г.Н. Волков. Этнопедагогическая пансофия.. 573 с.) Материал, предложенный в монографии очень разнообразен. Осо бое место в ней занимают задачи с историческим содержанием. Ис пользование местного исторического материала в учебных целях обостряет внимание учащихся к фактам и явлениям действительности, помогает выработке собственных убеждений. Историческое прошлое как бы приближается к сознанию учащихся, становится для них реаль ной действительностью, заставляет более внимательно относиться к тому, что их окружает.

Приведем примеры фольклорных математических чувашских за дач [1, с. 97] Математические знания чувашей, как и других народов, формиро вались под влиянием насущных жизненных потребностей. У чуваш ского народа была своя система устных вычислений, свои методы вы числения объема, определения живого веса скота с помощью линей ных единиц, свои способы деления длинного отрезка на равные корот кие отрезки, способы построения симметричных фигур и др. Все эти знания сохранялись и развивались благодаря передаче их из поколения в поколение, благодаря тому, что в народной педагогике этому вопро су уделялось большое внимание (Г.Н. Волков. Чувашская народная педагогика: Очерки. Чебоксары: Чувашгосиздат, 1958. 264 с.) В то же время народные педагоги прибегали и к специальным ме рам, содействующим умственному развитию детей. Русский этнограф В.К. Магницкий был очень высокого мнения об уровне математиче ских знаний чувашей и с восхищением отзывался об их математиче ских способностях. Естественно, что без специальных занятий накоп ление математических знаний и передача их из поколения в поколение были бы исключены. Особый интерес представляют так называемые «мужицкие» или «крестьянские» задачи. Вот некоторые из них.

Задача 1. Приехал один торговец на базар. Гиря у него была одна единственная – сорокафунтовая глыба белого камня. Товар-то надо было продавать мелкими частями: от одного фунта до одного пуда.

Как быть? Торговец думал-думал и нашел выход: разбил камень на четыре таких осколка, что ими мог взвешивать любое количество то вара от 1 до 40 фунтов. Торговец думал и придумал. И вы подумайте:

какого же веса были эти осколки? (Записана в 1957 г. у И.Д. Кузнецо ва, директора Научно-исследовательского института при Совете Ми нистров Чувашии). О т в е т: 1, 3, 9, 27 фунтов.

Задача 2. У одного чуваша его друг-татарин спросил: «Как скот у тебя – ходит ли, не убывает, а плодится?».«И плодится, и ходит, – был ответ чуваша. – Как же не ходить-то? Ходить ноги нужны. В моем дворе сейчас сто ног. Число старых овец с ягнятами только на одно меньше общего количества кур. Если оставлю корову себе, теленка продам, половину кур, половину овец, – тех, у которых только по од ному ягненку, то и тогда останется восемнадцать голов». Друг-татарин решал – вычислял в уме и вслух произнес: «Хорошо». Может быть в самом деле, конечно, все это неплохо, но будьте добры, узнайте, пожа луйста, сколько все-таки было скотины и кур у чуваша, дружного с татарином? (Записана в 1959 г. в Кошки-Ново-Тамбаеве Тетюшского района Татарии у А. П. Воронова). О т в е т: 1 корова, 1 теленок, овец, 1 ягненок 24 курицы.

Задача 3. У деда * был сын, в два раза младше его. А у того самого было три сына: близнецы двухлетние и старший сын, который в три раза младше отца. Если бы у отца было четыре сына, а старшие были бы близнецами, то деду, сыну и внукам вместе было бы 136 лет. Но у каждого есть своя старость, молодость и свое детство. Сколько же лет деду, сыну и старшему внуку? (Записана в 1955 г. в Больших Яльчиках Яльчикского района Чувашии у И.К. Золотникова, 1870 года рожде ния). О т в е т: деду 72 года, сыну 36 лет, старшему внуку 12 лет.

Задача 4. Поп с попадьей и работником отправились в соседнюю деревню. По дороге нашли кошелек. В нем оказалось много золотых денег, сколько,– нельзя было точно сказать. Но, так как монеты были сложены десятками, то нетрудно было установить, что монет было больше ста, хотя и не было двухсот. Поп начал делить находку: снача ла взял себе, потом дал жене, в последнюю очередь – работнику. Когда кончил делить, остаток попытался взять себе. Но это заметила попадья и начала делить сама. В конце дележа опять из-за последней монеты вышел спор.«Я-то сумею правильно разделить» – сказал работник и начал дележ. «Эта монета мне, а эта – тебе», – сказал он попу. Затем попадье: «Эта монета тебе, а эта мне...» Так разделил все монеты до последней, без остатка. Такой дележ всем понравился. Особенно радо вался работник. Почему? По сколько монет досталось каждому? (За писана в 1948 г. в Больших Яльчиках у Т.Я. Большакова, 1871 г. рож дения). О т в е т: попу и попадье по 40 монет, а работнику – 80 монет.

Задача 5. Половина всех пчел собирала мед на лугу, четверть жужжала на сережках ** ветлы, половина четверти находилась на цве Так в подлиннике.

* Так в подлиннике.

** тущей по соседству липе, четверть четверти летала около улья, охра няя вход в улей от чужеулейных разбойников, матка оставалась в улье – откладывала яички, лишь семь – восемь трутней ничего не делали:

заблудившись в цветке тыквы, выхода не находили. Сколько было все го пчел?

(Задача написана в 1944 г. у И.Ф. Молоствова, пчеловода).

О т в е т: 144 пчелы.

Как известно данная задача, имеет аналог в индийской математи ке. Чувашский вариант значительно проще.

По своему интересна «свадебная задача», которая записана в г. в Асламасе Ядринского района Чувашии у Н.И. Иванова 1928 года рождения.

Задача 6. Приехавших за невестой у чувашей встречают пирогом, имеющим форму полушара. Этот пирог вручается родственниками не весты младшему дружке (младший и старший дружка – персонажи сва дебного отряда). Младший дружка должен тремя разрезами разделить пирог на семь частей и угостить им своих друзей. Эта задача традици онна, но тем не менее она так и не стала легкой для решения младшего дружки в каждом конкретном случае, ибо существовало несколько спо собов разреза и всегда важно было добиться равных объемов куска.

Практически же разделение даже приблизительно на равные по вели чине части удавалось очень немногим и крайне редко. О т в е т: точки пересечения разрезов образуют равносторонний треугольник, центр которого совпадает с центром круга, который лежит в основании по лушара. Размеры треугольника определяются приблизительно.

Наиболее интересной представляется следующая типично кре стьянская задача, которую записали в августе 1942 г. в Тобурданове Ка нашского района Чувашской Республики у Я.Е. Нюкина, 1885 года рож дения. Задача является крестьянской в подлинном смысле слова. Усло вие и решение этой задачи воспроизводится нами полностью.

Задача 7. По важному делу надо было отправиться в одну дерев ню. Тронулись в путь рано утром, даже раньше раннего утра, от начала суток одинокий петух успел прокукарекать только 15 раз. Как не торо пились, в среднем все-таки не могли пройти в час более четырех верст.

Добрались до назначенного места. Пока там решили все дела, одино кий петух успел прокричать в два раза больше, чем дома перед нашим выходом в дорогу. Обратно нас проводили на лошади. Хотя и ехали на лошади в полтора раза и на одну версту быстрее, чем шли утром пеш ком, на полпути все же застала нас полночь. Правда, что одинокий петух кукарекает в сутки 90 раз? Но это не столь и важно. А вот если узнаете, каково расстояние от нашего села до той деревни, где мы бы ли, то вы будете молодцами не меньше, чем мы, сделавшие столько дел и проделавшие такой большой путь за столь малый срок.

Приведем подробный разбор этой, типичной крестьянской задачи.

Поясним условия задачи. В начале задачи упоминается деталь загад ки – «одинокий петух», а в конце задачи в форме вопроса загадка по вторяется полностью. Это делается с той целью, чтобы дать возмож ность отгадать: речь идет о часах с боем. С другой стороны, в этом вопросе содержится задание – проверить старинную загадку. Она, по традиции, включается и в современные фольклорные сборники, но в действительности же часы с боем звонят 90 раз не в сутки, а в 1/2 сут ки. Задачу назвали «мужицкой» не только и не столько из-за особенно сти условия, сколько потому, что решение ее возможно только «кре стьянским способом», «крестьянскими пробами». При ее решении приходится делать много «проб».

Во сколько же вышли в путь наши путешественники ? Сказано:

«Рано утром». Можно подумать, что в 5 утра: часы пробили от начала суток один раз в час, 2 раза – в два часа, соответственно в три, четыре, пять часов – 3, 4, 5 раз, всего в итоге получается, что часы пробили 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 раз. Но последующее решение, затем и проверка по казывают, что путешественники тронулись в путь ночью в два часа («раньше раннего утра»). Следовательно, в условии задачи принимает ся конец суток одновременно и за начало: часы пробили в 12 часов, в час и в два 12 + 1 + 2 = 15 раз) и путешественники вышли в путь. Во сколько же они пришли в деревню? И сколько времени там находи лись? Известно только, что часы пробили в два раза больше, чем утром, т.е. – 30 раз. Можно предположить, что в деревню пришли они в 6 часов и находились до 9 девяти (часы пробили 6 + 7 + 8 + 9 = раз), но правомерно также предположение, что они пришли в 9 часов и находились там до 11 часов (часы пробили тоже 9 + 10 + 11 = 30).

В действительности же, путешественники в деревне находились всего 4 часа, и были они с 4 часов после обеда (т.е. c 16 часов) до (часы за это время пробили 30 раз = 4 + 5 + 6 + 7 + 8). Путешественни ки обратно выехали в 8 часов вечера. До полуночи находились 4 часа в пути. Ехали они со скоростью 7 верст в час (по условию в полтора раза и на одну версту быстрее, чем пешком т.е. 4 · 1,5 + 1 = 7), за 4 часа получается 7 · 4 = = 28 верст. Это есть половина пути, следовательно, и половина расстояния между населенными пунктами, о котором гово рится в условии задачи. Таким образом, выяснили, что расстояние равно 56 верстам. О т в е т: 56 верст.

В народе сохранилось множество крестьянских задач. Была бы немалая польза, если бы их собирали дети под руководством препода вателей. Задачи эти могут содействовать сообразительности. Ими можно было бы пользоваться и в преподавании математики: на уроках, на занятиях кружка (здесь мы имеем в виду введение элементов крае ведения в преподавании математики).

Не менее важна идейная сторона этой работы. «Крестьянские»

задачи, на наш взгляд, убедительно свидетельствуют о том, что у каждого народа была математическая культура, присущая ему и необходимая в его повседневной жизни.

Отдельные задачи отражают историю чувашского народа, его свя зи с другими народами. Количественные отношения, отражая объек тивную реальность, не зависят ни от времени, ни от обстоятельств.

Тем не менее содержание отдельных задач может отражать историче скую обстановку, условия жизни народа и связанные с ними нацио нальные особенности. Так, например, молодежи предлагались задачи вроде такой.

Задача 8. В бочке 40 ведер пива, в каждом ведре 40 ковшей, в каждом ковше 40 глотков, в каждом глотке 40 капель. Сколько пива в бочке? О т в е т: 2 560 000 капель.

В народе распространены и более сложные варианты этой задачи. В них требуется найти ответ на вопрос: Сколько капель пива в деревне (в деревне 40 улиц, на каждой улице 40 дворов, на каждом дворе 40 погре бов, в каждом погребе 40 бочек пива)? Требовалось даже вычислять – сколько капель пива в государстве или даже во всем мире (в мире государств, в каждом государстве 40 губерний, в каждой губернии уездов, в каждом уезде 40 волостей, в каждой волости 40 деревень и т.д.). Задача не представляет трудностей в логическом отношении: но в то же время возведение сорока в тринадцатую степень людьми негра мотными, не имеющими знаков для обозначения чисел, больших десяти миллионов, сопряжено со многими трудностями. А в чувашском языке это интересно тем более, что до наших дней сохранилось только назва ние миллиона «пин-пин» – «тысяча тысяч» и производного от него – сто миллионов. Названия чисел, больших ста миллионов, утеряны. Задача интересна и представляется специфически чувашской: во-первых, чува ши были лучшими пивоварами Поволжья, с другой стороны, число 40 чувашами почиталось как число священное (оно многократно встре чается в сказках, пословицах, песнях и загадках).

Решение подобных задач, с числами больше ста миллионов, в жизни чувашей не имели практического значения. Следовательно, ре шение задач преследовало, главным образом, цели развития у подрас тающего поколения вычислительных навыков как одного из элементов ума и умственного воспитания. Ценна и поучительна задача со следу ющим чувашская задача:

Задача 9. На семи жердях по семь стеблей хмеля. Высота стебля семь хуров, на каждой чике по семь кистей, в каждой кисти по семь шишек хмеля. Если на один ковш пива уйдет по одной кисти и еще по две пары шишек, то достанется ли односельчанам хотя бы по одному ковшу? (Чике – локоть, хур – два локтя;

старинные меры длины). О т в е т: да, если односельчан не больше 3933.

По содержанию эта задача столь же национальна, сколь и преды дущая – на вычисление количества капель пива. Это тем более вероят но, что прачуваши – болгары первыми начали разводить хмель на Вол ге. У чувашей наблюдалось даже культовое отношение к хмелю, он упоминался в пословицах, песнях, сказках, на него ссылались в клят вах (было даже божество, покровительствующее хмелю).

В заключении хочется выразить пожелание – увидеть этномате матические задачи народов Казахстана.

Цитированная литература 1. Мерлина Н.И., Мерлин А.В. Карташова С.А. и др. Фольклорные и краеведческие математические задачи народов России: / под общ. ред. доктора педагогических наук, проф. Н.И. Мерлиной. Чебок сары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2012. 290 с.

Мхтар М.М.

АЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ ЖАН-ЖАНУАРЛАРА БАЙЛАНЫСТЫ МААЛ-МТЕЛДЕРДІ ЛИНГВОМДЕНИ СИПАТЫН ТЕРЕДЕТІП ОЫТУ (АЫЛШЫН ТІЛІ МАТЕРИАЛЫНДА) Linguistic unity, which determines the shape of a thorough national nature of the nation, world, concept, custom, and the consciousness of it are proverbs and sayings. Because in Proverbs are shown the knowledge, experience, vision, thought, and conclusions that are drawn from life.

This article has examined proverbs about animals (pets), which were closely related to the simple life of Kazakh people.

р лтты лтты болмысын, дниетанымын, ым-тсінігін, дет рпы мен салт-санасын айындайтын тілдік бірліктерді бірі – маал мтелдер. йткені маал-мтелдерде сол халыты мірден алан білімі, тжірибесі, дниетанымы, ой-тжырымдары жинаталан.

Біз зімізді осы мааламыза жан-жануарлара байланысты маал мтелдерді талдауды арау етіп, оны ішінде сиыр малына атысты маал-мтелдерді сз етуді жн крдік.

ысасы, халымыз сиыр малын жасы білген, тере таныан.

Оны зіне тн асиеттері мен ерекшеліктерін жасы таныандытан да з білімі мен тжірибесін тілге кшіре білген. Яни тілдік бірліктер арылы сиырды тілдік бейнесін жасаан. Оан сиыр малына атысты осы маалада келтірілетін маал-мтелдерді кптігі, жан-жатылыы жне оларды мн-маыналарыны тередігі ку.

Аылшын тіліндегі маал-мтелдерді саралау шін кптеген деби еттер мен дерек кздерін талдап шыты. Оны ішінде, атап айтса, рила Кеесбаева [1], С.С.Кузьмин, Н.Л.Шадрин [2], Г.А.Стефанович, Л.И. Швыдкая, Л.И. Мустаева, О.Е.Трещенко [3] авторларыны кітапта рынан жне де баса дерек кздерден сиыр малына атысты 30-а жуы, дл айтса, 26 маал-мтел жинады. Оны 11-і – сиыра, 5-і – гізге, 3-і – баа, 7-і – бзауа атысты маал-мтелдер.

Аылшын тіліндегі сиыр малына атысты маал-мтелдерде негізінен сиыр малына тн асиеттер сипатталады. Енді сол маал мтелдерді саралап крелік.

Шаруа Сиырлы бай – сары май;

Сиырлыны йі айран, сиырсыз ды йі сырда;

мал жасысы – сиыр деп баалайды. Аылшын халы сиыр малын аса адірлеген халы. Соан байланысты халыты Red cow gives good milk деген даналыы бар. Бл дана сзді аза тіліндегі ба ламасын ызыл сиырды сті сел деуге болады. Аылшын тіліндегі бл маалды азаша баламасы осында беріліп отыр. Бл маала, сонымен атар, Сиыр жайан то болар, уайымы жо болар;

Сиырды сті – тілінде, жігітті ты – білімде деген баламаларды да сынуа болады.

Себебі, ай жануар болмасын оны берер стіні молдыы мен маы здылыы жейтін шбіні нарлылыына ана емес, сол малды з та биатына да байланысты. Сиыр ерекше тамасау жануар жне ол азыты тілімен орап жейтіндіктен берер сті де соны тіл рекетіне (оны арымдылыына, мол етіп жеуіне т.б.) байланысты. Демек, ол шпті нерлым кп жесе, стті сорлым кп беретін берекелі мал. Осыан сйкес, жігітті барша т-берекесі оны білімділігі мен білгірлігінде екені салыстырыла аартылып тр.

Баа білсе, сиыр малы пайдасы мол, берекелі мал. Ол жыл сайын бзаулайды, шелек-шелек ст береді, тез есейіп жетеді, еті мен терісі пайдалы, стімен-а, яни сттен алынатын майымен, ірімшігімен, атыымен, ртымен жне т.б. бір йді асырай алады. Ертеде жиі бо лып тран жаугершілікті, барымта, сарымта, арымтаны сиыр малы на тигізер зияны болмаан. Сиыршыны «арны то, уайымы жо» бо луыны бл айтылан себептері оан деген о кзарасты білдіреді.

Аылшын тіліндегі сиыр малыны стіні кл-ксірлігіне байланысты айтылан таы бір маал If you sell the cow, you will sell her milk too / If you sell the cow you will sell her milk too. Бл маалды аза тіліндегі ту ра сзбе-сз аударатын болса, Сиырды сатаны, оны стін де сатаны деуге болады. Ол дегеніміз сиыр жо болса, рине балдай ттті ст беретін жо. Сондытан бір нрсені жасап алып, оны пайдасын тстен кейін тсіну кеш. аза тілінде осы жадайа орай олда бар ал тынны адірі жо деген де маал бар екенін айта кету ажет. олыда транда бааламай, кзінен айып боланнан кейін тсіну. Сонымен атар, зііз білетіндей, сиырды стін тек ішіп ана оймай, одан трлі таам жасауа болады. Мны тек аза халы ана емес, аылшын халы да з трмыс-тіршілігінде пайдалана білген, трлі таамдар жасай біл ген. Соны нтижесінде осы маала мына баламаларды сынса, ате леспеспіз деп ойлаймыз: Сауып ішсе мы кндік, сойып жесе бір кндік / Сиырымды сатып жібердім дегенше, стін де сатып жібердім де / Сиырды саттым дегенім, Стті рттым дегенім.

Сиыр зен жаалаан егінші, отырышы елге жайлы, жаымды боланымен кшпелі елде онша бааланбаан. йткені жріске кем, жні тыыр сиыр малына ерекше баым-ктім ажет. Ол жазда жайы лым талайды, ыста ола арайды. Оан жылы ора, жиюлы шп ке рек, шлге де шыдамсыз. Оны стіне сиыр – ыыр мал, онша айдауа кнбейді, жнге жрмейді. Сондытан баса малдара араанда кшпелі ел сиырды аз стаан. Сиыр судан жериді, су сиырдан жериді;

Жаман сиыр жазда бзаулайды дейтін маалдар сондай халыты осы сиыр малына деген кзарасынан туан. айсыбір жайсыз адамдарды жаымсыз мінез-лытарын сынаанда да Соыр сиыр сопашыл, жа ман адам тапашыл;

Сиыр сипаанды білмейді, жаман сыйлаанды білмейді деп сиырды намсыз кейіпте таниды.

Енді сиырды жаман асиеттеріне байланысты бірер маалды тал даса, аылшын тілінде It is a sad house where the hen crows louder than the cock маалына балама Сиыр мйізді гізді кші болмайды, гіз мйізді сиырды сті болмайды маалы бар. аза халыны даналы сздеріне кз жіберсек, Сиыр мйізді гізден без, гіз мйізді сиырдан без дейтін сзі бар. Оны себебі, рашы сиырды мйізі еркек сиырды мйізіндей зын рі жуан болса, онда оны жегені мйізіне кетеді де, сті аз болады деп, ал гіз мйізі ыса рі жіішке болса, ондай гіз жеген тама азыын бойына уат ылып жинай алмайды, лсіз болады деген жорамал бар. Сондытан да, бл маалды «гіз мйізді сиырды сті болмайды, сиыр мйізді гізді кші болмайды» деп те олдану бар.

Бл маалды ауыспалы маынасында «йелге саан еркектен без, еркекке саан йелден без» деген маала балама бола алады. О ба стан-а аза салтында йел адам й-тіршілігіне, еркек адам тз тіршілігіне жаратылан деген дстр алыптасан. Ал, бларды з ор нында болмауы, болса да орныты, здеріне тн сн-салтанатымен, іс рекетімен кріне алмауы з мірлеріні кркі болуыны орнына бере кесін кетіруі, срын ашыруы болып саналады. Сонымен бірге аза тілінде осы маала балама болуа лайыты таы бір маал бар. Дана халымыз Стсіз сиыр – сзеген дейді. Тура маынасында бл маал сті мол сиыр кп сауылады, ал оны сауатын да кп болады, йткені ол сиырды мінезі жайлы, зі жуас болады;

керісінше сті аз, сиырды кп сауылмайтын себебі оны мінезі шайпау, зіні сзеген келетіндігіні себебінен. Ауыспалы маынасында адамгершілік асиеті, елге істер жасылыы аз кей адамдарды мінезі шайпау келеді, елді тірегіне кп жаындатпауа бейім келеді деуге болады.

Сиыр малыны алдына келгенді сзетін, содан кесірінен басына пле тілеп алатындыын мына маалдан креміз. Аылшын тіліндегі A word spoken is past recalling маалына дана халымызды Адам сзінен жазады, сиыр мйізінен жазады маалын айтса болады. Дана халымыз Айтылан сз – атылан опен те дейді. Бл маалды маынасы адам ны басына блені тілінен тауып алса, яни орынсыз жерде ойына кел ген нрсені айта салып, басына ойда жо жерде тая тілеп алады. Тілде сйек жо, не айтысы келсе, соны айта салады, егер байап сйлемесе, тіл «тас жаруы, тас жармаса бас жаруы», біреуді жрегіне шпейтін да салса, енді біреуді аспана бір-а шыаруы ммкін. Біреуге орынсыз айтылан ауыр сз де, сек-ая да айналып келіп, сол кісіні зін таба ды. Ойланбай айтылан сз шін адам тынбас дауа, бітпес плеге алуы ммкін. Ал, сиыр мйізінен жазады деген блігін саралайтын болса, бл да алдыы блігіне маыналас болып келеді. Яни, адам сзінен жазып, басына плені басадан емес, з тілінен табатын болса, ойланбай сйлеу, біреуді жнсіз мадатау, біреуді жерден алып, жерге салып жамандау, артынан айбаттау – тіл арылы айтылан, осыны брі кндерді кнінде з басыа бле болып келеді дегенді аартатыны сияты сиырды да басына пле орынсыз иесіне немесе бгде бір кісіге мйізін ала жгірсе, басына тая тиеді деген ымды білдіреді. Аылшын тілінде сиырды осы мйізіне атысты A curst cow has short horns / God sends a cursed cow short horns / A wicked cow has short horns / God doesn’t give horns to a cow that butts / Oh, wicked cow that wants to gore / God will give you horns no more! / A cursed cow has short horns / God doesn’t give to cow that butts / God sends a curst cow short horns / Curst cow has short horns маалдары бар. Бл айтылан маалдарды баламасы ретінде арыс атан сиырды мйізі ыса / Сзеген сиыра дай мйіз бермейді маалдарын сынуа болады. Тура маынасында саралайтын болса, сзегендік сиырды мінезіне тн асиет, сондытан да ол алдымен мйізін ала жгіреді, адама тап береді. Ауыспалы маынасында бл маал дайды берген сый-рметін тсінбеген, бааламаан адама дай баса сыйлы жасамайды дегенді мезейтін іспеттес.

аза халы Смбіле туар жылтиып, ат семірер нтиып дейді. Ол дегеніміз смбіле ктеріліп, ккке шыан мезгіл – шопандар міріндегі бір жасы кезе. Кн зарып, сімдік сараяды, шп піседі, мал семіреді.

Шопандар ойларын тн асырып жаяды. Шйгін шп, ккорай шалына оттаан мал жасы кйлейді, уаттанады, сіресе жылы малы жасы семіреді. Маалда осы крініс суреттеліп тр. «Отстік елі Тара зы туа тау етектеп, Смбіле туа суы суып, кзеуге бет алады» деу де, міне, осыдан. Сонымен бірге дана халымыз ркер жерге тссе – ел жайлауа кшеді дейді. Оны маынасы: табиат пен малды жайын байланыстыра араудан туындаан тжірибе: ертеде елді жайлауа кшетін, жайлаудан айтатын мезгілін алдын-ала анытап отыратын есепшілер болан. Кн ыси келе кктеуді оты шып, сні кете бастай тындытан малды амын ойлайтын есепшілер елден брын жайлауа барып, кнгей мен теріскей шптеріні бойын салыстыран, кнгей оты теріскей отынан бір еліден ш еліге дейін ыса болса, соан арап оны жарты айдан бір ана кнге дейінгі уаытта жетілетіндігін анытаан.

Осыан орай жайлауа кшуді мерзімі белгіленген. Бл кезеді есепшілер аспандаы жлдыздарды згерісіне арап та біле білген. Ха лы тжірибесі осыны аартады. Аылшын халында да осы ауа райын осы біз зерттеуге нысан етіп отыран сиыр малыны іс-имылына бай ланысты анытап отыран. Аылшын халы:

When a cow tries to scratch its ear, It means a shower be very near.

When it begins to thump its ribs with its tail, Look out for thunder, lightning and hail, – дейді.

Бл крсетілген маала аза тіліндегі баламаны мына жолдармен бейнелеуге болады:

Сиыр лаыны артын асуа рекет жасаса, Жаын арады жабыр жауады.

Бйірін йрыымен рса, Кн кркіреп, найзаай ойнап, брша жауады.

Яни, аза халы, мысалы, смбілені туылуына байланысты ауа райын анытаса, аылшын халы осы зерттелініп отыран сиыр малы лаыны артын асуа талпынса, ол жабырды нышаны екенін, ал бйірін йрыымен рса, кн кркіреп, найзаай ойнайтынын, содан бршаа келетінін білдіреді. зіміз білетіндей, Британ аралдарыны ауа райы те былмалы. Сондытан олар кнделікті зімен бірге олшатыр алып жруге мжбр. йткені, егер таерте кн шыып тратын болса, тсте кн блттанып, тс айта жабыр жауып кетуі ажап емес. Енді осы ауа райын бірден-бір анытаушы ралы ретінде сиыр малыны іс-имылы негізге алынса, оларды осы тлікті жасы адірлеп-астерлегені крініп-а тр.

Дана халымыз Бір анадан бала да туады, бле де туады дейді. Бл маалды маынасы бір атадан адам болатын бала, адамды асиеті жо, ата-анасына асірет-айыдан басаны крсетпейтін «пле» де тууы ммкін;

демек, бір анадан бір-біріне самайтын р баса балалар дниеге келе береді. Сол сияты халымызда Бір биеден ала да туады, ла да туады деген маал да осыан саралас. Бл маалды тура маы насы: бір биеден туылан лындарды тр-тсі бірдей болуы міндетті емес, йткені ол р трлі айыра тотауына байланысты демекші, аылшын тіліндегі Many a good cow hath an evil calf / Many a good cow hath an evil (bad) calf / Many a good cow has a bad calf / A good cow may have an evil calf маалдары да Жасы сиырдан да жаман бзау туылар дегенді мезейді. Оны мнісі бір жасы сиырдан (жасы деп алайда стті, сзбейтін, жуас сиыр маынасында) оны р трлі баа тотауына байланысты сті жасы бзау да, нсілі жаман бзау да тууы ммкін. Осы маала балама ретінде: Жорадан туан жорта бар, Ба тырдан туан ора бар маалын сынуа болады. Осы маалды ауы спалы маынасында саралайтын болса, бл – бір ата-анадан туан бала лар да бірдей болмайды деген сз: оларды райсысыны зіндік тр тсі, бой-тры, мінез-лы, аыл-есі т.б. асиеттері де болуы ытимал;

бл оларды ата-тегіне, наашыларына сауына да байланысты.

Халымыз Алтынны олда барда адірі жо дейді. Оны мні тура маынасында олыда байлы-дулет бар кезде соны адірін білме стен, алай болса солай жмсап ойып, содан кейін санын соып алу.

Ауыспалы маынасында былай саралауа болады: жасы адам жаныда жргенде, аралас-ралас бір оамда мір сргенде, бір жымда ызметтес боланда оны асыл да абзал асиетін байай бермейді, байаса да, оны дрыс баалай бермейді. Жасы адамны тамаша аси еттері (даналыы, данышпандыы, аыл-парасаты, ерлігі, бауыр батырлыы, айраткерлігі, елден асан дарындылыы, шешен ділмарлыы, адалдыы, лтжандыы, мейірбандыы, абілеті, нері), детте, ол мірден кеткенде ана біліне бастайды, сонда ана оны о баасы беріледі, оны ел-жрт болып, матап-мадатап жататын деті.

Біра, бл кеш байалан кінішті жадай. Маал мірді осы бір таы лымын еске салып тр демекші, аылшын тіліндегі The cow knows not what her tail is worth until she has lost it / The cow knows not the worth of her tail till she loses it маалын азаша Сиыр з йрыыны адірін жоалтанша білмейді деп берелік. Жоарыда айтып кеткендей, ол астында тран алтынны, болмаса баытты адірін білместен, олдан баыт сы шаннан кейін ана тсінетіндей, мнда сиыр малыны йрыыны сиыр малы шін соншалыты пайдасы жо болып крінуі ммкін, сондытан оны адірін де бааламайды. Алайда сиыр малыны йрыы оан тиетін оырадан сатайтынын мытпаанымыз жн. Енді сиыр малы осы йрыты, рине, жоалтаннан кейін, яни оырадан оритын оран болмаан со ана тсінеді, баалайды, содан кейін ана санын соып алатыны мезеледі.

Аылшын халыны Everyone as they like, as the old woman said when she kissed her cow маалы аза халыны ркімдікі зіне, ай крінер кзіне дегенге сай келеді. Оны мні аншалыты жаымды болмаса да, слу болмаса да, ркімні сйіктісі зіне сйкімді де, сйікті крінеді. Біреуді олындаы зата аншалыты кз сзіп араанмен, біреуді заты – біреудікі. Сондытан зіні олыдаыдан арты ештее де жо. йткені Орта гізден оаша бзау арты дегендей, зіні затыа не жетсін! Мына маала сай саралайтын болса, йелге зіні кнделікті сауатын, тамаын асырап отыран сиырынан арты ештее де жо екені айтылады.

гізге атысты аылшын тіліндегі маал-мтелдер де гізді зіне тн асиеттерді бейнелейді.

Аылшын тілінде Between two evils ‘tis not worth choosing деген маал бар. Бл маалды аза тіліндегі баламасы ретінде Былай жрсе гіз леді, брай жрсе арба сынады деген маалды сынуа болады.

Тура маынасындаы бл маалды мні гіз жеккен арбалы адамны иын-ыстау жадайда алуы, не олай, не былай жре алмай, жрсе не арбасы сынатын, не гізі летін ауіпке душар болуы, ал ауыспалы маынасын саралайтын болса, тыырытан шыатын ммкіндік жо, иын-ыстау жадайа душар болан адама айтылатын сз: бл сз ма териалды, трмысты, саяси т.б. олайсыз жадайа душар болуа бай ланысты олданылады. Яни, тыырытан шыар жолды таба алмай, не істерін білмей тран адамны жай-кйін білдіреді. Осындай басына тскен олайсыз жадайда тыырытан шыуа жол іздеп алай жрсе арбасы сынбай, алай жрсе гізі лмейтін жадайды ойлап басы атып тран адамны жай-кйін мезейді.

гізді ара кш иесі ретінде крсетіп тран мына Burden of one’s own choice is not felt маалыны аза тіліндегі баламасы зімдікі де генде гіз ара кшім бар, «Кісінікі» дегенде – анау-мынау ісім бар.

детте, адам зі шін бір нрсе істесе, соан бар кшін жмсайды, уаыт та табады, керекті аражат пен ажетті заттарды да табуа тырысады.

Ал, біреу бір нрсе істеп беруді тіне алса, оан ая астынан сылтау тауып, орындаудан жалтаруа тырысады. Оны бірде уаыты жо болса, енді бірде ол ауырып алады, бірде олы тимесе, енді бірде таы бір се беп табылады.

ара кш иесі ретіндегі гізді негізгі аруы – мйізі екендігі бел гілі. Сондытан аылшын халында мынадай маал бар: Ox is taken by the horns, a man by the tongue / An ox is taken by the horns, and a man by the tongue. Бл маалды сзбе-сз аударса, Сиыр (гіз) мйізінен жаза ды, адам тілінен жазады дегенге келеді. Оны мні: тілді сйегі бол маандытан алай айтса да, не айтса да бола береді. Егер тауып ай тылан сз болса, тауып айтылан ужді сзбен, жылы лебізбен небір тйінді мселені шешуге болады. А.Байтрсынлы айтандай, «Тіл – адамны адамды белгісіні зоры, жмсайтын аруыны бірі». Оны мнісін анытайтын болса, адамны адамды асиеттерін айындайтын асиеттер кп. Біра, соларды арасында негізгісі де, дыретті кштісі де, адамдарды зара арым-атынас жасап, пікір алысуына ажетті рал ретінде тілді ызметі аса зор екендігі астарланады. Ал сараланып отыран маалды мніне тоталатын болса, ойланбай сйлеу, дептен асып сйлеу, біреуді жнсіз мадатау, біреуді жерден алып, жерге салып жамандау, артынан айбаттау – тіл арылы айтылан, осыны брі кн дерді кнінде з басыа пле болып келеді дегенді аартады. Сол сияты адамны басына пле тілінен келсе, гізді басына тая мйізіні кесірінен тиеді. Мйізін тілімен орынсыз сйлей берген сияты ажетті жерде де, ажетті емес жерде ала жгірсе, тая тимеген де не тиеді!?

аза халында Крі асыр апана тспейді деген дана сз бар.

Себебі: біріншіден, жыртыштарды ішінде асыр тымы – те аыл ды хайуан;

екіншіден, оан «зиянды» істейтін ашылар мен малшылар ды сан трлі айла-амалын, мал мен табиат жадайын жасы білетін а.

Сондытан да тжірибелі крі асыр ашы ран апана тспейді, оны алдын-ала сезіп, айналып туге тырысады. Аылшын халында да осы дана сзге балама ретінде айтуа болатын An old ox makes a straight furrow маалы бар. Аылшын тіліндегі бл дана сзді айырмашылыы аза халы нысан ретінде асырды алып отырса, аылшын халы гіз жнінде сз етіп отыр. Бл дана сзді сзбе-сз аударатын болса: Крі гіз тзу соалайды / Крі гіз соаны блдірмейді деуге болады. Яни, артайан сайын білгенінен жаылыспайды, айта аза халыны Кп жасааннан емес, кпті кргеннен сра деген сзі бар еді ой, соан сй кес мірді мн-мнісін, адамды асиеттерін, оамды арым-атынас, табиат былыстары туралы задылыты мірлік тжірибесі бар, кпті крген ариядан сра дегенді мезейді. Осы дана сзді ауыспалы маы насында саралайтын болса, мірді ащы-тщысын крген, тжірибесі мол арттарды алдай салу оай емес, олар оайлыпен армаа ілініп, алдана оймайды дегенге саяды. Яни, крі гізді соалаан жері де гізшені соалаан гізінен кем тспейтіндігін жне кейде асып тсетінін де сз етуге болады.

рлы – абыройсыз ксіп, оан жасы ата жо екенін білеміз.

Соан байланысты аылшын тіліні He that will steal an egg will steal an ox маалына кз жіберсек, оны баламасы ретінде Бзауды рлаан гізді де рлайды деген маалды крсетуге болады. ры рлытан тскен малды сатып пл жинауы, «етін жеп, рахаттануы да ммкін, біра, рыны арты уыс», дегендей, рлы ылан адам біреуді адал малын, ебекаы, мадай терімен жинаан дниесін ада ылан ісі дрыс емес екендігіне іштей кйгенімен, аза халында рлы жасау – ауру емес, дет екендігін, ауру алса да, детті алмайтынын айтып жатады. Бл маалды аза тіліндегі баламасы Жмыртаны рлаан гізді де рлайды дегенді мезейді. Ол дегеніміз рлыты лкен кішілігі жо, тйме рласа да, тйе рласа да, бзау рласа да, ба рласа да – брі бір рлы, аты жаман дет деген сз. рыны тапаны – адал мал емес, рлыпен тапан табысты тек жасырып-жауып ана болмаса, баса біткен ба-дулет ретінде ашы, емін-еркін пайдалануа болмайды;

рлыпен оданып, іші майлана бастаан ры-ары ерте ме, кеш пе, йтеуір, бір рлыы ашылып, абыройы кетіп, жазаланып, ел ал дында масара болатындыы сзсіз.

Ба – аталы мал екендігі белгілі. гіз – кш клігі ретінде пайда ланылса, ба сиырды санын кбейту шін аталы мал ретінде атты бааланан. Малшы ауымны ужі бойынша: ба болмаса – бзау жо, йткені сиыр ысыр алады;

ба болса – бзау бар, йткені бадан ашан сиыр бзаулайды. Аылшын тілінде баны асиеттеріне бай ланысты маалдар да бар. Соларды бір-екеуін талдай кетсек. Ба – еркек мал боландытан, оны саууа болмайтынын білеміз. Соан бай ланысты аылшын тілінде Milk the bull дана сзі бар. Оны сзбе-сз аударса, Баны сауу дегенді білдіреді. Немесе бл дана сзді балама сы ретінде аза тіліні ауызекі тілінде те жиі олданылатын гіз туанда мысалын келтірсек те болады. Ол дегеніміз ба еш уаытта сауылмайды, йткені ба – еркек мал, еркек мал бзауламайды, бзау ламаан мал да сауылмайтыны сияты гіз де ешашан тумайды, себебі ол да еркек мал. гіз керек десеіз аталы мал ретінде де алдырыл маан, тек кш клігі ретінде олданылады.

Аылшын тіліні The weakest goes to the wall маалына азаша Балбыр адамны басын асыр жейді, берік адамны басын асыр «тасыр» дейді деуге болады. Аылшын тілінде берілген маалды тура маынасы егер балбыр, бос болса, брыша тыыласы, ркімні ол жаулыы боласы, ркімні ол шопары боласы, кштіні сойылын соып, айтанымен жресі, дегенімен трасы дегенді білдіреді. аза ымында жалпы момынды, жуасты, болбырлы жаман асиетке жат пайды. Біра, момынды шегінен асса, ездікке жатады, ол зін аяа таптау, крінгенге ор болу, мірдегі з лесінен жрдай болу деген сзді білдіреді. Аылшын тіліндегі бл маалды азаша баламасыны зінде егер балбыр болса, орада тран ойы, ешкі тгіл ірі ара малы, яни баны зінен де айрыласы да аласы, ал берік, з ісіе пысы, тиянаты болса, асыр бады жемек тгіл, келіп ал дыа жыылып «тасыр» деуге дейін барады дегенді мезейтіні аны.

Бзауа байланысты кездесетін маал-мтелдерді саралайтын бол са, олар негізінен жастыты, білместікті, ааулыты бойына жинаан.

A friendly calf sucks two mothers деген аылшын халыны маалы на аза тілінен Сйкімді бзау екі енені емеді / Тілі жмса бзау екі енені емеді маалдарын балама ретінде сынуа болады. Ебін тауып екі енені бірдей еметін (мндайлар сирек болса да кездеседі) бзауды іс рекетін адама тееп, тілі майда, адамдарды тілін тауып басаларды з ісіне пайдалана алатын, у адамдар жайлы айтады.

Аылшын халыны A bird may be known by its song маалыны азаша баламасы ретінде Ба болар бзау – биттейінен белгілі маалы сынылып отыр. Бл маалды аылшын тіліндегі баламасы сты оны н салуынан білуге болады дегенді мезейді. рила Кеесбаева бл маала азаша балама ретінде сиыр малын негізге ала отырып, Ба болар бзау – биттейінен белгілі дейді. Бл дегеніміз дана халымызда адам болатын бала ойын ызыымен ана алданып спей, бгінгі кн тірлігі андай, ерте не болады деп болашаын ойланып, болашаын пайымдап естияр болып ссе ана ол адам болу нышанын байата алады дейді. Сонымен бірге, аза халында Адам болатын бала онаа йір, Ат болатын тай саяа йір деген де маал бар. Себебі, она, детте, жат ортадан келуіне байланысты ел арасындаы жаалытар мен кр ген-білгенін, з ой-пікірлерін айтып, сз тыдай білетін жас рпаты аыл-ойыны, дние танымыны кееюіне ыпалын тигізеді.

онатара йір бала гімесін тыдап, н-кй нерін кріп, дем алуды дстрлі деттерін байап седі. онатан ашатап, мны брінен шет алан бала марым алады, адамдар арасындаы арым атынасты, сыйластыты біле бермейді. Сонымен атар, адамны жасы-жаман болуы оны жас кезінен алан трбиесінен, з бойына сіірген абілет-асиетінен де байалады. Сол сияты ерте скенде андай ба болып сетіні бзауды титтейінен белгілі болады. Соны мен атар, дана халымыз йде скен бзау тзде гіз болмас дейді. Бл маалды да осы талдап отыран маалымызды баламасы ретінде келтіруге болады.

If you agree to carry the calf, they will make you carry the cow (с.с.а.:

Бзау жетелеуге келіссе, сиыр жетелетер) деген аылшын маалына азата тмендегідей бірнеше балама сйкес келеді. Олар:

Жуас тйе жндеуге жасы;

Адамны жуасын аяа басады, Атты жуасын ры мініп ашады;

Жмса ааш рта жем, Жмса адам жрта жем.

Аылшын маалы «Бзау жетелеуге келіссе, сиыр жетелетер», – дейді. Екі халы маалы да момын болса, жрт басыа шыады деген ойды айтады. Аылшын маалындаы айтылар ой бзау, сиырды мы сала ала отырып жеткізіліп отыруыны сыры аылшын халы да аза халы трізді мал сірген халы боландытан, олара сиыр, бзау ымдар жасы таныс. аза маалдарындаы тап осы ой ат, тйе ары лы келтіріліп отыр [4].

Бір сзбен айтса, сиыр – адірлі де, астерлі мал. Оны астерлігі, біріншіден, стінде, екіншіден, кшінде. Сондытан да, халымыз: сиыр сауса – ст, жесе – ет, - дейді. Ба – сиыр ты. гіз – кш клігі. Ал бзау – тл басы. Сиыра тн бл асиеттерді барлыы сиыр малына атысты маал-мтелдерде тгел крініс тапан.

Пайдаланан дебиеттер тізімі:

1..Кеесбаева Аылшын халыны маал-мтелдері. – Алматы: «лке» 2004 ж. – 214 бет: 43, 57, бет 2. С.С.Кузьмин, Н.Л.Шадрин Russian-English Dictionary of proverbs and sayings: 500 единиц. Москва, «Русский язык», 1989, 76, 83, 96 беттер 3. Г.А.Стефанович, Л.И. Швыдкая, Л.И. Мустаева, О.Е.Трещенко «Английские пословицы и поговор ки» 1980г., 81-82стр.

4. Жсіпова Р.Б. Аылшын жне аза маал-мтелдеріні этнолингвистикалы сипаты: фи лол.ыл.канд.диссерт.: 10.02.20.- Алматы, 2004, 154 бет: 46 бет В. В.Науменко, Е. В. Коляда СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОНЛАИН-РЕСУРСА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ SUMMARY.This article refers to the new Internet technologies, digital educational resources, websites, onlain-resources in the education and training of the Republic of Kazakhstan, distance learning, its advantages and disadvantages, design and methods for the education of people with disabilities. The concept and structure for the creation of information and training resources, as well as the problems associated with its development.

В настоящее время для каждого человека важно хорошее образо вание, ведь учение это его будущее. И в современном мире с примене нием новейших технологий это становится более доступнее для каж дого пользователя глобальной сети интернет. Родители всегда ищут для своего ребенка хороший детский сад, потом школу, кружки, сек ции. Пройдут годы и, окончив школу, мы хотим продолжить образова ние, выбрать свою профессию и найти свое место в жизни. Порой бы вает, очень трудно определится и найти то, что действительно бы хо телось.

Спрашивая советы и рекомендации знакомых, пересматривая раз личные рекламы учебных заведений и пролистывая страницу за стра ницей в поисковой системе сложно определится с выбором. Многие учебные заведения не могут дать о себе полноценной информации, отзывы, сравнения с другими учебными заведениями или дают не все гда правдивую рекламу для привлечение абитуриентов.

Наша страна в условиях независимости, как никогда нуждается в квалифицированных молодых специалистах, соответственно и боль шая потребность в высококачественных образовательных ресурсах. С использованием новых информационных технологий сегодняшний день это становится доступным. Ориентировочно около 80% пользова телей во всех населенных пунктах имеют доступ к глобальной сети интернет. С каждым годом эта цифра увеличивается как показано на рисунке 1 в графике отображено количество устройств выходящих в интернет, пользователей же гораздо больше имеющие доступ в учеб ных заведениях, работе общественных местах через wi-fi.

Проблема заключается в том что имеется мало качественных ка захстанских ресурсов для получения необходимого материала. В связи с этим возникает необходимость объединения всей информации по учебным заведениям, от до школьного образования до Магистратуры, а также кружки, секции, музыкальные, спортивные заведения, и курсы повышения квалификации, обучения государственному и иностран ным языкам.

Рисунок Для объединения всей этой информации необходимо создание сайта. Важные критерии данного информационного материала - это его доступность, актуальность, значимость, и достоверность размеща емых данных, а также соответствие контента целям для его поиска.

Уникальный контент – это материал не имеющий аналогов на сайтах похожей тематики.

Контент провайдинг (от англ. Providing – обеспечение) – наполне ние и поддержка ресурса уникальными тематическими материалами и статьями. Зависимость между числом интересных и уникальных мате риалов сайта и количеством посетителей, заинтересованных в их про чтении. Более того, проект, обладающий хорошим полноценным мате риалом, доступен и легко находится с помощью поисковых систем. В результате чего, сайту будет проще достичь необходимых позиций по своим ключевым запросам.

Для этого должна быть представлена модель, полностью проду манна концепция проекта, разработана и спроектированная удобная структура, для легкого доступного пользования и интуитивного по нимая пользователю всей системы. В нашем случае это означает юзабилити- простату навигации по сайту, меню, качество дизайна, графики, скорость загрузки информации, удобство поиска, обратной связи и т.д. Что бы пользователь, зайдя на сайт, не терялся в нем, быстро покинув из-за не понимания, а задержался на нем и вернулся еще не один раз в дальнейшем. Эта проблема особо актуальна для структуры больших сайтов, порталов насыщенных большим количе ством контента, просто перегруженных информацией. Часто изготов ление ресурса подобного рода может быть затруднена, из-за предпола гаемого постоянного размещения новой информации и как следствие постепенное увеличение размера сайта.

Соответственно, чем больше сайт, тем сложнее пользователю – он дольше загружается, что создает неудобства пользователям с неболь шой скоростью интернета или ограниченным трафиком. Из-за перена сыщенности информации сайт становится непонятным, а на его стра ницах можно заблудиться и не найти необходимую информацию.

Здесь очень важно продумать систему навигации и сделать так, чтобы посетитель всегда имел четкое представление, где он находится на сайте и как вернуться в исходное положение.

В разработке сайта необходимо, также продумать способы сбора информации о клиентах и статистических данных. Технические воз можности на современном сайте позволяют это делать в автоматиче ском режиме, без участия администрации проекта. Очень важный мо мент – это интерактивность сайта, постоянный контакт сайта с потен циальными клиентами и обучающимися на нем. В данном случае раз работка сайта должна учитывать применение таких разделов, как фо румы, новости и иметь обратную связь.

Данный сайт, онлаин-ресурс позволит использовать методы ди станционного обучения в таких сферах, как обучение лиц с ограничен ными физическими возможностями, повышения квалификации со трудников и.т.д.

Так, в США более 50% компаний применяют в своей деятельно сти дистанционное обучение обучения на базе Цифровых Образова тельных Ресурсов, в Казахстане также активно внедряется дистанци онное обучение, многие крупные компании уже активно используют эти технологии для своих сотрудников.

В ряде учебных заведений Казахстана прорабатывается возмож ность получения образование посредством удаленного обучения. В то же время зачетные мероприятия в ВУЗах могут проводиться, как в оч ной, так и дистанционной форме. В сравнение эффективности дистан ционного и аудиторного обучения на основе опроса преподавателей США в институтах, предлагающих курсы дистанционного обучения и там, где такого обучения нет, показало: по мнению 57 % преподавате лей, результаты дистанционного обучения не уступают или даже пре восходят результаты традиционных занятий. 33,3 % опрошенных пре подавателей считает, что в ближайшие годы результаты дистанцион ного обучения превзойдут результаты аудиторного.

Темпы развития современного общества приводят к тому, что че ловеку приходится пополнять свои знания практически на протяжении всей своей жизни. И тех знаний, которые мы получаем в начальный период своей жизни в школе, ВУЗе, других образовательных учрежде ниях впоследствии становиться недостаточно или. С другой стороны значительное количество профессиональной информации быстро устаревает, поэтому эти знания необходимо постоянно обновлять и пополнять.

Применение обучающих систем позволяет предоставить образо вательные услуги более широкому кругу обучаемых и делает образо вание еще более доступным, независимо от географического местопо ложения учащегося. Доступность и открытость обучения позволяет современному специалисту учиться практически всю жизнь, совмещая с учебу с основной деятельностью. Внедрение обучающих систем поз воляет совместить достоинства индивидуального обучения.

Цифровые Образовательные Ресурсы (далее ЦОР) чаще всего включают в себя: электронные учебники, музыкальные и художе ственные ресурсы, видео, виртуальные лаборатории, электронные из дания энциклопедий, журналов, аудиозаписи, видеозаписи лекций, разработки уроков и, конечно, демонстрационные материалы и мате риалы для практических занятий. Появились и новые виды ЦОР: игры, тренажеры, конструкторы, тестирование, интерактивные модели.

Сами ЦОРы не выдают готовые планы уроков, а является храни лищем современных идей и знаний. И уже наша задача использовать их максимально эффективно. Но, прежде всего, необходимо оценить качество ЦОРа, не только технической реализации, но и насколько оптимальной является само представление того или иного учебного материала в качестве ЦОР. Ведь если это тот же учебник только в электронном виде и его можно прочитать в печатном виде и посмот реть те же иллюстрации на его страницах или на экране дисплея, то и эффективность применения ЦОРа не выше, чем при использовании традиционных ресурсов. Определить имеет ли смысл использовать тот или иной материал в форме ЦОР, нетрудно. Для этого достаточно лишь представить себе этот ЦОР в “бумажном” виде. И посмотреть – что в таком виде представлении этого ЦОРа будет утеряна вся анима ции, наглядность, интерактивность и главное снизится понимание ма териала и эти потери невосполнимы, значит, данный материал эффек тивнее использовать в виде ЦОР. Например: текст и иллюстрации при переносе на бумагу ничего не потеряют, а анимация или видео потеря ет синхронизированное дикторское сопровождение.

Иллюстрации включают фотографии, коллажи и рисунки разно образных объектов, а также портреты ученых. Они могут быть исполь зованы на разных этапах обучения и в разных технологических прие мах. Чтобы учащиеся восстановили недостающие подписи или про комментировали тот или иной рисунок, провели сравнение нескольких объектов изучения Анимации как правило, используются для ознакомления с меха низмами и динамикой различных процессов, которые чаще всего недо ступны непосредственному наблюдению и являются сложными для восприятия. Анимации могут иметь синхронизированное дикторское сопровождение, это дает возможность использовать их при объясне нии нового материала или проводить учащимся самостоятельное изу чение нового материала.

Видеофрагменты представляют собой учебный фильм. Исполь зование в обучении как средств реализации наглядности, в частности видеофрагментов, дает возможность более глубокого усвоения мате риала. Совмещение текста и видео позволяют разнообразить изложе ние учебного материала и облегчают его усвоение.

Интерактивные тестовые задания – вопросы к определенному уроку, из которых может быть составлена тренажерная или контрольная тестовая работа для обобщающих уроков с автоматической проверкой.

Интерактивные тестовые задания содержат разные типы заданий: на выбор ответа из выпадающего списка и на перетаскивание объектов, на установление соответствия. Перечисленные типы интерактивных тесто вых заданий могут иметь одноэтапную и многоэтапную структуру. Это позволяет разделять задания по уровню сложности.

Интерактивные задания являются разновидностью интерактив ных рисунков, созданы для закрепления пройденного учебного материа ла, снабжены автоматической проверкой. Данные задания обладают интерактивностью, тем самым повышают мотивацию при работе с ни ми.

Интерактивные схемы интересны постепенным вводом информа ции, акцентируют внимание на определенном моменте изучаемого ма териала и могут служить опорными конспектами при изложении учеб ного материала. А также интерактивные схемы могут быть использова ны при самостоятельной работе учащихся с учебниками для структури рования изучаемого материала. В интерактивных схемах могут исполь зоваться рисунки и фотографии, что усиливает наглядность и подчерки вает реалистичность изучаемых вопросов.

Виртуальные лаборатории – это программно-технический ком плекс, выполненный в виде интерактивного компьютерного задачника, позволяющий выполнять практические задания по наиболее сложным и дорогостоящим технологическим продуктам является наиболее выгод ным и доступным вариантом так как не всегда и не везде можно позво лить установку настоящий лаборатории или ее отдельных частей для проведения химических, физических, биологических и других опытов.

Программное обеспечение обучающей системы предполагает ин дивидуальную адаптацию учебной программы к потребностям обуча емых, преподавателей или условиям обучения. Из набора независимых учебных курсов можно сформировать учебный план, отвечающий ин дивидуальным или групповым потребностям.

Дистанционное обучение развивает навыки самостоятельной ра боты, которые очень востребованы в современной жизни. Обучаю щийся сам определяет темп обучения, уровень сложности, может воз вращаться по несколько раз к отдельным учебным курсам и их отдель ным темам, и при необходимости пропускать отдельные разделы. От сутствует зависимость от времени занятия и к преподавателю, занятия могут проходить в любое время суток. Использование обучающих си стем автоматически проводит тестирования по завершению курса и сдачу экзамена с графическим выводом результатов и общей оценки знаний учащегося. Исключается субъективный фактор оценки. Снима ется психологическое воздействие, обусловленное воздействием груп пы или успеваемостью по другим предметам.

На сайте применение одной и той же обучающей системы для разных курсов приводит к унификации интерфейса и, как следствие, к уменьшению времени на изучение правил работы с системой, затрачи ваемое обучаемым. Модульная структура и разбитие на разделы ин формации позволяет использовать одну и ту же обучающую систему не только для дистанционного обучения, но и для переобучения и по вышения квалификации специалистов в отдельной области.

Особенно полезны в тех областях деятельности, в которых имеет место низкая эффективность традиционных способов передачи знаний посредством лекционных занятий и требуется аудио- визуальное обу чение по средствам видео уроков, позволяя совместить усвоение зна ний с приобретением навыков работы за счет комбинирования различ ных типов учебной информации и использования интерактивного вза имодействия системы и обучаемого.

Использование компьютерной графики, анимации, видео, звука, других компонентов дает уникальную возможность сделать изучае мый материал максимально наглядным, а потому понятным и запоми наемым. На рисунке 2 показан пример наших разработок обучающего курса по дисциплине "Вычислительные комплексы, системы и сети" и выпуском книги авторами с одноименным названием.

Расходы на обучение одного сотрудника при использовании ди станционной формы намного меньше, чем при очном обучении. Ди станционное обучение дешевле обычного обучения, в первую очередь за счет снижения расходов на переезды, снижению расходов на орга низацию самих курсов, оплаты индивидуальных занятий. По подсчё там дистанционное обучение на 50 – 80 % дешевле очного обучения в зависимости от области изучения. Определиться с выбором формы обучения можно, прибегнув к достаточно простой формуле:

K = (M1-M2)/(N1-N2), где M1 и M2 - стоимость разработки учебных материалов для ди станционной и очной форм обучения соответственно.

N1 и N2 – стоимость обучения одного сотрудника в очной и ди станционной формах.

Рисунок Если предполагаемое количество обучаемых больше, чем полу чившееся K, то дистанционная форма обучения дешевле.

О недостатках данной системы и ресурса можно отнести следу ющие: для того чтобы обучаться дистанционно необходимо иметь со ответствующее техническое оснащение. Это, как минимум, персо нальный компьютер и дисководом или выходом в Интернет, базовые навыки пользователя персонального компьютера и умение ориентиро ваться в сети интернет. Одной из основных проблем обучения таким способом является проблема аутентификации пользователя при про верке знаний. Невозможно сказать, кто действительно находится уда ленно на другом конце провода, и является ли он обучаемым или за него сдает экзамен кто-то другой. Но в дальнейшем и эта проблема технически решаема.

Г. Б. Разбекова ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В настоящее время в Казахстане одним из приоритетных направ лений государственной политики является образование, формирование системы образования, приведение ее в соответствие с международны ми стандартами, повышение ее конкурентоспособности.

В Послании Президента Республики Казахстан Лидера нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана Стратегия «Казахстан- 2050» зна чительное внимание уделяется науке и обучению молодого поколе ния[1]. Знания и профессиональные навыки - ключевые ориентиры современной системы образования, подготовки и переподготовки кад ров.

Новый политический курс нацелен на то, чтобы дать молодежи новые возможности - лучшее образование, достойный труд и великое будущее.

Современное образование укрепляет стабильность демократиче ского общества. Интеграция в мировое сообщество ставит перед си стемой образования задачу воспитания поколения, обладающего об щечеловеческим мышлением, которое характеризуется способностью человека рассматривать себя не только как представителя националь ной культуры, проживающего в определенной стране, но и в качестве гражданина мира, воспринимающего себя субъектом диалога культур в глобальных общечеловеческих пространствах. Этот процесс сопро вождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса. Происходит модерниза ция образовательной системы - предлагаются иное содержание, под ходы, поведение, педагогический менталитет. Именно сфера образова ния призвана удовлетворять потребность людей в обучении.

Методические инновации влияют на содержание образования и повышают его качество. Они могут представлять новые технологии или технологии с улучшенными характеристиками. Роль преподавате ля, стремящегося воспитать специалиста - инноватора, заключается не в передаче информации, а в формировании базовых компетенций, ко торые позволяют приобретать новые знания самостоятельно. Реализа ция модернизированных образовательных технологий меняет взаимо отношения субъектов образовательного процесса - преподавателя и студента, преподаватель занимает позицию консультанта, студент са мостоятельно определяет формы и маршруты освоения учебного мате риала. Если прежде перед преподавателем стояла задача передачи сту дентам большого количества знаний, то в современных условиях воз никает необходимость формирования у них способности к самообуче нию, развитию умения применять полученные теоретические знания применять на практике.

Современные требования к образованию ориентируют преподава теля на необходимость создания в процессе обучения условий для са моопределения и самореализации личности учащихся, для активного усвоения учащимися способов познавательной деятельности. Это тре бует от педагога высокого уровня профессиональной компетенции и больших творческих усилий. Образование понимается как единство обучения, воспитания и развития. При таком подходе явно раскрыва ется философский смысл понятия образования. Образование (корень термина - «образ» это восхождение (развитие) учащегося в целостный образ человека, в образ человеческого мира, в человеческий микро косм».[4] Одной из приоритетных задач системы образования сегодня явля ется внедрение новых технологий обучения. На это нацеливает Закон Республики Казахстан «Об образовании» (ст.8),это отвечает духу нашего времени.[2] Все технологии стремятся решить главную задачу - оптимизировать учебный процесс, добиться того, чтобы каждый сту дент работал на уроке. Успех урока зависит от умения студентов рабо тать самостоятельно с учебником, другими познавательными текстами.

Это очень важно, так как приобретать знания самостоятельно студен там придется в течение всей жизни. И не только приобретать, но и ис пользовать их.

Современные ИКТ открывают доступ, как учителю, так и уча щимся, к электронным источникам информации (Интернет, мультиме дийные средства, электронные учебники), что даёт возможность твор ческого роста на основе их использования в учебном процессе. Ис пользование информационных технологий в образовательных целях предполагают индивидуализацию обучения на основе интерактивно сти и оптимизации времени обучения. Новые технологии предостав ляют возможность доступа к огромным ресурсам информации, что должно способствовать творческому их применению в учебном про цессе, в частности, в работе по профессиональной ориентации уча щихся. В современном среднем специальном учебном заведении, ра ботающей в условиях инновации меняются функций всех участников образовательного процесса. Урок остается основной формой организа ции учебной работы, поэтому совершенствование методики совре менного урока общественных дисциплин является частью становления новой модели образования.

Современный урок– это прежде всего урок нетрадиционной формы (НФУ), урок личностно-ориентированный, который исключает построе ние обучения на основе ограниченного принципа формирования лишь «ЗУН», здесь личность ученика и учителя выступают как субъекты, так как целью обучения провозглашаются развитие личности учащегося, его индивидуальности и способностей. То есть необходимо установить с каждым учащимся отношения сотрудничества, считать его равным, по возможности поддерживать его, не унижать, не задевать его чести и до стоинства. Преподаватель должен уважать мнения учащихся и считаться с ними. Прочны лишь знания, добытые собственным трудом, с прило жением мыслительных усилий, а также полученные от учителя. «Разви вает только такое обучение, которое уделяет значительное место само стоятельной, творческой работе учащихся».

Сегодня в обучении особый акцент ставится на собственную дея тельность студента по поиску новых знаний. ИКТ позволяют органи зовать работу студента так, чтобы он захотел взять и усвоить необхо димую информацию, подтолкнуть его к получению знаний Внедрение информационных технологий в учебный процесс и объединение их с традиционными методами преподавания ставит сту дентов перед необходимостью быть готовыми к меняющимся формам обучения, к восприятию усовершенствованного содержания предме тов. Готовясь к уроку, учитель должен ставить главный акцент на развитие познавательных способностей, творческую активность сту дентов. Накануне любого урока, в ходе его подготовки, учитель в первую очередь ориентируется на накопленную информацию о содер жании изученного, уровень подготовленности учащихся. Исходя из этого, формируются общие цели и конкретные задачи обучения. Ис пользование разных методов работы на уроке позволяет вовлечь всех студентов в процесс познания нового, обобщения и анализа получен ных ранее знаний, развивать умения использовать свои знания. Таким образом, современные технологии прежде всего меняют мотивацию учения. И наряду с главной задачей - способствовать успеху учебного процесса путем использования интерактивных методов обучения, од новременно решают воспитательные проблемы по формированию мыслящих, активных граждан. Личность учителя, его поведение, ма неры, эмоции, мимика, жесты, взгляды являются ведущим фактором любой организации опроса учащихся на уроках общественных дисци плин. По замечанию психологов, любой хороший учитель должен быть образцом педагогических добродетелей. Именно эти составляю щие проявляются в общении учитель-учащийся при проведении кон троля знаний. Помочь проявлению и развитию способностей учащего ся, оказать ему поддержку и помощь-главная цель учителя.

Наиболее результативными в процессе преподавания обществен ных дисциплин являются уроки: исследования, работа над проектом, стратегия «Ротация», проекты, социальная практика, исследовательская деятельность, сетевое образование: контекстное обучение, ситуацион ный анализ, мозговой штурм, творческая мастерская и т.д. Конферен ции, защита рефератов и докладов, подготовка эссе, сообщений, роле вые и деловые игры, диспуты, диалоги, дебаты, тренинги, обучение по индивидуальному образовательному маршруту и т.д., также способ ствуют изменению качества обучения. Внедрение новых информацион ных технологий в учебный процесс позволяет активизировать процесс обучения, реализовать идеи развивающего обучения, повысить темп урока, увеличить объем самостоятельной работы учащихся.

Сегодня перед нами стоит большая проблема - новый подход к современному образованию. Естественно, большие требования предъ являются к учителю. Именно на нас, учителей, возложена трудная, но почетная миссия – воспитание детей в духе любви к Родине, к родной земле, к своему народу. Учитель не только должен владеть новыми инновационными формами обучения, но и воспитать достойное поко ление – думающее, грамотное, и честное.

Литература 1. Послание Президента Республики Казахстан Лидера нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана Стратегия «Казахстан- 2050».

2. Закон Республики Казахстан «Об Образовании»

3.Государственная программа развития образования в Республике Казахстан 2011-2020годы.

4.Концепция 12-летнегообразования РК 5.Селевко Г.Компетенции и их классификация // Народное образование.-2004г-№4.-С.138-143.

Г. К. Султанова, Ж. А. Сабит СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В РАЗВИТИИ Ммкіндіктері шектеулі балаларды дамуына инклюзивті білім беруіне олайлы жадайлар жасау.

To create optimal condition for the inclusive education of the children with limit possibility in develop.

В период демократизации системы образования Республики Ка захстан, утверждения гуманистических подходов к воспитанию, разви тию и обучению подрастающего поколения особую актуальность при обретает проблема создания оптимальных условий для творческого развития, самообразования, профессионального самоопределения всех детей, в том числе детей из уязвимых групп: детей, проживающих в сельской и отделенной местности, детей из этнических и языковых меньшинств, детей-мигрантов, а также детей с ограниченными воз можностями развития и детей, сталкивающихся с различного рода трудностями в обучении.

Первый и основной принцип работы инклюзивной системы: рав ные возможности для каждого. Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на образование, и ни один ребенок не может быть исключен из образовательного процесса. Главная идея инклюзивных школ в том, что каждый ребенок может учиться и получать пользу, которую несет в себе образование. Принцип работы инклюзивных школ заключается в том, что они подстраиваются под нужды детей, а не наоборот. Осо бенно подчеркивается важность следующего подхода: индивидуаль ные отличия между детьми - источник разнообразия и духовного бо гатства, а не проблема. Дети имеют право на различные потребности и индивидуальную скорость обучения и развития. Главное - найти пра вильное сочетание разумных и гибких подходов к их образованию.

Предпринимая последовательные шаги в движении от равных прав к равным возможностям в доступе к качественному образованию для всех правительство РК в «Государственной программе развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы» определяет в качестве одной из важных задач развитие инклюзивного образования.

В Программе определены мероприятия, способствующие созданию необходимой нормативно-правовой основы включения всех детей, в том числе и детей с ограниченными возможностям в развитии, в обще образовательное пространство Инклюзивная направленность отдельной школы приобретает смысл только в том случае, если вся образовательная система движет ся в данном направлении. Опыт показывает, что инклюзивное образо вание не может быть отделено от общего развития школы. Инклюзия не изолированный феномен, но часть процесса ориентации образова тельной системы на удовлетворение потребностей отдельно взятого ученика в образовании и развитии. В этой связи самым важным си стемным вопросом становится: как обеспечить оптимальный учебный процесс ученику в соответствии с его потребностями и как сделать так, чтобы ребенок мог полноценно участвовать в классной работе. В ин клюзивном образовании смогут работать только компетентные препо даватели, способные создать атмосферу взаимного уважения, правиль но определить разные потребности учеников и их скорость усвоения материала и работать в рамках гибкого индивидуализированного под хода.

Основной целью интегрированного (инклюзивного) образования является реализация права детей с ограниченными возможностями в развитии на получение образования в соответствии с их познаватель ными возможностями и способностями по месту жительства, их социальная адаптация и интеграция в общество, повышение роли се мьи в воспитании и развитии своего ребенка.

Необходимо провести кардинальную реформу общеобразователь ных учебных заведений.

• каждый ребенок имеет основное право на образование и дол жен иметь возможность получать и поддерживать приемлемый уро вень знаний, • каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, способности и учебные потребности, • необходимо разрабатывать системы образования и выполнять образовательные программы таким образом, чтобы принимать во вни мание широкое разнообразие этих особенностей и потребностей, • лица, имеющие особые потребности в области образования, должны иметь доступ к обучению в обычных школах, которые должны создать им условия на основе педагогических методов, ориентирован ных в первую очередь на детей с целью удовлетворения этих потреб ностей, • обычные школы с такой инклюзивной ориентацией являются наиболее эффективным средством борьбы с дискриминационными воззрениями, создания благоприятной атмосферы в общинах, построе ния инклюзивного общества и обеспечения образования для всех;

бо лее того, они обеспечивают реальное образование для большинства детей и повышают эффективность и в конечном счете рентабельность системы образования.

В рамках инклюзивных школ дети с особыми образовательными потребностями должны получать любую дополнительную помощь, которая может им потребоваться для обеспечения их эффективного образования. Инклюзивные школы являются самым эффективным средством, гарантирующим солидарность между детьми с особыми потребностями и их сверстниками. Зачисление детей в специальные школы или в специальные классы, или секции в рамках какой-либо школы на постоянной основе должно быть исключением, рекомендо ванным только в тех редких случаях, когда совершенно очевидным является то, что обучение в обычных классах не способно удовлетво рить образовательные или социальные потребности какого-либо ре бенка или, если это необходимо для благополучия данного ребенка или других детей.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 10 |
 

Похожие работы:Загрузка...
 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.