авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 19 | 20 || 22 | 23 |

«Донецкий национальный университет Donetsk National University Сборник научных трудов ...»

-- [ Страница 21 ] --

Системна фінансово-економічна криза призвела до зростання рівня безробіття молоді у світі. Так, кількість безробітної молоді по всьому світу велика, із 620 млн. економічно активних громадян у віці від 15 до 24 років у безуспішних пошуках роботи в 2009 р. було 81 млн. осіб, про це свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті Міжнародної організації праці (МОП). Також, за даними МОП, в 2008 р. серед молодих людей, що мають роботу, 152 млн. людей (близько 28%) перебували у крайній бідності, заробляючи на день менше 1,25 дол. США. За даними організації, рівень безробіття серед молоді світу, який в 2007 р. складав 11,9%, в 2009 р. піднявся до 13%. У країнах ЄС цей показник значно вищий – 17,7%, що є абсолютним рекордом для цього економічно розвиненого регіону. При цьому в країнах СНД ситуація в цілому краща, ніж у ЄС, де зростання кількості молоді, що не мають можливості знайти роботу, склала за останній рік 3,5%, тоді як в інших – 4,6% [1].

Наслідки кризи не могли не позначитися і на економіці України, в тому числі й на молодіжному сегменті ринку праці. В Україні існує потреба посилення державного регулювання молодіжного сегменту ринку праці в умовах подолання системної кризи, що зумовлена деформованістю структури економіки та нестабільністю її динаміки, неефективністю діючого механізму стимулювання роботодавців до створення робочих місць у високопродуктивних секторах економіки, відсутністю повної інформації щодо професійно-кваліфікаційної структури попиту на робочу силу та її пропозиції, відсутністю ефективної конкуренції в межах молодіжного сегменту ринку праці.

Економічна криза, яка розпочалася наприкінці 2008 р., призвела до загострення ситуації на ринку праці у 2009 р. Однією з найбільш серйозних проблем є скорочення обсягів зайнятості та зростання безробіття населення. За даними вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності, середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15-70 років у 2009 р., порівняно з 2008 р., зменшилась на 1,1% і становила 22,2 млн. осіб, з яких 20,2 млн. осіб або 91,2% були зайняті економічною діяльністю, а решта - 2 млн. осіб, відповідно до методології МОП класифікувалися як безробітні. Кількість економічно активного населення працездатного віку за цей період зменшилась на 1,7% та становила відповідно 20,3 млн. осіб або 91,7% від зазначеної категорії населення віком 15-70 років. Втім, рівень економічної активності населення віком 15- років у цілому не змінився та становив 63,3%, що зумовлено скороченням чисельності населення зазначеного віку. Кількість безробітного населення віком 15-70 років визначена за методологією МОП збільшилась з 6,9% у 2008 р. до 9,6% у 2009 р. та скоротилась кількість вільних робочих місць на 27,7%.
Збільшення громадян, які перебувають у стані вимушеної неповної зайнятості, зокрема, працювали неповний робочий день (тиждень) з 10,6% до 19,4%, знаходились в адміністративних відпустках з 1,6% до 2,6%. Прогнозується, що зайнятість населення віком 15-70 років у 2010 р. зросте до 20,5 - 20,3 млн. осіб, у 2011 р. – до 20,6 - 20,4 млн. осіб;

рівень безробіття, визначений за методологією МОП, у 2010 р. становитиме 8,1 - 8,4%, у 2011 р. – 7,6 - 8,1% економічно активного населення віком 15-70 років [2].

Розвиток вітчизняної економіки у 2011 р. зумовлюватиметься, насамперед, реалізацією низки структурних реформ у всіх сферах економіки. З огляду на це, у 2011 р. прогнозується зростання чисельності зайнятого населення віком 15-70 років на 0,7%, порівняно з 2010 р. (до 20,5 млн. осіб).

Для забезпечення молоді, яка здобула вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю у Державному бюджеті України на 2010 р. передбачено млн. грн. Уряд значно розширив перелік професій, за якими роботодавцям може надаватися така дотація, - з 7 робітничих професій до 24 та з 3 спеціальностей до 33. За час прийняття урядового рішення на перше робоче місце з наданням дотації роботодавцю працевлаштовані понад 2000 осіб.

У Мінпраці України передбачають, що згодом на ринку праці відбудеться суттєве скорочення безробіття, незайняті люди повертатимуться до трудової діяльності. У 2010 р. будуть створені нові робочі місця майже для 652 тис. осіб, у 2011 р. – понад 683 тис. осіб. Так прописано у постанові Кабінету Міністрів «Про затвердження основних напрямів реалізації державної політики зайнятості на 2010-2011 роки», яка прийнята нещодавно [3].

Визначальним та всезагальним для молоді є її входження до виробничо-трудової діяльності. Саме на цьому етапі свого життя молоді люди зіштовхуються з труднощами і потребують розуміння і допомоги як зі сторони старшого покоління, так і з боку держави. Водночас наслідки системної кризи ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ в Україні породили безліч нових і посилили дію старих соціальних проблем, зокрема пов’язаних із зайнятістю.

Розгляд показників зайнятості показує, наскільки молода робоча сила затребувана на ринку праці.

Питома вага молоді в загальній чисельності зайнятих становить 34,1%, проте обсяги зайнятості значною мірою різняться за віковими групами. Наприклад, рівень зайнятості вікової групи 15- років становить лише 37,3%, тоді як рівень зайнятості в 25-29 років являє 76,4%.

Аналіз безробіття характеризує рівність можливостей молодих людей на ринку праці залежно від статевої ознаки. Рівні безробіття чоловіків і жінок віком 15-34 роки не мають великих відмінностей.

Рівень безробіття серед чоловіків порівняно із жінками переважає у віковій групі 15-24 роки (15,2% проти 14,4%), а у 25-29 років переважає рівень безробіття серед жінок. З цього можна зробити висновок, що в цих вікових групах чоловіки більш конкурентоспроможні на ринку праці.

Той факт, що молодь є специфічною соціально-економічною групою населення, яка потребує додаткових заходів підтримки на ринку праці, підтверджується аналізом причин її безробіття. Дані статистики свідчать, що причини безробіття молоді мають специфічний характер і суттєво розрізняються за її віковими групами. Переважна більшість безробітних віком 15-24 роки не змогли працевлаштуватися після закінчення навчання. У віковій групі 25-29 років основною причиною є звільнення за власним бажанням. Причини економічної неактивності молоді також сильно відрізняються від решти населення. Серед молоді 15-24 роки провідною причиною неучасті на ринку праці є навчання, для вікової групи 25-29 роки – зайнятість у домогосподарстві.

Дослідження інформації про зайнятість підтвердило, що існує досить численний контингент безробітної молоді. Рівень безробіття молоді віком 15-24 роки найвищий (17,8% у 2009 р. проти 13,3% у 2008 р.), оскільки в цьому віці багато молодих людей шукають роботу після закінчення спеціальних навчальних закладів. Дещо вищий, ніж у населення в цілому, рівень безробіття у 25- років (10,4% у 2009 р. проти 7,0% у 2008 р.) через те, що процес пошуку першого робочого місця підчас кризи значно ускладнився (рис. 1).

20, 19, 20 17, 15,1 14, 13,6 13, 13,3 13, 11, 10,4 10,9 10, 9, 6,6 8, 10 7 7, 7, Все жінки чоловіки міські сільська населення поселення місцевість 2008 15–24 2009 15–24 2008 25–29 2009 25– Рис. 1. Рівень безробіття молоді (за методологією МОП) за статтю, місцем проживання та віковими групами [2].

В окресленому контексті виникає необхідність визначення домінантних тенденцій становлення і розвитку молодіжного сегменту ринку праці України. Серед них на рівні реального ринку праці можна виділити такі:

падіння попиту на послуги праці молоді. В умовах нерозвинутої сфери прикладання праці, що обумовлено економічною кризою та тривалим падінням рівня суспільного виробництва, попит на робочу силу молоді скоротився в межах усіх складових національного ринку праці. Особливо гостро ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ця проблема постала для його молодіжного сегменту внаслідок низької (порівняно з більш досвідченими працівниками) конкурентоспроможності його суб’єктів на ринку праці;

зростання чисельності незайнятої та безробітної молоді. Стійке падіння попиту на робочу силу молоді, а також збільшення тривалості пошуку роботи молоддю, особливо тими її представниками, які не мають достатнього професійного досвіду, призвели до того, що чисельність офіційно зареєстрованої безробітної молоді зросла втричі. Крім того, майже 20% безробітної молоді – це випускники загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів освіти, які, ще не маючи досвіду професійної трудової діяльності, вже набувають досвід незайнятості в надії отримати перше робоче місце. При цьому, завдяки зусиллям служб зайнятості працевлаштовується близько 32% випускників навчальних закладів, решта влаштовується самостійно, проходить перекваліфікацію чи поповнює ряди добровільно безробітних;

інтенсивне збільшення частки молоді, яка поєднує основну діяльність із роботою на умовах вторинної зайнятості;

поглиблення диспропорцій між пропозицією робочої сили з боку осіб у віці 15-29 років та попитом на неї. В межах молодіжного сегменту ринку праці значення коефіцієнту навантаження на одне вільне робоче місце (вакансію) збільшилось у 10 разів і на початок 2010 р. становило 15 осіб [4, 159].

Розв’язання проблеми підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці потребує здійснення: виробничо-технічних заходів, що полягають у підвищенні професійно-технічних якостей працівника, його здатності освоювати новітні технічні засоби та устаткування;

організаційно економічних заходів, які передбачають формування навичок праці з урахуванням вимог її наукової організації, раціоналізації трудового процесу;

урахування соціально-психологічних аспектів з метою реалізації соціальних і психологічних важелів підвищення конкурентоспроможності робочої сили молоді.

Оскільки однією з основних причин незайнятості безробітної молоді є неможливість працевлаштуватися після закінчення загальноосвітніх та вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації, то державна молодіжна політика має формуватися з урахуванням інформації щодо прогнозу пропозиції робочої сили згідно з потребами роботодавців.

Необхідна також суттєва перебудова освітньої діяльності українських навчальних закладів вищої освіти. Так, випускник вищого навчального закладу (ВНЗ) повинен мати чітку професійну спрямованість і бути впевненим у попиті на свої знання на ринку праці. Сучасний ВНЗ, у свою чергу, має бути спрямований не на набір студентів, а на їх випуск, тобто на базі будь-якого сучасного ВНЗ повинна працювати власна спеціалізована служба з маркетингу студентів-випускників. Метою її діяльності може бути працевлаштування випускників, забезпечення стійких двосторонніх зв’язків з підприємцями-роботодавцями, організація курсів додаткової спеціалізації і підвищення кваліфікації тощо.

Органи місцевої адміністрації мають активно слідкувати за станом на ринку праці в регіоні:

сприяти створенню необхідної кількості державних і комерційних закладів, спеціалізованих у сфері працевлаштування, професійного консалтингу, психологічної підтримки;

проводити постійний моніторинг діяльності державних служб зайнятості і місцевої біржі праці та повідомляти молодь про його результати;

забезпечувати тісний взаємозв’язок у системі «місцеві органи самоврядування – ВНЗ – ринок праці»;

формувати державне замовлення для ВНЗ;

стимулювати підприємства і приватних підприємців щодо зростання кількості молодих фахівців при формуванні кадрового потенціалу підприємства, фірми, організації, установи.

Органам місцевого самоврядування необхідно надати більше повноважень у розв’язанні таких проблем, як: розвиток інфраструктури ринку праці;

стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць;

стимулювання молодіжного підприємництва;

забезпечення активної взаємодії наукових центрів з обласними державними адміністраціями в розробці стратегії розвитку молодіжних сегментів регіональних ринків праці;

стимулювання роботодавців до працевлаштування молоді на продуктивні робочі місця шляхом надання їм пільгових кредитів, дотацій та інше.

3абезпеченню зайнятості молоді сприяє діяльність Державної служби зайнятості. Однак чисельність зареєстрованого безробіття значно менша, ніж за даними обстеження економічної активності. Така ситуація пояснюється тим, що значна частина економічно активного населення не розраховує на державну підтримку в пошуках роботи, намагаючись працевлаштуватись самостійно.

Тому організація державної інфраструктури ринку праці потребує подальшого вдосконалення, ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ зокрема завдяки вільному доступу до банку вакансій через інформаційну мережу Державної служби зайнятості. Збільшити профорієнтаційну роботу центрів зайнятості в ВНЗ за фахом (формувати стенди з пропозиціями, проводити зустрічі роботодавців з випускниками та ярмарки вакансій).

Сприяти розширенню навчальних програм з спецдисциплін за заявкою роботодавців та залучення студентів до практики у ці підприємства, за підсумками яких найкращі студенти будуть влаштовані на роботу.

Таким чином, криза – це можливість переоцінки стратегій для усунення тих серйозних перешкод, з якими стикається молодь, коли приходить на ринок праці, тому впровадження зазначених вище пропозицій має забезпечити всебічний соціально-економічний розвиток молодіжного сегменту ринку праці, високий рівень конкурентоспроможності робочої сили молоді, її трудової мобільності та залучення до продуктивної зайнятості. Наприкінці також слід зазначити, що система заходів щодо зниження рівня безробіття молоді не обмежується наведеним, існує багато можливостей для творчого пошуку шляхів виходу зі складної ситуації, що склалася зараз на ринку праці, але у будь-якому разі тільки комплексний підхід до розв’язання проблеми дозволить досягти певних позитивних зрушень у сфері працевлаштування молоді в Україні.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Раздольный А. Проблемы молодежи и кризис образования [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://bigbord.net/stati/obrazovanie/ 2. Економічна активність населення України 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ukrstat.gov.ua/ 3. Про затвердження Основних напрямів реалізації державної політики зайнятості на 2010-2011 роки:

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2010 р. N 831 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ 4. Заяць Т.А. Національний ринок праці та його молодіжний сегмент: методологія, практика, перспективи розвитку/ Т.А. Заяць, В.Л. Жаховська – К.: Фенікс, 2008. – 312 с.

РЕЗЮМЕ В статті визначено сучасний соціально-економічний стан конкурентоспроможності молоді та виокремлено тенденції становлення і розвитку молодіжного сегменту на ринку праці України. Також зазначено заходи щодо зниження рівня безробіття молоді, які дозволять досягти певних позитивних зрушень у сфері працевлаштування молоді в Україні.

Ключові слова: ринок праці, конкурентоспроможність, молодіжний сегмент, безробіття молоді, зайнятість РЕЗЮМЕ В статье раскрывается современное социально-экономическое состояние конкурентоспособности молодежи и выделены тенденции становления и развития молодежного сегмента на рынке труда Украины. Также указаны мероприятия по снижению уровня безработицы молодежи, которые позволят достичь определенных положительных сдвигов в сфере трудоустройства молодежи в Украине.

Ключевые слова: рынок труда, конкурентоспособность, молодежный сегмент, безработица молодежи, занятость SUMMARY The article deals with contemporary socio-economic condition of the competitiveness of young people and highlights trends in the formation and development of the youth segment of the labor market in Ukraine. It also identifies actions to reduce youth unemployment, which will achieve some positive changes in the employment of young people in Ukraine.

Key words: labor market, competitiveness, youth segment, youth unemployment, employment ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛНОСТИ НА МАЛИХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ Шабуришвили Ш.Т., доктор экономики, ассоциированний профессор Тбилиского государственного университета В условиях глобализации мировое сообщество уверенно переходит на стадию развития «Экономики, основанной на знаниях», постоянно возрастает роль научно-технического прогресса в обеспечении конкурентоспособности национальных экономик, поэтому ускоренное развитие и поддержка инновационной сферы деятельности приобретает стратегическое значение. Увеличение оборота и рост производства на малых и средних предприятиях (МСП) решающим образом зависят от инноваций. Предпосылкой для выживания этих компаний на рынке служат новые и улучшенные товары и услуги. Убыстряющиеся изменения запросов клиентов, меняющиеся требования к качеству, короткие жизненные циклы продукции и возрастающие темпы ее обновления приводят к тому, что производственные программы малых и средних предприятий должны быстро перестраиваться.

Инновации становятся ключевым стратегическим параметром развития любого предприятия и экономики в целом.

Под инновацией понимается процесс от возникновения и разработки исходной идеи к созданию новых продуктов, услуг и технологий или их улучшению с обеспечением юридической защиты авторских прав, с последующим созданием опытного образца или модели, подтверждающих практическую их целесообразность. Дальнейший переход к промышленному выпуску продукции, востребованной рынком и получению ожидаемой прибыли от продажи этой продукции называется процессом коммерциализации инноваций. Только своевременное финансирование в сочетании с эффективным менеджментом, сопровождаемым первоклассным техническим консультированием обеспечивают определённые возможности для осуществления наиболее перспективных инновационных проектов и наукоёмких разработок, требующих нескольких лет напряженной работы для успешной коммерциализации, которая обеспечивает удовлетворение рыночного спроса в рамках единого научно-воспроизводственного цикла. Непрерывность и согласованность этих видов деятельности зависит от уровня интеграции науки, образования, производства и рынка. Успех инновационной деятельности зависит от общей экономической ситуации в стране и государственной научно-технической стратегии, от полноценного ресурсного обеспечения, конъюнктуры рынка, профессионализма специалистов и эффективного менеджмента.

Глубокие фундаментальные исследования являются основой для крупномасштабных инноваций межотраслевого характера, имеющих стратегическое значение для дальнейшего социально-экономического развития страны и требуют крупных государственных капиталовложений.

Реализация любых инновационных проектов связана со множеством рисков, поэтому огромное значение имеет четкая государственная техническая политика, выраженная в системе мер правового регулирования и стимулирования научно-технической активности во всех сферах и секторах экономической деятельности. Инновационная политика предполагает разработку долговременной стратегии, с указанием важнейших приоритетных целей, достижение которых обеспечивается разработкой и реализацией комплекса целевых программ, способствующих ускоренному развитию национальной экономики и повышению её международной конкурентоспособности. Такая политика предусматривает создание законодательных основ поддержки инновационной активности и защиты интеллектуальной собственности, обеспечивает условия для формирования инновационной инфраструктуры, способствующей освоению и распространению нововведений на всех уровнях реальной экономической деятельности.

Инновационная инфраструктура обеспечивает всестороннюю поддержку научно-технической деятельности и включает: технологические инкубаторы, технопарки, информационные сети, экспертные и консультационные бюро, патентные службы, институты финансовой поддержки, развитый фондовый рынок, систему страхования рисков и др. специализированные организации. В мировой практике такие структуры объединяются в национальные и международные инновационные сети, например, «Европейская сеть деловых инновационных центров» (EBN), которая осуществляет поддержку и развитие инновационной деятельности в малом и среднем предпринимательстве в © Шабуришвили Ш.Т., ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ странах Европейского Союза. Как некоммерческая организация, EBN была основана в 1984 г. по инициативе Европейской Комиссии и ныне объединяет 160 «Деловых инновационных центров» и ассоциированных членов. В рамках EBN активно взаимодействуют инкубаторы, технопарки, инновационные и технологические центры, исследовательские институты, информационные системы, центры трансферта технологий и др. организации.

Одним из активнейших инициаторов продвижения передовых технологий и новых производств является венчурный капитал, который, инвестирует частные финансовые средства и управленческий опыт в инновационные предприятия со значительным потенциалом развития для дальнейшей трансформации в процветающее производство. Объем венчурного капитала не так уж велик, но обладая высокой подвижностью и исключительной способностью к поиску и реализации эффективных разработок, он оказывает ускоряющее воздействие на развитие научно-технического прогресса. После реализации программы рисковых капиталовложений с получением нового инновационного продукта или услуги, востребованной на рынке, осуществляется продажи новых предпринимательских фирм, полученный венчурным фондом доход делится между его участниками в соответствии с первоначальным взносом. За рубежом, главным образом в США и некоторых странах Западной Европы, механизмы венчурного финансирования инновационных предпринимательских проектов широко используются на практике уже не одно десятилетие и получают в последние годы все более широкое распространение.

В множестве развитых и динамично развивающихся стран применяются различные методы государственного стимулирования инновационной деятельности в секторе МСП. Кроме того, имеется множество законодательных, финансовых, налоговых и имущественных рычагов на государственном и региональных уровнях, способствующих развитию инновационной деятельности во всех сферах бизнеса. В мировой практике сложились следующие основные формы стимулирования инновационной деятельности малых и средних предприятий:

- Государственные программы финансовой и технической поддержки инновационных мсп, выполняющих НИОКР по тематике правительственных организаций;

- Прямое финансирование (субсидии, займы), которые достигают 50% расходов на создание новой продукции и технологий;

- Предоставление ссуд, в том числе без выплаты процентов;

безвозмездные ссуды на покрытие 50% затрат на внедрение новшеств;

- Целевые дотации на научно-исследовательские разработки ;

- Создание фондов внедрения инноваций с учетом возможного коммерческого риска;

- Снижение государственных пошлин для индивидуальных изобретателей и представление им налоговых льгот, а также создание специальной инфраструктуры для их поддержки и экономического страхования;

- Отсрочка уплаты пошлин или освобождение от них, если изобретение касается экономии энергии;

- Бесплатные услуги патентных поверенных по заявкам индивидуальных изобретателей, освобождение от уплаты пошлин;

- Облегчение налогообложения для предприятий действующих в инновационной сфере, в т.ч.

исключение из налогообложения затрат на НИОКР, льготное налогообложение университетов;

- Законодательное обеспечение защиты интеллектуальной собственности и авторских прав;

- Государственные программы по снижению рисков и возмещению рисковых убытков;

- Создание широкой сети фондов венчурного капитала используемого для реализации инновационных проектов;

- Создание сети научных парков, бизнес-инкубаторов и зон технологического развития;

- Создание мощных государственных организаций обеспечивающих всестороннюю научно техническую, финансовую и производственную поддержку инновационных МСП;

- Информационно-поисковые специализированные сайты по прогрессивным технологиям и инновационным разработкам, позволяющие заинтересованным предприятиям быстро найти необходимые технические решения и возможных партнёров.

Во многих странах одним из важнейших финансовых инструментов поддержки инновационных МСП, являются государственные контракты от различных организаций на проведение НИОКР. Такие контракты, предполагают тщательное согласования всех основных характеристик ожидаемого результата, сроков исполнения и необходимых затрат на выполнение. Обычно цена фиксируется до ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ начала работы, а окончательный расчёт осуществляется после их завершения. Субсидии и субвенции обычно предоставляются для поддержки радикальных и рисковых проектов, реализуемых инновационными МСП, входящими в реестр предприятий, обладающих опытом выполнения сложных НИОКР.

Весьма интересным направлением поддержки производственной и инновационной деятельности в секторе МСП, является использование опыта высококвалифицированных специалистов (управленцев, инженеров, ученых, финансистов и др.) ныне вышедших на пенсию и имеющих возможности для применения своих знаний и опыта. Практически во всех развитых странах созданы консультационные пункты, обслуживаемые специалистами пенсионного возраста (Service Corps of Retired Executives - SCORE). Например, в США действует 389 таких консультационных пункта в которых сотрудничают 11400 специалистов-пенсионеров. Ежегодно эти пункты обслуживают свыше 400 тыс. клиентов. Аналогичные структуры действуют в странах ЕС, оказывая консультационную помощь с выездом на предприятия.

Необходимость интенсивного развития и поддержки инновационной деятельности в секторе МСП ставит на первый план задачи финансирования этих работ и обеспечения взаимодействия между разработчиками, НИИ, университетами и испытательными лабораториями. В мировой практике достаточно много примеров объединения финансовых ресурсов различных государственных ведомств в целях выполнение НИОКР по государственной тематике. Наиболее ярким примером может служить программы «Инновационные исследования в МСП» (SBIR) и «Распространение технологий МСП» (STTR), реализуемые в США. Следует заметить, что подобные программы существуют и успешно реализуются во многих развитых странах.

Мощным стимулирующим фактором экономического и инновационного развития многих стран стало формирование кластеров, объединяющих наиболее эффективные и взаимосвязанные предприятия различных размеров, которые образуют лидирующую группу компаний и обеспечивают конкурентные позиции на отраслевом, национальном и мировом рынках. Наличие кластеров позволяет национальным отраслям развивать и поддерживать свое конкурентное преимущество, не уступая их даже технически более развитым странам. Все фирмы кластера делают инвестиции в специализированные исследования, в развитие родственных технологий, в информацию, в развитие инфраструктуры и в человеческие ресурсы, что проявляется в синергетическом эффекте и позволяет малому предпринимательству выстоять в обостренной конкурентной борьбе на глобальных рынках.

В рамках государства кластеры выполняют роль точек роста внутреннего рынка и обеспечивают продвижение производимых ими товаров и услуг на международные рынки. Это способствует повышению международной конкурентоспособности страны в целом благодаря ряду преимуществ, присущих кластерной форме взаимодействия крупных, средних и малых предприятий по всем направлениям деловых связей. Роль крупного бизнеса в процессе образования кластеров заключается в привлечении МСП для налаживания производства на основе тесной кооперации и субконтрактационных связей при активном деловом и информационном взаимодействии. Это способствует развитию всех участников кластера и обеспечивает им конкурентные преимущества по сравнению с другими обособленными предприятиями, не имеющими столь крепких взаимосвязей.

Новые отношения внутри кластера стимулируют инновационную деятельность, способствуют развитию прогрессивных технологий и совершенствованию всех этапов совместной экономической деятельности. Происходит свободный обмен информацией и быстрое распространение новшества по каналам поставщиков или потребителей, имеющих контакты с многочисленными конкурентами.

Взаимосвязи внутри кластера ведут к разработке новых путей в обретении конкурентных преимуществ и порождают совершенно новые возможности.

Осознавая необходимость наращивания экономического потенциала, правительства развитых и развивающихся стран вкладывают значительные средства в НИОКР, так США тратят на исследования и разработки $280 млрд. в год, Япония – $100 млрд., основные страны ЕС – $50 – $ млрд. Китай с 1995 по 2002 год в четыре раза увеличил эти расходы – с $18 до $72 млрд., а в 2010 г.

намерен на эти цели выделить $220 млрд. В то время как Грузия тратит на эти цели порядка $ млн. (по данным за 2009 в год). Столь низкий уровень финансирования инновационной деятельности в Грузии грозит катастрофическим отставанием в научно-технической сфере и как следствие – экономическом развитии. Такая ситуация, в первую очередь вызвана отсутствием внятной государственной научно-технической политики, подтверждённой практическим действиями на всех уровнях законодательной и исполнительной власти. Кроме того, в Грузии еще не развит рынок ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ венчурного капитала и сектор бизнес-ангелов. Развитию венчурного финансирования мешает неразвитость правового обеспечения различных аспектов инвестиционной поддержки инновационной деятельности, слабое взаимодействие разработчиков и инвесторов, а также отсутствие развитой инфраструктуры венчурного финансирования (венчурные фонды, экспертные и консалтинговые службы, система патентования и защиты интеллектуальной собственности и др.).

Многие разработчики плохо представляют весь процесс венчурного финансирования инновационной деятельности от начальных этапов вплоть до коммерциализации её результатов в рыночной экономике. Это обусловлено существующими проблемами законодательного характера и налогообложения, а также отсутствием необходимого количества опытных менеджеров для управления новыми венчурными компаниями. Усилия по стимулированию инновационной деятельности должны быть сконцентрированы на устранении основных причин незаинтересованности государства и бизнеса в долгосрочных инновационных проектах. Среди наиболее важных проблем, которые требуют первоочередной разработки механизмов государственного стимулирования инновационной деятельности, можно назвать следующие:

- Разработка новых форм кредитования крупных инновационных проектов;

- Предоставление государственных гарантий по привлеченным в инновационную сферу кредитам;

- Развитие механизмов консолидации финансовых ресурсов государственного и частного секторов экономики;

- Содействие формированию и регулированию партнёрского взаимодействия государственных структур, НИИ, ВУЗ-ов, венчурных фондов и общественных некоммерческих организаций, специализирующихся в инновационной сфере деятельности;

- Создание действенной государственной системы защиты интеллектуальной собственности и механизмов противодействия производству и продаже подделок и контрафактной продукции;

- Разработка государственных программ закупки результатов НИОКР и наукоемкой продукции, выполняемых в инновационных малых предприятиях;

- Разработка и сертификация прогнозных методов оценки эффективности инновационных программ и проектов с учётом мирового опыта венчурного финансирования;

- Содействие в создании центров технического содействия и передачи технологий малому бизнесу при университетах и исследовательских центрах.

В заключение следует отметить, что создание действенной национальной инфраструктуры поддержки инновационной деятельности является одним из важнейших условий для дальнейшего научно-технического и экономического развития Грузии.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 1. Б. Хилл., Д. Пауэр., Бизнес-ангелы, М. «Эксмо» 2008.

2. Х. Нойбауерт, Инновационная деятельность на малых и средних предприятиях, http://www.cfin.ru/management/strategy/smallbiz_inno.shtml 3. Sh. Shaburishvili, Georgia’s Innovative Development Prospects Under Conditions of Globalization, mag. Sakartvelos Ekonomika #4 (125), 4. http://www.realty-inform.ru/articles/article.php?idx= 5. http://www.parliament.ge/files/437_1262_228785_437_1262_702572_mcirebiznesi%5B1%5D.pdf 6. http://www.smallbiznes.net/Business.php РЕЗЮМЕ В умовах глобалізації постійно зростає роль науково-технічного прогресу в забезпеченні конкурентноздатності національних економік, тому прискорення розвитку і підтримка інноваційної сфери діяльності здобуває стратегічне значення. Створення діючої національної інфраструктури підтримки інноваційної діяльності є однією з найважливіших умов для подальшого науково технічного й економічного розвитку Грузії.

Ключові слова: глобалізація, науково-технічний прогрес, конкурентноздатність національної економіки, інновації, Грузія РЕЗЮМЕ В условиях глобализации постоянно возрастает роль научно-технического прогресса в обеспечении ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ конкурентоспособности национальных экономик, поэтому ускоренное развитие и поддержка инновационной сферы деятельности приобретает стратегическое значение. Создание действенной национальной инфраструктуры поддержки инновационной деятельности является одним из важнейших условий для дальнейшего научно-технического и экономического развития Грузии.

Ключевые слова: глобализация, научно-технический прогресс, конкурентоспособность национальной экономики, инновации, Грузия SUMMARY Under conditions of globalization the role of scientific and technical progress in rising of national competitiveness is constantly increasing. Thus, faster development of the field of innovative activities is gaining strategic importance. Formation of effective national infrastructure for stimulating innovative activities is one of the decisive prerequisite for Georgia’s scientific, technical and economic development.

Keywords: globalization, scientific and technical progress, competitiveness of national economy, an innovation, Georgia ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: ИНФОРМАЦИОННЫЙ АСПЕКТ… Шафиев Р.М. д.э.н., профессор, советник государственной службы РФ 1 класса В условиях глобализации экономики отношения интеллектуальной собственности возникают на различных уровнях (национальном, региональном, международном) и требуют согласованных механизмов управления и регулирования. Международные отношения интеллектуальной собствен ности складываются по поводу объектов интеллектуальной собственности между резидентами разных стран мира, их регулирование должно осуществляться на наднациональном уровне. Опыт МНОГИХ развивающихся стран указывает на то, что в настоящее время глобальная политика в об ласти интеллектуальной собственности носит узкий юридический характер и не учитывает проблемы развития, она может препятствовать экономическому развитию стран, которые являются «чистыми» импортерами технологий и сильно зависят от знаний, получаемых из-за рубежа, т.е. от чистоты и качества импортируемых информационных потоков.

Информация тесно связана с интеллектуальной собственностью, поскольку любой процесс, результат интеллектуального труда и умственная деятельность отдельного человека или коллектива порождают новые знания, новую информацию. Результат интеллектуальной деятельности отличается от информации тем, что человек в процессе творчества создает уникальное авторское произведение, художественную работу, изобретение. Информация же может стать либо самостоятельным предметом интеллектуальной собственности, либо содержать определенные сведения об объекте интеллектуальной собственности. Поэтому нельзя рассматривать информацию как объект правового регулирования в отрыве от интеллектуальной собственности. Более того, результат интеллектуальной деятельности можно определить как особый вид информации, состоящий непосредственно из интеллектуальной собственности и информации о ней.

Информацию невозможно регулировать исключительно правовыми нормами института интеллектуальной собственности. Поскольку интеллектуальная собственность и сведения о ней входят в понятие «информация», то информацию как объект права было бы правильнее отнести к особым объектам, имеющим свой правовой режим, обладающим исключительными правами и требующим особого законодательного регулирования.

С развитием информационного общества растут потоки информации, скорости ее обработки и распространения. Границы государств теряют свою разделительную роль при распространении информационных потоков. Право же по-прежнему состоит из классических понятий и представлений римского права, которые оттачивались веками. Сейчас очень важно найти такие правовые механизмы, которые обеспечат регулирование нового класса общественных отношений информационных, что позволит экономически эффективно использовать данную отрасль производства.

© Шафиев Р.М., ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ Информационно-коммуникационные технологии появились относительно недавно, но очень быстро были вовлечены в коммерческий оборот. Естественно, возникает потребность в защите интересов субъектов, использующих созданную ими информацию в своей деятельности. «Природа информации и информационного продукта» не укладывается в привычные формы предметов правовых отношений, а сами отношения в этой связи нуждаются в новых механизмах правового регулирования»1. Поэтому как юристам, так и экономистам важно создать новые правовые механизмы, обеспечивающие надлежащее регулирование отношений в области информации и информатизации.

Важнейшую часть информационных технологий составляют базы данных. Этот новый растущий сектор, не являющийся патентоспособным и попадающий в область авторского права, а не промышленной собственности, является объектом права на интеллектуальную собственность. Базы данных можно рассматривать в качестве сектора, обеспечивающего возможность коммерческой дея тельности. Способность иметь, сохранять и обрабатывать большие массивы данных - это ключевые факторы выживания и развития в конкурентном деловом мире.

В России происходит сближение с Европейским союзом в области законодательства:

информационные ресурсы, значительная часть которых составляют базы данных, признаны элементом состава имущества и объектом права собственности. Однако важный вопрос еще не решен, а именно проблема возмещения затрат разработчикам, вложившим творческий труд в создание баз данных. Юристы настаивают на необходимости наличия «специального права» на базы данных, чего пока еще нет.

Не менее сложные проблемы возникают при регулировании сделок, заключаемых путем обмена данными при электронной торговли. Электронная коммерция значительно сокращает документооборот, т.е. трансакционные издержки. Однако «электронная коммерция» - новый термин для законодательства. Это влечет за собой необходимость оснащения судов и других органов специальными программами для работы с электронной документацией, с электронно-цифровой подписью, с базами данных и т.д. Без этого невозможно доказать в арбитражном суде подлинность электронного документа и электронной подписи. Распечатка на бумажный носитель сводит на нет преимущества электронных документов. Это лишний раз доказывает неизбежность сопряженных затрат, необходимость адекватных изменений и структурных сдвигов по всей цепочке хозяйственного кругооборота: производства, обращения и функционирования правовых институтов.

Товарный знак как один из объектов промышленной собственности в большинстве стран регистрируется в государственном ведомстве и охраняется законом. В некоторых странах товарные знаки охраняются и без регистрации. Если товарный знак охраняется, то никакое другое лицо или предприятие не может использовать такой же или схожий с ним товарный знак. Правовая охрана товарного знака, как правило, не ограничена сроком действия при условии, что срок действия регистрации продлевается, в зависимости от страны, каждые 5 или 10 лет. Развитие конкурентной среды на внутреннем рынке России, выход на мировые рынки, а также приток иностранных инвестиций вызвали острую потребность правовой гарантии прав на товарные знаки, в том числе и со стороны иностранных инвесторов.

Товарный знак в совокупности с другими нематериальными активами, формирующими качество товара и его репутацию, превращается в бренд. Стоимость бренда может значительно превышать стоимость товарного знака. Сообщая потребителю информацию о характеристиках предприятия и (или) продукции, бренд превращается в информационный капитал, которому в условиях рыночной экономики может быть дана денежная оценка.

Так, по данным компании Interbrand по состоянию на 2008 г. стоимость бренда Coca-Cola составила 72,5 млрд. долл., чуть в меньшую сумму оцениваются бренды Microsoft и IBM (70,2 млрд.

долл. и 53,2 млрд. долл. соответственно). Таким образом, для современной фирмы бренд является ценным нематериальным активом, который можно использовать в хозяйственных операциях (купли продажи, залога, лицензирования). Одна из крупнейших сделок по покупке брендов - приобретение компанией Grand Met за 1,2 млрд. долл. у компании Heublein права на использование бренда Smirnoff на территории США.

Бачило И.Л: Институты интеллектуальной собственности и информация/ Интеллектуальная собственность:

современные правовые проблемы. Проблемно-тематический сборник. - М.: Институт государства и права РАН, 1998. С.56.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ Для оценки эффективности рекламных вложений, для купли-продажи бренда или в иных целях производится оценка его стоимости. Зарубежные оценщики используют подходы двух школ:

американской, основанный на методологии Гордона Смита, и английской, разработанный компанией Interbrand. В рамках американской школы предлагается оценивать бренд так же, как и изобретение, приносящее определенный доход в рамках конкретного бизнеса. Компания Interbrand предлагает оценивать бренд через выявление стоимости будущих доходов в бизнесе, но с использованием дополнительной группы специфических критериев, разработанных ею. В подробном виде ни Гордон Смит, ни Interbrand не публикуют свои методики, поскольку они являются коммерческой тайной.

В условиях рыночной экономики бренд, в добавление к цене (основному традиционному рыночному сигналу), выполняет функцию рыночного сигнала, позволяющего уменьшать трансак ционные издержки.

Сигнальная функция бренда увеличивает объем информации, доступной потребителю, и стимулирует конкуренцию, повышая эластичность спроса. С точки зрения потребителя, положительная роль бренда заключается в том, что он, указывая на конкретные потребительские качества товаров и услуг, существенно упрощает процесс их выбора В соответствии с «новой теорией потребления», предложенной К.Ланкастером1, потребитель приобретает не товар, а полезные характеристики. Однажды попробовав товар и запомнив товарный знак понравившейся продукции, потребитель имеет возможность не прибегать в дальнейшем к сложной и затратной процедуре поиска, т.е. снижаются издержки поиска. Упрощение этой процедуры позволяет потребителю экономить денежные средства и время. Кроме того, необходимость поддерживать репутацию бренда гарантирует потребителю со стороны производителя надлежащий контроль за качеством и другими характеристиками (свежесть, натуральность, полезность) маркированной продукции. В результате у потребителя снижаются издержки измерения качества продукции. Сокращение издержек поиска и измерения качества продукции обеспечивает готовность покупателя заплатить большую сумму за маркированный товар. Процесс обращения соответствующих издержек в денежную форму сопро вождается ростом налоговых поступлений в виде налога на добавленную стоимость и налога на прибыль предприятия.

С точки зрения производителя, бренд является средством и объектом дифференциации продукции, позволяющим выделить продукт фирмы среди аналогичных (схожих) продуктов конку рентов. Предприятие, дифференцируя свою продукцию, получает возможность использовать эффективные стратегические и маркетинговые инструменты, а также возможность проводить гибкую ценовую и рекламную политику.

С юридической точки зрения товарный знак представляет не меньший интерес. В англоязычной литературе для обозначения средств индивидуализации предприятий и производимой ими продукции используются два понятия: «brand» и «trademark». Эти понятия связывает достаточно простое соотношение: «brand» - это узнаваемый, получивший известность и признание «trademark». В России в законодательстве закрепленно понятие «товарный знак», что же касается «торговой марки» и «бренда», то они отсутствуют. Поэтому в соответстврш с действующим законодательством правовая охрана на территории Российской Федерации предоставляется именно товарным знакам, а не торговым маркам и брендам.

На основании действующего законодательства средства индивидуализации приравниваются к результатам интеллектуальной деятельности. Статья 138 Гражданского кодекса РФ гласит:

«В случаях и в порядке, установленных настоящим Кодексом и другими законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.)»2.

Отношения, связанные с охраной и использованием прав на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, регулируются Законом РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»3. Специального закона, См.: Ланкастер К. Перемены и новаторство в технологии потребления./ Теория потребительского поведения и спроса. - Спб.: Экономическая школа, 1993.

СЗ.РФ. 1994. № 32. Ст.3301. (с доп. и изм.).

СЗ.РФ. 1992. № 42. Ст.2322. (с изм. и доп.).

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ касающегося фирменных наименований, в России нет, хотя известные. на территории Российской Федерации фирменные наименования, а также фирменные наименования, зарегистрированные в качестве товарных знаков, охраняются Законом РФ «О товарных знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Закон определяет товарный знак как обозначение, позволяющее отличать товары и услуги одних физических или юридических лиц от других. Однако далее из текста закона следует, что товарным знаком может называться не всякое обозначение, обладающее отличительными характеристиками, а лишь то, которое зарегистрировано в соответст вии с установленными процедурами в Роспатенте. Только в этом случае обозначение можно считать охраноспособным. Таким образом, товарный знак - это обозначение, используемое для иденти фикации товаров или услуг различных производителей или продавцов и зарегистрированное в патентных органах в соответствии с процедурой, установленной российским законодательством. Как средство индивидуализации товаров и услуг товарный знак представляет собой способ привлечения внимания потенциального покупателя к продукции именно данного продавца (производителя) для увеличения объема его продаж.

Термин «торговая марка» вполне корректно использовать в отношении обозначений, которые фактически служат для различия товаров и услуг, но не зарегистрированы в установленном порядке, а следовательно, не могут считаться «товарными знаками». Несмотря на то, что в российском законодательстве нет понятия «бренд», в реальности оно существует, и его отсутствие является пробелом в законодательстве.

Это находит подтверждение в реальных процессах, происходящих на внутреннем российском рынке в последние несколько лет. Убедительный пример, связанный именно с инновациями в сфере производства, - создание и продвижение бренда на российский рынок поршневых колец для двигателей внутреннего сгорания, т.е. в существенном секторе внутреннего рынка. Это - самая «влия тельная» деталь автомобиля. От прочности поршневого кольца зависит расход топлива, моторного масла, износ смежных запасных частей и т.д.

Мировая тенденция в области автомобилестроения диктует замену традиционных чугунографитных колец кольцами из хромированной стали. Известный в мире бренд стальных колец -«Doetze», принадлежит американской фирме Federal Mogul, которая при 100-летней истории и обороте в 7 млрд. долларов внимательно относится к своему бренду. Полностью из специальной стали поршневые кольца производит японская фирма Nippon Piston Ring и новое российское предприятие - открытое акционерное общество Завод поршневых колец (ОАО ЗПК) «СТАКОЛ».

Уникальная технология позволяет конкурировать с ведущими мировыми производителями. Однако ряд старых российских предприятий, производящих чугунные поршневые кольца, не собираются уступать рынок новым технологиям, тем более что не все потребители знают о превосходстве поршневых колец с хромомолибденовым покрытием.

Завод «СТАКОЛ» начал продвижение бренда на российском рынке информационными, ценовыми и другими методами.

Самое трудное - борьба с контрафактом. Интересно отметить, что эту борьбу завод ведет исключительно техническими средствами: клеймление изделий, разработка логотипа и особой упаковки и т.д. Однако, по признанию одного из сотрудников отдела ме неджмента, эти методы слабо помогают, ибо конкуренты быстро осваивают технические методы, позволяющие обходить предупредительные сигналы. Вместе с тем, за защитой в юридические ин станции не обращались ни разу. Это лишний раз подтверждает тот факт, что технический прогресс может быть одинаково эффективен и при защите технологических новинок, и при их пиратском использовании. Именно этот пример убедительно свидетельствует о необходимости усилий как научно-технических, так и правовых при защите объектов интеллектуальной собственности.

По заявлениям некоторых крупных компаний, около 50 % из всемирно известных товарных знаков, обращающихся на постсоветском пространстве, являются подделками. Опасность этой ситуации подчеркивается тем, что в стране нет эффективного законодательства для защиты потребителей, например, от контрафактных медикаментов. Доля таких медикаментов на рынке составляет 12 %. В настоящее время необходима система контроля качества медикаментов, соответствующая мировым стандартам.

На мировом рынке передовых технологий производственные секреты (ноу-хау) выступают в качестве научно-технического товара. Положительные изменения в область ноу-хау привнесла ин новационная экономика. Если раньше для того, чтобы реализовать на рынке объекты интеллектуальной собственности, компании-разработчики вынуждены были самостоятельно ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ проводить анализ состояния рынка, искать источники финансирования для производства товара, разрабатывать маркетинговую политику, то в современных условиях они могут сконцентрироваться исключительно на разработке интеллектуального продукта - ноу-хау, его продаже и обслуживании клиентов. Все остальные функции, например маркетинг или логистику, компания может приобрести на рынке в виде услуги (аутсорсинг). В результате подобных изменений на рынке возможно появление нового вида конкуренции - между фирменными наименованиями и ноу-хау, которыми они обладают, а не между традиционными корпоративными структурами.

В юриспруденции ноу-хау выделяется как специфический вид интеллектуальной собственности, включающий технические, технологические, финансовые, организационные и другие секреты, которые признаются объектами интеллектуальной собственности до тех пор, пока их обладатель выполняет определенные условия, в частности предпринимает меры для поддержания режима конфиденциальности. Таким образом, понятие, «ноу-хау», применяется к незапатентованной информации (независимо от того, является она патентоспособной или нет), которая содержит сведения о рецепте, о формуле, устройстве или способе, а также о каком-либо методе, применение которого делает возможным производство определенной продукции или оказание определенных услуг или обеспечивает решение конкретных практических вопросов, связанных с производством, включая уменьшение затрат. Ноу-хау может состоять в добавочной информации, полученной при использовании запатентованных технологий, которая, не будучи патентоспособной сама по себе, позволяет более эффективно использовать запатентованное устройство или способ.

Для ноу-хау как объекта передачи технологии характерно отсутствие правовой охраны в форме охранного документа - патента исключительного права.

В силу специфики правовой охраны ноу-хау (отсутствие специального нормативного акта, объединяющего все правила, касающиеся ноу-хау, и как следствие отсутствие признания такого права, которое было бы действительным в абсолютном правоотношении) договор о предоставлении ноу-хау не получил в Российской Федерации широкого распространения как самостоятельный вид договора. Вместе с тем, условия о передаче ноу-хау по оптимальному использованию охраняемого объекта промышленной собственности содержатся в лицензионных договорах, а также договорах коммерческой концессии.

Основной особенностью правового регулирования внутригосударственного технологического трансфера в Российской Федерации, как и в большинстве стран СНГ, является более строгая, чем в промышленно развитых странах, система регистрации договоров уступки патентов и лицензионных договоров под угрозой абсолютной недействительности как для сторон договор, так и в отношении третьих лиц. Правовой режим ноу-хау затрагивает корпоративные интересы и интересы представителей прикладной науки. Среди юристов нет единства взглядов на проблему ноу-хау.

В инструкции Европейского союза ноу-хау трактуется как массив технической информации, которая не относится к легкодоступной и общеизвестной, т.е. является секретной. В странах Евро пейского союза выработан единый подход к охране ноу-хау, и этот подход близок к американскому.

Термин know-how легализован как международный. Для его перевода рекомендованы синонимы «охрана от третьих лиц», «секреты промысла».

С экономической точки зрения важна ценность информации, которая составляет ноу-хау и заключается не столько в ее доступности, сколько в получении конкурентных преимуществ. Особые трудности, связанные с ноу-хау, возникают, когда речь идет, во-первых, о распределении прав между заказчиками (будущими инвесторами) и исполнителями и, во-вторых, о финансировании исследования. По мнению известных юристов (А.Козырев), необходимо разделить институты коммерческой и служебной тайны.

В процессе развития рыночных отношений в России конфликты экономических интересов неизбежны. А там, где конфликты, -неизбежно регулирование правовыми нормами, ибо далеко не все экономические конфликты разрешаются автоматически с помощью механизма цен.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности [Электронный ресурс): [подписана в Стокгольме 14 июля 1967 года иизменена октября 1979 года]/Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). - 10 с. - http://www.fjps.ru ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 2. Всемирная декларация по интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]:

[сформулирована и одобрена Консультативным комитетом ВОИС по вопросам политики июня 2000 г.[Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). - 5 с. - http://www.fips.ru 3. The Least Developed Countries Report. Knowledge, Technological Learning and Innovation for Development UNCTAD/LDC/2007. United Nations Publication. United Nations, New York and Geneva, 2007.- 189 p.-ISBN 978-92-1-112717-1.

4. Information on WIPO's Development Cooperation Activities (January 2000 – June 2005), W1PO/EDS/INF/1 Rev. WIPO Geneva, 2005. - 561 p. - http://www.wipo.org. org.

5. Intellectual Property Rights in New Economy: Technological Changes and the Protection of Intellectual Property Rights OECD/Working Party of the Trade Committee:

TD|TC|WP(2002)53|FINAL/ -- Paris, 2002. - 24 p. htLp;

//www.unctad.

6. J. Michael Finger, Philip Schuler. Poor People's Knowledge. Promoting Intellectual Property in Developing Countries [Electronic resource] A copublication of the World Bank and Oxford University Press. New York? 2004.-251 p.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РЫБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Шумак В.В., к.б.н., доцент кафедры экономики предприятий, УО «Полесский государственный университет» г. Пинск, Республика Беларусь Таразевич Е.В., к.б.н., зав. лаборатории селекционной и племенной работы, РУП «БелНИИРХ», г. Минск, Республика Беларусь Вопросы повышения эффективности функционирования рыбного хозяйства Республики Беларусь решаются постепенно. Выделяемые средства для проведения научных работ в отрасли расходуются целенаправленно. Республиканское унитарное предприятие «БелНИИРХ» проводит научные исследования по вопросам селекционно-племенной работы, внедрению новых объектов рыбоводства, болезням рыб, кормления рыб, а также изучает возможности целенаправленного формирования качества среды. Но уже законченные или проводимые научные исследования требуют широкого внедрения в виде разработок позволяющих снизить себестоимость товарной рыбной продукции и посадочного материала.

Целью данной статьи является обоснование необходимости широкого внедрения научных разработок для обеспечения максимальной отдачи затраченных средств. Потребовалось решение нескольких задач, таких как изучение и анализ полученных результатов внедрения по заданию, проведение оценки инвестирования научных работ в рыбном хозяйстве республики.

Предметом изучения данной работы являлась экономическая эффективность научно исследовательской работы по заданию «Технологической инструкции по разведению племенного карпа белорусской селекции», полученному лабораторией селекционной и племенной работы РУП «БелНИИРХ». Исследования проводились на базе рыбохозяйственных предприятий Республики Беларусь. Работы проводились в нескольких направлениях, по прудовой товарной рыбе, по выращиванию сеголетка. С далее рассматриваемыми хозяйствами были заключены соглашения на проведение работ, где оговаривались прудовые площади, задействованные в экспериментах. По итогам каждого года работ были составлены соответствующие акты.

Выращивание сеголетков достаточно трудоемкий процесс, выживаемость личинки на ранних стадиях определяется рядом абиотических и биотических факторов, степень неблагоприятного проявления которых зависит от грамотности специалистов, подготовленности обслуживающего персонала, наличия необходимой материальной базы. Особое внимание научных сотрудников уделялось подготовительным рыбохозяйственным мелиоративным мероприятиям, своевременному заполнению прудов, формированию естественной кормовой базы и так далее. Постоянное внимание уделялось сохранению благоприятных условий выращивания в течение всего вегетационного периода.

© Шумак В.В., Таразевич Е.В., ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ Так, по итогам 2006 года были составлены соответствующие акты по внедрению «Технологической инструкции по разведению племенного карпа белорусской селекции». Данные по хозяйствам сведены в рабочие таблицы для большей наглядности.

Таблица 1 содержит сведения по выращиванию сеголетка племенного карпа белорусской селекции, когда условия выращивания и кормления ничем не отличались от таковых для остального сеголетка в хозяйствах.

Таблица 1.

Показатели проведения работ по выращиванию сеголетков, 2006 г.

Показатели Исследуемые варианты РПТУП СПУ ОАО «Р/х ОАО ОР ОАО «Р/х «Новоселки» «Изобелино» «Грицево» «Селец» «Волма»

Площадь эксп. прудов, га 45,0 5,9 34,0 182,4 145, Общая рыбопродукция, кг - 5632 17080 193344 Вылов дополнительной 150 154,6 115,3 160 рыбопродукции, кг/га Общий вылов доп. 6750 912 3920 29184 рыбопродукции, кг Цена реализации 1 кг, 6600 7560 7560 5482 руб/кг Общая стоимость доп. 44,550 6,894 29,635 159,986 134, рыбопродукции, млн.руб Доп. экономический эффект 0,990 1,168 0,872 0,877 0, с единицы площади, млн.руб/га Общая сумма экономического эффекта от получения дополнительного количества сеголетка составила 375,692 млн.руб. Среднее значение дополнительного экономического эффекта с единицы площади составляет 0,910 млн.руб. Это позволило снизить себестоимость сеголетка в 2006 году на 413 га задействованных выростных площадей, более чем на 14,8%.

Выращивание товарной продукции при обеспечении благоприятных условий в экспериментальных прудах и кормлении селекционного материала в 2006 году ничем не отличалось от тех же операций на нагульных прудах с обычным посадочным материалом (таблица 2).

Таблица 2.

Показатели проведения работ по выращиванию товарного карпа, 2006 г.

Показатели Исследуемые варианты РПТУП ОАО ОАО «Новоселки» ОР «Селец» «Р/х «Волма»

Площадь эксп. прудов, га 12,0 59 564, Общая рыбопродукция, кг 17290 89430 Вылов дополнительной рыбопродукции, кг/га 180 76 Общий вылов доп. рыбопродукции, кг 2160 4482 42367, Цена реализации 1 кг, руб/кг 4200 6000 Общая стоимость доп. рыбопродукции, млн.руб 9,072 26,892 139, Дополнительный экономический эффект с 0,756 0,456 0, единицы площади, млн.руб/га В отношении выращивания товарной продукции, двухлетка карпа чистых линий белорусской селекции был получен достаточно весомый дополнительный экономический эффект, в сумме 175, млн.руб. Среднее значение дополнительного экономического эффекта с единицы площади составляет 0,275 млн.руб. Внедрение разработок проводилось на 635,9 га нагульных площадей нашей республики.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ Всего, общий дополнительный экономический эффект за 2006 год составил сумму 550, млн.руб. Что позволило снизить себестоимость товарной рыбной продукции на задействованных нагульных площадях более чем на 11,5%, то есть с 3589 руб./кг до 3176 руб./кг.

По итогам работ 2007 года также были составлены соответствующие акты по внедрению «Технологической инструкции по разведению племенного карпа белорусской селекции». Таблица содержит сведения по выращиванию сеголетка племенного карпа белорусской селекции.

Общая сумма дополнительного экономического эффекта полученного за счет выращивания сеголетка в 2007 году составляет 725,861 млн.руб. Среднее значение дополнительного экономического эффекта с единицы площади составляет 1,684 млн.руб. Это позволило снизить себестоимость сеголетка в 2007 году на задействованных выростных площадях более чем на 12,6%.

Общая площадь выростных прудов задействованных в экспериментах 431 га, что составляло около 11,0% выростных площадей республики.

Таблица Показатели проведения работ по выращиванию сеголетков, 2007 г.

Показатели Исследуемые варианты РПТУП«Но- ОАО ОР ОАО «Р/х ОАО «Р/х РПТУП воселки» «Селец» «Волма» «Свислочь» «Лахва»

Площадь эксп. прудов, га 120,0 100,2 145,7 6,0 59, Вылов доп. рыбо продукции, кг/га 150 200 175 730 Общий вылов доп. рыбопрод., кг 18000 20040 25497,5 4380 32091, Цена реализации 1 кг, руб/кг 8600 6380 8800 6000 Общая стоимость доп. рыбопрод., 154,800 127,855 224,378 26,280 192, млн.руб Дополнительный экон. эффект с 1,290 1,276 1,540 4,38 3, единицы площади, млн.руб/га Значительная разница в значении дополнительного экономического эффекта получаемого с единицы площади, почти в 3 раза, обосновывается тем, что уровень интенсификации прудового рыбоводства в отдельных хозяйствах очень различается. Наличие материальной базы, свободных экономических ресурсов позволяют обеспечить более высокий уровень интенсификации прудового рыбоводства.

В таблице 4 представлены результаты проведения работ по выращиванию товарной рыбы в году.

Таблица Показатели проведения работ по выращиванию товарной рыбы, 2007 г.

Показатели Исследуемые варианты РПТУП ОАО ОАО «Р/х ОАО «Р/х «Новоселки» «Грицево» «Свислочь» «Солы»

Площадь эксп. прудов, га 135,0 70,0 125,0 42, Вылов доп. рыбопродукции, кг/га 346 125 380 Общий вылов доп. рыбопродукции, кг 46710 8750 47500 Цена реализации 1 кг, руб/кг 4500 3900 3670 Общая стоимость доп. рыбопрод., млн.руб 210,195 34,125 174,325 67, Дополнительный экон. эффект с единицы 1,557 0,488 1,395 1, площади, млн.руб/га Общая сумма дополнительного экономического эффекта полученного за счет выращивания товарной рыбы в 2007 году составляет 486,143 млн.руб. Среднее значение дополнительного экономического эффекта с единицы площади составляет 1,307 млн.руб., общая площадь нагульных прудов задействованных в эксперименте 372 га.

Всего, сумма дополнительного экономического эффекта полученного в 2007 году составляет 1212,004 млн.руб.

По итогам проведения работ 2008 года также были составлены соответствующие акты по внедрению «Технологической инструкции по разведению племенного карпа белорусской селекции».

Таблица 5 содержит сведения по выращиванию сеголетков в пределах проведения работ по внедрению.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ Таблица Показатели проведения работ по выращиванию сеголетков, 2008 г.

Показатели Исследуемые варианты РПТУП ОАО «Р/х ОАО «Р/х РПТУП «Новоселки» «Волма» «Свислочь» «Лахва»

Площадь эксп. прудов, га 50,0 42,0 101,0 59, Вылов доп. рыбопродукции, кг/га 150 12,9 133,1 Общий вылов доп. рыбопрод., кг 18000 541,8 13442 22576, Цена реализации 1 кг, руб/кг 6100 6100 Кр.5473 Ср. Общая стоимость доп. рыбопрод., 45,750 3,305 Кр.33,437 158, млн.руб Ср.33, 66, Дополнительный экон. эффект с 0,915 0,079 0,663 2, единицы площади, млн.руб/га Общая сумма дополнительного экономического эффекта полученного за счет выращивания сеголетка в 2008 году составляет 274,044 млн.руб. Среднее значение дополнительного экономического эффекта с единицы площади составляет 1,087 млн.руб., общая площадь выростных прудов задействованных в эксперименте 252,1 га.

По итогам проведения работ 2009 года также были составлены соответствующие акты по внедрению «Технологической инструкции по разведению племенного карпа белорусской селекции».

Таблица 6 содержит сведения по выращиванию сеголетков в пределах проведения работ по внедрению.

Таблица Показатели проведения работ по выращиванию сеголетков, 2009 г.

Показатели Исследуемые варианты ОАО РХ ОАО «Р/х РПТУП ОАО «Р/х «Днепробугский» «Свислочь» «Лахва» «Солы»

Площадь экс. прудов, га 50,0 25,6 20,2 5, Вылов доп. рыбопродукции, кг/га 100 100 20 Общий вылов доп. рыбопрод., кг 5000 2560 404 Цена реализации 1 кг, руб/кг 10000 6500 6500 Общая стоимость доп. рыбопрод., 50,000 16,640 2,626 2, млн.руб Дополнительный экон. эффект с 1,000 0,650 0,130 0, единицы площади, млн.руб/га Общая сумма дополнительного экономического эффекта полученного за счет выращивания сеголетка в 2009 году составляет 71,411 млн.руб. Среднее значение дополнительного экономического эффекта с единицы площади составляет 0,708 млн.руб., при общей площади выростных прудов в эксперименте около 145,8 га.

В таблице 7 представлены результаты проведения работ по выращиванию товарной рыбы в году.

Таблица Показатели проведения работ по выращиванию товарной рыбы, 2009 г.

Показатели Исследуемые варианты ОАО РХ Дне- ОАО «Р/х ОАО «Р/х РПТУП ОАО «Р/х пробугский» «Волма» «Свислочь» «Солы» «Лахва»

Площадь эксп. прудов, га 70,0 287,0 392,0 42,0 20, Вылов доп. рыбопродукции, кг/га 99 409 40 200 Общий вылов доп. рыбопрод., кг 6900 117476 15680 8400 Цена реализации 1 кг, руб/кг 4800 4900 4740 6300 Общая стоимость доп. рыбопрод., 33,120 575,632 74,323 52,920 100, млн.руб ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ Общая сумма дополнительного экономического эффекта полученного за счет выращивания товарной рыбы в 2009 году составляет 836,183 млн.руб. Среднее значение дополнительного экономического эффекта с единицы площади составляет 1,030 млн.руб., на нагульной площади 811, га, что составило около 5% от общей суммы нагульных площадей республики.

Всего, сумма дополнительного экономического эффекта полученного в 2009 году составляет 907,594 млн.руб.

По производственному заданию «Технологической инструкции по разведению племенного карпа белорусской селекции», выполняемому в пределах научно-исследовательской темы 3.05. «Сформировать высокопродуктивные ремонтно-маточные стада районированных групп карпов с заданными породными качествами» были затрачены бюджетные средства, на проведение мероприятий представленные в таблице 8.

Таблица Затраты и доходы по теме 3.05.01 «Сформировать высокопродуктивные ремонтно-маточные стада районированных групп карпов с заданными породными качествами»

годы Сумма Сумма Дисконти Дисконтиро Дисконтиро Дисконтная ЧДД, млн.руб затрат, доходов, рующий ванные ванные сумма, млн. млн.руб множи- затраты, доходы, млн.руб руб тель млн.руб млн.руб 2006 81,000 550,869 0,675 54,675 371,837 317,162 317, 2007 124,000 1212,004 0,769 95,356 932,031 836,675 1153, 2008 132,000 274,044 0,877 115,764 240,337 124,573 1278, 2009 243,000 907,594 1,000 243,000 907,594 664,594 1943, итого 508,795 2451,799 1943,004 1943, Проанализируем собранные материалы, по итогам 2009 года, приняв за ставку дисконта 14%, т.е.

ставку рефинансирования принятую в Республике Беларусь на начало 2010 года. Индекс доходности инвестиций составил 3,8, что указывает на высокую окупаемость вложенных средств, почти в 4 раза.

Практически каждый год отражает положительные результаты научно-производственной деятельности, дисконтированные доходы превышают сумму дисконтированных затрат. Чистый дисконтированный доход в 2009 году, за четыре предыдущих года работ, достиг суммы в 1943 млн.

белорусских рублей.

Учитывая, что прудовые площади республики достаточно обширны, необходимо рассмотреть вопросы масштабного внедрения разработок. Общая прудовая площадь рыбных хозяйств по данным Департамента по мелиорации и водному хозяйству Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь составляет около 20,26 тыс. га. В том числе общая площадь нагульных прудов составляет около 16,33 тыс. га, общая площадь выростных прудов около 3,93 тыс.

га.

При возможности тиражирования данных разработок на хотя бы на 50% прудовой нагульной площади возможно получение до 8,405 млрд.руб. ежегодного дохода. А также, при внедрении разработок на 50 % выростных площадей республики возможно получение до 1,388 млрд.руб.

ежегодного дохода. Общим итогом возможно получение до 9,793 млрд.руб. в год дополнительной продукции за счет внедрения разработки на 50% прудовых площадей республики. Что позволит заметно снизить себестоимость товарной продукции рыбного хозяйства на задействованных площадях.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 1. Багров, А.М. Избранные труды ВНИИПРХ. Кн. 1., Т. 1-2, ФГУП «ВНИИПРХ», М., 2002.

2. Багров, А.М. Избранные труды ВНИИПРХ. Кн. 2., Т. 3-4, ФГУП «ВНИИПРХ», М., 2002.

3. Виноградов, В.К., Ерохина, Л.В. Оптимизация видового и количественного состава поликультуры как метод повышения товарного рыбоводства.. // 2-й Междунар. симп. Ресурсосберег. технол. в аквакультуре. - Адлер, 4-7 октября., 1999. Матер. докл. - Краснодар.- С. 25.

4. Состояние природной среды Беларуси: экол. бюл., 2007 г./под ред. В.Ф. Логинова. – Мн.:

Минскиппроект, 2008.- 324 с.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 5. Алимов, А.Ф. Введение в продукционную гидробиологию. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989.- 151 с.

РЕЗЮМЕ Існує проблема підвищення ефективності функціонування рибного господарства Республіки Бєларусь. Необхідно широко впроваджувати науково-дослідні розробки у виробничу діяльність з метою зниження собівартості товарної рибної продукції і посадкового матеріалу.

Ключові слова: рибне господарство, науково-дослідні розробки РЕЗЮМЕ Существует проблема повышения эффективности функционирования рыбного хозяйства Республики Беларусь. Необходимо широко внедрять научно-исследовательские разработки в производственную деятельность с целью снижения себестоимости товарной рыбной продукции и посадочного материала.

Ключевые слова: рыбное хозяйство, научно-исследовательские разработки SUMMARY Now there is a problem of increase of efficiency of functioning of a fish facilities of Byelorussia. Carried out scientific researches require wide introduction in the form of development allowing to lower a net cost of commodity fish production and a landing material.

Keywords: fish facilities, scientific researches ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ Шумак Ж.Г., ассистент кафедры экономики предприятий УО «Полесский государственный университет» Эффективность производственно-финансовой деятельности любого предприятия напрямую зависит от наличия и рационального использования производственных ресурсов, объемов и структуры производства, работы по изысканию и использованию внутренних резервов. В условиях динамичности внешней среды повышается значение необходимости принятия решений, обеспечивающих конкурентоспособность отечественных предприятий. Конкурентоспособность предприятия напрямую зависит от его экономических, научно-технических, производственных, организационно-управленческих и маркетинговых возможностей.

Для Республики Беларусь повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса (АПК) имеет важнейшее значение, так как позволит за счет производства собственной конкурентоспособной продукции обеспечить импортозамещение ввозимых товаров и увеличить экспорт продукции, произведенной из местного сырья.

В АПК с развитием рыночной экономики проблема эффективного функционирования предприятий и обеспечения их конкурентоспособности становится первостепенной. В большей степени это обусловлено тем, что результативность производственной деятельности предприятий АПК определяет темпы воспроизводства и степень удовлетворения потребителей продуктами питания.

Одним из условий повышения конкурентоспособности является обеспечение снижения себестоимости производимой продукции. При этом для отечественных предприятий наиболее актуальна проблема снижения уровня материальных затрат, поскольку материальные ресурсы являются основным видом ресурсов, потребляемых на предприятиях в процессе производства, и составляют наибольшую величину в структуре себестоимости продукции, оказывая тем самым значительное влияние на сумму прибыли, уровень рентабельности и эффективность производства в целом. Повышение эффективности использования материальных ресурсов является одним из инструментов снижения себестоимости и повышения эффективности работы предприятий в целом.

В отечественной и зарубежной экономической литературе широко представлены работы, посвященные различным аспектам управления затратами предприятий (анализ, учет, планирование, контроль) в системе функционирования предприятий. Научные разработки многих авторов посвящены проблематике повышения эффективности использования материальных ресурсов на © Шумак Ж.Г., ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ предприятиях. Актуальным является вопрос о необходимости применения новых методов и подходов к управлению затратами.

В настоящее время в отечественной экономической практике не существует четкой стратегии управления материальными затратами в общем механизме управления затратами;

также неизученной является проблема, на сколько применимы современные методы управления затратами на отечественных предприятиях агропромышленного комплекса. Все это обусловливает необходимость разработки и практического использования соответствующей системы управления материальными затратами на предприятиях агропромышленного комплекса Республики Беларусь, которая позволит контролировать их уровень, оказывать влияние на изменение затрат, предупреждать негативное воздействие на их величину разнообразных факторов.

Можно выделить определенные недостатки в управлении затратами на отечественных предприятиях. Во-первых, не учитывается фактор времени, и в связи с этим практически нет деления состава общих издержек на переменные и постоянные. Согласно своей учетной политике многие предприятия ведут упрощенную и укрупненную группировку статей расходов. Общие издержки достаточно подробно анализируются в рамках бухгалтерского учета, но не как сумма постоянных и переменных издержек. Во-вторых, отсутствует система учета, анализа и контроля затрат. В-третьих, несовершенство процесса нормирования затрат;

фактически полностью отсутствует система бюджетного планирования затрат. В-четвертых, не учитываются трансакционные издержки, то есть издержки в сфере обмена, связанные с передачей прав собственности – расходы на поиски информации, ведение переговоров.

Эффективное управление материальными затратами позволит:

- выявить количество потребляемых материальных ресурсов на различных этапах производства;

- определить потребность в материальных ресурсах в планируемом периоде с учетом планируемых объемов и структуры выпускаемой продукции;

- максимизировать прибыль в краткосрочном периоде;

- обеспечить конкурентные преимущества по затратам в долгосрочном периоде.

Управление материальными затратами – это процесс комплексного воздействия на производственно-финансовую деятельность предприятия с целью обеспечения их оптимального уровня, структуры и динамики.

При внедрении эффективных методов управления материальными затратами существует ряд проблем теоретико-методологического и методического характера, наличие которых в большей степени объясняется недостаточностью внимания предприятий к анализу внешней и внутренней среды их функционирования;

трудностями при выборе соответствующих методов управления затратами и их последующей реализации;

отсутствием системы оценки эффективности использования материальных ресурсов.

Управление материальными затратами на предприятии включает набор методик, процессов и конкретных процедур по управлению ресурсами. Процесс управления необходимо рассматривать с нескольких позиций: с экономической точки зрения, с точки зрения бухгалтерского учета, с точки зрения менеджмента. Таким образом, реализуется комплексный подход для осуществления эффективного управления затратами.Pages:     | 1 |   ...   | 19 | 20 || 22 | 23 |
 

Похожие работы:Загрузка...
 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.