авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |

«араанды мемлекеттік медицина университеті Карагандинский государственный медицинский университет Karaganda State Medical University араанды мемлекеттік ...»

-- [ Страница 10 ] --

2. Перинатальды лім сіресе, 1500-2500 г жне 1001-1500г дене салмаындаы топтаы балалар арасында лкен крсеткіш крсетті.

3. Сонымен атар, дене салмаы 1000г-нан тмен нрестелерді кпшілігі шетінеген.

4. Перинатальды медицина сферасында олданылан тжірибеде перинатальды лім жне перинатальды патологияны тмендеуінде акушерлер мен педиатрларды бірлестігі маызды роль атаратындыы длелденді. Жоары ауіп топтаы йелдер мен нрестелерге медициналы кмекті крсету масатында айматы перинатальды орталытар санын кбейту ажеттілігі кмн тудырмайды.

5.

Г. М. Омарова, А. Докей ФАКТОРЫ РИСКА И СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ Чем больше у беременной женщины отягощенность акушерско-гинекологического и социально биологического анамнезов, тем больше риск рождения детей относящихся к категории высокого риска.

Б. С. Оразбаева, П. И. Булатбекова, А. Ж. Рахимжнісова ТУБЕРКУЛЕЗ ДЕРТІНЕН ОРАНАЙЫ 307 топ ЖМ, ішкі аурулар пропедевтикасы кафедрасы, ММУ азіргі кезде туберкулезді тиімді емдеу жне емні олжетімдігіне арамастан жер шарында туберкулезден миллиондаан адам кз жмады. кпе туберкулезі дегеніміз - заымдаушы тіндерде спецификалы абыну тудыратын жне азаны жалпы реакциясымен крінетін жпалы ауру. азір жер бетіндегі бкіл халыты 1/3 блігі туберкулез микробын жтыран.

Туберкулезді негізгі жу кзі науас адам, жануарлар сіресе (сиыр малы) болады. Ауру ауа тамшылы жолмен, яни науас адам жтелгенде, сйлегенде, тшкіргенде науастан блінетін микобактерия таяшасын жтыру арылы болады. Туберкулез инфекциясыны е басты кзі - туберкулез науасы мен оны блетін аырыы. Туберкулезді ашы трімен ауыратын науас емделмесе, жылына орта есеппен 10-15 адама туберкулез дертін жтыруы ммкін. Алайда, инфекция жтырандарды брі бірдей туберкулезбен ауырмайды, атап айтар болса, иммунды жйе нашарласа, адамны туберкулезбен ауыру ытималдылыы жоарлайды. Сондай-а ауру мал да - туберкулез жпасыны кзі. Адамдар жпаны, кп жадайда, малды стінен жтырады. Сондытан пайдаланар алдында стті шикі кйінде емес, тек айнатып немесе пастерленгеннен кейін ана ішу керек.

Осы дерт салдарынан болатын лім 2006 жылы 20,4 болса, 2007 жылы 18,1-ге тмендеген. Ал жылы 100 мы адама 95,5, бл 2009 жыла араанда 10% аз (100 мы адама 105,3). Алайда Дниежзілік денсаулы сатау йымыны мліметіне сйенсек, туберкулезбен ауыратын трындарды саны бойынша жадай лі де жасарар емес. Бл трыда азастан пост-советтік Латвия, Литва, Эстония, Ресей, ырызстан, Тжікстан, збекстан, Украина жне Беларусь елдеріні алдында тр. Бгінгі кні республика бойынша орта есеппен 100 мы адама 105 науастан тіркелсе, ырызстанда бл крсеткіш 100 мы адама 101-ден, Тжікстанда-81, збекстанда-65 адамнан келеді. Туберкулезге шалдыандарды саны жаынан азастан 212 елді арасында 33-ші орында тр.

Таыда осып айтарымыз, брыны сотталандар дрігерлік есепке тра ма, траты ем абылдай ма, тіпті, олды бір сілтеп аурухана дегенді мытама - бл да ркімні з шаруасы болып алды. Міне, оама келетін лкен ауіптерді бірі осы. Біз азір асымызда, жмыста, кшеде, клікте, кпшілік оамды орындарда туберкулезді ашы формасымен ауыратын жандарды жрген-жрмегенін білмейміз.

Мндай жадайда ркімні Кох таяшасын жтырып алу аупі бар.

Сондытанда р адам зін туберкулезден сатай білуі керек:

- дер кезінде флюорографиялы тексерілуден ту;

- балалара туберкулезге арсы екпе салу;

- жеке бас жне оамды гигиенаны сатау;

- тиімді таматану, таматануа ст, ет, жеміс жне ккніс німдерін осу;

- таза ауада кп жру, блмені ауасын жиі тазартып отыру;

- зиянды деттерден бас тарту (шылым шегу, алкоголь жне есірткі ттыну) Туберкулезге байланысты эпидемиялы жадайды туындау себептері айтарлытай кп. Олар демографиялы жадайды згеруі, жмыссыздыты артуы, тексерілмеген трындарды миграциясы, ауылдарда алдын-алу шараларыны жетілдірілмеуі, сыраттанан сотталандарды уаытынан брын босату, халыты леуметтік жадайыны тмендігі.

орытындылай келе, туберкулезбен тек денсаулы сатау ызметкерлері кресіп лкен нтижеге жете алмайды, тіпті мемлекетті те жоары дегейдегі олдауы негізінде де денсаулыа байланысты орта жауапкершілік болу керек. Яни, трындарды з денсаулыына жауапкершілігін арттырып, уаытылы тексеріліп, оам кілдеріне ат салысу, туберкулезді алдын-алу жолдарын жеткізу де, уаытылы здіксіз емделуді нтижелі жазылу кепілі екендігін емделуді ішінде кеінен насихаттау бл ауруды тотатуа баыттайтын орта кмегіміз бен лесіміз болар еді.

Егерде 2 аптадан астам жтелсеіз, дене ызуыны шамалы ктерілуі, жалпы лсіздік, тез шаршау, ждеу, тнгі мезгілде тершедік болса, жедел дрігерге аралыыз!

Б. С. Оразбаева, П. И. Булатбекова, А. Ж. Рахимжнісова ТУБЕРКУЛЕЗ ДЕРТІНЕН ОРАНАЙЫ В соответствии с информацией ВОЗ, около 2 миллиардов людей, треть общего населения Земли, инфицировано. В настоящее время туберкулёзом ежегодно заболевает 9 миллионов человек во всём мире, из них 3 миллиона умирают от его осложнений. По заболеваемости туберкулезом Казахстан на 33 месте среди 212 стран мира.

А. И. Полын ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ ПРИ ВОСПАЛЕНИИ 232 группа, факультет общей медицины, кафедра патологической физиологии КГМУ Актуальность. Воспаление – это сложившаяся в ходе эволюции местная патологическая защитно приспособительная реакция организма на различные повреждающие воздействия, которая заключается в развитии на подвергнутом раздражению участке особых форм нарушения кровообращения и сосудистой проницаемости в сочетании с явлениями тканевой дистрофии и пролиферации. Причины воспаления чрезвычайно разнообразны. Чаще всего воспаление возникает под воздействием экзогенных факторов.

Ими могут быть любые физические (облучение, ожог, травма), химические (кислоты, щелочи, яды) или биологические (бактерии, вирусы) воздействия. Кроме множества экзогенных факторов, воспаление могут вызвать эндогенные причины (некроз, кровоизлияние, отложение солей, тромбы).Воспаление включает в себя три основных компонента:

1. альтерацию, т.е. повреждение;

2. изменение тонуса сосудов и их проницаемости с развитием явлений экссудации и эмиграции;

3. пролиферацию.

Одним из компонентов воспаления являются местные нарушения кровообращения. В чем они заключаются? Вначале развивается кратковременный спазм сосудов. Это первая фаза. Он возникает в результате раздражения причинным фактором сосудосуживающих нервов. Образующийся при этом норадреналин суживает сосуды. Он потом моментально разрушается моноаминооксидазой. Поэтому эта фаза бывает настолько кратковременна, что ее не всегда можно заметить. Вслед за спазмом сосудов развивается вторая фаза – расширение артериол и капилляров. При этом возрастает объемная скорость кровотока, развивается артериальное полнокровие (гиперемия). Возникает покраснение ткани.

Увеличение количества в ткани горячей артериальной крови способствует местному повышению температуры. Через некоторое время в очаге воспаления возникает затруднение венозного оттока и развивается третья фаза нарушения сосудистого тонуса – венозная гиперемия (полнокровие). Далее развивается четвертая фаза расстройств кровообращения – стаз. Остановка кровотока в микрососудах еще больше нарушает процессы обмена веществ ткани, способствует скоплению токсических продуктов.

Цель исследования. Выяснить состояние проницаемости сосудистой стенки при воспалении, вызванного внутривенным введением 1 проц. водного раствора трипановой сини (0,2 мл на 100г. веса).

Трипановая синь образует с белками крови крупномолекулярное соединение, которое не способно пройти сквозь сосудистую стенку. Целью работы явилось исследование состояния проницаемости сосудистой стенки при воспалении.

Материалы и методы. Опыты проведены на 15 белых крысах 150 – 160 г. Животные были разделены на 2 группы. Первой группе животных зафиксированных к станку была выстрижена шерсть на небольшом участке коже живота. Внутривенно вводили 1% водный раствор трипановой сини в расчете 0,2 мл на 100 г. веса. Затем к этому участку прикладывали пробирку с горячей водой на 5 секунд.

Пробирку предварительно нагревали на спиртовке.

Результаты и обсуждение. На месте термического воздействия в результате выраженного спазма сосудов появилось белое пятно. Через 35-40 сек по периферии этого пятна кожа приобрела синюшный оттенок. Через 60-90 сек. очаг воспаления полностью окрасился в стойкий синий цвет. Окраска кожи связана с повышением сосудистой проницаемости, что привело к выходу жидкой части крови из сосудов в ткань и развитию воспалительного отека. Эти характерные изменения наблюдались у всех животных 1 группы, тогда как у животных интактной группы цвет кожи оставался прежним.

Заключение. В результате повышения сосудистой проницаемости в очаге воспаления крупномолекулярный комплекс трипановая синь + белок выделяется в межклеточное пространство и участок синеет.

А. И. Полын АБЫНУ КЕЗІНДЕГІ ТАМЫР АБЫРАСЫНЫ ТКІЗГІШТІК ЖАДАЙЫН ЗЕРТТЕУ Тамыр абырасыны ткізгіштік жадайын зарттеу масатында салмаы 150-160 граммды егеуйрыа тамыр ішіне 1% трипан кгіні сулы ерітіндісін енгізіп, рсаыны жні ырылан жеріне ысты суы бар пробирканы 5 секундтай басып, абыну туызан. Тжірибе нтижесінде тамырлардан трипан кгіні шыуынан, абыну ошаы кк тске боялан.

П. В. Полякова, Е. А. Захарова АНАЛИЗ РЕЗИСТЕНТНОСТИ HAEMOPHILUS SPP. К АНТИМИКРОБНЫМ ПРЕПАРАТАМ.

304 группа, НИЦ КГМУ, общественное здравоохранение Актуальность: В настоящее время гемофильная инфекция приобретает всё большую значимость в этиологии многих заболеваний. В этиологической стрктуре гемофильной инфекции, основная роль принадлежит H.influenzae типа b (Hib) [4]. По данным ВОЗ ежегодно от Hib — инфекции из 3 млн заболевших в мире умирает 12,87% детей (386 тыс.) [4], а у 15–35% развиваются необратимые неврологические осложнения такие как гипертензионно-гидроцефальный синдром, судороги, задержка психомоторного развития, церебрастения, отёк мозга, глухота, атрофия зрительного нерва, декортикация.

По данным [2] в России ежегодно регистрируемся 44 тыс. летальных исходов и 66 тыс необратимых осложнений (чаще со стороны органов слуха) после перенесенной Hib-инфекции. В ходе проведенных ЦГСЭН в г. Москве исследований было установлено, что в этиологии пневмоний у детей до 5-ти лет на долю Нib приходится 24%, в этиологии острых отитов - 10%, ларингитов – 7%, в этиологической структуре гнойных менингитов гемофильная палочка определяется в 37,8% - 47,4% случаев, уступая по частоте только менингококкам [2].

В настоящее время расширился возрастной состав заболевших Hib-инфекцией, клиническое течение болезни стало агрессивнее. На сегодняшний день верхняя граница достигла 8 лет. У взрослых гемофильная инфекция является более частой причиной суперинфекции при бронхите. По результатам отчетов бактериологических лабораторий на территории Тюменской области доля выделенных из носоглотки культур Н. influenzae составляет около 3-4% из общего количества. Однако в специализированных отделениях пульмонологического профиля удельный вес гемофильной инфекции намного выше: долевое участие выделенных культур Н. influenzae из промывных вод бронхов достигает 16% [2].

Немаловажную роль в недостаточной эффективности терапии в ряде случаев заболевания играет то, что многие штаммы H.influenzae типа b резистентны к антибиотикам: до 80% возбудителей гемофильной инфекции, выделенных в России, резистентны к применяемым антибиотикам. Успех лечения гемофильной инфекции зависит от целого ряда факторов, в первую очередь от своевременности и правильности назначения антибиотиков. При выборе антибиотика следует учитывать локальные данные по антибиотикорезистентности, характерные для данного региона [3].

При лечении менингитов, вызванных H.influenzae, препаратами выбора являются цефалоспориноы III поколения (цефотаксим и цефтриаксон). Также активными являются фторхинолоны, из макролидов – азитромицин. Среди пенициллинов преимущественно применяются аминопенициллины (ампициллин и амоксициллин).

При выборе препарата для терапии Hib-инфекции, важно учитывать способность возбудителя формировать резистентность к ряду АМП. Наибольшее клиническое значение в мире имееют штаммы гемофильной палочки, которые проявляют резистентность к -лактамам. Одним из механизмов резистентности является продукция -лактамаз. В этом случае штаммы сохраняют чувствительность к ингибиторозащищённым -лактамам. В случае изменения мишени действия -лактамных антибиотиков образуются БЛНР — -лактамазонегативные ампициллинорезистентные штаммы гемофильной палочки. По данным многоцентрового проспективного исследования ПеГАС, частота встречаемости нечувствительных к ампициллину штаммов H.influenzae в России составила 5,2% [1].

До сих пор гемофильная палочка высокочувствительна к амоксициллину\клавуланату [1]. Поскольку в большинстве микробиологических лабораторий его не выделяют, то результаты определения чувствительности очень часто вызывают большие сомнения. Так, из лабораторий стран СНГ поступают сообщения не просто о резистентности, а о высокой резистентности к цефалоспоринам III поколения. В мировой литературе такой феномен не описан. Причина ошибок заключается в высокой требовательности гемофильной палочки к агару и условиям инкубирования. Поэтому для получения достоверных данных и их воспроизводимости во всем мире принято пользоваться рекомендациями Национального комитета по клиническим лабораторным стандартам США (CLSI) [3]. Вышеизложенная ситуация вошла в число приоритетных задач ВОЗ по борьбе с Hib-инфекцией.

Целью нашего исследования являлось изучение устойчивости к антимикробным препаратам бактерий рода Haemophilus spp., выделенных в Карагандинской области.

Материалы и методы: На базе Научно-исследовательского центра КГМУ диско-диффузионным методом определена чувствительность 20 штаммов Haemophilus spp., выделенных в период с 2008 по год. С учётом рекомендаций CLSI контроль качества дисков антибиотиков проводился с использованием музейных штаммов E.coli АТСС 25922, S.aureus АТСС 25923, P.aeruginosa АТСС 27853. Обрабока данных проводилась с помощью WHONET 5.0, Microsoft Excel.

Результаты и обсуждения. Нами был проведен сравнительный анализ данных, полученных в нашем исследовании и данных, полученных в исследовании ПеГаС (таблица 1). 66,7% исследованных нами штаммов были устойчивы к ампициллину и 5,9% - к амоксициллину/клавуланату, при этом, по данным российских исследователей, только 0,8% штаммов были устойчивы к ампициллину. Цефалоспорины III поколения оказались малоэффективными против гемофилов: 35,3% штаммов оказались устойчивыми к цефотаксиму (цефепим-44,4%), тогда как в исследовании ПеГаС штаммов, устойчивых к цефалоспоринам не выявлено. Вероятно, полученные нами данные связаны с продукцией гемофилами -лактамаз[1]. К фторхинолонам II и III поколения были резистентны 12,5-15% штаммов (к офлоксацину — 12,5%, к ципрфлоксацину — 15%, к левофлоксацину — 13,3%).

Таблица 1.

Сравнительные данные устойчивости к антимикробным препаратам штаммов Haemophilus spp.

Препарат 1999-2000 (n=186) 2004-2005(n=258) 2008-2011(n=20) Р\УР Р\УР Р\УР Ампициллин 0 0,8\4,6 66,7\ Амоксициллин\клавуланат 0 0 5,9\ Цефотаксим 0 0 35,3\ Ципрофлоксацин 0 0 15\ Левофлоксацин 0 0 13,3\ Тетрациклин 1,2\4,1 2,3\2,7 66,7\26, Источник Исследование ПеГаС. Исследования ПеГаС. Собственные данные Выводы: В связи с тем что многие гемофильные штаммы приобретают способность продуцировать -лактамазы, некоторые препараты в отношении данной инфекции теряют свою актуальность (ампициллин, цефотаксим).

Литература 1.Страчунский Л.С. «Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии» 2007. - с. 35 36.

2.Страчунский Л.С., Каманин Е.И. «Антибактериальная терапия инфекций в оториноларингологии» / "Русский медицинский журнал", 1998;

т.6, №11, с.684-693.

3.Юшкова И.Ю., Кулькина В.Ф., Огурцов А.А., Устюжанин Ю.В. «Проблема гемофильной инфекции в Тюменской области». 2007.

4.инфекция типа b /Информационный бюллетень – N 294.- Декабрь 2005.

П. В. Полякова, Е. А. Захарова АНАЛИЗ РЕЗИСТЕНТНОСТИ HAEMOPHILUS SPP. К АНТИМИКРОБНЫМ ПРЕПАРАТАМ.

Гемофильді инфекция кптеген ауруларды этиологиясыда ерекше орын алуда. Бл аурумен крес БД- зекті мселелеріні біріне жатады. -лактамазамы ндіруге бейім штаммдарды суі азірде мселеге негіз болып отыр. Кптеген антимикробты препараттар бл инфекцияа деген сезімталдыын тмендетуде.

А. А. Разумов, Е. С. Шауенов, В. Б. Сирота ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ СРЕДОСТЕНИЯ 415 группа факультета общей медицины и стоматологии, кафедра онкологии КГМУ, КГКП «Областной онкологический диспансер»

Актуальность проблемы. На долю опухолей и кист средостения приходится 3-7% всех злокачественных и около 3% доброкачественных новообразований органов грудной полости. Проблема диагностики и лечения новообразований средостения, по-прежнему, остается наиболее сложной и актуальной в клинической онкологии, об этом свидетельствуют монографии и многочисленные публикации в литературе. Выбор оптимальной лечебной тактики нередко вызывает значительные трудности в связи с их эмбрио- и гистогенетическим разнообразием, особенностями их локализации в различных отделах средостения и взаимоотношений с соседними анатомическими структурами и органами. Диагностика складывается из хорошо собранного анамнеза и рентгенологических методов исследования. Очень показательные данные удается получить путем томографии, морфологической верификации диагноза, для которой используют бронхоскопию, трансторакальную пункцию, пункцию прескаленных лимфоузлов, видеоторакоскопию, торакотомию. И все же, несмотря на расширение возможностей первичной и уточняющей диагностики, методик морфологической верификации опухоли, установление диагноза остается сложной задачей для клинициста.

Цель: Провести анализ клинических случаев заболеваемости новообразованиями средостения в г.

Караганде за период с 2008 по 2010 годы и оценить результаты инструментальных методов диагностики и хирургического лечения у больных с опухолями и кистами средостениями.

Материалы и методы. За период 2008 – 2010 гг. в торакальном отделении КГКП «Областной онкологический диспансер» г. Караганды под наблюдением и стационарном лечении находились больных с новообразованиями средостения.

Инструментальное обследование пациентов проводили на аппарате ультразвуковой диагностики «JE Vivid 4», компьютерном томографе «PICRER», магнитно-резонансном томографе «SIEMENS».

Полученные результаты. Новообразования средостения встречались у мужчин и женщин преимущественно молодого и среднего возраста (20-29, 30-39 лет) с одинаковой частотой (13:15).

Первичное инструментальное обследование начинали с неинвазивных скрининговых методов (УЗИ, КТ, МРТ) и при необходимости дополняли бронхоскопию, трансторакальную пункцию, пункцию прескаленных лимфоузлов, видеоторакоскопическую биопсию, торакотомию. По результатам данных исследований установлены опухоли средостения у 28 больных, из которых у 13 (46%) опухоль располагалась в переднем, у 15 (54%) – в заднем средостениях.

Все наблюдаемые пациенты были оперированы с соблюдением принципов онкологического радикализма и абластики. Выбор оперативного доступа определялся локализацией опухоли, в 58 % случаев выполнена боковая торакотомия, в 28 % - продольная стернотомия, в 14 % случаев произведено видеоторакоскопическое удаление.

Послеоперационной летальности не отмечено. Основную группу хирургических осложнений составили гнойно-воспалительные процессы со стороны послеоперационной раны (21,4%).

Послеоперационные осложнения со стороны органов дыхания и сердечно-сосудистой системы отмечены у 3 больных (10,7 %). Гистологическая структура опухолей средостения представлена в таблице 1.

При выявлении во время операции злокачественного новообразования не всегда удавалось выполнить радикальную операцию. Паллиативные операции, являясь по сути циторедуктивными, создают благоприятные условия для дополнительной противоопухолевой терапии и показаны также при осложненном течении заболевания.

Основными факторами прогноза хирургического лечения является распространенность опухолевого процесса, а также морфологическая форма, степень дифференцировки опухолевых клеток, объем и характер хирургического вмешательства.

Выводы 1. КТ, МРТ являются высокоинформативными методами неинвазивной диагностики новообразований средостения, дающие полноценную информацию о регионарной и общей распространенности опухолевого процесса. Инвазивные методы необходимы для уточнения гистогенеза, характера поражения и определения тактики лечения.

2. Хирургическая операция является приоритетным методом лечения опухолей и кист средостения независимо от клинической картины, наличия и выраженности осложнений. При этом оправданы оперативные и паллиативные вмешательства.

3. Выбор хирургического доступа зависит от локализации опухоли или кисты. Правильный выбор хирургического доступа является профилактикой послеоперационных осложнений.

Таблица 1.

Гистологическая структура опухолей средостения Морфологические формы опухолей Количество больных Невринома заднего средостения Киста заднего средостения Киста переднего средостения Загрудинный узловой зоб Рак щитовидной железы в заднем средостении Липома заднего средостения Тимома без миастении Тимома с миастенией, генерализованной формы Всего: Литература 1. Диагностика и результаты хирургического лечения внутригрудных нейрогенных опухолей /Р. О. Гагуа, М. И. Мачарашвили, В. О. Кучава и др. // Хирургия. – 2002. – №10. – С. 15 – 17.

2. Диагностика и хирургическое лечение при новообразованиях средостения /В. И. Тришин, О. В. Оржешковский, А. В. Решетов и др. // Вестник хирургии. – 2001. – Т. 120, №1. – С. 11 – 15.

3. Пищук В. Г. Новообразования средостения: принципы дифференциальной диагностики и хирургического лечения: автореф. дис. …д-ра мед. наук. – М., 2008. – 48 с.

4. Хирургическое лечение мезенхимальных опухолей средостения /З. О. Меладзе, М. И.

Давыдов, Б. Е. Полонский и др. // Хирургия им. Н. И. Пирогова. – 2008. – №4. – С. 43 – 47.

5. Primary mediastinal massis /K. S. Azarow, R. H. Pearl, R. Zuzucher et al //Z. Thorac. cardiovasa.

Surg. – 1993. – V. 106, №1. – P. 67 – 71.

А. А. Разумов, Е. С. Шауенов, В. Б. Сирота ККІРЕКОРТА ІСІКТЕРІНІ ДИАГНОСТИКАСЫ ЖНЕ ХИРУРГИЯЛЫ ЕМДЕЛУІ Ккірекорта ісіктерімен ауыратын 28 науасты диагностика жне хирургиялы емдеуі нтижелерімен сараптама жасалды. Барлы баылауда болан нпуастара оперативті емдеу ткізілген.

Операциялы жолды тадауы ісікті орналасуына байланысты болды. Операциядан кейінгі лім-жітім байалмады. Операциядан кейінгі іріді-абыну асынулар 21,4% жадайда болды.

А. К. Рамазанов, Ж. Нургалиева, Д. Андагулов, А. Х. Шандаулов ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ Кафедра физиологии, студенты ОМФ 303 гр.

Актуальность. Изучение изменений биоэлектрической активности головного мозга во время умственной нагрузки интересно как в практическом, так и в теоретическом плане. Между показателями КАС (кортикально активационная структура), ФМА (фокус максимальной активности) и эффективностью конкретной умственной деятельности существуют высокозначимые корреляции. Согласно представлений о специализации полушарий головного мозга, смещение ФМА по коре мозга свидетельствуют о доминантно субдоминатном взаимодействиях между программирующими, контролирующими и гностическими областями коры полушарий, что дает возможность судить об умственной деятельности исследуемого.

Возможность расчета вероятности перехода мозга от одного режима к любому другому, дает возможность прогнозировать состояний мозга, определяющих вероятность выполнения или невыполнения предстоящего задания.

Цель исследования. Изучить индивидуальные особенности умственной работоспособности студентов.

Материалы и методы. Исследования проводились на студентах второго и третьего курса КГМУ, с использованием современного компьютерного комплекса, электроэнцефалографа «Нейрон-Спектр-1»

позволяющего изучить динамику изменений биоэлектрической активности головного мозга, с их автоматической обработкой и выдачей результатов. Исследования проводились во время и вне учебного процесса. У всех студентов определялся пульс и артериальное давление. Студенты во время исследования находились в лаборатории носили на голове шлемы с электродами. При записи электроэнцефалограммы на студентов воздействовали фотовспышкой с частотой 1 и 5 Гц, предлагалось ответить на тестовые вопросы и решить ситуационные задачи. Исследования проведены на 12 студентах, всего проведено более 37 человеко-исследований. Результаты, согласно заданному алгоритму, обрабатывала компьютерная программа электроэнцефалографа, база данных сохранялась в виде таблиц, графиков и гистограмм.

Результаты. Анализ результатов показал, что при вербально-логической деятельности у студентов наблюдались типы КАС с лобно-левой ориентацией ФМА. Типы КАС с ориентацией ФМА в лобно зрительных, лобно-слуховых и лобно-сенсомоторных зонах областях коры наблюдались при решении ситуационных задач и при воздействии фотовспышки с частотой 5 Гц. При воздействии фотовспышки с частотой 1 Гц и решении тестовых заданий отмечались типы КАС с узкой локализацией ФМА в одной из сенсорных зон коры, характерные для условий однородной привычной деятельности. Эти типы КАС проявляются у лиц с преобладанием невербального интеллекта и легко релаксирующих, таких студентов в группе исследованных было большинство. В дальнейшем нами планируется предварительно группировать студентов успевающих на «отлично», «хорошо» и слабо успевающих, для проведения корреляционных связей индивидуальных умственных способностей с показателями электроэнцефалографии.

Заключение. Таким образом, исследование биоэлектрической активности головного мозга дает возможность предварительно оценить состояния мозга, прогнозировать качества ответа и разрабатывать профилактические мероприятия по повышению результативности умственной деятельности, что может быть использовано в практических целях ее прогнозирования.

А. К. Рамазанов, Ж. Нургалиева, Д. Андагулов, А. Х. Шандаулов СТУДЕНТТЕРДІ ОЙ АБЛЕТТІЛІГІ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН БААЛАУ Бас миды биологиялы белсендірілігін зерттеу нтижесінде аныталды, зерделі кштену ыртысты белсендіруші рылымдара ртрлі сер етеді жне ойлану іс-рекеттерді нтижелеріне сайкес келеді.

Психофизиологиялы дістермен бірдей зерттелу жргізілінген жадайда миды ызметтерін тереірек баалауа жне зерде ызметтеріні нтижелерін жоарлатуды алдын алу шараларды ндеуге ммкндік береді, оларды болжауа жне практика жзінде олдануа ммкіндік тудырады.

Е. Савченкова, Д. Хайдаров, Н. А. Кабилдина АНАЛИЗ ПРОВЕДЕННОГО КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЛЕГКОГО 435 группа факультета общей медицины, 511 группа лечебного факультета, кафедра онкологии КГМУ Актуальность. В большинстве развитых стран мира на сегодняшний день рак легкого остается основной причиной смерти среди злокачественных новообразований, несмотря на значительные усилия и изменения в лечении данной патологии.

По данным Boyle P., Ferlay J. в 2004 году в странах Европы численность заболевших составила 381, тысяч человек (13,2% от всех ЗН), из них 298,6 тыс. мужчин (78,3%) и 82,9 тыс. женщин (21,7%). Также выявлены высокие показатели смертности от рака легкого – 341,8 тыс.человек, среди больных злокачественными образованиями каждый пятый умирал от рака легкого. Из умерших – 268,3 тыс.

составили мужчины (78,5%) и 73,5 тыс. женщины (21,5%). Из вышеуказанных данных очевидно, что показатели заболеваемости и смертности высокие и идут параллельно, не отставая друг от друга. Это говорит об агрессивности клинического течения данного заболевания.

В странах бывшего Союза уровни заболеваемости с 1965 по 1990 гг. увеличились с 37,7 до 71,7% среди мужчин и с 5,6 до 8,7% среди женщин.

В настоящее время в Казахстане также очень высокий уровень заболеваемости раком легкого, ежегодно выявляются около 4 тысяч случаев. Из них более половины в запущенной форме. В структуре онкозаболеваемости рак легкого занимает первое ранговое место – 27,3% (14,3% от всех ЗН).

Лечение местнораспространенных форм рака легкого остается дискутабельным. На современном этапе развития хирургического лечения рака легкого наметились два основных направления: 1) внедрение органосохраняющих резекций легкого с применением реконструктивных бронхопластических операций, которые позволяют проводить радикальное лечение больным пожилого и старческого возраста, а также больным с тяжелой сопутствующей патологией;

2) применение расширенных и комбинированных операций с резекцией бифуркации трахеи, перикарда, грудной стенки и крупных сосудов при прорастании их опухолью. Однако улучшение результатов лечения рака легкого за счет увеличения объема хирургического вмешательства является малоуспешным решением проблемы.

В связи с этим на сегодня являются актуальными вопросы комбинированного лечения, включающее сочетание радикального хирургического с лучевой, а также с лекарственной противоопухолевой терапией.

Материалы и методы исследования. Проанализированы амбулаторные карты 59 больных раком легкого, находившихся на лечении в торакальном, радиологическом и химиотерапевтическом отделениях Карагандинского Областного Онкологического Диспансера за 2009-2010 гг.

Результаты и обсуждение. Основную часть больных составили мужчины –52 больных (81,7%), у женщин был выявлен в 7 случаях (12,9%). Соотношение мужчин к женщинам составило 8:1. Лечение проведено больным в возрасте от 50 до 76 лет. Анализ возрастного состава пациентов показал, что наивысший пик заболеваемости отмечен в возрасте 61-70 лет – 42,5% и старше 70 лет – 28,2%. До 60 лет не более 29,5%.

Метастазы в регионарные лимфоузлы выявлены в 72% случаев. Согласно отечественной классификации стадийности больные распределились следующим образом: II стадия – 2 больных (4,3%), IIIа – 33 пациента (55,3%), IIIб – 24 больных (40,5%). Основную группу больных в зависимости от распространенности процесса составили пациенты с IIIа и IIIб стадией заболевания.

По локализации опухоли преобладали центральные формы в 41 случае (69,8%), периферические в 18 (30,2%). Чаще опухоль локализовалась в левом легком – у 40 пациентов (67,6%), в правом – у (32,4%). По гистологическому строению различали: плоскоклеточный рак без ороговения – у 22 больных (38,4%), с ороговением – у 13 (21,4%), аденокарцинома различной степени дифференцировки – у (32%) и мелкоклеточный рак – у 5 пациентов (98,2%).

При лечении местнораспространенных форм рака легкого использованы три вида лечения:

комбинированный с традиционной неоадъювантной лучевой терапией, комбинированный с использованием полихимиотерапии в неоадъювантном режиме и химиолучевой метод. Хирургическое лечение проводилось в объеме следующих оперативных вмешательств: простая пульмонэктомия, расширенная пульмонэктомия с лимфодиссекцией, лобэктомия с лимфодиссекцией, билобэктомия с лимфодиссекцией, лобэктомия с бронхопластикой. Лучевая терапия как неоадъювантный курс использовалась в режиме классического фракционирования с суммарной очаговой дозой 40 Грей с двухнедельным перерывом и последующей операцией у 5 больных. Отмечалась лучевая реакция в виде сухого эпидермита в 15% случаях. В неоадъювантном режиме проводили химиотерапию по следующей схеме 38 пациентам:

1.Платинол 100 мг/м2 в 1 день в/в, 2.Гемзар 1000 мг/м2 в 1-8-15 дни в/в.

Учитывая высокую токсичность препаратов, были отмечены осложнения следующего характера:

миелодепрессия у 32 пациентов (84,2%), миокардит – у 3 (9%), диспептический синдром – у 4 (11%) и токсический гепатит – у 2 больных 7%. 16 пациентам при химиолучевой терапии на первом этапе проводили гамматерапию по стандартной методике с разовой очаговой дозой 2 Грей в день до суммарной очаговой дозы 60 Грей. Через 2 недели после окончания лучевой терапии больным проводили химиотерапию по следующим схемам: 1. этопозид – 120мг/м2 в 1-3-5 дни,в/в., цисплатин – 100мг/м2 в день,в/в. 2. циклофосфан – 500 мг/м2 в 1 день,в/в., цисплатин – 100 мг/м2 в 1 день,в/в.

Заключение: Таким образом, из проанализированных 59 больных раком легкого выявлено, что большую часть составляли мужчины –52 больных (81,7%). Самый высокий уровень заболеваемости отмечен в возрастном диапазоне 61 – 70 лет. Чаще встречались пациенты с IIIа и IIIб стадией заболевания. По локализации опухоли преобладали центральные формы, чаще левого легкого.

Морфологически превалировал плоскоклеточный рак без ороговения – в 22 случаях (38,4%). В плане комбинированного лечения лучевое лечение проводилось только 5 больным. Химиотерапию проводили пациентам в неоадъювантном режиме, самым частым осложнением которого явилась миелодепрессия.

Множество принципиальных вопросов комбинированного лечения рака легкого с использованием лекарственных препаратов окончательно не решены. Также нет четкости в конкретных показаниях к применению сочетания хирургического и лучевого лечения.

Литература 1.Добродеев А.Ю., Завьялов А.А., Тузиков С.А., Миллер С.В. Рак легкого: 25-летний опыт хирургического и комбинированного лечения // Вопросы онкологии. Журн.- 2010, том 56, №2.С.201-205.

2.Букенов А.М., Шауенов Е.С., Шериева Т.М., Ульянов А.В. Рак легкого // Монография - Караганда 2009. – С.49-79.

Е. Савченкова, Д. айдаров, Н. А. Кабилдина КПЕ ОБЫРЫНА ТКІЗІЛГЕН КОМБИНАЦИЯЛАНАН ЕМДІ ТАЛДАУ 2009-2010 жылдары араанды Облысты Онкологиялы Диспансеріні торакальды, радиология жне химиотерапия блімдерінде емделген 59 науастардын емханалы карталарды талданды. кпе обырынын дрілік препараттарды олданумен комбинацияланан емдеуінде кптеген маызды сратар біржолата шешілмеген. Сонымен атар хирургиялы жне сулелік осылан емді олдануа наты крсетілімдер жо.

А. О. Сакимбаева, Л. С. Ли, Г. П. Аринова СТРУКТУРА ОФТАЛЬМОПАТОЛОГИИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ПО ДАННЫМ ГЛАЗНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОМЦ Г. КАРАГАНДЫ 514 группа, лечебный факультет, кафедра глазных, ЛОР-болезней с реаниматологией КГМУ Актуальность. Значительное число заболеваний глаза и изменений органа зрения представляют собой проявления многих патологических процессов, развивающихся в различных органах и системах человеческого организма. 75-85% заболеваний глаз – это не местный процесс, а проявление общей патологии [1]. Одним из наглядных примеров является проявление офтальмопатологии при сахарном диабете (СД).

В Казахстане, как и во многих странах мира, СД остается серьезной проблемой. Это хроническое, пока неизлечимое дорогостоящее заболевание, которым на 01.07.2010г. согласно данным Национального регистра Республики Казахстан, страдает 184894 человек. Заболеваемость СД за последние 5 лет увеличилась с 106,3 на 100000 населения в 2004 году до 148,3 - в 2009г. [2]. СД в Казахстане выделен в разряд социально значимых заболеваний, требующих системных решений и мер государственного реагирования.

Диабетическая ретинопатия (ДР) стоит на первом месте среди причин слабовидения и слепоты.

Несмотря на успехи в лечении ДР, достигнутые за последние 50 лет, она остается одной из ведущих причин инвалидности по зрению среди лиц трудоспособного 1 типа и у значительной части больных СД типа. Слепота у больных СД наступает в 25 раз чаще, чем в общей популяции [3]. Серьезные нарушения со стороны органа зрения развиваются при сахарном диабете и в результате глаукомы, катаракты, патологии стекловидного тела. Доля больных, потерявших зрение вследствие СД, варьирует от 26% для людей со 2 типом диабета до 94% - 1 типом. Нейропатии и другие микрососудистые осложнения диагностируются у 70% больных СД [2].

Цель исследования. Изучить влияние СД на орган зрения.

Задачи исследования: 1) исследовать частоту офтальмопатологии при СД;

2) изучить влияние СД на течение ДР;

3) выявить частоту развития гемофтальма на стадиях развития ДР;

4)исследовать влияние сопутствующих заболеваний на течение ДР Материалы и методы. Нами проанализировано 45 историй болезней больных сахарным диабетом, пролечившихся в отделении микрохирургии глаза ОМЦ с различной офтальмопатологией за период 2007 2011г.г.

Результаты и обсуждение. Возрастной состав больных варьировал от 48 до 70 лет, из них мужчин было 8 человек, женщин – 37. СД 1 типа имел место у 6 больных, что составило 13,3%, СД 2 типа – у 39 больных (86,7%). У большинства больных СД имели место поражение нескольких отделов органа зрения. В группе пациентов с СД можно выделить превалирующую патологию органа зрения – диабетическую ретинопатию, представленную 45 больными, составивших 35%. На втором месте по частоте поражений органа зрения стоит патология стекловидного тела в виде гемофтальма и деструкции, что составило 39 больных (31%), на третьем месте – катаракты – 30 больных (23%), далее – глаукомы и отслойка сетчатки – по 6 больных (5%) и вялотекущий увеит -2 больных (1%).

Течение основного заболевания напрямую влияет на состояние сетчатки у больных СД. По данным исследования наиболее тяжелая инвалидизирующая стадия ДР – пролиферативная (ПДР) наблюдалась у больных СД 1 типа, что составило 50% случаев, в то время как при СД 2 типа эта стадия ДР отмечена у больных (31%). К факторам риска развития ДР относится и давность заболевания. Так, при длительности СД до 5 лет препролиферативная ДР увеличилась от 24% до 43% - свыше 10 лет. ПДР соответственно увеличилась по частоте от 27% при стаже СД до 5 лет до 46% - свыше 10 лет. Частота непролиферативной ДР (НПДР) увеличилась от 11% в стадии компенсации до 22% - субкомпенсации и до 67% - в стадии декомпенсации. ППДР возросла от 43% в стадии субкомпенсации до 57% - в декомпенсацию. Это еще раз подтверждает многочисленные исследования ряда авторов о влиянии состояния компенсации СД на течение ДР. При исследовании частоты гемофтальма прослеживается нарастание на стадиях развития ДР. Так, в НПДР это осложнение наблюдалось в 6% случаев, в ППДР – 35% и на стадии пролиферации – в 59%.

К факторам риска поражения органа зрения у больных СД 1,2 типов относятся и сопутствующие заболевания. Среди этих заболеваний наличие у больного гипертонической болезни (ГБ) способствовало нарастанию поражения сетчатки при СД от 22% случаев в НПДР до 33% - в ППДР и 45% - в ПДР.

Атеросклероз привел к прогрессированию ДР от 11,4% в НПДР до 34,3% - в ППДР и 54,3% - в ПДР.

Перенесенное в анамнезе острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) у больных СД также показало нарастание частоты этого сопутствующего заболевания по мере прогрессирования ДР. Если в НПДР ОНМК отмечено в 10% случаев, в ППДР – 30%, то в ПДР – в 60%.

Выводы 1. ДР – одно из наиболее тяжелых специфических поражений органа зрения при СД 2. Прогностически неблагоприятными для прогрессирования ДР и формирования инвалидизирующих стадий являются СД 1 типа, продолжительность заболевания свыше 10 лет, длительное отсутствие компенсации основного заболевания 3. По мере прогрессирования ДР нарастает частота гемофтальма 4. Одним из значимых факторов риска прогрессирования ДР являются сопутствующие заболевания (ГБ, атеросклероз, ОНМК).

Литература 1. Егоров Е.А., Ставицкая Т.В., Тутаева Е.С. Офтальмологические проявления общих заболеваний.

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.- 590с.

2. Сахарный диабет – время действовать. Форум. 13 октября 2010г. – г.Астана 3. Трубилина В.Н., Гусев Ю.А., Маккаева С.М., Алешина Л.Ф. Субтотальная витрэктомия и лазеркоагуляция при лечении тяжелой формы диабетической пролиферативной ретинопатии.// Сборник трудов к 15- летию клинической больницы № 83.- М.- 2000- С. А. О. Сакимбаева, Л. С. Ли, Г. П. Аринова АНТ ДИАБЕТІНДЕГІ ОФТАЛЬМОПАТОЛОГИЯСЫН РЫМЫ Диабетикалы ретинопатия-кзді микрохирургия блімшесіндегі емделген ант диабеті науастарыны басын офтальмопатологиясы, оны ант диабетіне трі, ауру затыы, компенсация сатысы, осымша аурулары сер етуі белгілі.

А. Г. Сапишева БЕРИЛЛИЙ ЖНЕ ОЛАРДЫ ОСЫНДЫЛАРЫНЫ ОРГАНИЗМНІ РЕПРОДУКТИВТІ ЫЗМЕТІНЕ СЕРІ 303 топ Ебек гигиенасы жне ксіби аурулар кафедрасы оамды денсаулы сатау факультеті ММУ за уаыт аралыында ндірістік жадайда адам азасы р трлі мутагендік факторларды уытты серінен зардап шегуде. Бір атар авторларды айтуынша [1,3], бл факторларды жиынтыы ер адамдарда оларды репродуктивтік ызметінде згерістер туызады. Масаты – ер адамдарды, олара берилий ндірісіні зиян факторларымен сер ете отырып,репродуктивті ызметін зерттеу.

Материалдар мен дістер. Негізгі топ 27 жмысшыдан трады – берилий оспаларымен жмыс істейтін 20 мен 43 жас аралыындаы сау ер адамдар. Жмысшылар ызмет ету стажы бойынша 3 топа блінген: I топ – 0 ден 5 жыла дейін, II топ – 6 жылдан 10 жыла дейін, III топ – 11 жыл жне одан кп.

Баылау тобын ндірісті зиян факторларымен жанаспаан 7 сау адам рды. Генеративті ызметті зерттіу шін 3 кн бойы жынысты атынаса тспей, кейін алынан эякулятты макроскопиялы жне микроскопиялы зерттеулері жргізілді [2]. Аталы жыныс жасушаларын санау И.М.Порудоминский [4] дісі бойынша Горяев камерасында жзеге асырылды.

Нтижесі. Эякулятты алыпты тсі ашыл - сарыдан а тске дейін ауытиды. Тсті згеруі детте р трлі патологиялы оспаларды болуымен сипатталады. Баылау тобында эякулят тсі ашыл сарыдан (88,0%) ст тріздес тске дейін (12,0%) болды. У мужчин, работающих до 5 жыла дейін жмыс істейтін ер адамдарды ішінде эякулятты алыпты тсі 2 адамда (28,7%), ал тсті згерісі - 5 адамда (71,3%) тіркелді. Екінші топтаы ер адамдарда: ашыл – сарыш тсті эякулят – жмысшыларды 28,6% да, ст тріздес тсті - 35,7%-да жне тссіз – 35,7%-да тіркелді. шінші топтаы ер адамдарда, эякулят тсі ашыл - сарыдан тссізге дейін згерді: ашыл-сары 25,3% жадайда, ст тріздес тсті 32,1% жне тссіз эякулят 42,6% жадайда болды. Барлы топтарды зерттеу нтижелеріні салыстырмалы сараптамасы эякулят тсі алыпты ер адамдарды баылау тобындаылара араанда айтарлытай аз екенін крсетті (28,7%, 64,3%, 57,4% сйкесінше). Алынан нтижелерді сараптамасы ш топты барлыында да тссіз эякулятты кездескенін анытады. Сонымен атар, тссіз эякулят аныталан ер адамдар саныны артуы бірінші жне шінші топтарда тіркелді (71,3% жне 42,6% сйкесінше).

ш топты салыстырмалы сараптамасында бірінші топтаы адамдарда полиспермияны жоары пайызды крсеткіші аныталды (37,5%). Олигоспермияны жоары пайызды крсеткіші (70,0%) баса топтармен салыстыранда шінші топта аны байалды.

Эякулят консистенциясын зерттеу барысында баылау тобындаы ер адамдарда оны сйылтылу затыы 8 ден 29 минут аралыында екені аныталды, бл орташа 29,7 минутты райды. 1 топ адамдарында эякулятты сйылтылу затыы былай згерді: 2 минута дейін - зерттелгендерді 33,3%, минута дейін - 33,3%, 15 минута дейін - 33,4% - ында аныталды. Орташа сйылтылу затыы – 8, минут. Екінші топта эякулятты сйылтылу затыы 2 ден 14 минута дейін згерді, мндаы 2 минута дейін – зерттелгендерді 10,0%, 5 минута дейін – 37,5%, 15 минута дейін - 52,5% - ында аныталды.

Орташа сйылтылу затыы 8,4 минут. шінші топта сйылтылу затыыны пайызды крсеткіші е жоары болып шыты: 2 минута дейін - зерттелгендерді 52,5 % - ында, 5 минута дейін – 37,5% - ында жне 15 минута дейін - 10,0% - ында тіркелді. Орташа сйылтылу затыы - 4,5 минут. Екінші жне шінші топтардаы зерттелгендерді арасында сйылтылу затыы 5 минута дейін болан ер адамдар саны жоары болды (37,5%). алыпты сйылтылу уаыты (15 - тен 30 минута дейін) тек баылау тобында ана тіркелді.

Нативті зерттеу барысында мынадай млімет аныталды: баылау тобындаы ер адамдарда аталы жыныс жасушаларыны саны 1 мл эякулятта 60-69млн/мл 85,0 % жадайда, ал 70 млн/мл жне одан жоары 15,0% жадайда. Бірінші топ адамдарында алыпты эякулят 60-69млн/мл 12,2% жадайда, 20 - млн/мл – 87,8% - ында кездесті, ал млшері 20 млн/мл –ден тмен аталы жыныс жасушалары бар эякулят аныталмады. Екінші топта аталы жыныс жасушаларыны келесі млшері аныталды: 70 млн/мл жне одан жоары ер адамдарды 12,2% -ында, 60 -тан 69 млн/мл – 15,0% -ында, 20 -дан 39 млн/мл –ге дейін – 37,8% жне 20 млн/мл –ден тмен 15,0%-ында аныталды. шінші топта кп рпа бере алатын эякулят млдем кездеспеді, рпа беру асиеті тмен эякулят ер адамдарды 84,2% -ында жне рпа беру абілеті жо эякулят – 15,8% -ында кездесті. ш топты барлыында да рпа беру асиеті тмен екендігі байалды.

Аталы жыныс жасушаларыны озалыштыы эякулят фертильдігіні маызды асиеті болып табылады. алыпты жадайда оларды азалыштыыны пайызды крсеткіші 70-80% -ды райды.

Баылау тобында рпа бере алатын алыпты эякулят 85,6% жадайларда кездеседі. Бірінші топта мндай эякулят тек ана 2 адамда ана (14,4%), рпа бере алмайтын эякулят 3 адамда (72,1%) жне рпа беру абілеті тмен эякулят 2 адамда (14,4%) аныталды. Екінші жне шінші топтарда рпа беру абілеті бар скесінше 28,3% жне 15,3% жадайларда, ал рпа беру абілеті тмен аталы жыныс жасушалары 59,5% жне 62,2% жадайларда кездеседі. Аталы жыныс жасушаларыны озалыш формаларыны айтарлытай тмендеуі эякуляттарыны физиологиялы бзылыстары бар бірінші топтаы ер адамдарда байалды. Морфологиялы згерістерді негізгі критерийлеріні біріне аталы жыныс жасушасыны басы, аралы блімі жне йрыыны патологиялы формаларыны пайда болуы жатады.

Аталы жыныс жасушасыны патологиялы формаларыны саны алыпты жадайда оларды жалпы саныны 20-30% -ынан аспауы тиіс. Аталы жыныс жасушаларыны морфологиялы згерістері 1 жне кестелерде крсетілген. Патологиялы згерістері бар аталы жыныс жасушалары эякулятты рпа беру абілетіне сер етеді. Аталы жыныс жасушасыны басыны згерісі барлы топтарда кездеседі, оны ішінде бірінші топта екі басты жасушаларды пайызды млшері жоары.

Жасушаларды аксонемасыны патологиялы формаларыны жмыс стажына телділігін арастыранда, аксонеманы максималды деформациялы згерістері тіркелді. Спираль трізді аксонема бірінші топ ер адамдарында (30,4%), аксонеманы екі еселенуіні максималды пйайызды млшері екінші жне шінші топтаы ер адамдарда кездесті (18,1% жне 20,2% сйкесінше). Барлы зерттелген ш топта аксонема деформациясы мен басыны патологиялары аныталан.

орытынды: Ретротоксикалы берилий ндірісіні химиялы факторларыны серінен аталы жыныс жасушаларыны тзілу тежеліп, функционалды асиеттері згереді. Сперматогенез процессіні бзылуы адам азасыны ндірістік ортаа бейімделуіні бастапы сатыларында жре бастайды.

дебиет 1. Джангозина Д.М. Метаболические показатели при воздействии вредных факторов//Астана медицина журналы.-2001.-№1.-С.16-21.

2. Джарбусынов Б.У. Мужское бесплодие–Алматы: Казахстан, 1991 – 196 с.

3. Култанов Б.Ж., Муратова А.З., Бритько В.В. Хроническое воздействие несимметричного диметилгидразина на репродуктивный статус животных//Сб.ст.VII межд.науч.-практ.конф. «Ресурсо энергосберегающие технологии на предприятиях народного хозяйства»-Пенза,2007.-С.94-96.

4. Порудоминский И.М. Бесплодие у мужчин. – Л: Медицина,1964. –231 с.

А. Г. Сапишева ВЛИЯНИЕ БЕРИЛЛИЯ И ЕГО СОЕДИНЕНИЙ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ ОРГАНИЗМА Изучено репродуктивное здоровье у мужчин c оценкой генеративной функции при воздействии вредных факторов бериллиевого производства. Воздействие химических факторов бериллиевого производства с репротоксическим действием приводит к угнетению процессов сперматогенеза, при этом значительные изменения происходят на начальном этапе адаптации организма к вредным факторам производственной среды.

Л. В. Севастьянов, Н. Т. Абатов СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОЙ И ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ АНТИРОТАЦИОННОЙ НЕФРОПЕКСИИ С КОЛОПЕКСИЕЙ 503-с группа, лечебный факультет, кафедра хирургических болезней №2, с курсом урологии КГМУ Актуальность. Среди урологических больных, подлежащих диспансеризации обращают на себя внимание пациенты с нефроптозом. Это объясняется сравнительно высокой (00,7 – 10,6%) частотой заболевания, его распространенностью среди лиц трудоспособного возраста (20 – 50 лет), риском развития и прогрессирования осложнений(около 20% больных теряют трудоспособность) и необходимостью проведения лечебно – оздоровительных мероприятий. [1,2].

Среди многочисленных способов оперативного лечения нефроптоза наиболее распространен способ Rivoir (1954), в модификации А.Я. Пытеля – Н.А. Лопаткина. Хорошие результаты после таких операций колеблются в пределах 33 – 75%.Последнее десятилетие значительно возрос интерес к малоинвазивным оперативным методам лечения нефроптоза,применение которых сопровождается поиском наиболее эффективного способа фиксации почки[4]. Использование лапароскопической нефропексии с фиксацией в проленовой петле позволяет поднимать пациента на следующий день после операции, полностью снимать запреты на любую физическую нагрузку через 3 месяца – срок полной адаптации проленовой сетки к тканям. При использовании полипропиленового протеза соединительная ткань прорастает ячейки трансплантата, способствуя надежной его фиксации [1, 6].

После изучения известных способов эндовидеохрургического лечения нефроптоза, предложена лапароскопическая антиротационная нефропексия с колопексией (инновационный патент №22412. Бюл.

№4 15.04.2010).

Цель исследования: оценка эффективности ближайших и отдаленных результатов традиционного и лапароскопического способа операций при нефроптозе.

Материалы и методы. При проведении исследования использованы результаты хирургического лечения 74 больных за период с 2006 по 2010 гг. на базе областной клинической больницы г. Караганды.

Пациенты были разделены на группы: I группа – традиционная нефропексия (n-33), II группа – лапароскопическая антиротационная нефропексия с колопексией с использованием полипропиленового имплантата (n-41).

Результаты исследования. Преимущество составили больные женского пола – 54 чел(79%).

Средний возраст в I группе - 33,7?7,6 лет, во II группе – 31,4?8,3года. Использование эндовидеохирургической технологии позволило сократить длительность операции в 1,2 раза (в контрольной группе 88,1?27,1 мин., а в основной группе 71,1?21,3 мин). Объем интраоперационной кровопотери уменьшился в 5,4 раза (121,3?62,9 мл и 22,1?10,9 мл соответственно). Продолжительность стационарного лечения снизилась в 2,9 раза (11,1?1,9 и 3,8?1,1 койко-дней соответственно). Из осложнений - послеоперационная динамическая кишечная непроходимость в I группе - 1 (3,1%). Во II группе проведены симультанные операции у 9 (21,9%) пациентов, из них: холецистэктомия (3), иссечение кисты почки (1), иссечение кисты надпочечника (3), уретеролиз (1), пиелолитотомия (1).

Ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения нефроптоза изучены в сроке через и 12 месяцев после операции, их них: физиологическая подвижность, состояние полостной системы почки и качества жизни. По данным УЗИ почек: в I группе через один месяц только у некоторых пациентов виден имплантат виде эхонегативной структуры, тогда как через 1 год не удалось обнаружить различия плотности паранефральной клетчатки и паренхимы почек по сравнению со здоровой стороной.

Физиологическая подвижность почек сохранялась в приделах 2-3 см и расширение полостной системы на стороне операции не наблюдали.

Исследование качества жизни используется как для оценки, так и совершенствования эффективности медицинской помощи больным [3,5]. Высокоинформативным и достоверным показателем качества жизни является опросник SF-36 [5], который использован в нашем исследовании для сравнения послеоперационной медицинской и социальной реабилитации больных в отдаленном периоде. По полученным данным проведены интегральные расчеты: физическое функционирование при лапароскопическом способе выше на 15,5 балла, социальное функционирование – на 12,5 балла. Различия по болевому синдрому составило 24 балла в пользу лапароскопического метода.

Выводы 1. При использовании синтетического имплантата, обладающего эластичными свойствами, отмечается минимальная реакция окружающих тканей, обеспечивается надежная фиксация почки в естественном анатомо - топографическом положении.

2. Антиротационная нефропексия с колопексией при использовании полипропиленового имплантата предупреждает сагиттальную ротацию почки по оси сосудов, а также нарушение пассажа мочи.

3. Трансабдоменальный эндовидеохирургический доступ позволяет осуществить симультанную операцию на органах брюшной полости и забрюшинного пространства.

4. Использование лапароскопической нефропексии с фиксацией в проленовой петле является адекватной, малотравматичной методикой с надежной фиксацией и обеспечением нормальной функции почки в ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде.

Литература 1.Абоян И. А., Хитарьян А. Г., Левин Э. Г. и др. Малоинвазивный способ лечения нефроптоза. Урология и нефрология.- 1999.-№ 2.- С25-28.

2. Антонов А.В. Эндовидеоурология / А.В. Антонов. – СПб., 2005. – С. 65.

3. Новик А.А. Концепция исследования качества жизни в медицине / А.А. Новик. – СПб.:ЭЛБИ, 1999.

4.Пучков К. В., Филимонов В. Б., Васин Р. В., Васин И. В. Нефропексия с применением полипропиленового имплантата лапароскопическим способом: клинико-экспериментальное исследование.

- Урология.- 2008.- №2.- С3 – 8.

5. Сухонос Ю.С. Особенности популяционного исследования качества жизни: Автореф. дис.

…канд. мед.наук. – СПб., 2003.

6. Троицкий О.А., Романов В.А. // Урологияи нефрология. – 1996. – № 2.

Л. В. Севастьянов, Н. Т. Абатов АШЫ ЖНЕ ЛАПАРОСКОПИЯЛЫ АНТИРОТАЦИОНДЫ НЕФРОПЕКСИЯНЫ КОЛОПЕКСИЯМЕН САЛЫСТЫРМАЛЫ НТИЖЕЛЕРІ Бл жмыста нефропексияны дстрлі жне лапароскопиялы дістерді жаындатылан жне алыстатылан емдеу нтижелері бойынша салыстырмалы талдау жргізімен.

М. И. Сединкина, М. М. Тусупбекова, Р. М. Дусмаилов ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ЭНТОМОЛОГИИ Кафедра патологической анатомии и судебной медицины, 620 группа лечебного факультета КГМУ Актуальность. Одним из важных вопросов, разрешаемых судебно-медицинским экспертом, как при осмотре трупа на месте происшествия, так и при исследовании его в секционной, с использованием лабораторной диагностики является определение длительности посмертного периода [1]. Неоценимую пользу оказывает комплекс данных о развитии поздних трупных изменений. Необходимо отметить, что их состояние и формирование зависят от факторов внешней среды (температура, влажность, состояние и развитие макро- и микрофауны).

Детальное изучение макро-микрофауны трупа и его окружения является в ряде случаев единственной возможностью для решения давности смерти [2].

Цель – доказать необходимость изучения такого раздела энтомологии, как судебная энтомология.

Материалы и методы исследования. По аутопсийным материалам КФЦСМ за 2009 год было проведено 2046 вскрытий, из них 17,2% - с ранними гнилостными изменениями и только 2% из них – точно установлено время наступления смерти.

Результаты. При изучении данных материалов отмечается, что только в этих 2% для определения давности смерти (ДС) и перемещения трупа (ПТ), были использованы специальные методы судебной энтомологии [3].

Применяемые методы:

1. Фаунистические методы:

1.1. таксоно-экологический для ДС — по видовому составу фауны, последовательности ее сезонной и трофической смены на трупе;

1.2. сравнительный для ПТ—по отличию фауны трупа от фауны места его обнаружения;

определение по фауне места происхождения наркотического сырья.

2. Математические методы (расчеты по параметрам):

2.1. температурные для ДС и ПТ — по продолжительности развития насекомых при конкретных температурах;

— по параметрам, регулирующим продолжительность развития насекомых;

2.2. метрические ДС — по длине личинок с использованием изомегаллограммы;

— по длине и массе личинок мух по диагностическим таблицам.

3. Методы моделирования:

3.1. натуральный для ДС и ПТ по процессу разложения трупа на месте его обнаружения;

3.2. лабораторный для ДС по процессу развития насекомых при моделировании метеоусловий конкретного случая в специальной камере;

3.3. компьютерный для ДС с использованием специальной программы для персонального компьютера.

3. Комбинированные методы (модельно-расчетные):

4.1. при постоянных температурах — лабораторное доращивайте преимагинальных стадий развития насекомых (личинка, куколка) с последующим расчетом по температурным параметрам (нижний порог развития, тепловая постоянная вида, индексы развития);

4.2. при переменных температурах (реже постоянных) — лабораторное доращивание преимагинальных стадий развития насекомых с последующим расчетом путем сравнения с продолжительностью развития при аналогичных постоянных температурах.

5. Перспективные методы (на стадии разработки):

5.1. токсикологический— по наличию токсинов, наркотиков, тяжелых металлов в личинках мух судить о характере интоксикации организма человека перед смертью;

5.2. термодинамический для ДС — по учету влияния метаболического тепла, выделяемого развивающимися личинками при разложении тканей трупа, на продолжительность развития насекомых и скорость разложения трупа.

6. Дополнительные методы для ДС и ПТ (с привлечением специалистов другого профиля):

6.1.ботанический — по вегетативной форме растений (находящихся на трупе и под ним) и по изменению растительности ложа трупа под воздействием продуктов его разложения;

6.2. микробиологический — по смене видов микробов по мере разложения трупа;

6.3. микологический — по смене видов плесневых грибов;

6.4. морфологический — по наличию повреждений тканей трупа животными.

Заключение. На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что такая энтомологическая экспертиза позволяет решать следующие задачи: — определение давности наступления смерти или времени нахождения трупа на месте его обнаружения;

— уточнение сезона попадания трупа на место его обнаружения;

— определение факта перемещения трупа;

— установление места первоначального нахождения трупа или места сокрытия трупа;

— определение той или иной степени разложения трупа в конкретном месте за известный отрезок времени (метод моделирования);

— выявление в личинках насекомых токсинов, наркотиков, явившихся причиной смерти человека (при обнаружении скелетированных трупов);

— определение места происхождения наркотического растительного сырья.

Литература 1. Марченко М. И. Состояние и перспективы развития судебной энтомологии.//Суд. мед. эксперт.

1990, 3, 39—42.

2. Зверева Е. Л., Марченко М. И. Одно из направлений повышения точности энтомологических исследований при определении давности наступления смерти.//В кн.: Внедр. в практику нов. метод, суд.

мед. и крим. Каунас, 1987, 37—38.

3. Марченко М. И. Методика лабораторного исследования цикла развития эптомофауны трупа для установления времени наступления смерти.//В кн.: Современ. лаб. методы опред. дави. процес. и объект, суд.-мед. эксперт. Труды 2-го МОЛГМИ, М., 1978, В2, 97—100.

М. И. Сединкина, М. М. Тусупбекова, Р.М. Дусмаилов СОТ ЭНТОМОЛОГИЯСЫНЫ СРАТАРЫ Сот энтомологиясын жинаы зерттеудегі мйітті кеш згерістірі кезіндегі лімні наты болан уаытын анытауа ммкіндік береді.

Ю. А. Сёмина, Н. С. Асакаев МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СВЯЗЬ ЗВЕНЬЕВ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ В НОРМЕ 403 группа, стоматологический факультет, кафедра терапевтическая стоматология с курсом ортопедической стоматологии Цель. Целью проекта является выявление взаимосвязи между органами зубочелюстной области и определение функциональной значимости звеньев зубочелюстной системы.

Актуальность проблемы. Органы пищеварения имеют тесную структурно - функциональную связь и представляют единую физиологическую систему. Именно по - этому поражение какого-либо отдела системы пищеварения приводит к её расстройствам. А зубочелюстная система является начальным отделом пищеварительного тракта, и, следовательно, задаёт ритм нормальному функционированию всей системы пищеварения. Между органами зубочелюстной системы существует тесная связь. Она объясняется не только общим филогенетическим и онтогенетическим происхождением, но и морфологическим и функциональным единством. Каждый из органов выполняет присущую только ему функцию, которая является лишь звеном всей зубочелюстной системы. Изменение одного из них, как правило, вызывает нарушение формы и функции другого.

Материалы и методы. Было исследовано 20 человек в возрасте от 20 до 45 лет. Постановка диагноза, панорамные рентген снимок, антропометрия лица.

Результат. Из двадцати исследуемых человек, пять оказались стоматологически здоровыми (с интактными зубными рядами, жевательной эффективностью 100%, изменений функций ВНЧС не обнаружено, тонус жевательных мышц не изменен). У других пациентов были явные изменения в работе жевательного аппарата. Семь человек с диагнозом «дефект зубного ряда, первый класс по Кеннеди», четыре с диагнозом « дефект зубного ряда, третий класс по Кеннеди», четыре с диагнозом «дефект зубного ряда, второй класс по Кеннеди».

На рентген-снимке этих обследуемых выявлена резорбция вертикальной костной ткани в области альвеолярного отростка отсутствующих зубов. У этих пятнадцати человек наблюдаются дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Имеются жалобы на нарушения акта пережевывания пищи, нарушение речи. На основании проведенных исследований, удалось определить и обосновать концепцию о совместном функционировании морфофункциональных единиц зубочелюстной области. Зубочелюстная система представляет собой совокупность органов, объединенных анатомически и выполняющих ряд важнейших для организма функций: жевания, дыхания, речи, глотания, звукообразования. Функция всех звеньев координирована, гармонична, так что вся система в норме работает с максимальной производительностью и минимальными затратами энергии.

Заключение. Жевание - это сложный биомеханический процесс. В нём задействованы жевательные мышцы и височно-нижнечелюстные суставы. Форма зубов функционально предопределена таким образом, что при жевательных движениях нижней челюсти возникают не случайные, хаотичные, а систематические множественные контакты, равномерно распределённые по разным поверхностям различных групп зубов. Координация действий жевательных мышц, элементов височно-нижнечелюстных суставов, языка осуществляется центральной нервной системой на основе принципа обратной связи:

данные о силе давления на зубы, о направлениях приложения усилий собираются рецепторами пародонта, отправляются в мозг, там суммируются, обрабатываются и трансформируются в обратные сигналы мышцам и другим органам - участникам жевательных движений. Этот процесс осуществляется бессознательно.

В процессе проведенных исследований удалось подтвердить, что зубочелюстно-лицевая система функционирует в результате сложного взаимодействия челюстей, жевательных мышц, зубов, височно нижнечелюстного сустава. Беспрепятственная совместная функция всех этих структур — признак нормы.

При минимальных затратах энергии наблюдается максимальная работоспособность всех структур без повреждения. Рецепторы пародонта, мышц, височно-нижнечелюстного сустава посылают в центральную нервную систему информацию, исходя из которой, регулируется степень сокращения жевательных мышц и их тонус. Рефлекторное сокращение жевательных мышц зависит от площади поверхности зубов, воспринимающих жевательную нагрузку: чем она больше, тем сильнее сокращение мышц. Если имеется преждевременный контакт при смыкании зубов, то раздражаются рецепторы пародонта, изменяются движения нижней челюсти и смыкание нижней челюсти происходит так, что этот контакт исключается.

Аналогичная ситуация при односторонней потере зубов: уменьшается амплитуда мышечных сокращений, что вызывает дискоординацию височно-нижнечелюстного сустава. Формируется односторонний тип жевания. Нижняя челюсть смещается в вынужденную окклюзию, изменяя топографию сустава справа и слева.

То есть, можно сделать выводы, что нарушение функций или физиологической целостности одного из звена ЗЧО, может «запустить» цепочку патологических реакций во всей системе. Что, в свою очередь, может неблагоприятно повлиять на весь организм ( вплоть до алиментарной недостаточности).

Ж. Т. Сыздыкова, А. З. Жонкина, Е. М. Ларюшина БЕЛКОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ, ДИАГНОСТИКА И МЕРЫ БОРЬБЫ 733 группа, кафедра внутренних болезней №2 КГМУ Белково-энергическая недостаточность - патологическое состояние, развивающееся вследствие сокращения или прекращения поступления в организм белков. БЭН является одной из основных проблем больных терапевтических и хирургических стационаров. Исходное нарушение питания в значительной степени снижает эффективность лечебных мероприятий, увеличивает риск развития инфекционных осложнений, ухудшает показатели летальности, что требует особой настороженности врачей к данной патологии, ее ранней диагностики и принципов лечения. Клинически БЭН проявляет в виде трех синдромов: квашиоркор, маразм и смешанной формы - маразм - квашиоркор. Встречается первичная и вторичная формы БЭН, а также выделяют 3 степени БЭН.

Цель исследования - изучение причин развития трофологической недостаточности, основные методы диагностики и возможности ее коррекции у больных.

Материал и метод исследования. Критерием отбора пациентов для исследования было снижение ИМТ 18,5, уровень альбумина, общего белка, абсолютное количество лимфоцитов периферической крови, признаки анемии, дефицита микронутриентов (фолликулярный гиперкератоз, ангулярный стоматит, койлонихии, парестезии, оссалгии, периферическая нейропатия, геморрагический синдром), признаки панкреатической недостаточности (экскреторная недостаточность - по результатам копрограммы, показатели амилазы крови, мочи). Все пациенты (n=40) находились на госпитализации в областной клинической больнице г.Караганды в связи с обострением заболевания терапевтического профиля с 10.09.2010 г по 15.02.2011г. Из них мужчин-20, женщин-20. Средний возраст пациентов составил 39,7 лет. Формы БЭН: маразм-40%, квашиоркор-10%, маразм - квашиоркор(50%). БЭН легкой степени у 29,2% пациентов, средней степени тяжести у 18,5% и тяжелой у 52,3% пациентов. При легкой степени БЭН программа лечения включала лечение основного заболевания, мероприятия направленные на устранения трофологической недостаточности - лечебное питание, заместительную ферментную терапию, витамины. Наличие средней и тяжелой степени БЭН требовала увеличения ферментов, парентеральное введение белкового препарата Инфезол®40, альбумина.

Больным с патологией печени использовали Инфезол®40 при уровне печеночной энцефалопатии не выше латентной стадии. 16-ти пациентам со средней тяжелой степенью БЭН в комплексную программу лечения включали Инфезол®40 от 3 до 5 парентеральных инфузий.

Результаты исследования. В результате проведенных обследований мы выявили, что в 100% случаев у больных имеются изменения антропометрических показателей. У 65% больных без отечно асцитического синдрома снижение индекса массы тела 18,5. Данные изменения развиваются вследствие истощения мышечной и жировой ткани.

По данным лабораторных исследований в 63% случаев мы выявили снижение альбуминов и в 52% снижение общего белка за счет альбуминов. Как показатель нарушения иммунологического статуса больного у 24% случаев наблюдалось снижение абсолютного количества лимфоцитов, причем данные изменения не были связаны с характером основной патологии больного. У 92 % больных выявлена анемия разной степени тяжести. Генез анемии при БЭН связан с недостаточной выработкой эритроцитов в костном мозге из-за недостатка общего белка, также причиной может быть геморрагический синдром (вследствие недостатка витамина С, К), а у больных циррозом печени - развитие портальной гипертензии. Таким образом, использование данных антропометрических показателей и лабораторных исследований позволяет наглядно оценить состояние соматического и висцерального пула белков и определить тяжесть и форму БЭН.

Причины развития БЭН нами исследованных больных: на первом месте это заболевания гастроэнтерологического профиля (цирроз печени-45%, хронические гепатиты- 7,5%, как сопутствующее заболевание у 45% больных выявлен хронический панкреатит), затем эндокринная патология (сахарный диабет 1 тип 15%), третья группа причин- заболевания органов дыхания (ХОБЛ 7,5%) и 2 случая заболевания соединительной ткани (СКВ 5%).

Вероятной причиной развития БЭН при сахарном диабете является гипоинсулинемия, которая усиливает обмен веществ, в частности липолиз;

при ХОБЛ в связи с дыхательной недостаточностью, увеличивается ЧДД, что в свою очередь, повышает энергозатраты;

при синдроме короткой кишки, НЯК, панкреатите - нарушается всасывание питательных веществ, БЭН при хроническом гепатите и циррозе печени обусловлена гепатоцеллюлярной недостаточностью;

а у пациентов с СКВ - предположительно связано с нейрогенным и алиментарным факторами, учитывая молодой возраст больных.

Таблица 1.

Состояние трофологического статуса пациентов со средней и тяжелой степенью БЭН на фоне комплексной терапии с применением препарата Инфезол®40 (n=16) Индикатор трофологического статуса До лечения После лечения 1,5?0,8 1,7?0, Объем плеча, см 20,9?3,5 23,5?3, ИМТ 20,1?5,2 18,2?4, Альбумин,г/л 25,4?3,1 32,6?4,8* Общий белок г/л 52,2?9,6 57,6?8, Абсолютное количество 0,94?0,37 1,2?0, лимфоцитов,109/л Гемоглобин,г/л 89,5?8,6 101,3?7, Эритроциты 1012/л 2,3?0,7 2,8?0, Дефицит микронутриентов +++ +++ Панкреатическая недостаточность +++ ++ *р0,05- достоверность различий показателей по сравнению до и после лечения Как видно из таблицы №1 проведенное лечение привело к значительному уменьшению выраженности БЭН - отмечена тенденция к увеличению ТЖСТ, объема плеча, абсолютного количества лимфоцитов периферической крови и гемоглобина, выявлена положительная динамика показателей белкового обмена, иммунного статуса, обмена электролитов, улучшение функции печени и уменьшения сроков госпитализации больных, позитивно влияет на прогноз заболевания.

Литература 1.Маев И.В., Дичева Д.Т., Пенкина Т.В. Трофологические нарушения у пациентов с печеночной недостаточностью и пути их коррекции// Хирургия.-2009.-№1.-С.16-19.

2.Borsheim E. et al. Effect of amino acid supplementation on muscle mass, strength and physical function in elderly// Cl. Nutrition. 2008;

27: Issue 2: April: 189- Ж. Т. Сыздыкова, А. З. Жонкина, Е. М. Ларюшина НРУЫЗ-ЭНЕРГЕТИКАЛЫ ЖЕТІСПЕУШІЛІК. БАСТЫ СЕБЕПТЕРІ, НЕГІЗГІ ЗЕРТТЕУ ДІСТЕРІ ЖНЕ ЕМДЕУ ШАРАЛАРЫ Науастарды кбінде аралас трлі трофикалы бзылыстар аныталды (маразм-квамиоркар).

Негізгі себептер- гастроэнтерологиялы аурулар, эндокриндік патологиясы бар, тыныс алу жолдарыны, днекер тіні аурулары. Науастара Инфезол ®40 берілді, соны салдарынан о нтиже байалды.

А. К. Телемисова ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ У ОДИНОКИХ И НЕ ОДИНОКИХ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 129 группа ОМ, кафедра введения в клинику КГМУ Актуальность: В настоящее время одиночество стало серьезной проблемой социума.

Определенную социальную напряженность вызывает одиночество пожилых людей, т.к. численность пожилого населения постепенно увеличивается (Прохорова М. В., 2007).

Цель исследования: определить особенности течения артериальной гипертензии у пожилых пациентов в зависимости от их социально-психологического статуса.

Материалы и методы: Обследованы 23 пациента в возрасте от 70 до 85 лет, страдающие артериальной гипертензией 2 и 3 степени. Определение социально-психологического статуса проведено по методике С.Г. Корчагиной (2008). Сформированы группы: в первую включены лица, не имеющие родственников, проживающие одни;

во вторую группу вошли пациенты со «скрытым» одиночеством, третью группу составили пациенты, имеющие гармоничные отношения в семье.

Результаты и обсуждение: В ходе исследования выяснилось, что одинокие пациенты, несмотря на нехватку внимания, сами неохотно идут на контакт. Для коррекции артериальной гипертензии им назначалась комбинированная терапия. Гипотензивный эффект был неустойчивым, на протяжении двух недель пребывания в стационаре отмечались эпизоды подъемом АД до высоких цифр. Во второй группе пациенты демонстрировали тревожность, коррекция артериальной гипертензии достигнута на 4-5 сутки пребывания в стационаре. В третьей группе гипотензивная терапия имела стойкий положительный эффект со вторых суток пребывания в больнице. Таким образом, социально-психологический статус пациентов необходимо учитывать при назначении гипотензивной терапии.

Литература 1. Корчагина С.Г. Психология одиночества: учебное пособие. – М.: Московский психолого социальный институт, 2008.

2. Куртиян С. В. "Одиночество как социальное явление", авто-реф. канд. соц. наук, Институт молодежи, Москва, 1995.

3. Лариса Коняхина, статья «Плюсы и минусы одиночества», 2009.

4. Прохорова Марина Вячеславовна. Феномен одиночества пожилых людей: социологический анализ : диссертация... кандидата социологических наук : 22.00.04 Нижний Новгород, 2007 150 с., Библиогр.: с. 125-145 РГБ ОД, 61:07-22/ А. К. Телемисова АРТЕРИАЛДЫ ГИПЕРТЕНЗИЯМЕН АУЫРАТЫН ЖАЛЫЗБАСТЫ ЖНЕ ЖАНЯЛЫ НАУАСТАРДАЫ АУРУДЫ АЫМЫ Артериальды гипертония диагнозымен науастар срастырылды. Оларды ішінде екеуі жалыз басты. Оларды жадайларыны жасаруы байалмады. Жалыз басты емес тртеуінде стационара тскеннен кейін жалпы жадайы жасарды.

М. К. Тилемисов, А. К. Изденов, А. В. Алексеев СУМЕН АМТАМАСЫЗ ЕТУ КСІПОРЫНДАРЫ ЖМЫСШЫЛАРЫ ЕБЕК ЖАДАЙЛАРЫНЫ КЕЙБІР МСЕЛЕЛЕРІ 404 топ оамды денсаулы сатау факультеті, 602 топ медико-профилактикалы іс факультеті ылыми зерттеу санитарлы-гигиеналы зертхана Коммуналды гигиена жне эпидемиология кафедрасы РМК «араанды мемлекеттік медицина университеті»

азастан Республикасы халыны денсаулыын орау мемлекеттік саясат басымдылытарыны бірі, рі лтты ауіпсіздікті маызды элементі болып табылады. Халы денсаулыын тзетін сан-алуан факторларды ішінде адамдарды мекен ету ортасыны жадайы лкен рол атаратыны аны. Соларды бірі халыты сапалы ауыз суымен амтамасыз ету [1,2]. Ал, аталан мекемелердегі жмысшыларды денсаулы жадайына зиянды сер етуші факторларды серін зерттеу лі кнге дейін зіні зектілігін жойан жо. Сондытан да осы мселе жан-жаты зерттеу жргізуді талап етеді.

Жмысты масаты. Сумен амтамасыз ету мекемесі жмысшыларыны ебек жадайына гигиеналы баа беру.

Зерттеу материалдары мен дістері. Сумен амтамасыз ету мекемесі жмысшыларыны жмыс орындарындаы ндірістік факторларды дегейін анытау жне ебек жадайыны классын есептеу «ндірістік орта факторларыны зияндылыы мен ауіптілігі крсеткіштері бойынша, ебек рдісіні ауырлыы мен кернеулігі бойынша ебек жадайларын баалауды гигиеналы критерийлері» атты басшылы нормативтік жа т ы [3 ] т а л а пт а р ын а с й к е с ж р г і з і лд і.

С у - ба р лы т і рш і л і к к зі не ж а н б ер уш і та б и а тты б і рд ен- б і р элементі болып табылады.

Тіршілік ортасында оттегісіз мір сру ммкін болса, сусыз мір ешбір жадайда болмайтыны бріне млім.

«араанды су» ксіпорыны 1974 жылдан бері жмысын тотатпай істеп келуде. Халыа ызмет крсету аясында осы ндіріс саласындаы ебек етуші ебекшілерді ебек жадайын баалау ккейкесті мселе болып саналады. Осы мселемен айналысу барысында бізді зерттеуіміз «сорап ондырысыны машинисті», «коагулянтшы», «сзгіш операторы», «хлорлау ондырысыны операторы», «компрессорлы ондырыны машинисті» жмыс орындарына толы гигиеналы баа беруде ебек жадайына сер ететін химиялы жне физикалы факторларымен атар ебек жадайыны ауырлыына баылау жргізіп баа бердік.

Зерттеу нтижелері. амтылан жмыс орындарыны зерттеу нтижесі бойынша келесідей мліметтер алынды. Сорап станциясындаы машинистті жмыс аймаында жргізілген зерттеу нтижесі бойынша жмысыны ауырлыы 3 класс 1 дрежесіні болуы аныталды жне де шуды дегейіні шамадан тыс крсетілуі ШРЕД-тен асып кетуімен сипатталады. Белгіленген ШРЕД дегейінен шуды 5 дБА ге асуы, жмыс жадайыны 3 класс 1 дрежесіні зияндылы категориясына жатызылады.

Коагулянтшыны жмыс орнындаы физикалы фактор жоары дегейде крініс берді. Шуды дегейі 1 дБА ШРЕД-тен ауыту себебінен зияндылы креткіші бойынша 3 класс 1 дрежесінде белгіленді.

арастырылан жмыс орнында ебекші суы температуралы жадайда жмыс аткаратыны аныталды.

сынылатын ШРЕК крсеткішінен 3.50 С тмен жадайда жмыс атарылуынан ебек жадайыны 3 класс дрежесі берілді. Сзгіш операторы жмыс аймаын арастыран жадайда температурасы рсатталан нормадан 30 С тмен екені аныталды. Ебек жадайыны ауырлыы 3 класс 1 дрежесімен сипатталады.

Хлорлау кондырысы операторыны жмыс орнынындаы метерологиялы крсеткіштері бойынша температурасы осы жмыс аймаына арналан крсеткіштен 60С ауытыанын крсетеді. Нормадан ауытыан жмыс аумаында ызмет істеу иына сотыруда. Осыан оса ебекшіні химиялы заттармен (майлы аэрозольдер) рекеттесуі барысында белгіленген ШРЕК - тен 1,1 есе жоарылаанын анытады.

Жмыс аймаына жарытануды жеткіліксіздігімен сипатталады. Белгіленген нормадан 110 лк тмен екені аныталды. Кру анализаторыны нашарлауына алып келу ммкіндігі те жоары болып саналады.

Компрессорлы ондыры машинистіні ебек жадайыны сипаты бойынша жеілдеу келгенімен, барлы жмыс уаытында шумен арынды серлесуі ебекшіні жмыса абылеттілігіні тмендетілуіне алып келеді. Зерттелген шуды дегейі де шамадан тыс 8 дБА ауытыаны байалады. Осы жадайды бір зі де денсаулы жадайына азды-кпті есту анализаторыны бзылыстарын дамытуы да ытимал.

орыта келгенде сумен амтамасыз ету жйесіндегі ебекшілерді, жоарыда крсетілген мамандытары бойынша, кіл толарлытай жадайда емес екендігі аныталды. Зерттеулерді нтижелері сумен амтамасыз ету жйесіндегі ебекшілерді жмыс жадайындаы ндірістік факторларды дегейін санитарлы талаптара сай болуы шін, санитарлы-техникалы жне профилактикалы шараларды жргізілуін талап етеді.

дебиет 1. Концепция экологической безопастности Казахстана до 2015 года.-Алматы, 2004.

2. М.С.Шабдарбаева, С.К. Омаров. Состояние здоровья населения, проживающего в бассейне р.

Нуры. //Труды II международной конференции Медико-социальная реабилитация населения экологических неблагоприятных регионов: сб. науч.конф., Семей. 2008.- С. 3. «ндірістік орта факторларыны зияндылыы мен ауіптілігі крсеткіштері бойынша, ебек рдісіні ауырлыы мен кернеулілігі бойынша ебек жадайларын баалауды гигиеналы критерийлері» басшылы ралы. №1.04.001.2000.

М. К. Тилемисов. А. К. Изденов, А. В. Алексеев НЕКОТРЫЕ ВОПРОСЫ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ Выявлено, что условия труда у работников предприятий водоснабжения не соответствуют требованиям действующих гигиенических нормативов. Для улучшения условий труда необходимо проведение профилактических мероприятий.

А. Тойчиева, Л. Курбанова, Д. Б. Бабенко, А. Д. Джантасова РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СЕРОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ГЕПАТИТОВ В И С СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ Г.КАРАГАНДЫ 212 группа, кафедра микробиологии и иммунологии, общественное здравоохранение, 258 группа, кафедра микробиологии и иммунологии, общая медицина, КГМУ В настоящее время вирусные гепатиты В (ГВ) и С (ГС) представляют серьезную проблему для здравоохранения и служит ведущей причиной хронической патологии печени. В мире насчитываются 350 400 млн. носителей вируса ГВ. Ежегодно около 2 млн. человек с разными формами HBV инфекции погибают, из них около 100 тыс. – от фульминантных форм, еще около 500 тыс. – от острой инфекции, свыше полумиллиона – от цирроза печени и 300 тыс. – от гепатоцеллюлярной карциномы [1]. Число инфицированных вирусом гепатита С (HCV)превышает в мире 300 млн. человек, т.е. 5% населения земного шара — в 3 раза больше, чем ВИЧ/СПИД. На начало XXI века число лиц, умерших от ВГС, превосходит число лиц, умерших от СПИДа.[2] Согласно данным Центра по контролю заболеваемости, в США число больных гепатитом C превышает 2,7 млн [3], кроме того, гепатит C занимает первое место в структуре смертности от заболеваний печени [4].Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |
 


 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.