авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 11 |

«фонд первого президента республики казахстан – лидера нации совет молодых ученых инновационное развитие и востребованность науки в современном ...»

-- [ Страница 5 ] --

барлы картографиялы деректерді санды лгіге айналдырып, топонегіздегі Гаусс Крюгер проекциясына байлау;

біртектілі геомліметтер базасын ру жне картографиялы апараттар мен далалы зертеу мліметтерін біріктіру;

1:100 000 масштабтаы топографиялы картаны [5] биіктік бойынша млеметтері мен далалы зерттеулер негізінде бедерді санды лгісін (БС) растыру;

бедерді санды лгісі мен далалы зерттеулерді негіздей отырып геоморфологиялы кар таны крсету;

Талас ауданыны 1:100 000 масштабтаы топыра картасы [6] мен 1:100 000 масштабтаы геоморфологиялы картаны абаттастыру нтижесінде топыраты – геоморфологиялы кар таны растыру.

Геоапаратты картаграфиялауды амтамасыз етуде ArcGIS 9.2 бадарламалы нсасы олданылды. Талас ауданыны жер бедері компьютерлік млеметтер базасында рбір шбрыш кестесіні биіктігі ана емес, оларды екіштік брышы мен беткей экспозициясы тралы апараттар саталып TIN-де крсетілді. БС растыру геоморфологиялы крсеткіші бар бедерді таырыпты карталарын растыруа негіз болды. Статистикалы талдау масатында алынан таырыпты картаны, GRID форматындаы растырлы картаа айналдырамыз. ArcScene ArcGIS бадарламсында БС негізінде Талас ауданыны ш лшемді моделі растырылды (1- сурет).

1- сурет. Талас ауданыны ш лшемді лгісі Топыраты-геоморфологиялы карталарды растыруды дістемелері, негізінде алыптасан (танымал) негізгі ш діс бар: типологиялы, генетикалы жне функциональдік [7].

ArcGIS бадарламасы арылы абаттау нтижесін алу шін, Stand, Fishbuf, Roadbuf, Oldgrow абаттарын бір-біріне йлесімді етіп сйкестендіру ажет. абаттап талдау нтижесін алу шін Roadbuf пен Fishbuf-ты, сондай-а, Stand жне Oldgrow операцияларын біріктіру арылы жргізіледі. Біра, біз абаттастыру шеберлік жмысын алу шін, Roadbuf пен Fishbuf опера цияларын біріктіру арылы жзеге асады. абаттау нтижесінде Overlay3 атты абатты талдау шін рылады. Осы арылы 1:100 000 масштабтаы топыраты-геоморфологиялы картаны растырамыз. Бл келесідей операцияларды кмегімен алынады:

Осы талдауларды нтижесінде 1:100 000-ды масштабтаы Жамбыл облысындаы Талас ауданыны топыраты-геоморфологиялы картасын растыруды аятаймыз (2 - сурет).

Сурет - 2. Талас ауданыны топыраты-геоморфологиялы картасы Осы жасалан картаны талдау арылы бедерлерді типтерін, геоморфологиялы жне топыра бірліктерін топтастыру ммкіндіктері туындайды (1 - кесте).

1 – кесте. Талас ауданы бойынша топыраты-геоморфологиялы бірліктер Бедер типі Геоморфологиялы бірліктері Топыра бірліктері Орта жне аласа таулар Орта биіктіктегі тау ошыл ара оыр топыра (абсолюттік биіктігі Аласа биіктіктегі тау ара оыр топыра 700-1500 м) Тау алды жазыындаы жонды ара оыр топыра тбелер Тау алды жазыы Тау алды жазыындаы адырлы (абсоюттік биіктігі 500- Ср ара оыр топыра тбелер 700 м) Тау алды жазыындаы жонды Ср ара оыр топыра далалы тбелер Ср оыр топыра Ср топыра Денудациялы пенепленді жазытар Ср шалынды топыра Ср топыра Денудациялы тегістелу бет Жазытар (абсолюттік Ашы ср топыра биіктігі 360-500 м) Шалынды оыр топыра Аккумулятивті клдік-аллювиальды жазы Шалынды ср топыра Шалынды ашы ср топыра Аккумулятивті аллювиальды жазы Шалынды ср топыра Шалынды топыра зен жайылмысы Сорланан жне сортаданан топыра Шалынды ср топыраы зен аарлары Жайылма алды терраса кешендері Сортаданан топыраы Сорланан топыраы Сортаданан топыраы Тзды кмбездер Сорланан топыраы Дді мдар яшыты- дді яшыты- ыралы Кестеде крсетілгендей, бл мліметтерді толы крсетуге тырысты. Сондытанда осымша баяндауды жн крмедік.

Жоарыда крсетілген апараттарды негіздерінде БС жне Талас ауданыны ш лшемді лгісі жне топыраты-геоморфологиялы карталары растырылды. Аталан таырыпты карталарды растыру барысында компьютерлік ГАЖ-ды бадарламалы технологияларына салыстырмалы талдаулар жасап, оларды ішіндегі бізді масатымыза сйкес келетін отайлы нсаларын тадап алды. Нтижесінде карталарды ааз бетіндегі нсаларын шыарып, электронды нсасын компьютерде сатау жадайларын іске асырды.

пайдаланылан дебиеттер тізімі Кирюшин В.И., Иванов А.Л. Методическое руководство по агроэкологической оценке земель, проектирова нию адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий. Москва, 2005.

Кененбаев С.Б. О возможности формирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия в Казахстане. ІІ-ая Международная конференция молодых ученных и аспирантов «Актуальные проблемы земледелия и растенивод ства». Алмалыбак, 2005, с. 3-4.

Иорганский А.И., Балгабеков К.Б., Амангалиев Б.М., Попыкин А.П. Совершенствование систем земледелия на ландшафтной основе. Вестник селскохозяственной науки Казахстана. Бастау, 2004, №6, стр. 20-22.

Куришбаев А.К., Азаров Н.К. Приемы защиты почвы с учетом агроландшафта территории землепользования.

«Проблемы экологии АПК и охрана окружающей среды» / Материалы 3-й Международной научно-технической конференции. Усть-Каменогорск, 2000, стр. 19-20.

Топографическая основа масштаба 1:100 000. РГП РК«Картографо-геодезический фонд».

Почвенная карта Жамбылский областий, Талаского района масштаба 1:100 000. Институт агрохимия и почво ведения им. У.У.Успанова.

Хрюкин В.Т., Ряховский В.М., Гершаник С.Ю., Швачко П.А., Бондаренко Г.Е., Швачко Е.В., Чесалова Е.И. Ге оимформационные технологии как основа Геолого-геофизических моделей. Напримерах: «Геодинамический Гло бус» и метаноугольные местораждения Южного Кузбаса. Iternational conference “GIS in Geology” 2002, с. 97-98.

Аукажиева Ж.М.

КазНТУ им. К.И.Сатпаева, Алматы, Казахстан системно-классификационнаЯ модель информационного массива топографического полЯ местности При крупномасштабных съемках требуется учитывать на ряду с потребностями в топографи ческих планах и информационных нужд по ним. В настоящее время широко поставлены исследо вания по выявлению оценке так называемой в области информатики - информационной потреб ностей. В отличие от потребности в широком смысле этого слова, информационная потребность понимается как определенная форма отношения человека к предмету потребности-информации выражающуюся в стремлении использовать информации в качестве воспроизводимого про дукта труда, так и информацию как отражение объективной реальности существующего мира для поддержания основ общественного процесса жизни. При этом следует подчеркнуть, что информационные потребности являются основным определяющим фактором при построении различных систем информационного обслуживания и его отдельных составляющих подсистем.

Информационными потребностями в сфере геодезии следует понимать как определенную форму профессионального интереса к картографическим материалам и другим продуктам, пу тем преобразования которые используются при решении научных, производственных, обще ственных и других хозяйственных задач различной важности, включая задач государственного значения.

Проблема является вопрос об оптимальности необходимого уровня информации в соответ ствии с потребностями потребителей в крупномасштабных топографических съемках и пла нах. Это значит, информация должна быть неизбыточным и оптимальным, поскольку любое отклонение ее уровня от этого положения непосредственно вызывает неоправдываемые поте ри затрат, средств, времени. В этом смысле справедливыми являются высказывания «слишком большое количество информации, также не выгодно, как и слишком малое», «или необходимый кратчайший путь между западнями Переупрощения и болотом Переусложнения». Следователь но, необходимо установить такие значения параметров топографических съемок, использование которых обеспечивало бы эффективности создания топографических планов при минимальных сроках, затратах и средств исходя из требуемого уровня потребностей.

Как принято на практике, информационной потребности выражает в числовой форме, как более эффективной, чем описательной, а определение ее осуществляется прямыми (анкетирова ние, интервьюирование, наблюдения, опросы, предварительные, заказные формы и т.п.) и кос венными (изучение материалов, косвенно связанных с данной информацией и т.п.) методами с привлечением компьютерных мониторингов и базы информационных данных. Тем более при обретают важное научное значение задачи определения оптимальны параметров (масштаба, вы сот сечения рельефа и т.д.) топографически съемок, которые комплексируются с направлением развития топографо-геодезического производства. Важность решения этой проблемной задачи обуславливает необходимости учета различных факторов и показателей, влияющих на формиро вание самой информации в различных ситуациях топогеодезических работ.

Известно, что понятие информации – не только центральное понятие теории информации, но также и одно из фундаментальных понятий кибернетики. И, тем не менее, она до сих пор не имеет точного определения. Слово «информация» переводится как «определяемое», «точнее». С точки зрения кибернетических систем, понятия информации даются в различных трактовках. К примеру, в работе «информация является свойством всех материальны объектов. Это означает, что она пронизывает все атрибуты и другие свойства материи. Атрибуты и свойства материи отражаются познающим субъектом (или «кибернетической системой»), и, значит ему от объек тов познания передается информация». Или «информация – преобразование одного сообщения информационной ассоциации в другое сообщение той же ассоциации». В некоторых случаях ин формация подразумевается как содержание сигналов, поступающих в кибернетическую систему из окружающей среды, которое может быть использовано системой для цели управления. При этом известно, то понятие «информация» имеет смысл лишь в сочетании с понятием «управле ние». Каждой форме отражения присущи свои специфические информационные процесс. Ин формация непосредственно связана с отражением как атрибутом материи, но он не материя, а свойство организованной материи, т.е. сама информация не является материальной.

Категорией к последним определениям понятия информации относится определение, осно ванное на смысле (сущности) организованности, по которому информация подразумевается как атрибут материи, выступающий, с одной стороны, как характеристика организованности ма терии, а с другой – как средство организации. Здесь, следует учесть, что богатое по своему содержанию понятие «организация» обычно сводится к установлению тождества между стати стическим количеством информации и упорядоченностью или организованностью и причем два последних понятия отождествляются.

Анализ и обобщение этих видов определений сущности информации, применительно к условиям формирования процесса получения информационных данных о местности, представ ляется целесообразным заключить, что информация выступает как своего рода методологиче ская основа для обобщения и упрощения, т.е. она рассматривается как форма упрощения данных, приводимой (с помощью моделей) к виду удобной для реализации. При этом материальным объ ектом выступает реальная местность и от нее передаются все его атрибуты и свойства в форме различных видов информации. Местность является неисчерпаемым источником информации и для него характерны бесконечное разнообразие объектов. Следовательно, суть моделирования местности сводится к уменьшению разнообразия, присущего его объектам. Это значит, модель будет содержать лишь некоторое количество информации о местности, ограниченные снизу и сверху, т.е. информация по объекту, заключения в модели, будет находиться в некотором диа пазоне.

Разнообразие является существенным признаком содержания понятия информации и не яв ляется информацией. Таким же признаком является и отражение, с которым всегда связана и информация. С точки этих свойств информации на практике топографо-геодезических работ имеет место такое определение, что «информация самом общем случае - это разнообразие, ко торое один объект содержит о другом, это взаимное, относительно разнообразие». С позиции теории отражения информация может быть представлена как отраженное разнообразие. Как ви дим, здесь понятие информация, как отраженное разнообразие, связывается с философскими категориями различия и отражения.

Применительно к специфике и другим условиям образования (формирования) информации о местности с учетом различных аспектов практики получения и реализации ее в процессе то погеодезических работ и основываясь на отдельные существенные моменты, отраженных на известных вышеприведенных определениях информации, понятия информации нами формиро вана, в более конкретной форме. Такое определение гласит что «информация о местности это ее атрибут, относительное разнообразие на базовом, статичном уровне формирования, которое топографически преобразована и отображено в виде геометризованных и упорядоченных форм проявления, а динамичном уровне в модельной форме проявления операционного преобразо вания, усовершенствованной для реализации». Здесь выделение статичного и динамического уровня иерархии преобразования информации соответствует характеру источников проявления ее видов, т.е. по стадиям формирования геометризованных топографических планов (рельефа, контурные, предметные и т.д.) и построения модельно-методических механизмов (система мо делей и сочетающих их оценок) на основе операционного преобразования натуральных базовых данных (съемки и измерений) реальной местности.

Под геометризованно упорядоченными фор мами проявления информации подразумевается признаки (характеристики) рельефа, отдельных оконтуренных контуров и участков земной поверхности, а также внемасштабных и масштабных предметов местности, фиксированных условными знаками на топографических и других изо линейных графиках (ланах, карт, и. т. д.). Эти элементы- объекты как носители информации носят дискретный характер образования, поскольку определяются в некоторые фиксированные моменты конечно и четно, составляя дискретные ряды. А, информационные их показатели (от метки, размеры площадей, длины и др.) имеет непрерывно дискретную природу проявления. Ре зультирующие модельные формы проявления представляют собой виды информации, которые получаются путем преобразования или трансформации первичной топографической информа ции в «усовершенствованные» новые формы, значения которых может быть установлены дина мично для любых моментов времени в каком-то его интервале (непрерывно).

Следует учесть, что в реальности информация, получаемая из модели местности, является инвариантом информации, содержащей в натуре местности. Но, в них, как правило, отображает ся общее разнообразие, как для местности, так и для модели. Процесс получения информации с моделей местности заключается в изучении их с помощью различных способов и средств для из мерений по топографическим планам, аэрофотосъемкам, стереомоделии космическим съемкам.

В целом информация, получаемая по моделям, адекватно отображает объективную реальность, фиксирует разнообразия, ей присущи специальные формы представления в виде специальных документах. В разных литературных источниках и на практике выделяют информацию научную, специальную и топографическую. Научную информацию о местности получают с помощью его моделей, а специальную для использования специальных целей, исходя из назначения моде лей. Информацию о местности для выполнения крупномасштабных топографических съемок называют обычно топографической. Всем этим информациям, как правило, присущи объектив ная и субъективная неопределенность. Объективная неопределенность вытекает из изменении происходящих в следствие деятельности человека иди действия силы природы. Субъективная неопределенность обусловлена влиянием различных погрешностей, что приводит к искажению модели местности и разнообразия его контуров.

Информационному массиву местности присущи информация по статичной и динамичной формой проявления, соответственно выступающей, операционной и результирующей роли при моделировании с различной степенью действия. Сочетаемость этих двух форм проявления ин формации о местности в виде пассивных и активных действий позволяет накопить полезные информации, повысить эффективность модельно- методических механизмов операции преоб разования и установить ассоциативные и другие связи в процессе моделирования местности.

К осведомляющей форме проявления информации о местности следует относить совокуп ности дискретно-непрерывных информации, объективно характеризующих состава, свойств и структур информационного массива местности, получаемых как от статичных, так и динамичных источников информации. Преобразующей будем считать совокупности информации, по которой осуществляется трансформация первичную форму в новую модельно-усовершенствованную форму проявления информации, и тем самым, которая служит отправной причиной основой для изменения состава, свойств и структур информационного массива. Операционная информа ция - есть информация, полученная в результате операционного преобразования с помощью вы бранных моделей и оценок, а результирующая информация – результирующее преобразование последовательных информации по информассивному массиву.

Основным и стержневым механизмом (рычагом) проявления, представления и получения информации является последовательного преобразования информации. Следовательно, преоб разование – есть процесс или операция, в результате которого одна из форм информации транс формируется (превращается) в другую форму информации. Иначе говоря, преобразование – это последовательное модельное формообразование первичной базовой информации о местности в новую форму более совершенную и эффективную для реализации. Здесь замена обычных по нятий: «операционное преобразование» и «трансформационное преобразование» на понятие «модельное формообразование» представляется более объективным применительно к условиям моделирования местности.

По результатам анализа и обобщения, различных научно-прикладных аспектов определения, образования и получения информации о местности разработана системная классификация форм проявления и представления информации о местности. По качеству и форме проявления и пред ставления информации с учетом ее связи в классификации выделены шесть видов информации:

объективная полезная, объективная пустая, субъективная вредная и семантическая, синтаксиче ская, прагматическая. Структурное разделение информации по виду проявления представлено с тремя группами-подсистемами: по форме образования, по полноте отображения, по свойствам источника информации, которые соответственно структурированы с 12-ью элементами. Про явление информации по форме образования составляет 4-х видов элементов: осведомляющая, преобразующая, операционно-трансформирующая, результирующая;

по полноте отображения:

полная, неполная, текущая, комплексно накапливаемая;

по свойствам источника: о детермини рованных свойствах, о вероятностных свойствах, о метах неопределенности, о смешанных ре зультатов.

М.К. Карибаева Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серик баева, Усть-Каменогорск, Казахстан эколого–экономическаЯ ситуациЯ обеспечениЯ населениЯ питьевой водой В настоящее время многие страны испытывают острый недостаток пресной воды, обуслов ленный интенсивным развитием промышленности и сельского хозяйства, приведшим к резкому росту потребления воды и увеличению загрязнения окружающей среды. Дефицит пресной воды усугубляется не только ростом водопотребления, но и ухудшением качества природных водоис точников в результате поступления в них сточных вод.

По данным Министерства здравоохранения Республики Казахстан, современное состояние систем водоотведения обусловили недостаточное санитарно-эпидемиологическое благополучие населения Республики Казахстан.

Так, качество воды из открытых водоемов 1-категории, используемых для централизован ного водоснабжения населения в целом по республике по санитарно-химическим показателям по сравнению с 2009 годом ухудшилось, из 1989 проб воды, не отвечало нормативам 151 или 7,6%, по микробиологическим показателям – 4,5%.По-прежнему, в Кызылординской области остается высокий уровень загрязненности водоемов - 95,8%, Западно-Казахстанской области 22,4%, Акмолинской - 16,9%, Южно-Казахстанской - 8,5%.

Качество воды подземных водных объектов значительно выше, чем поверхностных, поэто му их использование в качестве источников питьевого водоснабжения предпочтительнее. Не смотря на это, значительная часть населенных пунктов практически не использует подземные воды для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

В республике, по данным Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан, по состоянию на 1 января 2009 года разведано месторождения подземных вод, находящихся на государственном балансе.

Разведанные эксплуатационные запасы питьевых вод более чем в 2 раза превышают сум марную потребность республики и составляют 1,12 м3 в сутки на человека.

Вместе с тем, освоение разведанных запасов подземных вод осуществляется низкими тем пами, а в последние годы в ряде регионов республики почти полностью приостановлено. Мно гие месторождения подземных вод не используются на протяжении 10 – 15 лет, а в отдельных случаях задержка с вводом их в эксплуатацию достигает 25 – 30 лет. Поэтому, разведанные за пасы не в полной мере обеспечивают потребности населения в питьевой воде.

Кроме того, в настоящее время из общего количества разведанных месторождений (1282) эксплуатируется всего 402 месторождения (объем извлекаемой воды 2,0 млн. кубометров в сут ки), что составляет 56 % в общем балансе питьевого водопотребления населения.

Размещение эксплуатационных скважин зачастую не отвечает расчетным схемам, отсут ствуют наблюдательные сети, что может привести к истощению запасов месторождений под земных вод.

Обостряющаяся водохозяйственная обстановка в Казахстане из-за сброса загрязненных стоков в водные объекты и нерационального использования воды наносит огромный экономиче ский ущерб. Нарастающая деградация природных вод требует решительных действий и специ альных целевых программ по их спасению.

В последние годы в нашей стране участились случаи неблагоприятных экологических про исшествий, связанных с биологическим и химическим загрязнением природных вод, используе мых для хозяйственного и питьевого водоснабжения Экологические происшествия явились следствием того, что в период проведения либераль ных экономических реформ и до сего времени был ослаблен контроль за степенью загрязнения природных вод со стороны надзорных ведомств и организаций частые экологические чрезвы чайные происшествия были вызваны и объективными причинами, ведь многие опасные хими ческие, промышленные производства, очистные сооружения производственных и бытовых сто ков, защитные, гидротехнические, транспортные системы создавались в 50-70-е годы прошлого века, и большая часть их нуждается в реконструкции.

На этих объектах часто происходили аварии, выбросы загрязняющих веществ и стоков, раз рывы трубопроводов, сход грузовых поездов с цистернами ГСМ, химикатов и так далее с раз ливами их содержимого по площади водосборов водных объектов.

Чтобы переломить череду неприятных экологических событий, необходимо изменить от ношение всех заинтересованных ведомств и организаций к экологическим проблемам охраны природных вод, а также провести ряд технических и научных работ. Как представляется, они должны состоять в следующем: улучшение работы организаций и ведомств, контролирующих качество природных вод, достаточное обеспечение их финансовыми и материально-тоническими ресурсами, в том числе современным лабораторным оборудованием, позволяющим проводить экспресс-анализы химического и биологического со става воды при чрезвычайных ситуациях, связанных с загрязнением природных вод.

Большое внимание должно уделяться реконструкции старых очистных сооружений строи тельству новых, особенно в крупных населенных пунктах и городах. Для более четкого пред ставления о глубинных гидродинамических и гидрогеохимических процессах необходимо соз дание постоянно действующей геофильтрационной модели по отдельным регионам».

Обостряющаяся водохозяйственная обстановка в Казахстане из-за сброса загрязненных стоков в водные объекты и нерационального использования воды наносит огромный экономиче ский ущерб. Нарастающая деградация природных вод требует решительных действий и специ альных целевых программ по их спасению.

Также в Республике Казахстан реализуются государственные программы с целью обеспече ния населения качественной питьевой водой и услугами водоотведения.

Программа «А бла» по обеспечению населения качественной питьевой водой и услуга ми водоотведения на 2011 – 2020 годы разработана в целях реализации Послания Президента Республики Казахстан «Построим будущее вместе!» и в соответствии со Стратегическим пла ном развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденным Указом Президента Республи ки Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922.

Несмотря на определенные улучшения в обеспечении питьевой водой, на сегодняшний день значительная часть населения республики все еще не обеспечена водой соответствующего каче ства и в полном объеме.

В этой связи, Программа предусматривает предотвращение загрязнения водных источников неочищенными сточными водами, вовлечение частного капитала в сферу водоснабжения и во доотведения, обеспечение эффективной и рентабельной деятельности эксплуатационных пред приятий и организаций, модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, максимальное использование подземных вод для обеспечения населения питьевой водой и повышение каче ства проектно-изыскательских работ в водохозяйственной сфере.

Одним из системных подходов при реализации Программы будет организация должного взаимодействия и координации действий между центральными государственными органами и местными исполнительными органами, потенциальными инвесторами, научными институтами, неправительственными организациями, эксплуатационными предприятиями.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить население Республики Казах стан качественной питьевой водой и увеличить охват услугами водоотведения.

В 2010 году завершилась реализация отраслевой программы «Питьевая вода» на 2002 – 2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 января 2002 года № 93.

Мероприятия данной Программы были направлены на достижение следующих показателей в части обеспечения питьевой водой сельского населения: увеличение численности населения, использующего воду централизованных источников водоснабжения в целом по стране на 20– 25 %;

увеличение уровня водообеспеченности в целом до 80 %.

В рамках Программы всего построены, реконструированы и капитально отремонтированы 12 935 километров водопроводов и сетей питьевого водоснабжения, улучшено водоснабжение в 3 449 населенных пунктах, с численностью более 3,5 млн. человек сельского населения.

Несмотря на определенные позитивные результаты реализации Программы, проблема обеспечения водой населения до настоящего времени сохраняется. Позитивные изменения в обеспечении населения питьевой водой создадут удовлетворительные социально-бытовые и санитарно-эпидемиологические условия жизни и, в конечном итоге, положительно скажутся на физическом и духовном здоровье населения страны М.К. Карибаева Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серик баева, Усть-Каменогорск, Казахстан техногеннаЯ нагрузка на подземные воды и водозаборы восточно-казахстанской области Глобальные проблемы развития направлены на объединение усилий стран в поисках путей к устойчивому развитию. Казахстан поддерживает эти инициативы и проводит политику по вне дрению принципов устойчивого развития в процесс реформирования всех секторов экономики.

Важными составляющими устойчивого развития являются формирование и реализация экологической политики, как на национальном, так и на региональном уровнях.

Процесс разработки и последующей реализации экологической политики происходят в сложной политической, экономической и социальной обстановке.

В настоящее время водные объекты интенсивно загрязняются предприятиями горнодобы вающей, металлургической и химической промышленности, коммунальными службами городов и представляют реальную экологическую угрозу. Наиболее загрязнены реки Иртыш, Нура, Сыр дарья, Или, озеро Балхаш. Загрязнению подвержены также подземные воды, являющиеся основ ным источником питьевого водоснабжения населения. Мировой опыт показывает, что основой успешного решения экологических проблем и предотвращения экологических катастроф являет ся экологизация социально-экономической системы любого государства. Несбалансированность между антропогенной нагрузкой на водные объекты и их способностью к восстановлению при вела к тому, что экологическое неблагополучие стало характерно практически для всех крупных речных бассейнов, а недостаточное финансирование нужд водного хозяйства стало причиной крайне неудовлетворительного (местами аварийного) технического состояния водохозяйствен ных объектов и серьезного обострения проблем снабжения населения питьевой водой.

Деятельности промышленных предприятий сопутствует образование отходов и стоков в различной степени токсичных. В зависимости от конкретных гидрогеологических условий тер риторий размещения предприятий и накопителей отходов (стоков) степень негативного воздей ствия их на подземные воды, являющиеся основным источником водоснабжения в ВКО, раз лична.

Выделены три основных критических участка в Восточно-Казахстанской области загряз нения подземных вод, это территория Северного промузла г.Усть- Каменогорска, Риддерский горно-металлургический комплекс, участок загрязнения подземных вод авиационным кероси ном в г.Семипалатинске.

Территория Северного промузла г.

Усть- Каменогорска расположена на площади развития аллювиального водоносного горизонта, эксплуатируемого для водоснабжения города. Водонос ный горизонт не защищен от возможного загрязнения с поверхности – водоносные гравийно галечники залегают под слоем проницаемых макропористых, часто лессовидных, суглинков, мощностью от 5 до 10 м, реже более. Мощность горизонта от 20 до 100 м, фильтрационные свойства и водообильность высокие. Площадь развития горизонта совпадает, в основном, с со временной долиной рек Иртыш и Ульба. До строительства промпредприятий металлургического комплекса подземные воды в районе Северного промузла (в 1939 г.) имели минерализацию 220 530 мг/дм3, гидрокарбонатный кальциевый состав, содержание сульфат-иона – 13-50 мг/дм3, рН – 7,2-7,5 и эксплуатировались локальными водозаборами [5]. В 1957-58 гг. в 5 скважинах на тер ритории промплощадки АО «УМЗ» опробованы подземные воды с минерализацией 348- мг/дм3;

рН – 7,2-7,4;

состав гидрокарбонатный кальциевый;

содержание сульфат-иона 53-94 мг/ дм3;

нитратов 6-32 мг/дм3;

жесткость 4,5-9,1 мг-экв/дм3;

свинец – от нет до 0,08;

медь – от нет до 0,02;

мышьяк – от нет до 0,005;

цинк –от нет до 3,0[6].

В сводном отчете [2] по гидрогеологической изученности района г. Усть-Каменогорска, отмечается, что подземные воды аллювиального водоносного горизонта на правобережье рек Иртыш и Ульба соответствуют требованиям к питьевой воде за исключением территории пром площадки УК СЦК. В пределах промплощадки воды из пресных гидрокарбонатных переходят в солоноватые сульфатно-хлоридные с минерализацией 800-1200 мг/дм3 и до 3000 мг/дм3 (сква жина 17 у электролитного цеха № 1). Содержания токсичных веществ составляют, мг/дм3: медь – 0,04-1,2;

свинец – 0,45-1,88;

цинк – 0,8-370;

мышьяк – 0,05-0,16;

сульфат-ион – 118-1960. Ре акция воды кислая, рН – 4,0-6,5. С удалением от промплощадки на 0,5 км в районе водозабора «Стройплощадки» минерализация подземных вод уменьшается до 600-671мг/дм3;

содержание сульфат-иона 192-240 мг/дм3;

меди – нет;

цинка – от нет до 1,0;

свинец – 0,022-0,5;

мышьяк – 0,001. Вода нейтральная, рН – 6,5-7,2. В 1,5 км от промплощадки, на водозаборе 19-20 квартала, подземные воды имеют минерализацию 310 мг/дм3;

рН – 7,4;

содержание сульфат-иона –94 мг/ дм3;

(содержание металлов не определялось). В 1966 г. на водозаборе станции

Защита подзем ные воды имели минерализацию 548 мг/дм3;

рН – 7,4;

содержание сульфат-иона 171 мг/дм3;

медь и свинец – не обнаружены [4].

При проведении в 1991г. оценки экологического состояния г. Усть- Каменогорска Комите том общественной экспертизы СССР, выполнена оценка состояния подземных вод на террито рии города [3]. Водозабор «Стройплощадки» к этому времени был закрыт из-за высокой степени загрязнения подземных вод. Вода водозабора 19-20 квартала имела минерализацию – 1140- мг/дм3, содержания нормируемых компонентов, мг/дм3: сульфат-ион – 501-556;

нитраты – 30 45;

свинец – 0,02-0,05;

селен – 0,07-0,12;

кадмий – от менее 0,001 до 0,006;

суммарная степень загрязнения компонентами санитарно-токсикологического воздействия – 12-20 ПДК питьевых норм. Водозабор 19-20 квартала был закрыт в 1994 г. Водозабор станции Защита в 1991г. эксплу атировал подземные воды ссухим остатком 480-844 мг/дм3. Содержания, мг/дм3: сульфат-иона – 115-276, нитратов – 10-90;

свинца – от менее 0,025 до 0,05;

кадмия – от менее 0,001 до 0,006.

Сумма ПДК по санитарно-токсикологическим показателям – 1,2-6,7;

по органолептическим – ПДК.

В 1991г. зафиксировано периодическое загрязнение подземных вод Октябрьского водоза бора кадмием (до 3,0 ПДК) и ртутью (до 6,4 ПДК). В период 1991-2004 гг. [7] на территории Северного промузла фиксируется стабильно высокое загрязнение подземных вод, оказывающее негативное влияние на подземные воды всего правобережья рек Иртыш и Ульба. На промпло щадках АО «Казцинк» и АО «УМЗ» суммарные 68 концентрации токсичных компонентов 1 и 2 класса составляют от 5-10 до 500- 39700 ПДК. Основными загрязняющими компонентами являются, в ед. ПДК питьевых норм: кадмий – до 18300;

таллий – до 2750;

литий - до 633;

фтор – до 30;

бериллий – до 143;

мышьяк – до 4;

свинец – до 11;

селен – до 6. Суммарные концен трации компонентов 3 и 4 классов токсичности составляют от 1-10 до 100-2624 ПДК питьевых норм. Основные загрязняющие компоненты – марганец, цинк, аммоний, нитраты, сульфат-ион.

Водозабор станции Защита из-за низкого качества добываемой воды был закрыт в 2001 г. В воде Октябрьского водозабора в этот период отмечается единичные превышения ПДК питьевых норм по кадмию (до 1,7 ПДК), повышенные содержания свинца, нитратов. Октябрьский водозабор ( км от южной границы Северного промузла) испытывает потенциальную угрозу нарастающего загрязнения и требует к переноса к югу в прибрежную зону р. Иртыш.

Риддерский горно-металлургический комплекс оказывает интенсивное воздействие на поверхностные воды рек Филипповка, Тихая и Ульба, являющиеся источником инфильтраци онного питания подземных вод водозаборов Тишинский в г. Риддер и Северо-Атамановский, Ново- Согринский, Атамановский в г. Усть-Каменогорске. Донные илистые осадки р. Ульба на протяжении более 60 км от Ульбинской ГЭС до г. Усть-Каменогорска (п. Каменный карьер) ха рактеризуются высоким накоплением компонентов полиметаллического комплекса, вплоть до уровня их содержания в хвостохранилищах Риддерского ГОКа [8]. По данным мониторинга РГОК АО «Казцинк» за 2001-2004 гг. на Тишинском водозаборе в воде р. Тихой периодически с превышением питьевых норм фиксируются, единиц ПДК: мышьяк – до 3,4;

марганец – до 3,2;

кадмий – до 120;

таллий – до 8;

свинец – до 1,5;

тел лур – до 1,0. В отдельных пробах на водозаборе выявлены концентрации кадмия и свинца, пре вышающие ПДК. При сохранении существующей схемы эксплуатации прессинг техногенного загрязнения на водозабор будет возрастать, качество воды снижаться.

В створе Северо-Атамановского водозабора в водах р.Ульба за период 2002-2004гг. [9] пе риодически с превышением ПДК фиксируется кадмий (1- 5,4ПДК), марганец (2,2-2,6ПДК) и же лезо (1,2-1,5ПДК). В ближайшей к реке эксплуатационной скважине № 8а концентрации кадмия в добываемой воде постоянно составляют 0,7-1ПДК, периодически повышается концентрация свинца до 0,9ПДК питьевых норм. При сохранении существующей техногенной нагрузки на во дные ресурсы ожидается снижение качества воды Северо-Атамановского водозабора.

Участок загрязнения подземных вод авиационным керосином в г.Семипалатинске располо жен на площади развития маломощного аллювиального горизонта (от первых метров до 10м), с затрудненным водообменном, дефицитом питания (осадков), слабой дренированностью. В этих условиях подземные воды маломинерализованные с минерализацией 2-369 г/дм3, преимуще ственно сульфатного состава. Подземные воды не перспективны для водоснабжения, эксплуата ционные водозаборы расположены в пределах современной долины р.Иртыш ниже по течению от «керосинового озера». Загрязнение вод водозаборов нефтепродуктами не зафиксировано. За грязнение проявилось в начале 80-х годов появлением авиакеросина в колодцах частного сектора на расстоянии до 300м от склада ГСМ [1]. Выполненными в 1990-92гг. гидрогеологическими ра ботами оконтурена площадь загрязнения керосином – 0,42 км2, жидкая фаза керосиновой линзы на поверхности подземных вод и сорбированная породами оценена равной 6500 тонн. Участок загрязнения расположен в 1,5км от р.Иртыш. По результатам Государственного мониторинга подземных вод на участке керосинового загрязнения в 2004-2005гг., продвижение границы ке росиновой линзы к р.Иртыш за 15 лет (1990-2005гг.) составило около 0,3 км. Родники дренирую щие подземные воды ниже по потоку от очага загрязнения – на урезер.Иртыш – визуально не загрязнены нефтепродуктами. Химические анализы показывают концентрации нефтепродуктов в воде родников 0,0-0,06 до, периодически, 0,1-0,95 мг/дм3 (до 9,5ПДК питьевых норм), что ве роятно связано с точностью анализов и «чистотой» отбора проб.

В ближайшее время угрозы водозаборам и месторождениям подземных вод ниже по долине р.Иртыш нет. Для контроля скорости продвижения нефтепродуктов и объема их в подземном потоке на участке необходим системный мониторинг, результаты которого позволят оценивать степень угрозы «керосинового озера» водным ресурсам.

список использованной литературы:

1. Андрусевич В.И. Проект «Очистка керосинового загрязнения подземных вод в г.Семипалатинске в районе военно-воздушной базы», НППФ ГИДЭК», 2000 г.

2. Баранова М., Белоколоцкий А. Сводный отчет по гидрогеологической изученности района г.Усть Каменогорска, 1958 г., Казгипроцветмет.

3. Белянин В.И. «Экспертное заключение о состоянии подземных вод г.Усть-Каменогорска по состоянию на 01.11.1991г., Комитет общественной экспертизы СССР, 1991 г.

4. «Заключение по скважине № 577, пробуренной для водоснабжения поселка станции Защита», «КазГИИЗ», 1966г.

5. Костин В.П. «Гидрогеологические условия водоснабжения и канализации Усть-Каменогорского полиметалл-комбината», 1939 г., Центроспецстройпроект.

6. Моисеенко М., Щетников Ю.И. «Отчет о гидрогеологических изысканиях источника промводоснабжения предприятия п/я 10», Казгипроцветмет, 1959 г.

7. Сапаргалиев Е.М. и др. Отчет по теме «Проведение комплексного геоэкологического исследования терри тории и здоровья населения г.Усть- Каменогосрка», ТОО «Экосервис», 2004 г.

8. Сергийко Ю.А. Отчет «Геохимическое опробование донных осадков рек и водоемов ВКО», ПГО «Востказ геология», 1992 г.

9. Шишкина Г.Н. «Рабочая программа на проведение добычи подземных вод на участках водозаборов «Северо Атамановский» и «Нижне- Согринский» в г.Усть-Каменогорске ВКО на 2006-2007гг.», ГКП «Оскемен-Водоканал», 2005 г.

Букейханова С. С.

Горный институт КазНТУ им. К.И. Сатпаева, Алматы, Казахстан принципы моделированиЯ при выборе границ карьеных полей и главных параметров карьера Во второй половине ХХ века на смену индустриального этапа развития человечества при шел новый информационный этап. Информатизация—это процесс создания, развития и всеоб щего применения информационных технологий, способов и средств, обеспечивающих достиже ние и поддержание высокого уровня существования человечества и кардинального улучшения качества его труда и условий жизни. Она занимает ключевое место в стратегическом ресурсе общества, и в том числе в науке, экономике, культуре, медицине, и образовании. Бурный рост информатики органически связан с успехами развития точных фундаментальных наук и, пре жде всего, математики, физики, средств вычислительной техники, системотехники, систем пере дачи и использования информации, а также необходимости ее обработки и хранения [1]. Вместе с развитием информатики в последние десятилетия сформировалась и развивается как ветвь информатики в области наук о Земле – геоинформатика. Она изучает законы, закономерности и процессы, происходящие в недрах и на поверхности Земли;

природные и искусственные техни ческие и социально-экономические геосистемы, отношения в них и между ними в объектах при недропользовании. Геоинформатика описывает, регистрирует, идентифицирует, систематизиру ет, анализирует, исследует, преобразует, моделирует, оптимизирует, данные, системы знания, от носящиеся к прецедентам, классам, объектам и процессам геосистем.

К основным объектам геоинформатики относятся геологические, горнотехнические и пере рабатывающие минеральное сырье технологические комплексы;

автоматизированные техноло гии поиска, оценки, прогнозирования запасов ресурсов и месторождений полезных ископае мых;

системы автоматизированного проектирования карьеров, технологические комплексы стратегического перспективного, годового, квартально – месячного и недельно – суточного пла нирования и управления технологиями и технологическими процессами горных и перерабаты вающих минеральное сырье предприятий, а также создание их программно-функциональных комплексов, обеспечивающих и функционирование систем и объектов различного масштаба, класса и назначения при недропользовании [2,3] Они реализуются с использованием геоинфор мационных методологий, технологий и автоматизированных систем.

Проблемы выбора способа разработки месторождения находятся в центре внимания, как ученых, так и проектировщиков. Этой проблеме посвящены многочисленные труды таких спе циалистов как академики Н.В, Мельников, В.В. Ржевский, К.Н. Трубецкой, профессоры А.И.

Арсентьев, В.С.Хохряков, М. Г. Новожилов, Б.П. Юматов, В.Г. Шитарев, Д.Г. Букейханов, Б.Ж.

Бекмурзаев, С.В. Корнилков, Ю.И. Лель. В.Г Секисов, В.Г. Близнюков и многих других [4,10].

В работе [11] изложена история развития науки и методов установления границ между от крытыми и подземными способами разработки месторождений полезных ископаемых за по следние 65 лет начиная с середины ХХ-го века в странах СНГ. В ней отмечается, что до 60-ых годов прошлого столетия шло совершенствование методов, основанных на сравнении предвари тельно рассчитанных граничных коэффициентов вскрыши с коэффициентами (вскрыши сред ним, контурным, усредненным по этапам разработки эксплуатационным и т. п.), полученными при горно–геометрическом анализе месторождений и (или) различных вариантов карьерного поля. После 60-х годов развиваются методы, разработанные на основе анализа эффективности капитальных вложений и сроков их окупаемости, себестоимости добычных и вскрышных работ, суммарной прибыли и других технико-экономических показателей с учетом прогресса техники и технологий и фактора времени. В последнее время стали появляться работы, в которых при установлении границ карьерных полей совместно рассматриваются технологии вскрытия ка рьерных полей, направления развития и режима горных работ и порядка разработки, карьерных полей по очередям (этапам) с учетом применения перспективных систем разработки и высо копроизводительного горнотранспортного оборудования на основных и вспомогательных про цессах и технико-экономических показателей и прежде всего капитальных вложений и анализа динамики формирования себестоимости во времени и пространстве в процессе развития горных работ.

Выбор глубины карьера, границ карьерных полей, и обоснование его производственной мощности является одной из важнейших технологических и экономических проблем сегодняш него дня открытой разработки месторождений полезных ископаемых. Для решения этой про блемы в работе [6] предложен новый прядок расчетов при определении границ карьерного поля, и главных параметров карьера, при котором уже на первом шаге рассматриваются вари анты конечных границ карьера, а затем в выбранных границах рассчитываются и принимают ся квазиоптимальные варианты производственной мощности карьера Ар и далее по результате технико-экономических расчетов принимается оптимальное значение Аопт на основании которо го рассчитывается срок отработки карьерного поля Тi. Полученные параметры Нопт и Аопт строго говоря, нельзя признать оптимальными. Об этом говорят и сами авторы. Далее они предлагают, что для принятия достаточно обоснованных решений уже на первом шаге необходимо в каждом оцениваемом варианте глубины принимать несколько вариантов Ар. Другими словами, целью становится не оптимизация отдельных параметров, а оптимизация их взаимозависимых сочета ний. В общем виде задачи такого класса могут быть записаны в виде соотношения:

Оpt(Hi, Ai, Ti, Zi, Ki, Tок …) ЧДДmax.

Далее авторы указывают, что предложенный метод оптимизации сочетания параметров приемлем на первоначальных этапах освоения месторождений. В настоящее время, наиболее эффективным инструментом для решения таких задач, может быть принят метод моделирова ния с использованием методологии объектно-ориентированной технологии. При этом наборы конкретных задач, в каждом конкретном случае, зависят от сложности самого месторождения, горнотехнических и финансово - экономических условий, а также спроса и цен на данный вид сырья на рынках. В текущий век информатизации общества, решение этой проблемы целесоо бразно осуществлять в рамках систем автоматизированного проектирования карьеров и (или) систем стратегического планирования горнотранспортных работ и т.п. с использованием их про граммно – функциональных комплексов, их отдельных подсистем, агрегатов и объектов или обособленных моделей решения определенного класса задач. Так, например, в системе автома тизированного проектирования карьеров эта проблема решается подсистемой выбора глубины, границ карьерных полей и главных параметров карьера в тесном взаимодействии с подсистема ми системы.

Эти подсистемы в свою очередь тесно взаимодействуют с программно – функциональными комплексами системы геоинформационной базы данных, математического моделирования ме сторождения и развития рабочей зоны карьера, определения и анализа технико-экономических показателей и разработки смет. Примером такой системы может служить система автоматизи рованного проектирования, изложенная в работах [10], которая представляет собой двухуров невую систему, на верхнем уровне которой расположена подсистема «Координатор», обеспечи вающая стратегию, взаимодействие и управление процессами проектирования и формирования информационных потоков при решении отдельных её задач с приоритетом принятия решений, на нижнем проектирующие подсистемы: «Контур», «Система разработки», «Направление раз вития горных работ», «Обоснование производственной мощности», «Грузопоток и вскрытие», «Технологические схемы и оборудование», «Поверхность и генплан», «Выемочно-погрузочные работы», «Транспортные комплексы», «Отвалообразование», «Формирования качества продук ции», «Охрана окружающей среды», которые взаимодействуют с обеспечивающими подсисте мами «Математическое моделирование месторождений и карьера», «Базы данных» и «Графика»

(Рис 1). В рамках этой системы создавалась подсистема «Контур» предназначенная для выбора рациональных границ карьерного поля и определения главных параметров карьера (Рис 2).

Для исследования проблем сложных систем и компьютерных технологий их моделирова ния, была разработана объектно-ориентированная методология, а также унифицированный язык моделирования UML (Unified Modeling Language), обеспечивающие построение комплексов моделей сложных систем и перевод моделей в реальный программный продукт (комплекс) [13-17].

В последние десятилетия эта методология успешно используется и поставлена на вооруже ние ведущих научных и производственных объединений, корпораций и компаний всего мира, ведущих исследования в области разработки компьютерных технологий сложных динамических систем.

Объектно-ориентированная методология базируется на понятиях субъекты, требования и прецеденты, классы и объекты и отношения ассоциация, обобщение, агрегация и композиция между ними, модели и процессы и их программная их поддержка.

Значительная часть объектно-ориентированной технологии, а также унифицированный язык UML и унифицированный процесс RUP акцентированы на моделирование, при котором для установления требований и ограничений для разрабатываемой системы субъектов можно ис пользовать различные подходы и технологии. При моделировании требований субъектов работа с потоком определения требований начинается с самого начала разработки системы и включает стадии выявления субъектов и прецедентов, их детализации и построения моделей требований и прецедентов.

При этом существуют два основных типа требований – функциональные, которые опреде ляют поведение системы и нефункциональные определяющие особые свойства и (или) ограни чения, накладываемые на систему. Чтобы досконально рассмотреть и выработать требования необходимо установить все функциональные и нефункциональные требования, определить их приоритеты и отобразить функциональные требования в прецедентах.

Требования могут быть обязательными, важными, не обязательными и требований в виде пожеланий. Каждое требование может иметь свои атрибуты, которые дополняют информацию о требовании метаданными. Важным атрибутом системы являются атрибуты определяющие степень важности и приоритеты требований. Прецедент представляет собой целенаправленное сотрудничество между системой и действующим субъектом и то, что субъект может сделать с системой в пределах зафиксированных отношений между ними.

Формирование требований, обычно выполняются при выяснении непосредственных поль зователей системы и других заинтересованных сторон или систем (аппаратных устройств) с ко торыми предусматривается взаимодействие данной системы, а также правовые и регулирующие ограничения и коммерческие условия функционирования системы.

При моделировании прецедентов устанавливаются потенциальные границы (контекст), си стемы, выявляются и идентифицируются субъекты, выявляются и определяются прецеденты и устанавливаются взаимосвязи моделей требований и прецедентов, документируются основной и альтернативные потоки, условия их ветвления, предусловия, постусловия, а также условия расширения прецедентов.

В UML широко используются шаблоны для спецификации прецедентов, который включает:

имя прецедента;

постоянный идентификатор;

краткое описание цели прецедента;

предусловия (ограничения) при которых прецедент мог осуществиться;

описание шагов выполнения пре цедента (основной поток событий);

постусловия, которые должны выполняться по окончанию прецедента, а также условия ветвления и функционирования альтернативных потоков по отно Рис. 1. Структурная схема системы автоматизированного проектирования открытых горных работ.

шению к основному потоку. При отображении требований устанавливаются взаимосвязи между моделью требований и моделью прецедентов.

Одной из наиболее важных первостепенных проблем при создании любого програмно функционального комплекса большой и сложной системы является создание правильной кон цептуальной модели. Целью концептуализации является установление основных требований к системе (технологии) и проверка целесообразности создания такой системы. Процесс разра ботки концептуальной модели системы заключается в последовательном создании прототипов и опробование концепции. Концептуальная целостность системы, представленная архитекту рой, приобретает свои очертания в соответствии с требованиями потребителей. При этом рабо та должна состоять из трех этапов разработки хорошей архитектуры системы, которая должна быть, во-первых, полезной, во-вторых, реализуемой, а в-третьих – выполнимой.

Процесс создания программного обеспечения системы автоматизированного анализа и про ектирования целесообразно организовывать, разграничивая его на макро- и микропроцессы.

Макропроцессы рассматривают и задают направляющие рамки для микропроцессов. При этом они включают: исследования по установлению сущности требований к системе (технологии);

разработку модели требуемого поведения системы (анализ);

проведение исследований и раз работку архитектуры системы для реализации;

итеративное выполнение всего процесса реали зации;

сопровождение и управление в ходе опытной эксплуатации моделей и системы в целом.

При этом на каждом этапе последовательного развития системы, которые выстраиваются шаг за шагом, и каждая новая версия содержит функциональность предыдущей плюс новые функ ции. Микропроцесс обычно предусматривает итерационный прядок при анализе абстракций, выделении и формировании классов и объектов системы и их уточнение на каждой итерации, семантику классов и объектов, выявление связей межу классами и объектами, спецификации интерфейсов и реализации классов и объектов.

Карьер как всякая большая и сложная динамическая система предназначен для разработки месторождений твердых полезных ископаемых и обладает пятью признаками сложных систем и имеет структуру классов («is – a») и структуру объектов («рart of»). Эффективность освоения месторождения путем анализа и синтеза требований субъектов, прецедентов, абстракций, клас сов и объектов, построения и реализации процесса систем автоматизированного проектирова ния и планирования, предусматривает декомпозицию системы на структурные единицы целост ности - компоненты систем.

При этом компоненты модели могут располагаться на разных уровнях иерархии. Например, архитектуру системы САПР - ОГТ представлена в виде двухуровневой иерархической модели (Рис1), на верхнем уровне которой расположена подсистема «Координатор», в функции которой входит координация и управление процессами решения задач проектирования, анализа резуль татов выполненных расчетов каждым i - м оператором ( системой, агрегатом, объектом) i= 1, I и i I и их оценки. При успешном решении каждой i-ой задачи системы «Координатором»

формируется входная информация для решения следующей i +1 проектной задачи следующим оператором. Процесс продолжается до момента завершения решения всех I задач системы, под готовки и вывода результатов. на втором уровне иерархии расположены активные и неактив ные компоненты системы, подсистемы, агрегаты и объекты.

В РГП «НЦ КПМС РК» в течение длительного периода выполняются исследования по разработке методологии создания системы автоматизированного проектирования карьеров и стратегического планирования горных работ. Разработаны принципов и научно-технические основ создания систем автоматизированного проектирования карьеров на базе объектно ориентированной методологии, обеспечивающей оптимальные либо наиболее предпочтитель ные проектные (планировочные) решения, качества которых соответствуют мировые стандарты разработана концептуальная модель подсистемы выбора границ карьерных полей и главных па раметров карьера, выполнены работы по созданию программных средств и их тестированию.

литература 1.Денисов Г.А., Каменецкий М.И., Остапенко Прикладная наука и инновационная деятельность. – М.: Диа лог- МГУ, 1998.-330 с.

2. Вирт Н. Алгоритмы и структура данных.- М.: Мир, 1989.

3. Ржевский В.В., Новожилов М.Г., Юматов Б.П. и др. Научные основы проектирования карьеров. М.: Недра, 1971. 600 с.

4. Арсентьев А.И. Определение производительности и границ карьеров. - М.: Наука,, 1970. 319 с.

5.Арсентьев А.И. Вскрытие и системы разработки карьерных полей. М.: Недра, 1981, 278 с.

6. Хохряков В, С. Проектирование карьеров. М.: Недра, 1980. 336 с.

7. Ржевский В.В. Технология и комплексная механизация открытых горных работ. – М.: Недра, 1980. – 631 с.

8. Ржевский В.В. Проектирование контуров карьеров. М.: Изд-во по черной и цветной металлургии. 1956. 230 с.

9. Букейханов Д.Г. Определение границ карьеров по этапам при комплексном использовании недр// Комплекс ное использование минерального сырья. Алма-Ата, 1991. с.3-9.

10. Букейханов Д.Г., Джарылкаганов У.А., Съедин В.Ф. и др. Комплексная переработка минерального сырья Казахстана, Состояние, проблемы, решения. Том 9. Информационные технологии в миенерально-сырьевом ком плексе. - Алматы, 2008, 672 с.

11. Арсентьев А.И., Полищук А.К. Развитие методов определения границ карьеров. М.: Недра, 1967. 95 с.

12. Хохряков В.С., Корнилков С.В., Лель Ю. И., Стариков А.Д., Терехина Ю.В. Новое в теории оптимизации проектирования открытых горных работ. Известия вузов. Горный журнал, №5. 2006. С.7-14.

13. Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson. The Unified Modeling Language Usere Guide. Addison-Wesley Publshing Company/ 2007, 496с.

14. Ian Graham. Object-Oriented Methods. Principles & Praclion. Addison-Wesley Publshing Company - 2004. 880 p.

15. Nerry Quatrani, Jim Palistrant. Visual Modelling with IBM Rational Software Archinect UML. KUDITS – PRESS, Copyright. 16. Ivar Jacobson Ivar, Christerson M.,Jonsson P., and Overgaard G/ Object-0riented Software Engineering: A Use Case Driven Approach.Reading, MA: Addison-Wesley,1992.

17. Jim Arlow and Ila Neustadt/. UML and the Unified Process. Practical Object-Oriented Analysis and Design/ Addison-Wesley, 2005 – pp.621.

Иманкулова А.Т.

РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Респу блики Казахстан», Алматы, Казахстан геоинформационные системы автоматизированного проектированиЯ и планированиЯ освоениЯ недр В статье проводится обзор существующих геоинформационных систем проектирования и планирования освоения недр в мире, описание их основных подсистем, объектов, методов. Так же рассматривается состояние подобных разработок в НЦ КПМС РК, сопутствующие им про блемы и пути развития в дальнейшем.

Современный мировой уровень компьютерных технологий в области проектирования осво ения недр определяется последними версиями геоинформационных интегрированных систем, которые поставляют на международный рынок полтора десятка специализированных, фирм США, Австралии, Канады и т.п. Существующие системы SURPAC, DATAMINE, MICROMINE и т.д. решают на высоком уровне многие задачи проектирования и планирования горных работ.

Со значительным отставанием такие системы разрабатываются в России, Казахстане и других республиках СНГ. Но есть работы, которые указанные системы еще не автоматизировали. Опыт и уровень знаний старшего поколения ученых и проектировщиков стран бывшего СССР не ниже мирового, что позволит создавать автоматизированные системы проектирования и планирования горных работ в сотрудничестве со специалистами нового поколения не ниже мирового уровня.

Так, начиная с 2000 года, был составлен ряд проектов разработки месторождений открытым способом по заказам совместных предприятий, где преобладают английские, канадские и ав стралийские инвесторы. Лаборатория участвовала в моделировании нескольких месторождений геостатистическими методами SURPAC, DATAMINE, MICROMINE. Все это дало возможность сравнивать и установить, что требования к процессам моделирования месторождений и нормы проектирования карьеров у западных систем и специалистов никак не ниже отечественных, а доверительность результатов использования программных систем довольно высока.

Одной из основных технологий интегрированной САПР ОГР является геоинформационная методология поддержки принятия решений, отличающиеся подготовкой информации (моделей) для уменьшения неопределенности и разработки прогнозных оценок, на основе которых впо следствии будет приниматься решение [1]. Поэтому при рассмотрении САПР как аналитической системы для поддержки принятия решений следует иметь в виду дополнительную возможность, которую она предоставляет лицу, принимающему решение.

В теории принятия решений выделяют три уровня принятия решений: стратегический (высший), тактический (средний), операционный (низший). Методы подготовки принятия реше ний применяются в основном на тактическом уровне.

Кроме того, в отличие от набора альтернатив A1, A2, A3,..., которые можно получить в не гео информационных системах, САПР ОГР дополнительно обеспечивает набор визуальных средств поддержки принятия решений B1, В2, ВЗ, которые также относятся к технологиям подготовки решений. К числу таких средств относятся тематические трехмерные модели месторождения и горных работ, которые содержат не только изобразительные характеристики, но и метрические.

Метрические характеристики служат основой для точных расчетов и соответственно для коли чественных оценок того или иного решения.

Исходной информацией для геоинформационного моделирования месторождений полез ных ископаемых служат топографические планы, данные по скважинам геологической и экс плуатационной разведки, геологические планы и разрезы [2].

Для каждого вида опробования (скважины, канавы, траншеи, опробованные подземные выработки) создаются отдельные таблицы. Обязательными для создания модели месторождений как в LORN так и в SURPAC являются следующие таблицы баз данных по скважинам: устьев скважин, инклинометрии, данных опробования (рисунок 1). Номер скважины рекомендуется вводить в текстовом формате с использованием всех букв и символов, которые используются в первичной документации.

Рисунок 1 – Вид программы «Выделение кондиционных пересечений» комплекса LORN После номера скважины обычно следует несколько полей, определяющих принадлежность выработки к тому или иному горизонту, рудному телу, подсчетному блоку и т.д. Количество по лей, характеризующих качество руды, не ограничивается, интервал опробования, как правило, у них должен быть одним и тем же. Число таких таблиц может быть создано столько сколько необходимо. Таблицы создается каждый раз, когда в данной выработке появляется дополнительная информация, но ее интервалы изменения не должны совпадать ни с одной из имеющихся таблиц.

В результате работы программы формируется единый файл с трехмерными координатами каждой пробы, который можно просматривать в трехмерном виде с использованием трехмерной цветной графики и использовать в других задачах, в том числе и для оконтуривания рудных тел разных типов в интерактивном режиме (рисунок 2).

Рисунок 2 – Трехмерное представление файла скважин с каркасными моделями рудных тел двух типов в SURPAC Следующий шаг – анализ распределений исследуемых величин, и прежде всего – содержания полезных компонентов в руде, где предварительно все пробы приводятся к одинаковой длине с получением композированного массива проб. Проводится геостатистическое исследование ме сторождения (вариограммы, их пороги и зоны влияния).

Исследовательский этап обычно состоит из двух стадий. Сначала необходимо определить степень анизотропии массива, для чего полезно сопоставить на одном чертеже вариограммы для основных направлений анизотропии (рисунок 3).

Как правило, эти вариограммы отличаются только величиной зоны влияния проб. Для точ ной оценки анизотропии важно установить направления, в которых зона влияния максимальная и минимальная, и согласовать эти результаты с геологическими данными.

Рисунок 3 – Вариограммы для основных направлений анизотропии Поведение в начале (эффект самородка и наклон вариограммы) играет критическую роль в подборе модели вариограммы;

оно также имеет огромное значение для результатов кригинга и стабильности его системы уравнений. Наклон можно оценить по первым трем - четырем значе ниям вариограммы;

эффект самородка - экстраполяцией кривой вариограммы в начало системы координат. Первое значение вариограммы для надежности вычисляется по возможно большему количеству пар точек.

Зону влияния обычно можно оценить визуально. Порог характеризуется значением, где ва риограмма стабилизируется (становится горизонтальной). Для стационарных переменных по рог совпадает с общей дисперсией проб, но иногда это не верно, так как в исходных данных присутствуют тренды большой протяженности. Если присутствует более одной зоны влияния (несколько структур), то вспомогательные зоны можно различить визуально в местах, где варио грамма меняет кривизну. В общем, хорошую модель можно получить как сумму двух или трех единичных моделей.

Обычная технология оценки запасов минерального сырья предусматривает создание блоч ных моделей рудных тел и/или месторождений, которые иногда могут быть построены без опре деления каких-то геологических границ (рудных тел, зон и т.п.) и распространяться на все про странство месторождения. Но в большинстве случаев все рудные тела, зоны, литологические типы пород, поверхности тектонических нарушений и т.д. предварительно оконтуриваются с помощью каркасных (триангуляционных) моделей поверхностей или замкнутых объемов.

Чаще всего замкнутыми объемами ограничивают рудные тела и зоны. Решение о том, что включить в состав каркасных моделей, принимает геолог, хорошо знающий данный объект.

Обычный набор каркасов для модели:

- Рудные тела и/или зоны;

части зон, разделенные тектоникой - Специально выделяемые районы месторождения с высокими (или низкими) содержания ми - Безрудные зоны внутри рудных тел - Ограниченные в пространстве объемы литологических разностей пород и т.п.

- Подсчетные блоки руды с утвержденными ГКЗ запасами.

Для того чтобы получить каркасную модель нужно предварительно создать некоторое мно жество замкнутых 2-х мерных или 3-х мерных периметров, а затем объединить их в каркас.

Обычно с геологических планов и разрезов вводятся: контуры рудных тел (рисунок 2), зон;

контуры подсчетных блоков и т.д.

Сечения могут быть вертикальные, горизонтальные или наклонные. Чаще всего оконтури вание делается на вертикальных сечениях.

Кроме замкнутых пространственных объектов необходимо строить каркасы разнообразных поверхностей, которые нужны для моделирования положения горных работ (рисунок 4), топо графии, литологии, гидрогеологии, тектонических нарушений и т.д., а также для проектных и планирующих процедур.

Рисунок 4 – Положение горных работ карьера в 3D-изображении в программном комплексе LORN Простейший тип трехмерной модели месторождения – это прямоугольная пространственная решетка (рисунок 5), где каждая ячейка имеет одинаковую ориентацию и содержит единствен ную характеристику для каждой переменной. Это наиболее общий тип модели, используемый в большинстве горных систем, потому что его структура наиболее удобна для эффективного при менения в компьютерных расчетах. Поэтому используется именно этот тип модели. Значение характеристики в ячейку заносится обычно одним из методов: ближайшего района, обратного расстояния, кригинга [2, 3, 4].

Рисунок 5 – трехмерная модель месторождения, раскрашенная по содержанию компонента в блоках Основное отличие от указанной системы– оптимизация в нашей системе производится в основном на секторных моделях карьера.

Развитие компьютерной техники, геоинформационных технологий, языков программиро вания, в том числе и трехмерной графики, интернет сообщества программистов, повышение качества знаний молодых казахстанцев позволяет надеяться, что через два года программный комплекс LORN, который в течении многих лет обеспечивал проектировщикам возможности компьютерных технологий, будет доработан нашими специалистами, как можно ближе до воз можностей SURPACа, а возможно в чем то и превзойдет, особенно по цене и простоте исполь зования.

литература:

1. Д.Г. Букейханов, Б.Ж. Бекмурзаев, А.Иманкулова. Подготовка решений в геоинформационной системе авто матизированного планирования открытых горных работ // Промышленность Казахстана. № 2, 2010. С. 57-59.

2. Д.Г. Букейханов, Б.Ж. Бекмурзаев, Джарлкаганов У.А., В.Ф. Съедин и др. Система автоматизированного проектирования карьеров //Комплексная переработка минерального сырья Казахстана (состояние, проблемы, реше ния). Том 9. Информационные технологии в минерально-сырьевом комплексе. - Алматы, 2008 г.

3. Матерон Ж. Основы прикладной геостатистики. -М.: Мир, 1968- 408 с.

4. Давид М. Геостатистические методы при оценке запасов руд: Пер. с англ.- Л.: Недра, 1980.- 360 с.- Пер. изд., Нидерланды, 1977.

Абнасиров уаныш Кенжегулович Жгір хан атындаы Батыс азастан аграрлы техникалы университетіні, Орал, азастан ЖааЖол кенорнында ыларды компрессорсыз газлифт тсІлІмен игерудІ тиІмдІлІгІ Мнай нерксібі елімізді экономикасында басты орындарыны бірі болып табы лып, сіресе энергетикалы саласыны дамуына ерекше зор лесін осады. Жалпы, мнай нерксібі ауыр жне жеіл нерксіптерді, ауылшаруашылыыны жне траспортты дамуын жеделдетеді. [1, 23] азастан Республикасы - мнайгаз жне газконденсат кен орындарына бай мемлекеттерді бірі. Ал, басым кпшілігі Республиканы батыс блігінде орналасан, соны бірі Жаажол кен орны болып табылады.

Жаажол кен орны 1981 жылдан бастап ндірістік игерілуге берілді. абаттан келетін не месе жер стінен ныыздалып айдалынатын газ, ы газлифтілі діспен пайдалану мерзімінде ы німіні аынына осылып беріледі. Бл кезде газсйы оспасыны тыыздыы кішірейіп ы тбіндегі ысым берілген нім шыыны алуды жне жина пункітіне тасымалдауа жететіндей болады.

Компрессорлы жне компрессорсыз, газлифтілі пайдалану дістерді ажыратамыз. Бірінші жадайда агент компрессорлы станцияларда сыылып (ныыздалып) дайындалады, ал екінші жадайда агент ретінде кен орынны газы, табии ысыммен беріледі. Компрессорсыз газ лифт ондырысы компрессорлы газлифт ондырысынан айырмашылыы - ол компрессор лы стансиясыны жотыы жне сол жерде табии газ абатыны барлыы. Егер мнай кен орныны асында немесе оны аланыда жеткілікті газды орымен жне жоары ысымымен газ абаттары болса, онда газлифтке арналан газды, газ ыларынан алып, пайдалануа болады.

Газ ыдан 1 жоары ысыммен кептіру пунктісіне 2 тседі, онда ол гидроциклонды сепаратор лардан жне конденсатжинаыштардан теді. Жартылай кептірілген газ ріарай ыздырышта 3 орнатылан жылантрдегі бырлара келеді. Бл жерде газ 80-90 градус температурасы на дейін ыздырылады. ыздырылан газ тарату батареясына 4 баытталады, ал содан кейін газлифттік желісімен 5 пайдалану мнай ысына 6 тседі. Осы ылардан шыан мнайгаз оспасы газ айырыштан 7 тіп газжанармай зауытына немесе отынды желісіне баыттталады.

Сйыты газйырыштардан ыдыса 8 тседі. (Сурет 1) Сурет 1 Компрессорсыз газлифт ыны слбасы (схемасы) Компрессорсыз газлифтілі діске таыда – ы ішіндегі газлифт дісі жатады. Бл дісте, мнайды ктеру шін, осы ыны тесіп ашан газды абаты газ энергиясы олданылады.

здіксіз немесе мезгіл-мезгіл пайдалану режимдерін айырамыз. Мезгіл-мезгіл пайдалану режимінде ы бір мезгіл тотатылады бл уаытты арасында сйы ктергіште жиналаннан кейін ыа ысыммен агент беріліп, жер бетіне мезгіл-мезгіл рленіп шыарылады. [3, 15] Газлифтілі пайдалану дісіні баса механизацияланан дістерден ерекшілігі келесіде:

рал-жабдытарыны жне оларды олдануды арапайымдыы;

жндеу аралы мерзіміні біраздылыы;

пайдалану коэффициентіні жне сйыты шыару (німіні) шыымыны молдыы (бірнеше онды лшемінен 1800 м/тул-ке дейін);

клбеу ыларда пайдалану ммкінділігі;

ы німінде газды боланында немесе мны боланына арамастан дісті олдану ммкіндігі. дісті жетіссіздіктеріне келесілер жатады: алашыда газ блетін жйелерді немесе компрессорлы стансия салу шін крделі аржыландыруды кп мол боландыы;

тптегі ысым аз болан жадайда, пайдалы сер коэффициентін (ПК) аз боландыы;

меншікті энергия шыынынын лкендігі. Сондытан, газлифтілі дісті абат ысымы жне клемі лкен кен орындарда, німділік коэффициенті біршама лкен ыларда, пайдаланан жн.

Сурет 2 Газауалы ктергіштерді трлері 1) Біратарлы – бырсаиналары арылы жмыс агенті айдалатын (2б сурет);

2) Егер ы німі лкен шыымды жне оны ішінде тоттану рекетіне немесе бірлар саинасында жиналып алатын тздар мен асфалтты-шайырлы заттар болмаан жадайда біратарлы, СК бойымен агент айдалатын (сурет 2в);

3) Екіатарлы – ыдаы бегітілген бырда саыла боланда немесе м боланда (су рет 2а).

Егер де, сыылан газ берілетін СК-а м келетін болса, ол быра диаметрі кішірек йыршы (хвостовик) бегітіліп жіберіледі (сурет 3). Бл йыршы оспаны озалу жылдамдыын быр тізбегіні басында лайтып, м мен суды ы тбінде жиналмай сырта шыуын амтамасыз етеді.

Сурет 3 Екіатарлы ктергішті схемасы L – ктергішті зындыы;

h’ – ктергішті динамикалы дегейге бататын тередегі Сурет 4 ыны жмыса жіберу схемасы Мнай німін алу шін здіксіз газлифтілі дісінде, сыылан газды жер стінен айдау шін олданылып, пайдалынылатын Л-типті (тік ылар шін), ЛН-типті (клбеу баытты ылара арналан) ондырылар – газды саиналар (кольцевое) арылы айдап беретін біратарлы ктергіштер абылдау клапанымен пакермен жне сильфонды Г-типті клапанымен жабдыталады. Соы жабдытар арылы ыны автоматты трде жіберіп, керекті режимде пайдалану шін олданылады.

Мнда: h1 – статикалы дегейге дейін ктергіш бырларды тсіру тередігі;

h2 – ай дау мезгілдегі сйытыты ктерілу биіктігі;

h – динамикалы дегейге дейін ктергіш бырларды бату тередігі. 2.4а суретте ыны жмыс істемей тран жадайы крсетілген.

Бл жадайда ктергіш бырларда жне екі саиналы кеістіктерде сйытыты дегейі бір биіктікте жатады. Оны - статикалы дегей деп атайды. 2.4б суретте ыа газды немесе ауа ны екі бырлар аралыына айдау жадайы келтірілген. Бл кезде лі ы жмыс істемейді.

2.4в суретте айдалан газ ктергіш бырларды тбіне жетіп, оны ішіндегі мнайды газдаан жадайы келтірілген. Осы кезде ы жмыса жіберіледі, яни мнайгаз оспасы ктергіш бырлардан атылайды.

ыларды газлифтілі пайдалану кезінде клапандарды орналастыру есебі Компрессорлы ктергішті саиналы жйесіне клапандарды орналастыру есебі Г.В.Исаков жне А.П.Крыловты У-1-М конструкциясы бойынша есептеледі. [2, 154] Есепті берілгендері: ы тередігі Н=3500м;

пайдалану тізбегіні диаметрі D=0,168м;

ктеру тізбегіні диаметрі d=73мм;

ктеру тізбегіні зындыы L=3250м;

саадан бастаандаы статикалы дегей hст=650м;

сйы тыыздыы =870кг/м3;

ы саасынан бастаандаы жіберу ысымы P=8МПа;

ыны алыпты жмысы кезіндегі газ шыыны V=580м3/са.

Бірінші клапанны орналасу орнын анытаймыз:

.

Екінші клапанны орналасу орнын анытау шін номограмманы олданамыз (5 сурет).

Номограмманы жоары клдене осіндегі 860м нктесінен V=660м3/са. исыына тік сызы жргіземіз. Алынан нкте 6МПа жіберу ысымыны нктесінен тменде (а-нкте). Сондытан оа арай клдене оське 6МПа нктесіне дейін параллель жргіземіз. 6МПа ысым тсынын (б-нкте) тменнен абцисса осіні бойынан в нкетесін аламыз, ол лаан ысым болып табы лады Р1=4,8МПа.

Екінші клапанды орналастыру тередігін мына формула бойынша анытаймыз:

, Р2=4,0 МПа;

алан клапандарды да орнластыру осылайша жаласа береді. шінші клапанны орналасу тередігі:

, Р3=3,5МПа;

Тртінші клапанны орналасу тередігі:

, Р4=3,2 МПа;

Бесінші клапанны орналасу тередігі:

, Р5=2,8 МПа;

Алтыншы клапанны орналасу тередігі:

, Р6=2,0 МПа;

Жетінші клапанны орналасу тередігі:

2010 жылды І жарты жылдыында 17 ыманы компрессорлы газлифтілі діспен пайдалануа ауыстыру жоспарланды, негізінде 18 ыма ауыстырылды. осымша мнай ндіру – 14,855 мы.т рады, жоспарда – 10,928 мы.т болды. Бір ыма бойынша орташа туліктік эффект 11,7 т/тул рады.

2010 жылды IV тосанынан бастап газлифтті игеру дісі олданып, сол жылдары 1 тонна тауарлы нім ны 2890-3500 теге рады.

Мнай мен газды жинау жне тасымалдауа жмсалан шыын 2247 мы теге жмсалу кзделген еді. Шыын шыуыны бір себебі: бырларды айта ауыстыру жндеу жмыстарынан болды.

Осы 2010 жылы мнай жне газ ндіру басармасыны жмысыны техника-экономикалы крсеткіштерін талдай келіп «жасы» деген орытынды шыаруа болады.

Оан 2010 жылы бекітілген жоспардаы белгіленген коэффициенттермен, кейбір крсеткіштер толы орындалан.

Жаажол кен орнында ыларды пайдалануды фонтанды тсілінен газлифтілі тсілге ауыстыруды тиімді екендігі длелденді. Жаажол кенорнында КГЛ ыларыны саны жыл дан жыла артуда, азіргі тада КГЛ ылары кен орнындаы барлы ыларды 50%-а жуыын райды жне жыл сайын арта береді. Зерттеуді орытындысы бойынша 2007 жылы КГЛ ыларыны артуына байланысты газ жетіспеушілігі байалуы ммкін. Осы мселеден шыуды бірден бір жолы ол донорлы газ беру технологиясын олдану болып табалады.

Жаажол кенорнында газ ыларыны саалы ысымы 15МПа-17МПа, ол газлифтілі ыа газ айдау ысымына сйкес келеді. Сондытан донорлы газ беру технологиясын олдануды лайту керек. Газды зіні кмегімен газлифтілі пайдалануды технологиясын олдану, ол сйытыты газды горизонттаы ы газыны энергиясын пайдалану фонтанды ыны шыымын арттырады. Бл технологияны мнайлы горизонт пен газды горизонт бар болса жне газды горизонтты энергиясы мен ысымы жоары ыларда олдану ажет. Газды горизонт жер асты компрессоры трізді газлифтілі жйеге жоары ысыммен газ айдап трады.

ымаларды тиімділігі мен тмен шыымын ескере отырып, ымалара кеземен газ айдау тжірибесін жргізу ажет. Бл тжірибе траты шыым кезінде газ немдеуге з септігін тигізеді деп ойлаймын.

2010 жылы абат ысымы тмен бір ымада газлифтті клапанды тередету тжірибесі жргізілді. Клапанды 3260 м дейін табысты тередетіп, шыым кбеюіні жасы жадайы байалды. Бл тжірибені де дамыта тскен дрыс.

ымаларды газлифтілі пайдалану Жаажол кенорны шін арты нім алудаы бірден бір діс. Сондытан да бл дісті ліде ылыми трыдан жетілдіре тсу ажет.

пайдаланылан дебиеттер 1..М.Нрслтанов,.Н.Абайлданов «Мнай жне газды ндіріп, деу», Алматы, 1999ж.

2. А.И.Ширковский «Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений» М., «Недра», 1987 г.

3. Годовой отчет НИИ ОАО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2009-2010 год.

Джуманов Бэйбит Манапович КазНТУ имени К.И.Сатпаева, Алматы, Казахстан разработка системы квалиметрических критериев развитиЯ технологии селективной отработки слоЖноструктурных залеЖей В результате анализа источников, освещающих вопросов селективной выемки запасов по выемочным единицам [1, 2, 3] было установлено, что системными структурообразующими компонентами для построения геолого-технологической системы выбора зон развития выем ки залежи являются квалиметрические оценочные критерии и их составляющие. В их числе:

квалиметрические оценки сложности выемочных зон и изменчивости качествообразующих по казателей;

неоднородности типов и сортов руд;

выходы товарной и сырой руды, отходы рудной массы, теряемых руд и разубоживающих пород, а также кондиционно-технологические пределы на качество руды;

производительность, интенсивность и себестоимости добычи;

точностные характеристики достоверности качественного состава.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 11 |
 


 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.