авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 11 |

«фонд первого президента республики казахстан – лидера нации совет молодых ученых инновационное развитие и востребованность науки в современном ...»

-- [ Страница 8 ] --

Бірінші топ графикті басында орналасады. Бл облысты шл жне шлейтті айматарына тиесілі ауыл шаруашылыыны кп блігі. Мнда ауыл шаруашылыы ндірісіні негізі табии жем-шпті пайдалану, оны ішінде е алдымен жайылымдарды пайдалану болып табылады. Ал ауыл шаруашылыын дамытуды шектеуші фактор ретінде сімдіктерді ылалмен амтамасыз етілуіні жекіліксіздігі, далалы даылдарды биологиялы німділігіні тменділігі жне табии сімдіктер ассоциациаларыны биологиялы німділігіні тменділігін атауа болады.

Берілген жадайда ауыл шаруашылыы жерлеріні интенсивтілігіні дегейіні тменділігі оптимальды болып табылды. Тек елді мекендерді маайларында ана барынша жоары дегей байалады, ол етті-стті мал шаруашылыы мен суармалы егіншілікте далалы жем-шп пен ысты жем-шпті пайдалануда ана амтамасыз етіледі.

Екінші топ тпелі топ, ондаы шаруашылы топтары облысты орталыында белдеу жасап орналасан. Мнда ауыл шаруашылыы жерлерінде жайылымдар басым, дегенмен 1/4 – 1/5 блігін ысы жне жазы жем-шп орын беретін делетін жерлер алып жатыр. Мал шаруашылыын ысы жне жазы жем-шппен амтамасыз етуде шабынды жерлерді ролі басым. Облысты осы блігіні биоклиматты потенциалы алдыы айтылан аймаа араанда біршама жоары, сонымен атар бл жерде ауыл шаруашылыына пайдаланылатын жерлерді мбебаптылы дегейі де жоары. Бл нарыты экономика жадайында жергілікті ауыл шаруашылыыны бсекелестік дегейін ктереді. Бл топта ауыл шаруашылыы жерлерін интенсивті пайдалану дегейі салыстырмалы трде жоары, ол з кезегінде егістік аудандарыны рылымына жне ауыл шаруашылыы мал басыны рылымына серін тигізеді.

1 сурет. Атбе облысыны ауыл шаруашылы жерлері рылымыны n-лшемді графигі.

№ аудандар егістік, % Жайылым, % Шабынды,% 1 Атбе.. 22.6 77.3 0. 2 Ала ауданы 28.1 66.6 5. 3 йтеке би ауданы 24.1 75.3 0. 4 Байанин ауданы 0.1 94.8 5. 5 аралы ауданы 46 53.4 0. 6 Хобда ауданы 18.3 78.1 3. 7 Мартук ауданы 45.8 53.2 8 Малжар ауданы 7 91.8 1. 9 Ойыл ауданы 1.5 92.3 6. 10 Темір ауданы 7 90.5 2. 11 Хромтау ауданы 26.2 71.3 2. 12 Шалар ауданы 0.006 97.8 2. 13 Ырыз ауданы 0.1 95.3 4. График статистикалы мліметтер негізінде [2], [3] жасалды.

шінші топ кп лшемді графикті ортасында орналасан. Бл топтаы шаруашылыта жыртылатын жерлер ауыл шаруашылыы жерлеріні жартысын алып жатыр жне ол ауыл шаруашылыы ндірісіні негізі болып табылады. делетін жерлерде егін шаруашылыыны тауарлы німі ана емес, сонымен атар ысы жне жазы мал азыы да алынады. Бл топ та Атбе облысы шін ауыл шаруашылыы жерлерін интенсивті пайдалану дегейі барын ша оптимальды (йлесімді) болып болып табылады. Бл шаруашылытарда жоары дегейде мбебапты ауыл шаруашылыын дамыту ммкіндігі бар, ол з кезегінде нарыты шаруашылы жадайында те маызды.

Берілген материалды орытындылай келе Атбе облысыны территотиясында отстіктен солтстікке арай кп лшемдік графикке негізделіп жасалаан 1 суретке сйкес мынандай ма мандану аудандарын блуге болады:

1. Етті-йрыты ой шаруашылыы, ол табии жем-шп орын пайдалануа негізделген;

кейбір шаруашылыта аракл сіру тжірибесі енгізілген;

елді мекендерге жаын жерлерде жергілікті трындар шін ттыну німдерін шыаратын суармалы егіншілікті шаын ауданда ры дамыан.

2. Етті-йрыты ой шаруашылыы;

табынды жылы шаруашылыы, негізінен табии жем-шпке (шлейттегі жайылымдарда) негізделген;

егіншілік ошатарынан – тадаулы уча скелерде жер жырту жргізіледі, олар негізінен кктемгі ылалдар аккумуляцияланатын жер бедеріні мезо-микроформаларыны тменгі бліктеріне сйкес келеді. Тадамалы егіншілік ттынушылы кейде тауарлы сипатта болады.

3. Зоналы топыра типтері пайдаланылатын тегіс егін шаруашылыындаы жоары тау арлы егін шаруашылы. Интенсивті етті-стті жне стті-етті мал шаруашылыы, олар негізінен табии жем-шппен делетін жерлерді те пайдалануа негізделген. Негізінен тауарлы маызы жоары. Кейбір шаруашылытарда асты шаруашылыыны алдытарын деуге негізделген шаруашылы саласы ретінде жоары интенсивті жне экономикалы трыдан тиімді шоша шаруашылыы дамыан. Жайылымы лкен шаруашылытарда биязы жнді ой шаруашылыы дамыан.

пайдаланылан дебиеттер тізімі:

1. Амельченко В.И. Географические проблемы агропромышленного комплекса Казахстана. Актуальные про блемные вопросы географии Казахстана. Тематический сборник научных трудов профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений Министерства просвещения КазССР.- А., 1986. - С.4-18.

2. Атбе облысыны сімдік шаруашылыы. Бірінші лтты ауыл шаруашылыы санаыны алдын ала орытындылары. Статистикалы жина. - Атбе, 2007.

3. Атбе облысыны мал шаруашылыы. Бірінші лтты ауыл шаруашылыы санаыны алдын ала орытындылары. Статистикалы жина. - Атбе, 2007.

ліпбаев Ж.Р., ліпбаева С.Р.

М.Х.Дулати атындаы Тараз Мемлекеттік университеті, Тараз, азастан Жамбыл облысыны агронерксІптІк кеШенІн траты дамытуды Жолдары мен проблемалары Сапаны баылау мен АК німдеріні ауіпсіздігін баалауды халыаралы талаптар дегейіне жеткізу – Бкіллемдік Сауда йымына кіру аясындаы маызды міндеттерді бірінен саналады.

Бидай сапасын артыру баытындаы негізгі зекті мселе егіншілік мдениетіні тмендігі мен агротехникалы шараларды саталмауы салдарынан облысты биоклиматты леуетіні жеткіліксіз жне тиімсіз пайдаланатындыы болып отыр.

Бл орайда ндіріске ISO 9000 халыаралы сапа менеджменті жйесін енгізу ттынушыларды тиісті талаптара сай німдермен амтамасыз ету масатында аграрлы нарыа атысушыларды ызметтерін жасартып жола оюа ммкіндік береді.

2009 жылды 1 атарындаы жадай бойынша облыстаы АК саласындаы 400 – ден аса айта деу ксіпорындарыны біреуі ана ИСО – 9000 халыаралы стандарттар базасындаы менеджмент жне сапа жйесі сертификатын алып, ндірістеріне енгізді, азір таы 4 ксіпорын осы жйені енгізу стінде. Бл облыстаы ауыл шаруашылыы німдерін айта деу ксіпорындарыны еліміз БС – а кірген со басталатын аламды экономика жне бсекелестік крес жадайындаы жмыса іс жзінде дайын еместігін білдіреді.

азіргі заманы техникалы регламенттер мен стандартарды талдап, жасау, енгізу. Ауыл шаруашылыы шикізатын айта деу саласы мен тама нерксібінде 1115 стандарт бар.

Мны ішінде егін німдері шикізатын айта деу стандарттарыны лесіне 44 % ( бірлік), мал німдеріне – 28,3 % (316), балы німдеріне – 7,5 (85), сусындар мен алкогольдік ішімдіктерге, оларды технологиялы жабдытарына – 4,2 % (47), таы баса стандарттара 5, % (57).

айта делген ауыл шаруашылыы німдеріні трлері бойынша стандартарды йлесімі мынадай:

айта делген егін німдері бойынша барлы 496 стандартты 9,7 % - ы немесе стандарты, оны ішінде масаты днді – даылдар 9,6 % (496 – дан 48), ккністер 7,9 % ( –ден – 19), малы даылдар мен ант ызылшасы 1,8 % дегеінде.

айта делген мал німдері бойынша барлы 1,3 % немесе осы саладаы барлы стандартты 4 – еуі, оны ішінде ст німдері – 0,9 % (113 – ті 1 – еуі), ет німдері – 2,1 % (143 – ті 3 – еуі), с еті мен жмыртасына, айта делген жн мен мал терісіне стандарттар йлесімдендірілмеген.

азіргі кезде мал німдері негізінен, 1964 – 1990 жылдары жасалан стандарттара сай шыарылады, сол себепті 2009 – 2011 жылдары мал німдеріні таы да 18 стандартын йлесімдендіру жоспарлануда.

Проблемалар:

німдерді сертификациялау жніндегі отанды мекемелерді, ауыл шаруашылыы шикізатын айта деу ксіпорындары мен тама нерксібіні лабороториялы жабдытары мен лшеу ралдарыны жотыы немесе осы саладаы халыаралы талаптара сай еместігі, халыаралы стандарттарда крсетілген трлі баыттарды анытау бойынша сертификациялы жмыстар жргізе алмауы;

ауыл шаруашылыы шикізатын айта деу ксіпорындары мен тама нерксібіні халыаралы стандарттармен, сіресе, ауіпсіздік нормалары жне сапа баыттары бойынша жмыс істеуге даяр еместігі.

Іс – шаралар:

ауыл шаруашылыы шикізатын айта деу ксіпорындары мен тама нерксібін техникалы реттеу баытында халыаралы талаптара сай тесттер, зерттеулер жргізе алулары шін оларды зерханаларын айта жабдытауа, ндірістеріне азіргі заманы жабдытар мен ралдар алуа мемлекеттік олдау крсету;

олданыстаы стандарттарды халыаралы стандарттармен сйкестендіру масатында азіргі стандарттар мен сынатан ткізу діс – тсілдерін йлесімдендіру.

Ктілетін нтижелер:

отанды ауыл шаруашылыы німдерін ткеруде техникалы кедергілерді жою;

отанды ауыл шаруашылыы німдеріні бсекеге абілеттілігін арттыру.

Ауылды несие серіктестеріні (АНС) ызметі. Ауыл шаруашылыы ндірісін АНС жйесі арылы несиелендіруді «Аграрлы несиелендіру корпорациясы» А (бдан рі – Корпо рация) жзеге асырады, оны негізгі масаты – ауылды аудандарда АНС – тер ашу жне оан атысушы – рылтайшыларды (ауыл шаруашылыы тауарларын ндірушілерді) несиелендіру болып табылады.

2009 жылды 1 маусымында облысты ауыл шаруашылыы тауарларын ндірушілеріне барлыы 371 млн. теге кредиттік аржы берсе, азірге дейін оны 40 млн. тегесі айтарылды.

Облыстаы АНС – терге атысушыларыны 90 % - ын шаруа ожалытары, асты олхаты бойынша міндеттемелерді атарылуына кепілдік беретін 10 % - ын А, ЖШС, К тріндегі жері, малы, техникасы бар зады тлалар райды. Облыстаы барлы 10 ауылды несие серіктестеріні жарылы капиталыны жалпы сомасы 183 млн. теге, оны ішінде Корпорацияа тиесілісі – 27 %, немесе 53 млн. теге. Тиісінше, облыс АНС – теріні несиелік желісі 732 млн.

тегені райды.

Проблемалар:

аржы блу жніндегі за жзіндегі бекітілген мерзімні «мерзім бойынша тетіктерді) затыына байланысты АНС – терді несиелендіру шін бюджеттік аржыны уатылы бліндеуі;

азатан Республикасыны Бюджет кодексі талаптарына сай, сыйаы пайызыны млшерін жоары белгілеумен бірге, мемлекеттік несие ресурстарыны ымбаттауы;

блінген бюджеттік аржыны АНС жйесін одан рі дамыта жетіспеуі;

жеке бизнестерін ашуа аржы жотыынан ауылды инфраструктураны нашар да муы;

Тараз аласыны ауыл шаруашылыы тауар ндірушілеріні жеілдетілген неисе алу ммкіндіктеріні жотыы.

Іс – шаралар:

«Аграрлы несие корпорациясы» А желісі арылы АНС –терге блінетін несие ресур старын лайту;

Ауылды гнесие серіктестеріні атысушыларыны санын кбейту;

АНС – ті ру аидасы бойынша Тараз аласында ауыл шаруашылыы тауар ндірушілеріні несие серіктестігін ашу;

ауылдаы агробизнсті дамытуа несие ресурстарын блу жолымен, ауыл трындарыны л – ауатыны жасаруына жне жмыспен амтамасыз етуіне жадай жасау;

Ктілетін нтижелер: облыстаы АНС – тер санын 2011 жылы 11 бірлікке, 2015 – жылы 15 бірлікке дейін жеткізу;

ауылдаы тауар ндірушілерді жеілдетілген несие ресурстарымен амтамасыз ету;

ауылды инфрарылымдарды (сервистік орталытарды дайындау жне ауыл шаруашылыы німдерін алашы деу пункттерін, шаын ндірістерді, ауылды ткеру – сату пункттерін) дамыту.;

«Аграрлы несие корпорациясы» А тарапынан АНС – терді аржылы жадайын шыл жне траты баылау ммкіндігі;

осымша жмыс орындарын ашу арылы ауыл трындарын жмыспен амту ммкіндігі.

олданылан дебиеттер тізімі 1. Айтуганова Г.Н.

Автореферат на тему: «Формирование и развитие малых и средних предприятий в Агро промышленного производства секторе Казахстана». – Алматы: 2. Акежанов Н.З. Аграрный сектор: принципы государственного регулирования. // Хабаршы,№5. ліпбаев Ж.Р., ліпбаева С.Р.

М.Х.Дулати атындаы Тараз Мемлекеттік университеті, Тараз, азастан ауыл ШаруаШылы кеШендерІнде ЖргІзІлІп Жатан реформалар мен астыты кластерлердІ алыптастыру Жне дамыту Еліміздегі жргізіліп жатан экономикалы реформалар ауыл шаруашылыы саласыны леуметтік – экономикалы міріне лкен згерістер келеді, яни шаруашылы механизміні айта рылуына себепші болды. Е алдымен мемлекетті халы шаруашылыын, соны ішінде ауыл шаруашылыын басарудаы ролі згеруі керек болды.

азастан Республикасыны Президенті Н..Назарбаев зіні 2009 жылы азастан Халына Жолдауында Республика кіметіні алдына келесі міндет ойып, былай деді: «Бізді іс жзінде барынша тиімділік беретін здік халыаралы тжірибелерді енгізуіміз керек. Соны бір мысалы индустрияны дамытуа кластерлік трыдан келу бола алады». Ел басымызды жол дауында негізгі міндетті дамыан 50 мемлекетті атарына енуді станан болатын. Былтыры жылды соына дейін бізді келешегі бар барлы азастанды, ауымды ірлік жне айматы кластерлерді (бсекеге абілетті салалар жиынтыы) айындап алды. Даму институттары бол са, алдаы міндеттерді жзеге асыруды тиімді ралдарына айналуда.

Белгілі американды алым Майкл Портер зіні «Халыаралы бсекелестік» атты кітабында компьютер асырыны белгісін білдіретін «кластер» (яни пакет, шоыр, блшек) деген тсінік енгізді. Электронды есептеу машиналарында (ЭЕМ) апарат жйесі рылатын сияты экономикада да ойдаыдай бсекелесуші фирмалар тобы салалы, лтты, лемдік нарытарда бсекелестік жадайын дамыта отырып, сас нсадаы рамалар пайда болады.

Бсекелестік артышылыы серпілісіні крінісі ретінде кластер дниеге келеді, алыптасады, кеейеді, тередейді, біра, оларды тарылуы да, жіішкеруі де, байланыстырылуы да, ыды рауы да ммкін.

азіргі кездегі азастан нерксібі шикізатты сипатта болып отыр, экспортты тау ар жо, экспорт арылы негізінен минералды німдер, делмеген немесе шала делген ара жне тсті металдар ана сатылады.

азастанда ндірілетін мнай мен газды, ара жне тсті металдарды меншік иелері шетелдік компаниялар болып табылады. Мемлекетті шетелдік жне отанды акционерлік компанияларда акция пакеті жо, тек ана мнай ндірудегі аз атынасынан баса оматы трде ола стары таы жо. деуші нерксіп салалары айтарлытай дамыандытан, оларды олданбалы ылыммен байланысы жеткілікті трде жола ойылмаандытан азастанда нерксіпті дамытуды инновациялы факторыны зірге экономикаа тигізетін сері азын – аулы ана дрежеде. Осындай жадайда кластерлерді зірлеуге атысушылар – тік жне клдене баыттарда, табии факторларды да естен шыармай кластерлерді ру жне дамыту жніндегі лемдік тжірибені жан – жаты, те мият ескерулері ажет. азасан экономикасыны басты ерекшелігімен санасуа тура келеді, йткені бгінде азастанда ндірілетін басты німдерді брі шетелдік компанияларды меншігінде, олар болса барлы шикі мнайды бырлар арылы сырта шыаруа, ндірілген барлы ара жне тстрі металдарлы, атап айтса, темір кені, ферроорытпа, ара металды жалпа електері, тазартылан жне тазартылмаан мыс, делмеген мырыш, орасын жне баса трдегі нім трінде шетелдерге жнелтуге ана ынталы.

Осындай жадайда рылатын кластерлерді рамында ртрлі йымдар жне мекеме лермен атар азастанны кіметтік рылымдары мен ылыми кштер де болуа тиіс жне олар кластерге атысушылара елеулі трде з ыпалын жргізетіндей ыпалда болуы керек.

Бл жерде Даму Банкі Инвестициялы жне Инновациялы орлар сияты Даму институттары деп аталатындарды атысуымен ана шектелуге болмайды. Мны алашы кластерлерді ру барысында – а таяу арада мірді зі крсететін болады.

Астыты айта деу кластерлігі. Днді – даылдарды айта деу облыс тама нерксібіні е серпінді дамып келе жатан жне кластер ру шін е дайындалан салаларды бірі болып табылады. Мндай тжырыма мына себептер негіз бола алады:

1. Астыты (бидайды) айта деу оны жылды ндіру клеміні 25 % - дан аспайды, оны ішінде астыты на айналдырып деу бл клемні 75 – 80 % - ын райды. Астыты тередетіп айта деу лесін сіруді лкен резервтері бар;

2. н экспорттайтын біратар н тартушы ксіпорындар астыты айта деу саласында лемні алдыы атарлы фирмаларыны жаа жоары технологиялы рал – жабдытармен жаратандырылан. Бл тек стандарттара сай жоары сапалы ттынушыларды згеше талап тарын (кл млшері, тартылан нны а шаандыы, дн уызы млшері бойынша т.б.) есепке алуа ммкіндік береді;

Астыты айта деу кластеріні рамына: «Зар – Замин» ЖШС (Тараз.), «БМ» ЖШС (элеватор, диірмен, ра бидай, дн уызы цехы), «Алтын дн» А (Жуалы ауданы), «Подгор ное» А (Т. Рсылов ауданы), «Акбулым», «Благовещенка» А (ордай ауданы), М.Х.Дулати атындаы Тараз Мемлекеттік Университеті (Тама ндірістері факультеті) кіреді.

Астыты айта деушілер – экспорттаушылар кластеріне бірлестіруге сынылан астыты айта деу ксіпорындары асты ндіруден нан ндіруге дейін ірі тікелей ыпалдастырылан бірлестіктерді рамына енгендігін немесе здері соларды негізі болып жргендігін атап ту керек. Астыты айта деу мселелері олар шін жалпы технологиялы тізбек буындарыны бірі болып табылады. Сондытан, бл ксіпорындар шін баылау жйесіні жне ндіріс сапа сын басару мселелерін шешу – дайындалатын астыты сапасын басарудан дайын німні сапасына дейін, иына тспейді.

Астыты айта деу саласында кластер жасауды кезеде іске асыру жоспарланып отыр:

ндірісті дамыту жне нны экспортын арттыру;

ра дн уызы ндірісін дамыту;

макарон німдерін ндіруді дамыту.

Астыты айта деу кластеріні згеше проблемалары:

- нны ркениетті ктерме базарлар жйесіні жотыы;

- днді – даылдарды ередетіп айта делген німні экспортын олдауды аны мемлекттік стратегиясыны жотыы;

- сала жнінде толы жне дл статистикалы кмнсіз мліметтерді жотыы.

Бгінгі кнге істеп тран диірмендерді толы тізімі облыс кімиятыны ауыл шаруашылыы департаментінде де, облысты статистика басармасында да, Р АШМ – ні облысты ауматы басармасында да жо. Осыны салдарынан, клекелі айналымны пай да болуы, есепке алынбаан астытан, есепке алынбаан нім ндіру жне соан байланысты бюджетті ысырабы шырасады.

Шаралар:

- астыты айта деуді экспортты леуетін арттыру стратегиясын дайындау – астыты айта деушілер – экспорттаушылар кластерін ру;

- біратар техникалы мселелерін шешу (озалмалы рамды беру, оны сапасы, т.б.) Астыты айта деу кластерін жасау жне дамытумына шараларды іске асыруа ммкіндік туызады:

- німні сырты нарытарда бсекелестікке абілеттілігін жоарылатады жне астыты айта деуді німдерін облыстан экспорттау клемін лайтады;

- отанды компаниялар арасында адал емес бсекелестікті азайтады жне бааларды демпингін жояды;

- ксіпорындарн арасында бсекелестік ортаны лайтады, астыты айта деуді жалпы дамытуа жне ндірілген німні сапасын жоарылатуа себепкер болады.

олданылан дебиеттер тізімі 1. Байзаков С., Райхан Н. азастан экономикасын кластерлер ктереді.// Аиат. № 1, 2009. 15 – 22 беттер.

2. Бекмратова Д.Н. АК – ні мселелерін шешу жолдарын негіздеу жне дістемесін анытау. // Хабаршы, 2. 2006.

Алтынбаева Г.К., Смирнова О.Г., Стеценко С.И.

РГКП «Рудненский индустриальный институт», Рудный, Казахстан повыШение эффективности использованиЯ вторичных продуктов переработки риса Основной задачей Государственной программы по форсированному индустриально инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы является обеспечение кон курентоспособного производства сельскохозяйственной продукции в объемах, достаточных для покрытия потребностей внутреннего рынка и формирования экспортных ресурсов, с целью за нятия ведущих позиций на внешних рынках [1].

Согласно программе субсидирование агропромышленного комплекса предлагается по мно гим направлениям, в том числе по производству и переработке риса.

До 90-х годов потребность внутреннего рынка Казахстана в рисе полностью обеспечива лась внутренним производством. В 90-х годах в сфере рисового производства наблюдается рез кий спад (за десять лет объемы производства риса уменьшились почти вдвое).

Если в 1990 году рис в Казахстане возделывался на площади 124,5 тыс. гектаров, то за по следующие годы площадь посевов сократилась на 45,6 % и составляет лишь 68 тыс. гектаров.

Причинами такого состояния дел являются: дефицит материально-технических и финансо вых ресурсов, разрушение мелиоративных, водохозяйственных систем, несоблюдение агротех нических мероприятий, изношенность машинно-тракторного парка.

По оценке экспертов «Рисового союза Казахстана» в республике большая часть реализуе мого импортного риса является контрабандным товаром. Неэффективность существующих та моженных пошлин на ввоз риса предприниматели успешно используют, обходя эти ограничения путем декларирования меньшего объема при фактическом ввозе большего.

Сегодня отечественное рисоводство находится в стадии становления. «Поэтому компаниям производителям нужна продуманная поддержка государства, которая позволит отрасли вернуть утраченные позиции» – подчеркивают члены «Рисового союза» [2]. Особенно это важно в пред дверии вступления нашей республики в ВТО. Результаты последних двух лет убеждают в пер спективности программы развития отрасли, но еще не настолько, чтобы быть защищенными от экспансии импортной продукции.

Современное производство должно ориентироваться не только на увеличении производи тельности и расширении посевных угодий, но и на новые методы обработки зерновых культур, в особенности на использовании безотходных технологий в пищевой промышленности.

Как известно, в зерне риса крахмала больше, чем в любом другом хлебном злаке [3]. В нем также много белков, но значительно меньше, чем в остальных зерновых культурах, а амино кислоты и витамины содержатся только в оболочковых частях зерна. Рис представляет собой сбалансированный диетический продукт (в нем есть все, что необходимо человеку). Калий и натрий, например, содержатся в рисе в соотношении 5:1, что достаточно для поддержания в ор ганизме щелочно-кислотного равновесия.

Это справедливо, если рис использовать цельным, без шлифования и тем более полирова ния – ведь вместе с оболочкой уходят все витамины группы В, соединения железа, некоторые то низирующие и стимулирующие вещества, находящиеся непосредственно под оболочкой зерна.

Этим требованиям рис, выпускаемый современной пищевой промышленностью, к сожалению, не отвечает.

Таким образом, при производстве риса в процессе его переработки в качестве вторичных продуктов образуются рисовая мучка и рисовая сечка. В южных районах Казахстана, в частно сти, в Кызылординской области, на предприятиях скапливается большое количество продуктов переработки риса.

Из-за большого содержания аминокислот и витаминов рисовая мучка и рисовая сечка наш ли широкое применение в пищевой и комбикормовой промышленности.

Высокое содержание биологически экстрактивных веществ, достаточное количество кор мовых единиц в 100 грамм продукта (таблица 1) позволяют использовать рисовую мучку в ком бикормовом производстве в качестве обогатителя комбинированных кормов и расширить ассор тимент выпускаемых изделий.

Таблица 1 – Химический состав рисовой мучки Показатели Значение Кормовые единицы 0, Обменная энергия (крупный рогатый скот), МДж 6, Обменная энергия (свиньи), МДж 8, Обменная энергия (овцы), МДж 5, Сухое вещество, г Сырой протеин, г 70, Переваримый протеин (КРС), г 45, Переваримый протеин (свиньи), г 49, Переваримый протеин (овцы), г 40, Лизин, г 2, Метионин+цистин, г 2, Сырая клетчатка, г 244, Крахмал, г 168, Сахара, г 20, Биологические экстрактивные вещества, г 383, Сырой жир, г 28, Продолжение таблицы Кальций, г 1, Калий, г 5, Фосфор, г 3, Магний, г 1, Натрий, г 0, Железо, г 155, Медь, мг 6, Цинк, мг 28, Марганец, мг 180, Кобальт, мг 0, Йод, мг 0, Каротин, мг 0, Витамин Е (токоферол), мг 9, Витамин В1 (тиамин), мг 0, Витамин В2 (рибофлавин), мг 0, Витамин В3 (пантотеновая кислота), мг 3, Витамин В4 (холин), мг 713, Витамин В5 (никотиновая кислота), мг 14, Рисовая сечка как источник углеводов самостоятельно и в смеси с другими злаковыми куль турами используется в технологиях производства пива с пониженной горечью и умеренной со лодовой сладостью.

Применение рисовой мучки возможно при производстве макаронных изделий в качестве улучшителя теста, что позволяет уменьшить ломкость макарон после сушки и улучшить вароч ные свойства готовых изделий.

Многие предприятия пищевой промышленности ориентируются на выпуск продуктов лечебно-профилактического характера, например, предприятие ТОО «Лидер-2010» в Коста найской области наладило производство нацинального напитка «Кже», в рецептуре которого используется цельный рис. Однако использование рисовой мучки и сечки позволило бы значи тельно сократить расход электроэнергии на варку злакового продукта и снизить себестоимость готового продукта в 1,7 раза.

ТОО «Рисовая компания «Дихан» планирует построить завод по выпуску рисового масла.

Вторичные продукты переработки риса могут стать основой и для производства бумаги, картона, плетеных изделий, в том числе рисовые отруби могут быть использованы для изготов ления бытовых изделий – топливных плит.

Всего в настоящее время в Кызылординской области насчитывается около 80 предприятий по очистке риса, в том числе 13 крупных заводов. Это свидетельствует о том, что рациональное использование вторичных продуктов переработки риса в отраслях Казахстана является актуаль ным и перспективным направлением, а производство продукции – прибыльным.

литература:

1. Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республи ки Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстана от 19 марта 2010 года № 958.

2. Газета «Казахстанская правда» от 30 января 2010 г. № 21 (26082).

3. Чеботарев М.П., Шаззо И.В., МартыненкоК.С. Технология муки, крупы и комбикормов. – М., 2004, 240 с.

Ахметшиев А.А., Жусупов С.З.

Юго-Западный научно-исследовательский институт животноводства и растениеводства особенности роста и развитиЯ каракульских овец черной окраски плоского смуШкового типа при различных вариантах подбора Для каракулеводческих хозяйств Казахстана большой практический интерес представляет собой данные о росте и развитии племенных ярок желательного типа. Полученных от однород ного и разнородного подбора. Для этого нами были изучены динамика живой массы и изменение промеров телосложения племенных ярок одинцов, полученных от 3-летних маток. Это в первую очередь создаст получение каракуля нужного ассортимента и выполнять задачи по производству каракуля.

Работа проведена в хозяйстве, находящееся в песках Кызылкума, специализирован на разведении черных каракульских овец плоской, ребристой, каракульчевой смушковых типов.

Для сравнения и изучения продуктивности и биологических особенностей каракульских овец плоского типа были проведены различные варианты подбора животных: в опыте участвовали три группы овцематок 1-класса: плоский (I-вариант), ребристый (II-вариант), каракульчевый смушковые типы (III-вариант). Всего 459 голов и 6 баранов-улучшателей, класса элита плоско го смушкового типа, среднего размера завитка, наличие хорошего блеска и шелковистости во лосяного покрова, с длинными завитками (60-66 мм), с четким параллельно-прямым рисунком, оцененные при рождении, дополнительно в 10-15 дневном возрасте по качеству сохранности завитков, Создание животных желательного типа возможно только при учете закономерностей инди видуального развития и факторов, оказывающих влияние на выращивание молодняка.

Индивидуальное развитие организма начинается со времени оплодотворения яйцеклетки и образование зиготы, и идет на протяжении всей жизни организма. Создав организму с опреде ленной наследственностью благоприятные условия внешней среды, можно получить животных желательного типа.

динамика живой массы ярок. Основным показателем роста и развития ягнят является динамика живой массы, так как качество каракуля во многом зависит и от величины ягненка при рождении и этот показатель положительно коррелирует с площадью шкурки, ее массой, толщи ной, длиной волоса и другими признаками.

Поэтому большой практический интерес представляют особенности роста и развития по допытных каракульских ярок в зависимости от вариантов подбора в сравнительном аспекте (та блица 1).

Таблица 1. Динамика живой массы (п=50;

n=150), % Вариант подбора, М±т Возраст I II т При рождении (2 дня) 4, 11 ±0,02 4,01±0,03 3,91±0, При отъеме (4 мес.) 27,81±0,21 27,60±0,22 27,33±0, 12 месяцев 28,68±0,25 28,01±0,19 27,80±0, 18 месяцев 40,24±0,29 40,01±0,20 39,63±0, Прирост массы тела От рождения до отъема 23,7 23,6 23, 4-12 мес. 0,9 0,4 0, 12-1 8 мес. 11,6 12,0 11, Среднесуточный привес, г От рождения до отъема 197,5 196,7 195, 4-1 2 мес. 3,8 17 2, 12-1 8 мес. 64,4 66,7 65, Данные таблицы 1 показывают, что сравнительные группы ярок независимо от вариантов побора от рождения до 1,5-летнего возраста развиваются одинаково. Однако, ярки от первого варранта подбора до 1,5-летнего периода несколько крупнее сверстниц второго и третьего вари антов, но эти различия несущественные.

Уменьшение живой массы потомства третьего варианта подбора видимо объясняется тем, что у них более короткий срок утробного периода и соответственно более поздний срок разви тия органов и, очевидно, происходит поздняя закладка волосяных фолликулов, вследствии чего они и рождаются с наименьшей живой массой, укороченным волосом и тонкой кожей.

Различия по живой массе в 4-месячном и годовалом возрасте все еще сохраняются (Р0,05).

В первые месяцы после рождения яркам с большей живой массой при рождении соответ ствует и больший среднесуточный привес (197,5 г). В дальнейшем с 12-месячного, включая и 1, летний возрасты наибольшие среднесуточные при-весы приходятся на ярок второго и третье го вариантов подбора, имевших при рождении меньшую живую массу после самостоятельного проведения первой зимовки и с переходом на весенне-летние пастбища.

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что ярки второго и третьего вариан тов подбора имеют несколько меньший показатель живой массы по сравнению с аналогами от первого варианта подбора от рождения и до 1,5 летнего возраста, но за счет высокого темпа роста, выраженного в среднесуточном привесе, ярки от второго и третьего вариантов проявляют способность к компенсации своего отставания и, тем самым, в 1,5 летнем возрасте достигают уровня живой массы тела аналогов плоского типа.

динамика статей телосложения. Изучению и знанию экстерьера придавалось огромное значение, так как оно позволяет судить о типичности животных для породы, об условиях их раз вития, о конституции и состоянии здоровья. Абсолютная величина живой массы, являясь одним из показателей роста, не дает полного представления о вопросе в каком направлении идет раз витие животного. Поэтому при оценке роста и развития животных в различные периоды жизни важными являются показатели динамики статей телосложения от различных вариантов подбора, приведенных в таблице 2.

Таблица 2. Динамика статей телосложения каракульских ярок от различных вариантов подбора (п=50;

n=150), см Признаки, М±т Варианты высота косая длина Возраст обхват груди обхват пясти подбора в холке туловища 2 дня 37,8±0,16 30,9±0,17 37,6±0,14 5,5±0, 4 месяца 58,2±0,11 59,6±0,23 68,0±0,27 7,1±0, I 12 месяцев 60,1±0,14 61,5±0,21 71,0±0,22 7,5±0, 18 месяцев 66,9±0,18 67,8±0,12 77,8±0,21 8,0±0, 2 дня 37,6±0,14 30,6±0,15 37,2±0,17 5,3±0, 4 месяца 57,7±0,12 59,2±0,21 67,6±0,23 6,8±0, II 12 месяцев 59,8±0,16 61,1±0,26 70,9±0,21 7,2±0, 18 месяцев 66,5±0,15 68,0±0,13 78,3±0,23 7,8±0, 2 дня 37,4±0,17 30,4±0,18 37,0±0,13 5,2±0, 4 месяца 57,2±0,13 58,9±0,22 67,2±0,20 6,9±0, III 12 месяцев 58,8±0,15 60,7±0,19 70,6±0,24 7,1±0, 18 месяцев 66,1±0,16 67,6±0,22 78,0±0,25 7,6±0, Анализ таблицы 2 показывает, что ярки от первого варианта подбора по всем показателям динамики статей телосложения превосходят аналогов от второго и третьего вариантов подбора (Р0,01), но 1,5-летнем возрасте эти различия сглаживаются В эмбриональный период быстрее растут кости периферического скелета (кости конечно стей), а рост костей осевого скелета, характеризующих увеличение косой длины туловища, об хвата груди, шел более быстрыми темпами в постнатальный период.

Отдельно взятые промеры в абсолютных показателях не полностью характеризуют эксте рьер животного, поэтому для полной характеристики в постэмбриональный период их развития были подсчитаны индексы их телосложения, приведенные в таблице 3.

Данные таблицы 3 показывают, что подопытные животные в сравнительном аспекте раз вивались пропорционально. От рождения до 1,5 летнего возраста шло постоянное увеличение индекса массивности и снижения индекса костистости.

Скорость увеличения индекса растянутости роста от рождения до отбивки их от матерей, затем снижение, включая 1,5 летний возраст.

Таблица 3. Индексы телосложения каракульских ярок от различных вариантов подбора, % Индексы Варианты Возраст растянутости сбитости массивности костистости подбора 2 дня 81,7 121,7 99,5 14, 4 месяца 102,4 114,1 116,8 12, I 12 месяцев 102,3 115,4 118,1 12, 18 месяцев 100,9 115,3 116,3 12, 2 дня 81,3 111,5 98,9 14, 4 месяца 102,5 114,1 117,1 11, II 12 месяцев 102,1 116,0 118,5 12, 18 месяцев 102,2 115,1 117,7 11, 2 дня 81,2 121,7 98,9 13, 4 месяца 102,9 114,0 117,4 12, III 12 месяцев 103,2 116,3 120,0 12, 18 месяцев 102,2 115,3 118,0 11, В заключение можно сказать, что имеющиеся при рождении определенные различия ягнят в росте и развитии между потомствами трех вариантов подбора к 1,5-летнему возрасту сглажи ваются.

Баторова И.Б., Жундуева Ю.Б., Онхонова А.В.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления» (ФГБОУ ВПО «ВСГУТУ») экстракционнаЯ лабораторнаЯ установка длЯ извлечениЯ биологически активных компонентов Важное значение для устойчивого развития современного Казахстана имеет активный пере ход на новейшие, экологически безопасные технологии получения конкурентоспособных кор мовых продуктов для животных, птицы и зверей. В связи с этим при получении кормов сельско хозяйственного назначения несомненным преимуществом пользуется процесс экстрагирования, так как при этом методе наблюдается отсутствие химического превращения извлекаемых ве ществ, при котором не образуются побочные продукты. Производству такой важной отрасли биотехнологической промышленности мешает отсутствие технологического оборудования, в частности, основного оборудования – экстракторов.

Другой важной проблемой является высокая стоимость проэкстрагированной продукции.

Снизить себестоимость такой продукции можно с использованием дешевого растительного и животного сырья, например, отходов птицеводческих фабрик.

Отходы птицеводческих фабрик в виде кучи куриного помета хранятся на необорудованных площадках, подверженных влиянию ветра и атмосферных осадков. Куриный помет слишком сильно окисляет землю, его попадание в водоемы значительно ухудшает качество воды и зача стую приводит к обмелению. При испарении помета в воздухе образуются аммиак и оксид азота, что также небезопасно для окружающей среды и здоровья людей. Это приводит к обострению важной экологической проблемы накопления огромной массы органических отходов птицевод ческих производств, что требуют постоянной их утилизации. С другой стороны птичий помет относится к ценному и сильнодействующему продукту, и используемому как удобрение и как ценная кормовая добавка после некоторой обработки.

Использование птичьего помета с высоким содержанием питательных веществ обеспечи вает благоприятные условия для роста дрожжей, обогащает продукт биологически активными веществами, что повышает качество готового продукта. Полученное же удобрение из экстрак та птичьего помета содержит полный набор микроэлементов, в нем в достаточном количестве присутствуют гуминовые и фолиевые кислоты и их соли. В удобрении есть кальций, что спо собствует раскислению почв. Удобрение напрямую усиливает активность основного процесса растений – фотосинтеза.

В птичьем помете в большом количестве содержится, %: воды — 56,6 %, органических ве ществ — 25, азота — 4-6, фосфора — 3,5-5, окиси калия — 2,5-3,5, кальция- 6,74, извести — 2,4, золы (минеральная основа) - 29,5, сырого протеина - 29,32, сырого жира - 2,68, сырой клетчатки - 16,93. Содержатся витамины: каротин, провитамины Д, Е, К;

рибофлавин, пиродоксин;

нико тиновая кислота, В12 и т.д. и множество химических веществ, например, кислоты [1].

Основными стадиями процесса экстрагирования птичьего помета являются:

- проникновение экстрагента в клетки и ткани объекта, в которых находится исследуемое вещество;

- растворение целевого компонента в экстрагенте или взаимодействие целевого компонента с экстрагентом в клетках и тканях биологического материала;

- перенос растворенного целевого компонента через оболочки клеток в межклеточное про странство;

- смешивание извлеченных из клеток веществ с основной массой экстрагента.

На базе кафедры «Пищевая и аграрная инженерия» были проведены исследования на экс тракционной лабораторной установке, в ходе которых для выращивания дрожжей был исполь зован проэкстрагированный птичий помет с добавлением свекловичного жома, наблюдалось увеличение выхода кормовых дрожжей на 5%.

Установка изготавлена на основании патента № 91003. Отличительными особенностями патента являются облегченная конструкция, возможность рециркуляции экстракта через полый вал, благодаря чему происходит более полное насыщение и диспергация в среду через отверстия двухъярусного барботера [4].

На рис.1 показана схема лабораторного экстрактора.

Рисунок 1. Схема лабораторного экстрактора: 1-корпус;

2-рабочая емкость;

3-теплообменная рубашка;

4-крышка;

5-7-патрубки для подачи сырья и экстрагента, ре циркуляции экстракта, слива экстракта;

8-вал;

9-двухъярусный барботер;

10-гребенки;

11-уплотнитель, передающий вращение от мотора-редуктора к валу;

12-фторопластовая втулка;

13- центробежный насос;

14-фильтр грубой очистки;

15-емкость для сбора и рецир куляции экстракта;

16-мотор-редуктор;

17-нихромовая греющая лента;

18-тепловой авто мат;

19, 20-регулировочные вентили.

Наружный корпус 1 и рабочая емкость 2 изготовлены из нержавеющей стали. Основной процесс экстрагирования будет осуществляться в рабочей емкости. Между рабочей емкостью и корпусом предусмотрена тепловая рубашка 3. Для поддержания требуемого температурного режима, тепловая рубашка обматывается нихромовой лентой 17, которая будет являться грею щим элементом. Лента в свою очередь подключена к тепловому автомату 18, который работает от электросети. Тепловой автомат имеет блок управления, регулирующий подаваемое электри ческое напряжение.

Рабочая емкость, заключенная в наружный корпус, плотно закрывается крышкой 4, закре пляется с четырех сторон болтами, создавая при этом внутреннее давление в емкости и соответ ственно уменьшая применение больших затрат на подогрев тепловой рубашки.

Уплотнитель 11 выполняет роль элемента, передающего вращение от мотор-редуктора к валу. Он также изготовлен из нержавеющей стали и имеет химически стойкую резину в области присоединения вала. Внутри имеется графитовый уплотнитель, который служит смазкой для передачи вращения от мотор-редуктора к валу и не пропускает пары, конденсат, а также ино родные вещества извне.

В основании вал вставлен во фторопластовую втулку 12, установленную в отверстие внизу рабочей емкости. Втулка также как и уплотнитель не пропускает пары, конденсат и инородные вещества.

Получение более чистого экстракта обеспечивает фильтр грубой очистки 14. Остальная мелкая фракция будет осаждаться в емкости для сбора и рециркуляции экстракта 15. Рециркуля ция экстракта производится за счет центробежного насоса 13.

Установка работает следующим образом. При включенном моторе-редукторе 16 в патрубок 5 загружается сырье и экстрагент. Птичий помет экстрагируют водой при температуре 70°С в течение 40 мин. После смешения мешалками 9 и 10, экстракт самотеком выгружается через па трубок 6 при открытом вентиле 19 и закрытом – 20, и направляется на фильтр грубой очистки 14, где извлеченный продукт избавляется от крупных примесей. Далее экстракт направляется в емкость для сбора и рециркуляции экстракта 18. Затем при необходимости мы сливаем по лученный продукт или для более полного насыщения экстракта требуемым целевым компонен том направляем на рециркуляцию, в зависимости от того какое сырье и экстрагент используем.

Рециркуляция производится центробежным насосом 16 при открытом вентиле 20 и закрытом – 19 через патрубок 6. Рециркуляция производится снизу, т.к. это помогает более полному рас пределению экстракта по всему объему рабочей емкости, благодаря давлению, создаваемому насосом. Достаточно насыщенный веществами экстракт удаляется из корпуса, мотор-редуктор выключается, открывается крышка и выгружается остававшийся шрот. После чего процесс по вторяется заново.

При применении указанной конструкции создается необходимая при этом большая межфаз ная поверхность между экстрагентом и сырьем, что помогает в получении качественного выхода экстракта. Существенным отличием предлагаемого экстрактора является возможность эффек тивного перемешивания и разрыхления среды с помощью гребенок, установленных на нижнем ярусе барботеров, и фильтрующего элемента, способствующему получению чистого экстракта без примесей.

библиография 1. www.ecolog.ucoz.ru.

2. Пат. № 91003 Российская Федерация, МПК В01D11/02(2006.01). Экстрактор для растительного сырья [Текст]/Онхонова Л.О., Баторова И.Б.;

заявитель и патентообладатель Государственное и образовательное учрежде ние высшего профессионального образования «Восточно-Сибирский государственный технологический универси тет»;

заявл. 16.10.2009;

опубл. 27.01.2010, Бюл. № 3. – 2 с.: ил.

Бижуманова Сауле Алпысбаевна М.Х.Дулати атындаы Тарараз мемлекеттік университеті, Тараз, азастан азастан астыын сатауды зектІ мселелерІ Жне оны экспорттауды тиІмдІ Жолдары Биыл азастанны ауыл шаруашылыы мол табыса кенелмек. Туелсіздікті 20 жылды тойыны арсаында ел аумаында 25 млн. тоннадан арты асты жиналды. Мны 8 млн тонна сы ішкі сранысты амтамасыз ету шін жеткілікті. Мамандарды айтуынша, еліміздегі ораты клемі брын-соды мндай крсеткішке жеткен емес. «Бан олайлы ауа райыны ана емес, сондай-а туелсіздік жылдарындаы Елбасыны салиалы аграрлы саясатына сйкес саланы мемлекеттік олдауды жне диандарды ажымас ебегіні арасында ол жеткізейін деп от ырмыз», – дейді ауыл шаруашылы министрі.

Жалпы, азастанда ауыл шаруашылыына арналан жерді жалпы аумаы 222,6 млн гек тар райды екен. Оны ішінде он пайызы ана, яни 24 млн гектар жер егіс егуге жарамды саналады. Биылы жылы ауылшаруашылы днді даылдар 21,2 млн гектара егілсе, 16,2 млн гектар жерге днді даылдар, оны ішінде 13,8 мы гектар жерге бидай егілген.

азастан е олайсыз жылдарды зінде елімізді азы-тлік ауіпсіздігін амтамасыз ету жне экспорта едуір асты шыару масатында жеткілікті млшерде асты ндіріп келеді.

Соы 5 жылда (2006-2010 жылдар) асты ндірісіні орташа жылды клемі 17,0 млн тон наны рады, бл оны алдындаы 5 жылды (2001-2005 жылдар) крсеткішінен 2,4 млн.

тоннаа немесе 16,4 пайыза жоары. азастан Республикасы аржы министрлігі Кедендік баылау комитетіні дерегі бойынша былтыр 5,5 млн. тонна бидай, 2,3 млн. тонна н экспорта шыарылан. Ал биылы жылды алашы ш айында 3 млн. тонна бидай, 1,5 млн. тонна н сырта жнелтілді.

Асты ндірісіні суі асты пен оны айта делген німдері экспорты клеміні жоарлауына септігін тигізді. Нтижесінде, азастан бгінгі кні лемдік нарыта бидай са тудан йгілі алтылыа кіреді, ал н экспорттаудан 2007 жылдан бері жетекші орында келеді.

Мселен, дниежзілік нарытаы н экспортыны бір жылды клемі 11,5 млн. тонна болса, осыны 19 пайызы бізді елді лесінде. Ал, ішкі нарытаы зімізді жылды ттынуымыз 2,681 млн. тоннаа пара-пар. Яни, бл жылына р азастандыа 167 келі н німдерінен ай налады деген сз. Елімізді биылы бидай экспортыны леуеті жылдаыдан кем болмайты ны аны. Осы жылы лемдік асты саудасына кршіміз Ресей мен Украина мемлекеттері атты кіріскелі отыр. Биыл Ресейде жылдаыа араанда егін бітік шыты. Ресми мліметтер бой ынша, 2011 жылы Ресей 85-90 млн. тонна, ал Украина 40-45 млн. тонна асты жинайды деп ктілуде. Тіпті, Украинаны аграрлы сала басшылыы «егер астыты орташа сатылымы тон насына 180 доллардан айналатын болса Украина 21-22 млн. тонна бидайдан 4 млрд. доллар пай да табады» деген апар беріп те лгерді. лемдік сарапшылар Ресей, Украина жне азастан асты экспортыны 30 пайызын иемденгелі отыр деп есептейді. Сондытан, лемдік нарыа асты шыарарда іргедегі кршілеріміз отанды бидайа сзсіз бсекелес болады. Себебі, бл екі елмен салыстыранда бізге теізге шыу иын, тасымал шыыны арты. Осыан орай, сарап шылар азастан бидайын ткізу шін арзандау болса да жылдаы дстрлі нары жолы тиімді дегенді айтады.

азастан Президенті кіметке жылдан-жыла асты экспортыны клемін лайтуа жне азастанды лемдік асты экспорттаушы бестікті атарына енгізу жнінде наты тап сырма берген болатын. Осы міндетті жзеге асыру шін Каспий жаалауы мен теіз маында орналасан елдерге жеткізу жолдары арастырылды. аза бидайы бан дейін бл нарыа Ресей, збекстан жне Трікменстан жерімен теміржол арылы тасымалданып келді. Басаша айтанда, азастанны асты экспортыны тиімділігі осы елдерді клік саясатына тікелей туелді. Сондытан асты тасымалдауды балама жолдарын табу ажет болды. Каспий теізі арылы Кавказ маы елдеріндегі нарытара жеткізу шін ткен жылдан бері Атау портында асты терминалыны ткізу абілеттілігін арттыру бойынша жмыстар жргізілуде. Сондай-а Бакуде асты терминалы мен диірмен кешеніні рылысы ола алынан. Бан оса Грузияны Поти жне Иранны Амирабад порттарында асты терминалдарыны рылысы бойынша осымша жобалар іске асырылуда. Балама жоба ойдаыдай жзеге асса, азастан астыыны Каспий теізі арылы экспорт баыты кеейе тспек.

Жалпы аланда, аза бидайы 25 мемлекетке сатылады. Астыты басым блігі ТМД елдеріне тасымалданса, аланы ірі клемде Иран, Тркия, Ауанстан, Грузия, лыбританияа жнелтіледі.

Отанды бидайды дстрлі ттынушылары дегенде шекаралас жатан збекстан, Тжікстан, ырызстан, Ауанстан, жне зірбайжан елдерін айтамыз. Себебі, бізді н ндірісіні 95 пай ызы осы мемлекеттерге жнелтіледі. Биылы жылы уашылытан Тжікстанда 34 мы гектар асты даылдары кйіп кетті. Осыан орай, сарапшылар Тжікстан бар-жоы 250 мы бидай ала ды деп болжап отыр. (Еске сала кетейік 2010 жылы тжіктер 547 мы асты жинаан болатын).

Мндай жадайда Тжікстан бидайы кп азастан мен Ресей астыына ола салары аны.

рине, тжіктерге іргедегі азастанны сапалы бидай мен нын сатып алан тиімді. азіргі кні отанды асты отстікке арай тасымалдануда. Біра, іс жзінде еліміздегі бидайды баасы лемдік биржадаы бидай баасымен теесіп тр. Алайда, бл жадай отанды бидайды лемдік нарыа шыуына аса олайлы емес. Себебі, теіз порттарына жеткенше оны баасы французды, американды, тіпті, ресейлік астыа араанда тоннасына млшермен 80 доллара ымбаттап шыа келмек. Бл сатып алушыа да ауыр тиері сзсіз. 2010 жылы бидайды шыымы тмен боландытан, нарыта асты тапшы болды. Елімізде жоары класты бидайды ны ктеріліп, тоннасы 38 мы тегеге жеткенді. Дегенмен, елімізде жиын-терін толы аяталан кезде ішкі нарытаы баа да тсері сзсіз. азірді зінде елімізді шекаралы бекеттеріндегі асты нына араса, отанды 3 класты бидайды баасы тоннасына Луговой стансысында (азастан-ырызстан) 267 долларды тірегінде болса, Сарыаашта (азастан-збекстан) 270 доллар. Ал Ауанстан, Тжікстанда тоннасына 325 доллардан айналуда. Жоарыда биылы жылы Ресейде бидай бітік шыандытан асты баасын тсіруге тырысатынын айтты.

Сондытан, бидай импорттаушылара тадау ммкіндігі де ашылып отыр. Сарапшылар отанды асты экспорттаушылара зірбайжанны нарыына кіру иына тсуі ммкін деп болжау да. Себебі, бгінгі кні зірбайжанды асты жеткізуші компаниялар Ресеймен келісімшарт жасауа кірісе бастаан. Мселен, зірбайжан нарыында ресейлік бидайды бір тоннасы долларды клемінде сатылса, азастанды асты баасы мнда 315 долларды клемінде сау далануда. Кейінгі жылдары Пкістан мемлекеті де бізді бидай ндірушілерге бсекелес болып, Ауанстана асты жеткізіп отыр.

азастанды астыты экспорттауды келешегі бар баытты бірі ытай болып табылады.

Кейінгі кезде азастан астыына ытай мемлекеті де ызыушылы таныта бастаанын байау иын емес. азір «Азы-тлік келісім-шарт корпорациясы» К» А ытай шекарасында темір жол асты терминалын салу жнінде мселемен шылдануда. Егер осы мселе дрыс шешілсе астыты экспорттауды бл да бір тиімді жолы болар еді.

Бір есте сатайтын жайт, лемдік асты ндірісі биылы жылы 674 млн. тоннаны райды деп есептелгенмен ттыну ажеттілігі 1,83 млрд. тоннаа жетіп отыр. Сондытан отанды ндірушілер шін жаа нарытарды игеріп, астыты лкені ммкіншілігін тиімді пайдалану жолдарын арастыран жн.

Алайда, астыты сатау мселесі де лі дрыс жола ойылмаан. Ауыл шаруашылыы министрлігіні мліметіне араанда, 2011 жылды 5 тамызында 131 асты абылдаушы ксіпорын тексеріліп, оны ішінде 18 элеватор асты абылдауа дайын еместігі аныталан. Оны стіне, осыдан 40-50 жыл брыны кеестік асы техникамен жмыс істеп тран элеваторларда уаыт талабына сай заманауи рал-жабдытар да жоты асы. йткені, бгінгі кні елімізде 13,5 млн. тонна нім сыятын 214 лицензияланан асты абылдайтын нысан тіркелгенімен, оларды дені жекеменшікті олына тіп кеткен. кіметке арайтын ксіпорындарды саны тым аз. Биылы жылы ылал мол. Сондытан амбаа тскен бидайды кептіріп алу ажет. Дл осындай ахуал 2006-2008 жылдары орын алан. Жинап алынан астыты жартысын кептіруге тура келіп, элеваторларды аппараттарыны уатыны лсіздігінен бл рдіс желтосан айыны басына дейін созылып кетіп, бидайды едуір блігіні бзылуына кеп соан. Осыан орай, асты абылдайтын ксіпорындарды дайындыымен ана шектелмей, оларды бидай кептіретін осымша рылыларын таы бір тексеріп шыан жн секілді. йтпесе, 2009 жылы астытан рекордты крсеткіш (22 млн. тонна) алып, сатайтын орын табылмай жне жинап лгермей аншама егінні ар астында алып кеткені де есімізде.

рине, лемде астыа деген сраныс артып отыран кезде экспорт саудасын да пайдала ну ажет. Дегенмен, бидайды шикізат кйінде сырта шыарудан брын, оны зімізде сатау жаына баса мн беріп, орып алынан астыты деп, трлі ажетті заттар алуды ойластыран жн. Мселен, азіргі уаытта кптеген елдер бидайдан экологиялы таза биоотын, арпа дан сыра жне баса да заттар жасап, сол арылы пайда табуда. Осы дісті біз де олданса, з бидайымыздан да трлі дайын німдер жасауа болады. Бл бір жаынан ндіріс клемін сіріп, аталан салаа жаа технологиялар енгізуге ммкіндік береді. Екіншіден, дайын німні баасы шикізаттан жоары болатыны сзсіз. Оны стіне егін бітік шыан жылы кп блігін оймаларда сатап, лемді ыспаа алып келе жатан азы-тлік ауіпсіздігі мселесіні де алдын ала берген дрыс.

пайдаланылан дебиеттер тізімі:

1. Жаабаев.Ш. Арыстанлов С.С. Агрономия негіздері. Оулы/. – Алматы: «Дуір», 2010ж.

2. http://www.Egemen.kz 3. www.Dala men kala.kz 4. www.Izvestia Kazahstana.kz Гомбожапов С.Д., Гомбоев Б.А.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления» (ФГБОУ ВПО «ВСГУТУ») о суШке влаЖного зерна гелиосуШилкой В настоящее время среднегодовое потребление зерна на душу российского потребителя со ставляет всего 620 кг, а в США – 1000 кг. В 2008 году собран самый высокий урожай за послед ние 18 лет, около 108 млн т. В период 1986-1990 годы Россия вышла на объем производства зерна 100-105 млн т, или по 700-750 кг на одного жителя [1].

По нашим расчетам, доведение производства зерна до 120 млн т позволит отказаться от им порта зерна в страну и покрыть расходы на продовольственные и кормовые цели. В связи с этим, дальнейшее увеличение валового сбора зерна в значительной мере будет зависеть от эффектив ности технологий послеуборочной обработки и хранения зерна и семян, также от состояния материально-технической базы их реализации.

В период массовой уборки зернового урожая наибольшую актуальность приобретает обе спечение сохранности качества свежеубранного зерна, как на стадиях его временного хране ния в ожидании обработки зерноочистительно-сушильными комплексами и агрегатами, так и окончательной закладки на длительное хранение. Как правило, в хозяйствах темпы уборки уро жая превышают пропускную способность зерноочистительно-сушильных машин в 2-3 раза. В результате свежеубранный зерновой ворох скапливается на площадках временного хранения, подвергаясь самосогреванию и потере качества, особенно это касается вороха семенного мате риала.

Анализ показывает, что в условиях Сибири среднесуточная влажность свежеубранного зер на изменяется в пределах 18…27%, а засоренность составляет 6..16%. Такое зерно нуждается в незамедлительной обработке. Как известно, контроль и регулирование состояния свежеубранно го зерна при временном хранении практически не осуществляются.

Предпринимаются попытки любыми методами и средствами решить проблему обеспечения сохранности зерна и семян в интервале ожидания очереди обработки, у которых есть свои досто инства и недостатки. Широко известен метод активного вентилирования, реализованный в ста ционарных и переносных установках для активного вентилирования, приемно-вентилирующих бункерах, оснащенных аэрожелобами одно-и трехканальной конструкции и т.д. Наряду с несо мненным достоинством проникновения воздушного потока с разными температурами в любую точку зерновой массы, у активного вентилирования есть существенный недостаток – это ис пользование значительного количества дорогостоящей электрической энергии.

Мировая практика показывает, что идет интенсивный поиск альтернативной энергетики, направленной на сушку зерна, долгосрочное хранение которого с сохранением качественных показателей зависит от его кондиционной влажности (14%).

Во многих странах уже имеются целые государственные программы альтернативных ис точников производства энергии. Человечество научилось получать от солнца энергию в виде солнечных водонагревателей, устройств для отопления жилищ, солнечных печей. Наличие в России объективных предпосылок (климатических и технических) дает возможность для суще ственного развития использования солнечной энергии и в области сушки зерна и семян. Ста тистика показывает, что по числу солнечных дней Казахстан занимает одно из лидирующих позиций.

В промышленности известны солнечные батареи, которые преобразовывают энергию сол нечного излучения в электроэнергию для электропитания индивидуальных фермерских хо зяйств, частных предприятий и других объектов в народном хозяйстве. Устройств для сушки зерна не выявлено.

В научной лаборатории Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления разработана лабораторная гелиоустановка для предварительной сушки влажного зерна энергией солнца, на конструкцию которой получено положительное решение о выдаче патента [2]. Устройство отличается простотой конструкции.

Гелиосушилка (рис.1) содержит сушильную камеру 1, корпус которой выполнен светопроз рачным и установлен на стойках 2. В камере 1 находится ленточный транспортер 3, соединен ный с электродвигателем 4. Под верхней ветвью транспортера 3 по всей его длине расположен нагревательный элемент 5 трубчатого типа.

Рисунок 1– Гелиоустановка для предварительной сушки влажного зерна: 1-сушильная ка мера;

2-ленточный транспортер;

3-солнечные батареи;

4-приемный бункер с просушен ным зерном;

5-нагревательный элемент;

6-загрузочный бункер с влажным зерном;

7-нория;

8-электродвигатель;

9- зернопровод;

10-распределительный коллектор.

Электродвигатель 8 и нагревательный элемент 5 соединены с солнечными батареями 3. Ге лиосушилка снабжена приемным бункером для сухого зерна 4 и норией 7 с зернопроводом 9, на конце которого расположен распределительный коллектор 10.

Гелиосушилка работает следующим образом.

Влажное зерно из бункера 6 с помощью нории 7 поднимается вверх и через зернопровод 9, на конце которого устроен распределительный коллектор 10 попадает на ленточный транспор тер 2, расположенный в сушильной камере 1. Распределительное устройство, представляющее собой прямоугольный лоток, на днище которого имеются конусообразные отверстия, располо женные в шахматном порядке, с диаметром больше линейного размера зерновки, способствует равномерному распределению тонким слоем зерна на ленточный транспортер, который приво дится в движение с помощью электродвигателя 4. Электродвигатель 4 и нагревательный элемент 5 используют электрическую энергию, преобразованную от солнечных лучей панелями солнеч ных батарей 6. Нагревательный элемент 5, расположенный во всю длину ленточного транспор тера обеспечивает нагрев ленточного полотна, а, следовательно, и зерна, расположенного на нем.

Зерно сушится не только от нагретой поверхности ленточного полотна, но и от лучей солнца, проникающих сквозь прозрачные стенки рабочей камеры. Высушенное зерно с транспортерной ленты попадает в приемный бункер 10. В зависимости от движения солнца солнечные батареи могут поворачиваться в нужном направлении.

Таким образом, с использованием солнечной энергии зерна могут подсушиваться до опре деленной температуры. Если возникнет необходимость досушить зерно, то можно будет исполь зовать 2-3 кратный пропуск зерна через гелиосушилку.

Проведенными экспериментальными исследованиями установлено, что установка показала свою работоспособность.

Опыты проводили на снятом урожае 2011 года в ОПХ «Иволгинское» Иволгинского райо на Республики Бурятия. Опыты проводились с целью определения температуры и влажности зернового вороха, работоспособности установки при принятой технологической схеме. Парал лельно измерялись температура и относительная влажность окружающего воздуха, для чего ис пользовался гигрометр психрометрический ВИТ-1 с интервалом измерений 15-95%. Влажность зернового вороха определяли электронным экспресс-влагомером зерна WILE (Германия) и по стандартной методике (ГОСТ 12041-66). Высота зерновой насыпи измерялась метал лической линейкой с пределом измерений до 500 мм.

Для расчета эффективности влагосъема было введено понятие процентного съема влаги за один час подсушки:

Wч=Wн-Wк/Т, где Wч – съем влаги в процентах за один час работы установки;

Wн, Wк – соответственно начальная и конечная влажность зернового вороха,%;

Т-время работы установки в режиме сушки.

Расчет произведен на 1 т вороха, имеющего следующие показатели по влажности и засо ренности: влажность основной культуры (пшеницы сорта «Бурятская») Wо.к = 24%;

влажность сорной примеси Wс.пр. = 35%;

общая засоренность Z=8%. Время подсушки Тс=8 ч.

На приведенном графике видна динамика влагосъема в течение работы гелиосушилки.

Из анализа графика (рис.2) видно, что максимальный съем влаги происходит за первые 3- часа работы гелиосушилки, за второй период (от 4 до 8 часов) съем влаги небольшой и состав ляет всего 0,2-0,25%.

Таким образом, доказана работоспособность гелиосушилки в режиме предварительной сушки зернового вороха, это значит, что при имеющихся в наличии нескольких гелиосушилок в хозяйстве, может быть обеспечена временная сохранность влажной продукции до основного режима сушки в стационарных зерносушилках.

Рисунок 2-Зависимость влагосъема от времени подсушки зернового вороха: W-влажность,%;

Т-время подсушки, ч.

литература 1. Кулик Г., зам.председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам.-Восстановить про изводство зерна – важнейшая задача для России. Общ.-полит.журнал «Российская Федерация сегодня»,№4,2011, с.33-35.

2. Решение Роспатента о выдаче патента на полезную модель №2011122255/28 от 01 июля 2011 г.

Гомбожапов С.Д., Гомбоев Б.А., Мантуров Л.А.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления» (ФГБОУ ВПО «ВСГУТУ») соленое озеро как аккумулЯтор солнечной энергии в суШке зерна Известно, что для закладки зерна на длительное хранение необходимо его влажность до вести до кондиционной (14%), осуществляемой на зерносушилках разных типов. Сушка зерна происходит при высокой температуре рабочего агента, достигающей до 200 и выше температу рах. В качестве источника тепла применяются жидкое топливо, природный газ, электроэнергия, энергия высокочастотных излучений и др., себестоимость которых очень высока. Известно так же, что все зерносушилки, использующие различные виды энергии, обладают существенным недостатком - значительными затратами материальных средств и труда.

В своем выступлении академик Прохоров высказывал, что у человечества есть два энерге тических пути – атомный и солнечный. Если атомная энергетика исчерпаема, то будущее оста ется за солнечной. В соответствии с этим утверждением перспективным становится дальнейшее развитие техники и технологии с использованием энергии солнца. В настоящее время практиче ское использование солнечной энергии получило ощутимое распространение благодаря таким ее положительным качествам, как возобновляемость, почти повсеместная распространенность, полная экологическая чистота.

Одним из основных назначений солнца является его способность греть любую поверх ность, включая озера, реки, пруды и т.д. Известно, что в соленых озерах температура, как на поверхности, так и в глубине выше, чем в несоленых. Впервые исследователями было обращено внимание об использовании этого эффекта из учебника школьной программы «Основы химии»

Д.И.Менделеева. Он первым описал данный эффект.

Соленое озеро как аккумулятор солнечной энергии было предложено А.фон Калечицким в 1902 году, который обнаружил температуру 70оС на озере Мадве в Трансильвании. Известно об использовании соленых вод озера в качестве источника электроэнергии в местечке Бейт-Ха Арава в Израиле. Возможности существующих в природе соленых вод озера изучены, создание искусственных водоемов с соленой водой – это в недалеком будущем.

Первые солнечные пруды – это неглубокие (2-4 м) бассейны с крутым рассолом, у которого в нижнем придонном слое температура под действием солнечной радиации достигает 100о С и выше. Накопление температуры в придонных слоях объясняется следующим фактором. В сол нечном пруде не наблюдается конвективного теплообмена из-за неподвижности слоев, темпера тура вышенагретого слоя проникает в нижележащие слои, где плотность повышена. Плотность рассола повышается, по утверждению, по мере нагрева в связи с ростом растворимости соли в воде, и этот эффект пересиливает действие расширения жидкости.

На наш взгляд, физической основой возможности получения высоких температур вблизи дна пруда является подавление гравитационной конвекции – всплывания нагретой солнцем вблизи дна под действием архимедовой силы, если плотность жидкости падает с ростом температуры.

Обратный эффект возникает в чистых и относительно слабосоленых водах (морских). По мере нагрева поверхности воды температура не передается нижним слоям. И это происходит по при чине того, что по мере нагрева плотность поверхностных вод уменьшается, предпосылок для передачи тепла нижним слоям нет из-за более высокой плотности, и температура поверхност ных вод передается окружающему воздуху. Конвективный теплообмен осуществляется между поверхностными слоями и воздухом. Таким образом, поверхностные воды не нагреваются выше 25-30оС.

Есть сведения о том, что температура в донных слоях может достигать 102-109 и даже С. Такие температуры можно получить при наличии необходимого компонентного состава рас о сола.

Сложность заключается в транспортировке донных водных слоев вверх к потребителю.

В данной статье делается попытка использования описанного эффекта придонных слоев в процессах предварительной сушки влажного зернового вороха. Предлагаем технологическую схему сушки зерна с использованием соленых вод (рис.1).

Рисунок-Технологическая схема процесса сушки влажного зерна: 1-соляный пруд;

2-насосная станция;

3-зерносушилка.

Соляный пруд 1 представляет собой емкость размером 20000х20000 мм, заполненную со левым раствором. Насосная станция 2, состоящая из системы двух центробежных насосов и трубопроводов, способствует транспортированию донных слоев пруда 1. Зерносушилка 3 пред ставляет собой систему водораздающих труб, назначение которых сушить влажное зерно.

Принцип работы установки. Из соляного пруда 1 с помощью насосной станции 2 забирается горячая соляная вода и направляется в водораздающие трубы зерносушилки 3. Зерно, находяще еся на поверхности нагретых труб подогревается, в результате которого происходит съем влаги.

Отработанная горячая соленая вода обратно направляется в соляный пруд 1. При необходимости цикл повторяется.

Экспериментами будет доказана целесообразность принятой технологии.

На данную технологию подана заявка на патент.

Ерман Д.., Есіркепов М.М., абылова Н.З.

Отстік азастан мемлекеттік фармацевтика академиясы дрІлІк Жне ауыл ШаруаШылы сІмдІктердІ сІрудІ иновациЯлы дІстерІнІ дамытуы туралы Ауыл шаруашылы ндірісті згертілуінде жне жер жайылымдарын олдануда тиімсіз техналогияны олдануы жне азіргі тадаы агронерксіптік кешенні трегіндегі азіргі білімні кемшілігі топыра орларыны азып-тозуы яни эрозиясына келуде [1].

Ауылшаруашылыында бізге белгілі боландай егістік жерлерді жне сіретін сімдікті р трлі зиянкестерден орау шін кптеген химиялы минералды тыайтыштар олданылатыны сзсіз. Бл процестер кезегінде экологиялы жадайды тмендеуіне алып келуде. Осындай мселелерге байланысты жаа инавациялы дістерді олданылуын, сімдіктерді жылыжай ларда сілуін азіргі талапа сай талап етуде [2,3].

Осыны брін есепке ала отырып біз, «Сарыааш жер сиы» атты ылыми – технологиялы бадарламаны Отстік азастанда инновациялы техниканы олдана отырып, сімдіктерді гидропоника дісімен жылыжайларда сірілуін ола алды. Бл бадарлама ауылшаруашылы министрлігі ткізген гранттар блінісі жарасында жеіпаз атанды. Бізге осы проекті жзеге асы ру шін шамамен 8 млн. тенге грант блінген.

азіргі уаытта бл аражат «Сарыааш жер сиы» жобасы бойынша Отстік азастан Сарааш ауданында салынан жылыжайа жмсалуда. Отстік азастанны климатты ерекшелішіне байланысты бндай згерістер ауылшаруашылы дегейн ктереді.

Ауылшаруашылы німдеріні саны мен сапасын ктереді жне экологияны орау мастында біз гидропоника дісін сынып отырмыз.

Гирдропоника – топыраты пайдаланбай сімдікті толы анды суі шін ажетті заттар ды ерітінді трінде оса отырып сімдіктерді сіру дісі.

гидропоника дісіні тиімділігі:

сімдікті сапасыны жоарлауы;

• сімдікті німділігіні 20-30 % - а дейн суі;

• оршаан ортаа деген жері, су жне минералды ресурстарды немдеу;

• Жылыжайда суіне байланысты, німні ертерек жетілуі;

• німні зіндік нымны тмендеуі;

• сімдіктерге суды тиімді олдану ммкіндігі пайда болады • Топыра нарлыыны жоалуынан керекті сімдік трлеріні гидропоникада • сірілген сімдіктерді зиянды тіршілік формалары болмайды жне ауылшаруашылыындаы огротехникаларды олданбай сімдіктерді бір батырманы басу арылы оректендіруге ммкіндік береді.

Немотодалармен, арамшптермен крес туралы сра гидропаникада ажетсіз болып • алады.

Гидропоникада жмысшы кші ауылшаруашылыымен салыстыранда 2 – 4 есе азая • ды жне соы зерттеуімізде німні сапасында артышылыа ие болды. Гидропоника даы сімдіктер таза нім екендігені толы кепілдік беріледі даладаыдай жауын шашын мен ластан байды жне бір топыраы бірнеші жыл бойы отырызуа болады.

сімдікті су аранны керекті ерітінділеріні осуына байланысты суі.

• Гидропоникалы шаруашылыта жмысты азаюына сімдіктерді ерітіндімен • амтамасыз етілуі автоматикалы бір кнопканы басу арылы бітіруге болады.

Бізді зерттеу обектіміз ретінде німні суі, уаытты немділігі, жмыс кніні азаюын серінен тауар ныны тмендеуін кздеп отырмыз.

Бізді алдын ала алынан мліметтеріміз осы мселені о шешіледі деген ойды тудырып отыр (сурет 1,2).

Сурет 1. Лабораториямызда гидропоника дісімен сірілген бдірен. 35 кн (субстрат ретінде вермикулит пен керамзитті оспасы алынан) Сурет 2. Лабораториямызда гидропоника дісімен сірілген томат. 38 кн (субстрат ретінде вермикулит пен керамзитті оспасы алынан) Жмысты масаты экономикалы жадайа байланысты сімдіктерді жаа инновациялы технологияны пайдалана отырып гидропоникада сірілуін ола алу. сімдіктерді сапасын ктіру, оан деген бааны тмендеуі.

Иновациялы дісті ауылшаруашылыында да фармацевтикалы нім алуда зерттелген ылыми тжірибелер жылыжайда скен сімдіктерді сапалылыын длелдеді.

Сонымен, орыта айтанда, гидропоника дісін ауыл шаруашылыында олдану халы шаруашылыына те тиімді болады деп есептейміз.

олданылан дебиеттер 1. Тарасов Н. Модернизация и инновационная деятельность - стратегические направления развития агропро мышленного комплекса // АПК: Экономика, Управление. – 2011, - №1, Б.94-95.

2. Прокопьев Г.С. Проектирование инновационных формирований в сельском хозяйстве // АПК: Экономика, Управление. – 2011, - №11, - Б. 77-81.

3. Кичигина И.С. Формирование эколого-ориентированного предпринимательства // Аграрная наука. - №2, - Б. 6-8.

Жумагулова А.С., Рустенов А.Р.

М. уезов атындаы Отстік азастан мемлекеттік университеті, Шымкент, азастан ара ала тымды сиырларды лактациЯлы кезеІне байланысты стІнІ рамы мен асиеттерІнІ згеруІ азастанда ндірілетін мал шаруашылы німдеріні бсекелестік абілеттілігі ірі ара сіруге кп байланысты болып отыр. Ірі ара малынан ст ндіруші шаруашылытара аса кіл бліп, оларды олдап отырса, онда ст, сары май, стті трлі баса німдері бсекелестік абілеттікке жетер еді. Бл німдерді адам азасына сіімділік асиеті аса жоары боландытан, малды баса німдері бларды орнын толтыра алмайды. Халымызды л-ауаты се тскен сайын, ст жне одан деліп алынатын німдерге деген сраныста арта тседі.

ара ала тымды сиырын кейінгі кездерде бізді Отстік азастанда голштин тымды баларымен шаылыстырып сттілік німдерін кбейтуге арналан ылыми-жмыстар жргізілуде, ал олардан алынан ртрлі андылы рпатарыны сттілік німдіктерін мият зерттеулерді талап етеді.

Ст беретін ірі ара тымдытары, соны ішінде ара ала тымы сттілігіні кптілігі жаынан ерекше орны бар тымды. Сондытан жмысты негізгі масаты ретінде Отстік ірде сірілетін ара ала тымды сиырларды лактациялы кезеіне байланысты стіні рамы мен асиеттеріні згеруін анытау болып отыр.

ара ала тымды сиырлар стіні физика-химиялы асиеттерін анытауда келесі крсеткіштер зерттелінді: ст ылалдылыыны массалы лесі, ра затарды клемі (102±2 С кептіру), майлылыты массалы клемі (Герберді ышылды дісі). Сонымен атар мынадай массалы клемдері: ра майсызданылан ст алдыыны (СОМО), жалпы ауыздарды, лактозаны (Андреевской Л.В рефрактометрикалы дісі), ст клі (Г.С. Инихова и Н.П. Брио муфельде жандыру дісі), кальцийді (А.Я. Дуденкованы комплекснометрикалы дісі), фосфорды (колори-метрикалы діс) аныталынды.

Зерттеу жмыстарыны объектілері ретінде «Машат» ожалыындаы ара ала сиырларды бірінші тумаларды бзаулаанан кейінгі алашы айы, сауын кезеіні 3-айы жне сауын мерзіміні соы кезедері алынды (кесте 1).

Бірінші тума сиырларды алашы айы, ст клеміні біртіндеп жоарлау кезеі болып са налады. Бл кездердегі сауылан стті химиялы крамында ра заттар клемі, друмен С лестері жоары болса, керісінше - ауыздар клемі, кальций жне фосфор дегейлері тмен болатындыы байалды. Сонымен атар бірінші тума сиырларды алашы айындаы сттерді ышылдыы мен тыыздыы те тмен екендігін зерттеу нтижелері крсетті.

Кесте 1. ара ала тымды бірінші тума сиырларды лактациялы кезеіне байланысты стіні рамы мен асиеттеріні згеруі Лактациялы кезе Сттенуді Сттенуді Сттенуді Крсеткіштер е жоары тмендеу алашы айы дегейі кезеі ра заттарды массалы лесі, % 13,01 ± 0,02 12,67 ± 0,06 12,36 ± 0, Майларды массалы лесі, % 4,43 ± 0,04 3,91 ± 0,08 4,08 ± 0, ра майсызданылан ст алдыыны 8,61 ± 0,05 8,80 ± 0,05 8,23 ± 0, массалы лесі (СОМО), % Жалпы ауыздарды массалы лесі, % 3,03 ± 0,02 3,07 ± 0,02 3,05 ± 0, Казеинні массалы лесі, % 2,44 ± 0,01 2,48 ± 0,02 2,43 ± 0, Лактозаларды массалы лесі, % 4,81 ± 0,02 4,92 ± 0,03 4,41 ± 0, Ст кліні массалы лесі, % 0,68 ± 0,02 0,72 ± 0,02 0,68 ± 0, С друменіні массалы лесі, мг/л 17,75 ± 0,46 14,85 ± 0,42 16,65 ± 0, Кальцийді массалы лесі, мг % 119,56 ± 1,34 135,10 ± 1,97 130,94 ± 3, Фосфорды массалы лесі, мг % 85,24 ± 1,76 92,12 ± 2,26 96,08 ± 3, Стті тыыздыы, А 27,12 ± 0,08 27,78 ± 0,05 27,51 ± 0, Стті ышылдыы, Т 16,36 ± 0,06 16,39 ± 0,04 16,47 ± 0, ара тымды сиырлар сттенуіні е жоары дегейінде - ра майсызданылан ст алдыыны массалы лесі (8,80%), казеинні (2,48%), лактозаны (4,92%), ст кліні (0,72%), кальцийді (135,10 мг %) клемдері жоары болатындыы зерттеу нтижелері арылы аныталынды. Керісінше, ос кезедері С друменіні (14,85 мг/л) жне ст майларыны массалы лестері (3,91%) тмен болатындыы да байалды.

Лактацияны соы мерзімдерінде стті рамында фосфорды клемі жоарлайтындыы жне стті ышылдыы ктерілетіні аныталынды. алан ст рамындаы негізгі заттарды массалы лестері орташа дегейде болып шыты. Жалпы стті химиялы рамы лактациялы кезеде траты алыпта болмады, оан рациондаы коректік заттарды сері мол сыяты.

Стті физикалы жне химиялы крсеткіштеріне, тыыздыына жне соматикалы жасушаларды сандарына серін тигізетін мерзімді анытау масатында кешкі, таертегі жне екі мерзімде сауылан ст осындыларыны крсеткіштері технологиялы деуге жіберер ал дында зерттелінді (кесте 2).

Кеште сауылан ст рамында майды клемі, таертегі стке араанда 0,28% кем бол са, ал ауызды млшері, керісінше 0,18% жоары болып шыты. Соматикалы жасушаларды сандары таертегі сауылан стте 529 мы/см3 болып, кеште сауылан сттен 81 мы/см3 кп болды, оан малды жататын орныны сері тигендігі аны байалды.

Кесте 2. «Машат» ожалыында ртрлі мерзімде сауылан сиыр стіні физикалы жне химиялы крсеткіштері Клемі, % Соматикалы Тыыздыы, Крсеткіштер жасушалар сан А о майды ауызды дары, мы/см Кеште сауылан 3,64 ± 0,21 2,94 ± 0,09 27,6 ± 1,4 448 ± 10, ст (К) Таертегі 3,92 ± 0,18 2,76 ± 0,08 27,3 ± 1,2 529 ± 10, сауылан ст (Т) Араластырылан 3,73 ± 0,14 2,85 ± 0,09 27,4 ± 1,1 498 ± 11, ст (К+Т) Зерттеу нтижелерін орыта келгенде, стті физикалы жне химиялы крсеткіштеріне лактациялы мерзімні сері мол екендігі аныталынды, ал стті тыыздыына жне соматикалы жасушалар сандарына туліктік сауын мерзімдері мен мал орындарыны сері бар екендігі байалды.

Жнісбаева Ж..

л-Фараби атындаы аза лтты университеті, Алматы, азастан Жмса бидайды (TriTicum aesTivum L.) тза тзІмдІлІгІне цитоки нин медиаторыны серІн зерттеу азастанны азіргі уаыта экологиялы жадайы те крделі екендігі белгілі. Экстремаль ды орта жадайларыны, сіресе, тат ауруларыны озуы, топыраты сортадануы жне т.б. фак торлар бидай німділігін 20-30% тмендетіп, елімізді экономикасына шыын келеді. Топырата кездесетін иондарды за мерзімді жоары млшері сімдіктерді кптеген физиологиялы процестеріне, сонымен атар анатомиялы рылымына згерістер келетіні белгілі [1-2].

Сортаданан топыратарда жоары нім беретін тза тзімді сімдіктер трлерін алу шін, топыраты тздануымен кресу дістерін деу зекті мселелерді біріне айналып отыр. Мы салы, биореттегішті пайдалана отырып, сімдіктерді тза тзімділігін арттыруа жне осындай тсілдерді агротехника салаларында ке олдануа болады. Мндай дістер ауылшаруашылы даылдарын сіретін ндірістер шін те ажет. Осындай тсілдерді біріне, сімдік дндерін ртрлі заттармен, атап айтса су реттегіштерімен деу жмыстарын жатызуа болады [3].

азіргі уаытта сімдіктер организмінде тздануды кері серін тмендетуді бірден-бір жолы сімдіктерді стреске арсы реакциялара жне оларды бейімделу ммкіндіктерін арттыруа атысатын, цитокининдер тобына жататын биореттегіштерді олдану маызды болып табыла ды.

Осы масатта цитокинин медиаторы биореттегішіні жмса бидай сорттарыны тза тзімділігіне серін зерттеу жмыстары жргізілуде. М..Айтхожин атындаы Молекулалы биология жне биохимия институтыны ферменттерді рылымы мен реттелуі лаборатория сында тыш рет цитокинин медиаторы ашылып, цитокинин медиаторын бліп алуды тиімді жолдары зерттелген [4].

сімдік гормондарыны ішіндегі е маыздысы ол – цитокинин болып табылады. Цито кинин сімдіктерді тамыр шында синтезделетін, сімдік клеткаларыны блінуін реттейтін фитогормондарды біріне жатады. Кптеген зерттеу жмыстары цитокинин медиаторыны белсенділігіні цитокининмен салыстыранда те жоары, яни, цитокинин жмысын 100 есе жылдам атара алатындыын анытап отыр [5].

Осы алынан цитокинин медиаторыны жне хлорлы натрий тзыны ртрлі пайызды ерітіндісіні жоары сатыдаы сімдіктерді сіп даму процестеріне серін зерттеу масатында, зерттеу объектісі ретінде жергілікті селекцияда ке тараан келешегі бар жмса бидай сортта ры Надежда жне Казахстанская 126 сорттары тадап алынды.

Жмса бидай Надежда жне азастан 126 сорттарына тамыр жйесіні меристемалы клеткаларыны бліну белсенділігіне хлорлы натрий тзыны ртрлі 1%, 1,5% жне 2% пайыздаы ерітіндісіні жне цитокинин медиаторыны сері зерттелді. Меристемалы лпаны негізгі крсеткіштеріні бірі – митозды белсенділік, яни, блінуші клеткаларды лесі. Митотикалы белсенділікті баалау шін митотикалы индекс - митоз процесіні ртрлі стадияларында кездесетін клеткаларды жалпы клеткалар санына атынасы аныталды.

Лабораториялы жадайда дндер 240С температурадаы термостатта сірілді. Дндерді скіншелеріні зындыы 1,5-2см-ге жеткенде алдымен хромосомаларды колхицинге салып, содан кейін Кларк фиксаторында (3блік 96 этил спирті жне 1блік мзды сірке ышылы) фиксацияланды. Фиксацияланан материал Шифф реактивінде Фельген дісі бойынша боялды.

рбір вариант шін 1000 клетка зерттелді [6].

Зерттеуге алынан жмса бидай Надежда жне азастан 126 сорттарына хлорлы натрий тзыны ртрлі 1%, 1,5% жне 2% пайыздаы ерітіндісіні серін зерттеу барысында бидайды тамыр жйесіні меристемалы клеткаларыны бліну белсенділігін тежейтіндігі байалды.

Мысалы, азастан 126 сортыны біріншілік меристемалы скін клеткаларыны бліну белсенділігі баылау вариантында 85% раса, ал, NaCl тзыны 1,5% серінен 49% дейін тмендеген (сурет 1). ртрлі пайыздаы хлорлы натрий тзыны серін зерттеу барысын да, баса пайыздаы ерітінділермен салыстыранда, хлорлы натрий тзыны 1,5% ерітіндісі клетканы бліну белсенділігін айтарлытай тежемейтіндігі аныталды. Ал, ЦМ биореттегіші осылан ортадаы варианттарды біріншілік меристемалы скін клеткаларыны бліну белсенділігі, тзды ортадаы варианттармен салыстыранда арта тскен. Мысалы, митотикалы индекс NaCl тзыны 1,5% серінен 49%-а дейін тмендесе, ал, ЦМ биореттегіші осылан ортада сірілген клеткаларды бліну белсенділігі 56% дейін жоарылаан (сурет 1). Сонымен атар, Надежда сортыны біріншілік меристемалы скін клеткаларыны бліну белсенділігіне хлорлы натрий тзыны ртрлі пайыздаы ерітіндісіні кері сері аныталды (сурет 2).

Надежда сортыны баылау вариантымен (75%) салыстыранда хлорлы натрий тзыны 1,5% ерітіндісі осылан ортада сірілген бидай скіндеріні бліну арындылыы айтарлытай тежелген, яни, 34%-а дейін тмендесе, ал, 1% ерітіндісі бар ортада сірілген клеткаларды бліну белсенділігі 52%-ды крсеткен. Ал, биореттегіш осылан 1,5% NaCI+ЦМ ортадаы сімдіктерді скін клеткаларыны бліну белсенділігі, керісінше 47%-а артан.

Зерттеуге алынан екі сортты дндері 2% хлорлы натрий тзды ортасында нген жо, демек, NaCl тзыны 2% пайыздаы ерітіндісі сімдіктерді нуі шін тежеуші пайыз болып есептеледі Біра, ЦМ биореттегіші осылан 2% NaCI + ЦМ ортада нген бидай дндеріні меристемалы біріншілік клеткаларыны бліну белсенділігі азастан 126 сортында 19%-ды раса, ал, Надежда сортында 13% - а жеткен (сурет 1-2).

Сонымен атар, зерттеу жмысында, цитокинин медиаторы биореттегішіні жмса би дай сорттарыны німділік параметрлеріне сері зерттелді. Тжірибеге алынан бидай дндері егістікке алдында 8 саат бойы ЦМ биореттегішіні 10 нг/л концентрацияда алынан сулы ерітіндісінде делді. Баылау ретінде дндер айнатылып, суытылан суда сталынды. Ци токинин медиаторы арнайы сынылан тсіл кмегімен алынды [5]. Алынан мліметтер статистикалы діс кмегімен есептелді [7].

Жмса бидай сорттарыны німділік элементтеріне цитокинин медиаторыны сері зерттеліп, келесі нтижелер алынды (кесте 1,2).

сімдік биіктігі. Цитокинин медиаторыны ЦМ сімдік биіктігін заруына о сері аныталды. Мысалы, Надежда сортыны тжірибеде алынан сімдіктеріні биіктігі баылаумен салыстыранда 20 см-ге, ал, азастан 126 сорты 4 см-ге заран.Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 11 |
 


 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.