авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 12 |

«ФОНД ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ IV ...»

-- [ Страница 6 ] --

– С. 65-69.

18. Сафронова Г.В., Суховицкая Л.А., Короленок Н.В., Тагиль И.И. Физиолого биохимические свойства родительских и генетически маркированных штаммов рисосферных бактерий // Весці НАН Беларусі. Сер.біял. навук. – 2005. - №3 – С. 83 88.

19. Shoda M. // J. Biosci. Bioeng. 2000. V. 89. № 6. P. 512-515.

20. Христенко А.А. Влияние состава и свойств почв на результаты определения в них подвижного фосфора по методу Кирсанова // Агрохимия. – 2004. - № 11. –С. 80-86.

21. Streeter J. G. // Plant Cell Environ. 2003. V. 26. № 8. P. 1199-1204.

22. Kanayama Y., Yamamoto Y. // Plant Cell Physiol. 1990. V. 31. № 2. P. 207-214.

АГРОНЕРКСІП КЕШЕНІН ИННОВАЦИЯЛЫ ЖЕДЕЛДЕТЕ ДАМЫТУДЫ НЕГІЗГІ БАСЫМДЫТАРЫ Н.Т.жмрат С. Бйішев атындаы Атбе университеті азіргі кезедегі лтты шаруашылыты айта алыптастыруды басты мселелеріні бірі – экономиканы агронерксіп саласын тратандыру жне дамыту барысында индустриалды-инновациялы дамуа лкен мн беру болып табылады.

Осыан байланысты агронерксіп кешенін инновациялы дамыту жне оны экономикалы тиімділігін арттыру жолдарын іздестіруге арналан зерттеулер ерекше зектілікке ие. Инновациялы рдістер зіні мні бойынша ылым мен ндірісті бейнелейді, техникалы, биологиялы жне химиялы ралдар мен заттарды, технологиялар мен шаруашылыты жргізу тсілдерін здіксіз айта жаалау, ауыл шаруашылы ндірісін агроклиматты факторлар мен нарыты талаптарына сай, тауар німдеріне лемдік стандарттарды олдану шін жадай жасайды. Бны 152 «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

барлыы ауыл шаруашылыы жне айта деу ндірісіні интенсивтік дрежесін ктеруге, инновацияны игерумен агронерксіп кешеніні барлы салаларында ебек німділігін арттыруа жне осымша пайда алуа ммкіндік береді.

азіргі тада агронерксіп ндірісінде инновациялы рдістерді бейімдеу арылы жне ауматы табии, ндірістік жне ылыми-техникалы леуеттерін йлесімді пайдалану факторларын есепке ала отырып, агронерксіп ндірісін жргізуге баытталан.

Агронерксіп ндірісінде инновацияны игеру тжірибесі негізінде технологиялы, техникалы ралдар мен ондырылар, наты агроклиматты жне ндірістік жадайларды есепке ала отырып сімдікті жаа немесе жетілдірілген сорты мен нсілді малдарды олдану ажет. Сол шін инновациялы рдістерді дамыту, инновациялы ызметтерді жаа трлерін ру, агронерксіп ндірісіні айматы ерекшеліктерін есепке алу, ылыми техникалы жне инновациялы саясатты алыптастыруа дістемелік жанасуларды негіздеу те зекті мселеге айналуда жне з шешімін табуды ажет етеді.

Агронерксіп кешенінде шаруашылы ызметтерді трлеріні згеруі жне инновацияны игеру, ылыми жне аржылы амтамасыз ету мселелері айматы агронерксіп ндірісінде инновациялы рдістерді дамыту бойынша дістемелік негіздерді анытау, болашата дамыту жне тжірибелік сыныстарды зірлеуді ажет етеді.

Мааланы басты масаты агронерксіп ндірісінде инновациялы ызметтерді жетілдіру жне инновациялы рдістерді дамыту негізінде агронерксіп ндіріс німдеріні экономикалы тиімділігін асыруды негізгі ысаша арастыру болып табылады.

Маалада ойылан масатты жзеге асыруда келесідей міндеттер сынылады:

- инновацияны мнін, жіктелу белгілері мен трлерін, инновациялы ызметтер мен инновациялы рдістерді дамыту факторларын, себептерін жне ерекшеліктерін ылыми негіздеу;

- инновациялы ызметтер мен инновациялы рдістерді аграрлы салада дамытуды шетелдік тжірибесі мен ерекшеліктерін зерттеу жне оны отанды ауыл шаруашылыы ндірісінде олдануды негіздеу;

Мааланы маызды ылыми жаалыы:

- агронерксіп ндірісінде инновация мен инновациялы ызметтерді дамыту факторлары, себептері жне ерекшеліктеріні ылыми маыздылыы;

- инновациялы ызметтер мен инновациялы рдістерді агронерксіп ндірісінде дамытуды шетелдік тжірибесі зерттелініп, оны отанды ауыл шаруашылыы ндірісінде олдану баыттары;

«Инновациялы рдіс» тсінігі «жаа йлесімділік» ретінде, дамытуды амтамасыз ететінін, бірінші рет И.Шумпетерді «Экономикалы даму теориясында»

аныталды, онда экономикалы дамуды, инновациялы рдіс пен ксіпкерлік ызметті дамытуды здіксіз байланысында арастырса, Х.Фримен жаа технологиялы жйе мен технологиялы ткерісті категориясын негіздеді, ол жаа технологияны игеруде инновацияны ызметтік жйе ретінде арастыруа ммкіндік берді. Кп алымдар инновацияны немесе жаалы енгізуді техникалы-экономикалы рдіс ретінде, онда технологияны жасарту жне осымша пайда, осымша табыс алу масатында ылыми білім мен ылыми жаалыты олдану жзеге асады деп арастырады.

азастанны агронерксіп ндірісінде инновациялы рдісті дамытуды тжырымдамасында инновациялы рдіс «жаа немесе жасаран ауыл шаруашылы німдері мен оны айта делген німдерін, жне шикізатты деуді жаа немесе жетілген технологиясын жетілдіру масатында ылыми зерттеулер мен зірлемелер жргізіліп, инновацияны ру жне оларды здеріні тікелей ндірісінде игеру «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

бойынша наты іс-шараларды зады жне кезекпе-кезек жргізілетін жйесі» деп анытау сынылады.

Инновациялы кезе жаалыты немесе ылыми зірлемені пайда болуы мен оларды ндірістік рдісте олдану арасындаы уаыт мерзімін крсетеді.

Инновациялы кезені затыы ндірісті технологиялы дегейі, игеруге ортаны бейімделу абілеттілігі, сырты аржылы-экономикалы факторлара байланысты (кесте 1).

Кесте 1 – Агронерксіп кешенінде инновациялы рдісті кезедері мен экономикалы мні Кезедері Мні жне мазмны Басты орындаушылары Инновацияны - саладаы мселелерді шешу, идеяларды АК- ылыми ру пайда болуы жне оларды ЗЖ- жоспарына зерттеу мекемелері ендіру;

(ауыл - іргетасты жне олданбалы зерттеулерді шаруашылыы жргізу, зірлемелерді жзеге асыру;

ылымы) - интеллектуалды меншік нысандары ретінде аяталан ылыми-техникалы зірлемелерді рсімдеу;

- ылыми сыйымдылыы жоары німдерді ндіру жне сату;

- инновацияны дайындау, оны ндірісте игеру.

Инновацияны - инновациямен жмыс істеу шін АК АК-ді басару тарату мамандарын даярлау жне айта даярлау;

йымдары жне - АК басару мекемелеріні ызметтік инновацияны міндеттерін жасау, инновацияны насихаттау;

зірлеушілер - ауыл шаруашылы ндірісінде ртрлі йымдастырушылы-ыты трде ксіпорындарды апаратпен амтамасыз ету;

- апаратты-кеестік ызметті (АК) жмыстары жне бхаралы апаратты ралдар.

Инновацияны - инновация туралы тауарндірушілерге Тауар ндірушілер игеру апаратты жеткізу;

жне АК - тауарндірушілерді инновацияны игерудегі АК-н бірлесе йымдастырушылы-экономикалы инновацияны тетіктері;

зірлеушілер - инновацияны зірлеушілер мен АК жне тауарндірушілер арасында зара келісім шартты атынастар жргізу;

- тауарндірушілерді белсенді ызметі;

- инновацияа тауарндірушілерді тлем абілеттілік сранысы.

Инновацияны - АК-де инновацияны игеру тиімділігі Тауар ндірушілер игеруді тауарндірушілерді алан осымша німі жне АК тиімділігі немесе табысты, инновацияны ру жне оны АК-н бірлесе ндірісте игеру шыындарына атынасы инновацияны бойынша аныталады. зірлеушілер азастанны агронерксіп кешеніндегі инновациялы рдісті ерекшелігі ретінде, ндірісті тарихи-дстрлі технологиясынан баса, келесілерді айтуа болады:

154 «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

- ауыл шаруашылы нім трлеріні ртрлігі, технология тріні жне оны ндірістегі олдану мерзіміні заты айырмашылыы;

- шаруашылы ызметті жргізуде айматар арасында табии жне экономикалы жадайлар бойынша айырмашылыы, ауыл шаруашылыы ндірісіні ауматы ртрлі орналасуы мен бір-бірінен ашытыы;

- ауыл шаруашылыыны ылыми-техникалы німді ндіруші йымдар мен мекемелерден ошау болуы;

- ауыл шаруашылыы ндіріне ылыми жетістіктерді ендіруді наты йымдастырушылы-экономикалы тетігіні болмауы, инновацияны игеруді тмен арыны.

Инновациялы ызметті басаруды негізгі масаты кезені барлы атысушыларыны басымды экономикалы рекетіні жйесін жасау, бл агронерксіп саласында ылыми-техникалы жетістіктерді ендіруді амтамасыз етуге ммкіндік береді, ылыми, ндірістік жне ор леуетін белсендіреді (кесте 2).

Ауданды инновациялы жйені алыптастыру шартты трде екі кезеге блінген: біріншісі – аудандарда инновациялы орталытарды рылуы – болаша инновациялы кешен ошаы;

екіншісі – ттастай ылыми-ндірістік организм ретіндегі жеке ауданды инновациялы кешенді ру.

Кесте 2 - Ауданды дегейдегі агронерксіп кешенні инновациялы ызметіні негізгі станымдары, масаттары жне мселелері станымдары Масаттары Мселелері йымдастырушылы- за мерзімді йымдастырушылы- йымдастырущылы басарушылы басарушылы;

басарушылы орта жне ыса мерзімді йымдастырушылы-басарушылы аржылы- за мерзімді леуметтік- ндылыты экономикалы экономикалы;

жаа жйесін орта жне ыса мерзімді алыптастыруымен леуметтік-экономикалы байланысты этикалы за мерзімді леуметтік-мдени;

баылау орта жне ыса мерзімді леуметтік-мдени Агронерксіп ндірісті инновациялы дамуыны масатты ттастыынан инновациялы рдісті басаруды сйкес келетін ызметтері шыады. Олар стратегиялы-маркетингтік, инновациялы рдісті жоспарлауда, инвестициялы рдісті тыыз байланысын есептеу жне баылау бойынша здіксіз зара байланысты тізбек болып табылады. Ондаы олданылатын крсеткіштер толы трде болмаса да, инновациялы рдісті ндірісті экономикалы тиімділігіне дреже серін ескереді.

Агронерксіп кешенін инновациялы басаруды негізгі масаты жаа німдер жасап, оларды ндіріске ендіру болып табылады. Бл агронерксіп ндірісін мамандандыру жнінде кптеген міндеттерді натылауды, агронерксіп ндірісінде ртрлі ызметтерді ауыл шаруашылы ндірісті тепе-тедігін сатауда, технология, йымдастыру, басару жне инновациялы басару саласында мамандар даярлауда кптеген міндеттерді натылауды ажет ететін рдіс (кесте 3).

Айматы инновациялы жйені тиімді жмыс істеуі шін ауыл шаруашылыында ндірісті жне ресурстарды шоырландыру тетіктерін ылыми зерттеу негізінде тжірибеде олдануды анытау ажет. Бл ауыл шаруашылыы ндірісін йлесімді орналастыру, ауыл шаруашылыы німдерін ндіруде ресурс «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

сатаыш технологияларды олдану, мал басын сіру, ауыл шаруашылы шикізаттарын сатау жне деуді ылыми жола ою шін ажет.

Кесте 3 - Айматы АК инновациялы рдісті басаруды негізгі трлері № Инновациялы рдісті басаруды негізгі трлері:

1. Айматы АК стратегиялы баыттары бойынша ылыми-техникалы жне инновациялы саясат жасаумен айналысатын кеестер, комитеттер немесе шыармашылы топтар.

2. Жаа технологиялар жасайтын жне ауыл шаруашылыы салаларын, жер деуді ылыми негізге сйеніп жргізуді реттейтін орталытар.

3. Ауыл шаруашылыын жргізу жйесіні ылыми зерттеулерін, ауыл шаруашылыы німдерін ндіруді, айта деуді дістері мен тсілдерін жасап сынатын жобалы масатты топтар.

4. Жаа ылыми білімдерді жне инновацияны мегеру мен оларды озы технологиялар мен шаруашылыты жргізу дістеріне айналдырумен шылданатын ылыми зерттеу жне тжірибелік-растырушылы йымдар.

5. ылыми-техникалы німдер нарыын зерттеумен, ілгермелі озы жобаларды айматы АК-н енгізумен, оларды наты жадайлара бейімдеумен айналысатын ылыми-техникалы даму орталытары.

6. Фирмаларды наты ажеттіліктеріне арналан инновацияны ндіретін ірі ауыл шаруашылы холдингтер мен корпорацияларды рамындаы венчурлік йымдар.

7. ылыми жобаларды ндіріске енгізумен, ауыл шаруашылы тауарларын ндірушілерге кеес берумен айналысатын апаратты-кеестік орталытар.

8. Ауыл шаруашылыы салаларыны мониторингін жргізу, тауарлар мен ызметтерді маркетингін жасаумен айналысатын апаратты-кеестік орталытар.

9. Инновациялы жне ылыми техникалы ызметтер крсететін жеке фирмалар.

Ауыл шаруашылыы мен мал шаруашылыы саласыны ылыми-техникалы леуетін талдау крсеткендей, ауыл шаруашылыы ылымыны ауыр материалды жадайына жне леуметтік-экономикалы иындытарына арамастан ылыми техникалы леует саталан, оны бар іс-рекеті агронерксіп ндірісті дадарыстан шыуы жне траты дамуына баытталан. Бл жадайда тиімді ылыми-техникалы зерттеулерді ауыл шаруашылыы ндірісіне ендіруді жылдамдатып, оны тратандыру агронерксіп экономикасын асыруды негізгі бір факторы ретінде арастыру ажет.

Алдыы атардаы ауыл шаруашылы мал сіру ксіпорындарыны тжірибесі крсетіп отырандай, оларды жоары ндірістік-экономикалы крсеткіштері инновациялы рдістерді белсенді жргізуді, анарлым тиімді ылыми-техникалы жетістіктерді ндіріске ендіруді, ксіпорын басшылары мен ызметкерлеріні инновациялы белсенділік дегейін жоарылатуды, ылым мен техниканы соы жетістіктеріне сйеніп, ксіпорынны экономикасын жоарылату жнінде абылдаан бадарламалары мен іс-шараларыны жемісі. Бл ксіпорындар срыптау жне асыл тымдандыру жмыстарын табысты жргізіп келеді. Дадарыс кезеінде олар швиц жне ара-ала тымды сиырларды табын ру, тап рылымын тиімді ру, тегерімді, отайлы жем рационын жасау, малды кту мен баптап стауа арналан тиімділігі жоары механикаландырылан рылыларды пайдалану, малдарды ауруын анытау, емдеу жне алдын алуды жйелі шараларын жргізу арасында тратылыын сатап алу ажет, сондытан ауыл шаруашылыы секторын дамыту шін бл іс-рекеттерді маызы лкен.

156 «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

Инновациялы белсенділікті арттыруда шаруа ожалытарыны ммкіндіктерін жне ірі ауыл шаруашылы ксіпорындарымен атар, жмыс жргізе алатынын длелдей алды. Ауыл шаруашылыы салаларына ылыми-техникалы жетістіктерді белсенді трде ендіру шін ажетті алы шарттара мыналар жатады: инновациялы рекеттерге мемлекет тарапынан барынша олдау крсету, мамандарды ылым мен техниканы соы жетістіктеріне сйене отырып даярлау, апарат, жарнама жне ылыми жетістіктерді насихаттау жйесіні барлы дегейлерінде басару жмыстарын жргізу, инновациялы рдістерді дамуын ынталандыру.

Агронерксіптік ндірісті дамытуа баытталан бадарламалы шаралар, оларды іске асыруда ауыл шаруашылы жне деуші ксіпорындарды, баса да тауар ндірушілерді ресурс сатау, аржылы жне материалды ресурстарды немді жмсау, ндіріс технологиясын дамыту, німді жоалтуды азайту баытында белсенді араласуы ажет. Ауыл шаруашылыы німдеріні бсекеге абілеттілігін жоарылату масатында оларды нім ндіруші жне німді деуші ксіпорындар арасындаы арым-атынасты дамыту керек.

дебиеттер 1. Алимкулова Э.С Айматаы агронерксіп ндірісінде инновациялы дерісті негізгі баыттары //.А.Ясауи атындаы ХТУ Хабаршысы. – Тркістан, 2009.

№1(64). Б.387-391.

2. Байжомартов.С Инновацияларды басаруды мні мен оларды жіктелуі /ль – Фараби азУ ылыми конференция жинаы. – Алматы, 2008. №8. Б.162-164.

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ АПК И ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ А.М.Оразбаева Международный Казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссави Сегодня одной из первоочередных задач Казахстана является формирование конкурентоспособного агропромышленного сектора экономики. Особое внимание должно уделяться модернизации промышленности, перерабатывающей сельхозпродукцию и повышающей ее потребительские свойства.

Президентом Республики Казахстан сформирована задача «технологического перевооружения и широкомасштабной модернизации аграрного сектора с учетом роста потребностей и роста цен на продовольственные товары во всем мире», а также достижения к 2015 году доли сельскохозяйственной продукции в общем объеме экспорта до 8% [1] Сегодня на аграрный сектор Казахстана обратили внимание и иностранные инвесторы, что является показателем востребованности и перспективности казахстанского рынка. По данным Всемирного Банка по эффективности инвестиции АПК занимает второе место после добычи нефти. Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного Банка, в ближайшие 2 года намерена вложить в АПК Республики Казахстан более 100 млн. долл. Всего ежегодная потребность аграрного отечественного сектора в кредитных ресурсах международными экспертами оценивается в 1 млрд.долл.

«Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

Следовательно, сложились благоприятные предпосылки для технологической модернизации и повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса и увеличения ее удельного веса в реальной экономики.

Согласно модели, разработанной международными аналитиками INTA потенциал аграрного сектора Казахстана при успешном освоении интенсивной технологии за последующие десять лет, даст почти четырехкратный рост продукции, создаст прочную основу экспорта на мировые рынки при этом такие традиционные отрасли как зерновая, мясо-молочная, даст развитие в 2-3 раза, то такие как технические культуры дадут рост в несколько десятков раз, это – прочная кормовая база развития всего животноводства. Проведенные исследования позволяют говорить том, что в долгосрочном развитии АПК нет другой альтернативы, чем инновационная интенсификация и устойчивый экспорт продукции на международные рынки. [2] Сельскохозяйственная продукция и продовольствие, производимые в республике, по качеству не отвечает международным стандартам, цены не покрывают затраты на их производство. Поэтому большинство сельхозпредприятий несут значительные убытки, что не позволяет вести расширенное воспроизводство.

Размер выделяемых государственных ресурсов на развитие отрасли и всего АПК остается незначительным. Как показывает анализ ситуации, необходимо совершенствование действующих форм финансово-кредитных отношений в АПК.

Способы государственной поддержки фермерских цен, применяемые в зарубежных странах, примерно одинаковы и сводятся к установлению уровня индикативной (учитывающей верхние и нижние пределы колебаний рынка) цены, которую государство гарантирует за счет бюджетных средств. Система ценообразования в АПК зарубежных стран предусматривает оперативное слежение за динамикой цен на средства производства, издержек и доходов в сельском хозяйстве, цен на конечную продукцию и услуги: все это находит отражение в гарантированных и других ценах поддержки. Следовательно, во всех странах с развитой рыночной экономикой той или иной мере применяются ценовые регуляторы. Кроме того, в странах с высоким уровнем государственного регулирования широко применяются льготные процентные ставки по кредитам и государственное страхование, которое предусматривает комплексное решение целого ряда задач (компенсацию материальных затрат, покрытие убытков, оказание финансовой помощи в восстановительной производственной деятельности.

Система государственной поддержки АПК развитых стран базируется на:

дотациях, компенсациях и материально-техническом обеспечении;

льготном кредитовании предприятий АПК;

лизинге сельхозтехники и племенных животных с использованием бюджетных средств;

государственных закупках сельхозпродукции и продовольствия;

поддержке страхования урожая сельскохозяйственных культур;

льготах по налогам;

реструктуризации задолженности сельхозпредприятий перед бюджетом;

финансировании инвестиционной деятельности;

поддержке аграрной науки.

Немаловажное значение имеет и то, что зарубежные страны практикуют транспортные дотации на перевозки сельхозпродукции и продовольствия на большие расстояния для их экспорта. Государственное регулирование агропромышленного производства в зарубежных странах является одним из рычагов проведения аграрной и финансовой политики в сельском хозяйстве. [3] Высокоразвитые страны обладают высокоинтенсивным сельским хозяйством и государство проводит целенаправленную политику поддержания и развития материально-технической базы сельского хозяйства как основы высокоинтенсивного эффективного аграрного производства.

Широкое развитие получил лизинг техники в зарубежных странах. Особенностью его является активное участие банковского капитала в финансировании лизинговых операций. Государственного лизинга в странах с развитой рыночной экономикой, как 158 «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

правило, нет, но государство стимулирует экономическими мерами, привлечение для этих целей собственного и привлеченного капитала коммерческих банков.

Многолетний опыт, зарубежная практика государственного регулирования развития сельского хозяйства и поддержки аграрного сектора может служить примером для принятия аналогичных мер в Казахстане с учетом специфики и фактического состояния материально-технической базы села и финансового положения хозяйств.

Лизинг является одним из наиболее эффективных финансовых инструментов, позволяющих отечественным сельхозпредприятиям приобретать и обновлять свои основные фонды, повышать конкурентоспособность выпускаемой продукции, снижать налоговые и оперативные издержки. Таким образом, лизинг становится востребованным финансовым инструментом для развития экономики страны, т.к. имеет ряд преимуществ перед арендой и куплей техники по банковскому кредиту.

В Казахстане действует более десяти лизинговых компаний, наиболее крупными из которых являются АО «КазАгроФинанс», «АГФ Лизинг», «Агро-машлизинг», «Халык Лизинг», «БТА Лизинг», и др., оказывающие лизинговые услуги предприятиям топливо-энергетической отрасли, металлургии, сельского хозяйства, транспорта, торговли.

Лизинг имеет ряд преимуществ, которые дают возможность лизингополучателю расширить производство и наладить обслуживание оборудования без крупных единовременных затрат и необходимости привлечения заемных средств. При этом смягчается проблема ограниченности ликвидных средств, затраты на приобретение техники и оборудования равномерно распределяются на весь срок действия договора, арендные платежи производятся после установки, наладки и пуска оборудования в эксплуатацию и тем самым лизингополучатель имеет возможность осуществлять платежи из средств, поступающих от реализации продукции, выработанной на арендуемом оборудовании. [4] АПК Казахстана на современном этапе можно характеризовать как стабильно развивающийся сектор экономики, способный обеспечить продовольственную безопасность страны и удовлетворить потребности внутреннего продовольственного рынка. Поэтому, как считают экономисты, вопросы государственного регулирования АПК в Казахстане на современном этапе являются особенно актуальными и основной задачей государственного регулирования агропромышленного производства является стабилизация и развитие АПК [5] Литература 1. Назарбаев Н.А. Выступление Президента РК на XII внеочередном съезде НДП «Нур Отан». 15.05. 2. Оценка экспортного потенциала аграрной отрасли Казахстана//АльПари 2009 № 3. Финансовая государственная поддержка сельскохозяйственного производства в странах с развитой рыночной экономикой//Транзитная экономика. 2009. №5- 4. Зарубежный опыт стимулирования ресурсообеспечения сельскохозяйственного производства. Транзитная экономика. 2009. №3- 5. Необходимость государственного регулирования сельского хозяйства РК//Евразийское сообщество. 2010 № «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

ЕЛДІ АЗЫ-ТЛІК АУІПСІЗДІГІН АМТАМАСЫЗ ЕТУДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ А.А.Сейсинбинова л-Фараби атындаы аза лтты университеті Экономикалы ауіпсіздікті амтамасыз ету – бл ел егемендігіні кепілі, оамны траты жне тиімді дамуына жадай жасайтын мемлекетті жетістікке жету жолы. Экономикалы ауіпсіздікті амтамасыз ету лтты маызды басымдылытарыны бірі болып табылады. рине экономикалы ауіпсіздікті зі органикалы трде мемлекеттік ауіпсіздік жйесіне енеді, сонымен атар мемлекеттік ауіпсіздік жйесіне сенімді ел оранысын амтамасыз ету, оамны леуметтік жадайын олдау, экологиялы апаттардан орау жатады.

Азы-тлік ауіпсіздігі экономикалы ауіпсіздікті маызды рамдас блігі болып табылады.

Азы-тлік ауіпсіздігі – бл мемлекетті азы-тлік німдеріне деген ажеттіліктерді халыты алыпты мір сруі амтамасыз етілетін дегейде анааттандырылуына кепілдік беру абілеті. Оны негізгі маынасы отанды ндірісті:

белгілі бір дегейде амтамасыз ету;

толы зін-зі амтамасыз ету (халыты таам німдеріне ажеттіліктеріні негізгі блігін отанды ндіріс есебінен анааттандыру);

е тменгі дегейді стап тру (те олайсыз ндіріс жадайы бар елдерде).

Елімізде азы-тлік ауіпсіздігін толы амтамасыз ету проблемасын шешуді маызды блігі – ол рыноктаы ттыну баасын тратандырып, оны халыты басым кпшілігіні олы жететіндей дегейден асырмауды амтамасыз ету болып табылады.

Демек, ауылшаруашылы німдерін ндіруді лайтумен атар, халыты л-ауатын жасартуда да экономикалы даму тетіктерін жйелі йлестіре жргізу ажет.

азіргі тада лемні барлы елдері здеріні аграрлы саясаттарына сйкес тзетулер енгізе отырып оны айта арастыру стінде. Негізгі басымдылы ндіріс клемін арттыру жне азы-тлік тауарларыны ішкі нарыындаы жадайды тратандыру мселелері бойынша мемлекетті реттеушілік жне олдаушы рліне беріледі.

Кез келген мемлекет з халын азы-тлік німдерімен ажетті дегейде амтамасыз ете алмаса, онда ол зге елдерге туелді болары аны. Сондытан мемлекетті азы-тлік німдеріне деген ажеттілігін амтамасыз ету масатында осы саланы тиімді басаруа мтаж.

Елді азы-тлік ауіпсіздігін амтамасыз етуде негізгі мемлекеттік басару шаралары келесілер болуы тиіс деп санаймын:

азы-тлік німдері бойынша ішкі рынока мониторинг жасау;

лемдегі экономикасы озы дамыан елдерді тжірибелерін олдану, бізді республикамызды зіндік ерекшеліктерін ескере отырып;

импортты кедендік баж салыыны ставкаларын тзету;

ішкі рынокты адал емес импорттан орау шін баылау кшейту.

Елді азы-тлік ауіпсіздігі ауыл шаруашылыы мен ттас агронерксіп кешеніні дамуымен, сонымен атар жалпы лтты жне лемдік экономиканы жай кйімен байланысты экономикалы жне леуметтік жадайларды жиынтыын амтамасыз етеді.

Ауыл шаруашылыын лемдік реттеу тжірибесі ауыл шаруашылыын тікелей олдау дістерін тмендегідей бліп арастырады:

160 «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

- ірі ндіріс леуетін олдау бойынша жеілдікпен масатты несие беру (мал шаруашылыы жне баса да кешендер, с фабрикасы жне т.б.), сондай-а жаа уат кздерін ру;

- техниканы масатты лизинг операциялары арылы жзеге асыру;

- мал шаруашылыыны дефицит німдеріне оларды ндіруді айматы жадайын ескере отырып,дотациялар беруді сатау;

- асты пен млікті сатандыруда кмек беру;

- салытарды тмендету, сіресе ауыл шаруашылыы німін деуші ауыл шаруашылыы ксіпорындарына атысты;

- рынокты инфрарылымын жне ктерме рыноктарын дамытуды олдау;

- кепілдік операцияларын дамыту жне т.б.

Мемлекет билік кшіне ие бола отырып, тиімді мемлекеттік басару жргізу арылы елді азы-тлік ауіпсіздігін амтамасыз ету бойынша алыптасан маызды мселелерді шешу, сала дамуына жадай жасау бойынша отайлы йлестіру жргізу, сондай-а осы салада йымдастырушылы жне реттеушілік шараларды жзеге асырады.

USAID аа экономисті Майкл Бойдті пікірінше, кімет елді азы-тлік ауіпсіздігін амтамасыз ету бойынша мемлекеттік реттеу механизмін ру барысында азы-тлік баалары екі трлі, яни лемдік жне ішкі баала болатынын ескеруі ажет.

Бл жерде кімет лемдік бааларды суіне еш сер ете алмайды, бл аиат. Егер осы аламды су ішкі баалара сер ететін болса, бл жадайда мемлекет тек тауарларды шетелден сатып алып, халыа арзандатып сата алады. Бл ретте оларды бюджет аражаты есебінен субсидиялау ажет. Бойд мырза «Бл шаралар бастапы кезедерде леуметтік ысымды тмендетеді жне негізгі тауар трлеріне бааларды тмендетуге ммкіндік береді. Алайда екінші жаынан араса, азы-тлікпен амтамасыз ету бойынша билік саясаты еш уаытта тауар ндірушілерді мдделеріне арсы келуіне дол бермеу ажеттігі маызды.»деп ескертеді экономист.

Тез жоарылайтын жне лсіз адааланатын баалар сімі азастанда азы тлік ауіпсіздігі мселесін шешуді ажет етеді. Бл термин мемлекетті шектелмеген уаыт кезеінде кдімгі жадайда рбір тланы сау физикалы жне леуметтік дамуы шін жеткілікті болатын жне ттенше азы-тлік жадайында денсаулы пен жмыс істеу абілеттілігін минималды дегейде халыты таам німдеріне санды жне сапалы трыда ол жетімділігін амтамасыз етуді білдіреді.

Бкіллемдік азы-тлік йымыны (FAO) нормативтеріне сйкес егер мемлекетті импорттайтын азы-тлік німдеріні лесі жалпы ажеттілікті 15%-нан аспайтын болса, онда бл мемлекет таам німдері бойынша «зін-зі жеткілікті амтамасыз етуші» болып саналады. Осы критерийлерді ескеретін болса, онда азіргі тада азастанны азы-тлік ауіпсіздігі туралы айту ажет емес. Азы-тлік оржынынна енетін кптеген німдер бойынша импортты лесі 40%-дан 60%-а дайін райды, ал кейбір пунктер бойынша 100%-а дейін жетеді. Тек нан жне нан німдері бойынша біз зімізді ана емес, сондай-а жаын мемлекеттерді амтамасыз етеміз.

алыптасан жадайлара байланысты андай шаралар жасау ажет? азастан азы-тлік ауіпсіздігі мселесінде дамыан елдерді тжірибесін олдану ажет, ол мемлекеттерде отанды ндірушілерге з німдерін халыты табыстарына сйкес келетін бааларда сатуа жадай жасайды. Егер тауар ндірушілер німдерін тмендетілген баамен сата алмайтын жадайда болса, онда мемлекет олара дотация немесе темаы тлеуі ажет. Біра бл тек азы-тлік ожынына кіретін бірінші кезектегі ажетті тауарлара ана олданылуы керек.

Азы-тлік ауіпсіздігін амтамасыз етуді негізгі міндеттері болып:

- Кез келген уаытта елді барлы территориясындаы сауда жйелерінде здіксіз азы-тлік тауарларына физикалы ол жетімділігін толы амтамасыз етілуі;

«Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

- Азы-тлікті экономикалы ол жетімділігін арттыру, яни здеріні леуметтік жадайы мен трылыты мекеніне байланыссыз халыты белсенді жне салауатты мір сруіне ажетті азы-тлік тауарларын алу ммкіндігі;

- Азы-тлік ауіпсіздігін амтамасыз ету, бл сапасыз таамдар мен генетикалы-модификацияланан німдерді ндіру, тарату жне ттыну дегенді білдіреді;

- леуметтік маызды таамдара бааны тепе-тедігі мен тратылыын стап тру, сондай-а жаын кезедерде елде орташа есептегендегі жалпы табысты рылымында азы-тлікке кететін шыындарды 40%-дан, ал за мерзімді кезеде 35%-дан асырмау шін халыты барлы таптарыны тлем абілеттілігін амтамасыз ету;

- Азы-тлік нарыыны зімізді тауарларымызбен толтыруа табии жадайлар мен экономикалы масаттарымыз ммкіндік бермейді, сондытан ел халыны тлеуге абілетті азы-тлікке деген сранысын отанды ндіріс есебінен амтамасыз етуді жаын болашата 76-а, ал алыс болашата -80%-а жеткізу ажет [2].

Осы масаттара ол жеткізу мемлекет тарпынан болсын, сондай-а азы-тлік тауарларын ндіру, деу жне сату салаларында ызмет атаратын субъектілері тарапынан айтарлытай кш жмсауды ажет етеді.

Суретте азы-тлік ауіпсіздігін амтамасыз етуді шін мемлекетті макроэкономикалы саясаты мен тапартарды зара байланысыны механизмі крсетілген.

мемлекет  нары  Ауыл шаруашылы німін ндіру жне  Халыты ртрлі топтарыны  деу  азытлік тауарларын ттынуы  орлар  Импорт  Экспорт  Нарыта тауарларды  Таамды ндылыы жне  болуы (физикалы ол  азытлік ауіпсіздігі  жетімділігі) Халыты ртрлі топтарыны  Азытлік тауарларын сатып  азытлік тауарларын нормативті  алу мен ттынуды амтамасыз  дегейде ттынуа ммкіндік  ететін табыс алу  беретін табыс алуа жадай туызу  (экономикалы ол жетімділік).  1-сурет. Азы-тлік ауіпсіздігін амтамасыз етудегі элементтерді зара байланысы Осылайша, кптеген шаруашылы ызмет субъектілеріні, халыты мдделерін йлестіру ажет, себебі ол болмаан жадайда ауіп-атерлерді туындауы жиі орын алуы ммкін.

Азы-тлік ауіпсіздігін амтамасыз ету шін бірінші кезекте халыты, сонымен атар ауыл шаруашылы шикізатын пайдаланатын ксіпорындарды сраныса 162 «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

тлемабілеттілігіні жиынтыын арттыру болып табылады, яни азы-тлікті экономикалы ол жетімділігін амтамасыз ету.

Халы табысын олдауда баыты бірінші кезекте минималды рсат етілген дегейге сйкес келмейтін жне оамдаы бірінші кезекте ажеттіліктермен (таматану, киім-кешек, трын й, оамды транспорт, медициналы ызмет крсету, білім беру жне мдени ажеттіліктер) толы амтамасыз етілуге ммкіндігі жо халы топтарыны азаюына баытталан стратегиялы міндеттерді шешуіміз керек.

Сондытан ожынны минималды ажеттіліктерін сатып алу шін ажетті наты аша аражаттары 2015 ж. арай 35-40%-ке дейін ктерілуі жне айына 19-20 мы. тг тмен болмауы тиіс [2].

Тмендегі кестеде ел халыны ртрлі топтарыны таам німдерін ттынуды жан басына шаандаы орташа нормасы крсетілген (2580-28880 ккал). Бл ретте эпизодикалы ашты арастырылмаан жне трындарыды траты шектеулі суі амтамысыз етілген.

1-кесте - 2015 жыла сынылып отыран азы-тлікті ттыну нормасы німдер Аз амсыздандырылан амтамасыз етілген халытар халытар Нан німдері 130 Картоп 80 Ккністер 110 Баша німдері 5 Жеміс-жидек 15 Ет жне ет німдері 44 Ст жне ст німдері 200 Жмырта 95 Балы німдері 8 ант 34 сімдік майы 12 Рационны энергетикалы 2580 ндылыы, ккал Азы-тлік нарыыны сыйымдылыын одан рі кеейту масатында адрестік баытталу негізінде белгілі бір халы топтарын олдау ажет, себебі, бл жерде тмен табысы тмен халыа кмек ретінде ртрлі бадарламалар енгізу керек. Мысалы, белгілі бір азы-тлік тауарларын тмендетілген баамен сатып алу шін талондар немесе халыты аз амсыздандырылан топтарына леуметтік кмек енгізу арылы жзеге асыруа болады. Нтижесінде ішкі азы-тлік нарыы сыйымдылыын кеейтуге ммкін алады, бл з кезегінде отанды ндірісті жасы арын алып дамуына жадай жасайды жне халыты барлы топтарыны ттыну дегейі белсенді мір сруге жеткілікті болады [5].

Келесі баыт ретінде азастанны барлы трындарына ол жетімді азы-тлік нарыыны толуын теестіру масатында республика айматарыны тауар ндірушілер мен тауар ттынушылар арасындаы тиімді байланыс жйесін ру саналады.

Сондытан, е тиімдісі нарыта ттынушылар мен ндірушілерді талаптарын есепке алуды міндеттейтін тауар озалысы жйесін ру болып табылады. Азы-тлік німіні жылжуын ретке келтіру шін мемлкеттік олдауды жне оны экономикаа серін кшейту, сондай-а ктерме азы-тлік тауарларыны жйесін ру ажет болып табылады. Бл аймаішілік жне аймааралы азы-тлік байланыстарын дамытуды маызды ралы болып табылады жне азы-тлік тауарларын шеттен «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

келушілерге бсекелес болуа ммкіндік береді. Сонымен атар, осыларды есебінен айматы дегейдегі шаруашылы субъектілеріні табысыны суі амтамасыз етілді.

Жалпы орытындылайтын болса, жоарыда айтыландарды нтижесінде ел трындарын азы-тлікпен амтамасыз ету, отынды тауар ндірушілер німін ндіру мен ткізу сияты мселелер шешілуі, сонымен атар тауар ндірушіден бастап ттынушыа дейінгі жылжуды барлы технологиялы тізбектері ретке келтірілуі ммкін. Бл ретте азы-тлік жеткізушілеріне з німдерін ткізу шін те жадай алыптасады жне делдалдар саны бір немесе 2-ге дейін ысарады.

азастан Республикасыны аграрлы секторыны нарыты экономикада дамуы нормативтік-ыты, экономикалы, йымды негізде азы-тлік ауіпсізідігін амтамасыз ету шін жадай туызумен тікелей байланысты. Сондытан азы-тлік ауіпсізідігін амтамасыз ету жне алыптасан жадайды реттеуді мемлекеттік ыты механизмін занамалы, йымдастырушылы жне баса да механизмдерін олдана отырып, оларды жетілдіру арылы жасы нтижеге жетуге болады.

дебиеттер 1. азастан Республикасыны Президенті Н..Назарбаевты «Дадарыстан жаару мен дамуа» атты азастан халына Жолдауы // Егемен азастан.- 7.12. 3. А.Б. Молдашев, Г.А. Никиина, Л.И. Луецкий, Г.Я. Гусева. Концептуальные основы продовольственной безопасности Казахстана. –Алматы, 2009ж. 28б 4. М.Х.Мусатаев. Экономический механизм системы продовольственной безопасности. –Алматы, 2009ж.

5. М.Х. Мусатаев. Эффективность механизма функционирования и развития системы продовольственной безопасности. –Алматы, 2009ж.

6. А. Култаев. Аспекты продовольственной безопасности // Деловой Казахстан августа 2009г.

АУЫЛШАРУАШЫЛЫ НІМДЕРІНІ САПАСЫН БАСАРУ: АИДАЛАРЫ МЕН ФУНКЦИЯЛАРЫ М.З.Нурбаева «аржы академиясы» А Сапаны басаруды жеке ілім ретінде алыптастыру ХХ асырды бірінші жартысында басталанды. за уаыт бойы сапаны басару- теория негізі мен басару тжірибесі негізінде дамып отырды.

азіргі уаытта ртрлі апарат кздерінде «басару» терминіні бірнеше анытамалары кездеседі. «Басару» категориясын анытауды келесі трдегі суретпен крсетуге болады (сурет 1).

Басару нер ылым Функция рдіс Сурет 1 – Басару тсінігін анытау ыайы Басару тсінігін нер секілді йымдастыру – бл ішкі жне сырты ортаны факторлары ыпал ететін крделі леуметтік – техникалы жйемен негізделеді. Бл 164 «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

оны алдында тран масаттара жетуін талап етеді. Мнымен бірге басару концепциялар, теориялар, аидалар, нысандар мен тсілдерге негізделген. Басару функциясы ретінде іс -рекеттерді ретін орындаумен жзеге асырылады. Оан дстрлі трде жоспарлауды, йымдастыруды, баылау мен ынталандыруды жатызады. Басаруа баытталан рдістік ыай басару мселелерін шешуді бірыай зара байланыстырылан функцияларды шешу бойынша интегрирлеуді айындайды.

нім сапасын басару кез- келген ызмет нысаны сияты наты аидалара негізделеді. нім сапасын ылыми негізде басару келесі аидаларды адаалаумен ана ммкін: нім сапасын здіксіз басаруа баытталан кешенді жоспарлау мен зара байланыстаы шараларын жзеге асыру;

орындаушы функцияларыны наты ойылуы;

ызмет крсетуді барлы трлеріні толы трде стандартталуы;

мекеме жымыны рбір мшесімен орындалатын жмыс пен оны нім сапасына ыпалын тсіндіру;

траты оперативтік апараттандыру;

ебек сапасын баалау мен есепке алу, баылау, орындаушыларымен алынан нтижелерге сйкес ынталандыру;

немділік.

ылыми жне тжірибелік ызметкерлер жаынан ауылшаруашылытаы сапаны басаруды кешенді жйесін ру белсенді трде ру абылданып отыр.

Механикаландырылан жмыстарды сапасын баалау критерийлерін іздеу, мал шаруашылыындаы жмыстарды сапасын баалау ндірісі ралдарыны сапасы мен соы нім сапасы арасындаы зара арым –атынасты анытау, сапа есебімен німге ойылатын бааны жетілдірумен жзеге асырылуда.

нім сапасын басару механизмін дайындауда жйелік ыай сапаны басару мен оларды ызметтеріні бірттастыын наты анытауды амтамасыз етеді. Сапаны ру рдісін талдау сапаны алыптастыруды келесі функцияларын белсендіру жолдарын арастырады.

1. нім сапасыны дегейін арттыруды жоспарлау дайындалатын німді сапа категориялары бойынша міндеттерді орындалуымен, нім параметрлерін жне сапа крсеткіштерін жасартуды арастырады. Ол ауылшаруашылы мекемелеріні барлы дегейінде кешенді трде, ндірістік циклді барлы кезеінде, ндірістік –аржылы жне жне маызды жоспарларыны барлы кезеінде, ксіптендіру мен ндірісті топтау, оны материалды –техникалы амтамасыз ету жне экономика сранысыны есебімен жзеге асырылады.

2. Технологиялы амтамасыз ету нім ндірісіні рдістеріні алыптылыын амтамасыз ететін барлы факторларды зіне осады. Сонымен атар ауылшаруашылы мдентетіні маызды соттарын дайындауа жоспарлы енгізуді амтамасыз ететін нормативтік –техникалы жаттарды дайындаумен сапасын арттыру, озы технологияны негізінде ауыл шаруашылыында жануарларды жоары нім алу нтижесінде будандастыру, сонымен бірге ндірісті шаруашылы экономикалы жне зоналы ерекшеліктерін есепке ала отыра, німдерді жинау мен дайындауды технологиялы рдістерін деу факторларын амтиды.

3. Материалды-техникалы амтамасыз ету ндірісіні жоспары мен сапаны арттыруа сйкес тракторлар, аутокліктерді, ауылшаруашылы техникасы мен ондырыларын, тымдарды, тыайтыштарды сранымын бекітуді, материалды ресурстарды орларын анытау мен сатау, оларды шыындалуын есепке алу мен баылау болып табылады. Бл функцияа ерекшелік талаптар ндірісті материалды – техникалы ралдармен санды амтамасыз етілуі жоары сапалы німді дайындаумен байланысты барлы сраныстарды анааттандырады.

4. Ебекті жне ндірісті йымдастыруды жзеге асыру жоары сапалы нім ндірісіні лайту масатымен оларды траты даму ммкіндігін амтамасыз ететін ндірістік кштерді дегейіні те жоары дегейдегі жауап беруін арастырады.

5. Ттынушы талаптарына сйкес німдерді сатау, тасымалдау мен жзеге асырудаы сапасын сатауа баытталан тсілдер мен ралдар кешеніні тртібі «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

німдерді саталуын, тасымлдануын, жзеге асырылуын арастырады. Жоспар німдерді сатау, тасымалдау мен жзеге асыру бойынша стандарттарды талаптарын амтамасыз ететін нормативтік- техникалы жаттардан труы тиіс;

німдерді жзеге асыруды тымды тртібі;

сатау оймалары мен транспортты ралдарды технологиялы ызмет крсетуі;

сатау, тасымалдау, жзеге асыру шарттарына баылау ралдары мен тсілдерін амтуы тиіс.

6. нім сапасын метрологиялы амтамасыз ету технологиялы рдістерді параметрлерін, жмыстар мен німдерді сапасын лшеуде метрологиялы амтамасыз ету тсілімен ндірістік циклді барлы кезеінде німдер мен ызмет крсетулерді сапа дегейін арттыруа баытталан шараларды кешенін амтиды.

7. Сапаны нормативтік амтамасыз етілуі ауылшаруашылы техникасыны саталуы мен жнделуін, материалды –техникалы амтамасыз етілуін, ылыми негізделген дайындау нормаларыны жасалуын, сімдіктану мен мал шаруашылыындаы жеке технологиялы рдістерін орындаудаы нормативтік – техникалы жаттарды, ауылшаруашылы ндірісі мен жмыс сапасыны тиімділігін арттыратын жмысшыларды санын жне инженерлік –техникалы ызметкерлерді нормативасын арастырады.

8. Сапаны апаратты амтамасыз етілуі ауылшаруашылы ндірісіне уаытылы ыпалын тигізетін німдер мен ызмет крсетулерді сапасы жнінде деректерді жинау, деу жне апараттарды шыл трде туін арастырады.

9. нім сапасына баылауды амтамасыз ету нім сапасы мен ндірісті тиімділігін арттыруа баытталан кешенді шараларды жргізуді арастырады.

Нормативтік –техникалы жаттар шикізатты, материалдарды, ауылшаруашылы техникасыны, ондырыларыны келіп тсуіне баылауды;

технологиялы рдістерді адаалау бойынша оперативтік баылау;

шикізат пен материалдарды жне дайын німді сатау мен жзеге асырудаы, тасымалдауды йымдастырады.

10. нім жне ебек сапасын арттыруа рбір ызметкерді, жеке блімні, жымны жне барлы оамны ызыушылыын арттыруа баытталан.

11. Кадрларды іріктеу жне тадап алу абілеттері мен бадарларына сйкес, ызметкерлерді арнайы пн бойынша жне зара талап етумен, оларды біліктілігін арттырумен дайындалатын нім мен ызмет крсетуді сапасын арттыру шін ксіби жне моральды белгілері бойынша орнытыруды арастырады.

12. нім сапасын басаруды ыты амтамасыз етілуі німді дайындау мен жасау барысындаы барлы кезеінде экономикалы арым –атынастарды реттейтін нормативтік акттерді дайындау мен абылдауды арастырады. Ол бекітілген замен талаптар мен жазбаларды орындалуын амтитын німні жасалуыны барлы кезеіндегі ыты атынастарды реттейтін нормативтік актілерді дайындау мен абылдауды болжайды.

Жоарыда аталып ткен функциялар сапаны басаруды барлы кезеіндегі ажет зара байланысты іс- рекеттерді кешенін райды: дайындау, енгізу мен ттыну.

ИСО 9000:2000 сериялы жаа стандартта сапа менеджменті деген басты ым пайда болды, ол «сапаа тн олданылатын йымдарды басару мен жетекшілік ету бойынша орталытандырылан ызмет» ретінде арастырылады. Сапаны басару сапаа ойылатын талаптарды орындауа баытталан сапа менеджментіні бір блігі ретінде арастырылады. Сапа менеджментіні зге рамдасы болып сапаны арттыру жне амтамасыз ету мен жоспарлау табылады.

ткен жзжылдыты ортасында ндірісті жаа шарттары сапаны амтамасыз етуді сайма -сай жне тиімді тсілдерін іздеуді талап етті. Сапаны амтамасыз етуді тсілдерін арттыру операцияларды, кибернетиканы, жйелік техника мен жйелерді жалпы теориясын зерттеуде ыпалын тигізді. Кибернетикалы ыай баылауды дстрлі концепциясыны орнына сапаны басару концепциясыны пайда болуына 166 «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

негіз болды. Бл концепция 1960-ншы жылды басында пайда болды, оны негізін алаушыларды бірі болып американды алым бйымды жасаудаы рдісті тек аыры нтижесіне ана арамай, рбір кезеінде арастыруды А.В. Фейгенбаум сынды. Бл жйені басты масаты – сапаны талап етілген дегейін амтамасыз етумен олдауды, сонымен бірге німді дайындаудаы барлы кезеіндегі арттыруды амтамасыз етеді. Бл масата жету бйымды дайындаудаы барлы рдістерді критерийлері бойынша отайландыру барысында ана жету ммкін.

Сапаны амтамасыз ету рдісі келесі кезедерден трады: ттынушыларды таламын талдау, нарытаы сас німдерді сапа дегейін баалау;

замерзімді болжам жасау;

сапа дегейін жоспарлау;

стандартты жасау;

технологпен жасалан жне рылымды рдіс кезеіндегі сапаны жобалау;

шыыы шикізат пен сатып алу материалдарыны сапасына баылау жргізу;

ндіріс рдісі кезіндегі операциялы дегейде баылау;

абылдап баылау;

пайдалану жадайындаы бйымны сапасын баылау (сатудан кейін);

сыныстар мен сатушыларды жарнамалауын талдау.

азіргі уаытта сапа маызды рл атарады. Нары жадайлары шін отанды жне шетелдік алымдарды зерттеулері бойынша сапаны бсекеабілеттілігі мен бсекені «баалы емес» рлін арттыруды траты тенденциялары сипат алады. Басты масат – сапаны амтамасыз ету бірнеше тменгі масаттарды атарына таралады:

талдау, жобалау, сапаны басаруды трлері. Тменгі масаттар сапаны басарумен жргізілетін масаттарды аашын растырады.

А. Фейгенбауммен сынылан сапаны басару жйесі ішкіфирмалы басаруа барынша згерістер енгізді. Соны ішінде, йымдастыру рылымы згерді:

трмысты блмшілерде ылыми, жобалы –констукторлы, ндірістік яшытардаы сапаны амтамасыз ету немесе сапаны басаруды орталы блімдері пайда болды.

Сапаны басару бойынша жмыстарды беделі артты. Осылайша, А. Фейгенбаум нім сапасын басаруды жан - жаты басаруды жйесін сынды. Бл жйе толыымен тжірибе трыдан Канбан жйесі аясында Жапонияда орын алды. Сапаны басаруды жан –жатылы жйесі (СБЖЖ) Деминг циклінде негізделген. Деминг циклі трт кезенен трады: жоспарлау, ндіріс, баылау, німді жзеге асыру (сурет 2).

Plan Жоспар Act – Жндеу йым саясаты мен ттынушыны талаптарына сйкес рдіс крсеткіштерін нтижелерге жету траты жасарту шін масаттар мен бойынша рекеттерді рдістерді растыру олдану німге ойылатын талаптар мен масаттарды згерту рдістерді жне дайы баылау, енгізу нтижелерін хабарлау Do – Жзеге Check - асыру Тексеру Сурет 2 – Деминг циклі «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

СБЖЖ нысаны болып німні барлы мір сру циклі табылады.

Ауылшаруашылы німдеріні мір сру циклі нары талабымен танысу, дайын німді ттынушыа жеткізу мен пайдалану рдісі кезіндегі оны техникалы ызмет етуі ИСО стандатымен сынылан німні мір сру циклінен ерекшеленеді.

Ауылшаруашылы німдеріні сапасы жемдік базаа тікелей байланысты екенін мірлік тжірибеден круге болады. Сондытан, ауылшаруашылы німдерді мір сру цикліні бірінші кезеі жемдік базаны, ойманы, климатты жадайларды, мелиорация мен жерді суаруды амтиды.

Ауылшаруашылы німіні сапа ілмегі келесі трден труы тиіс (сурет 3).

Сапа аймаындаы ксіпорынны саясаты Ксіпорынны жоары Саясатты жетілдіруді басшылыымен ралы ретінде кіпорында алыптасады Сапа жйесі рылады Сапаны амтамасыз ету Сапаны басару Сапаны жасарту німді зірлеу Сатудан кейінгі ндірістік ызмет инфрарылым Материал ды німді жетілдіру техникалы мен тарату 10 амсыздандыру 1 Оперативтік шаралар: ттынушы (тапысырс басаруды статистикалы беруші) тсілдері;

Дайындаушы (жеткізуші) классикалы (1962 ж.) жаа (1977 ж.) Жоспарланан шаралар: жемдік база сапасын арттыру, ндірістік рдістерді сапасын арттыру, Тактикалы шаралар: олжетімді ресурсты амтамасыз ету сапасын сапаны баалау, німні здік арттыру, маркетинг сапасын лгілерімен салыстыру, сапаны арттыру арттыру масатында азіргі тадаы технологияны олдану Жйелік жргізілетін шаралар – ттынушыларды таламын танып білу, персоналды немі оыту, жаашылдыты енгізу Тасымалдау 7 ндірістік рдістерді дайындау жне ру Буып тю жне сатау ндіріс Баылау жне зертханалы талдау Сурет 3 – Сапа ілмегі. Ауылшаруашылы німдеріні мір сруіні цикл кезедері Сапа жйесіне ИСО 9000 сериялы Халыаралы стандартыны пайда болуы сапа менеджментіні теориясы мен тжірибесіні келешектегі дамуына алышарт болды.

Жоары сапалы бсекегеабілетті ауылшаруашылыында німді шыару мемлекетті стану саясатымен, жоары сапалы німді шыарудаы дайындаушыны олдау аймаымен аныталынады.

168 «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

дебиеттер 1. 2006 жыл 1 наурыздаы «азастанны лемдегі бсекеге абілетті елу елді атарына кіру стратегиясы: басымдытары мен іске асыру жолдары» азастан Республикасыны Президенті Н.. Назарбаевты Жолдауы.

2. азастан Республикасыны «Техникалы реттеу туралы» Заы, 9.11.2004.

3. Adoption of ISO 9000 Quality Assurance Standards by South African Agribusiness Firms. //Agribusiness, Vol., 2000.

4. ИСО 9004:2000. Системы менеджмента качества – Руководство по улучшению деятельности.

5. Сапарова Г.К. Особенности управления качеством и конкурентоспособностью животноводческой продукции //Сб. межд. науч.-теор. конф. «Стратегические при оритеты развития экономики Казахстана в условиях глобализации». Астана, 2008.

6. Тихонов И.А. Организация систем управления качеством продукции. – М.:

Экономика, 2002.

АУЫЛШАРУАШЫЛЫ КСІПОРЫНДАРЫНЫ БСЕКЕЛЕСТІГІ Б.Жупархан С.Сейфуллин атындаы аза агротехникалы университеті Жалпы ауыл шаруашылыы ндірісін басару дегенде аржылы-экономикалы жадайды тратандыру, салаларды йлесімді дамыту, халыты л-ауатын жоарылатуды тсіну керек.

азастан Республикасыны президенті Н.. Назарбаевті Бсекеге абілетті агронерксіптік кешенін дамыту – АК-дегі экономикалы механизмдерді теориялы-діснамалы кзарастарын талап етеді жне соны негізінде бсекеге абілетті саланы дамуы мен аграрлы саланы экономикасын мемлекеттік басаруды арастырады.

Олара азастан Республикасыны Президенті Н..Назарбаев азастан халына р жылы дстрлі Жолдауларында кп кіл бліп келеді. Атап айтса, жылы халыа жолдауында Халыаралы Сауда йымына мше болуды бірден-бір жолы ел экономикасыны бсекелестік абілеттілігіні жаа моделдерін дамыту арылы ол жеткізетіндігін атап крсетті. Бл елімізді дамыан мемлекеттерді шаруашылы жйесінде елеулі орына ие болып, зіні беделін арттырары аны.

Жалпы ел экономикасыны бгінгі тадаы траты дамуы – экономика саласыны жекелеген салалары мен ксіпорындарды бсекелестік абілеттілігін жетілдіру мселесіне байланысты. Яни, стратегиялы маыза ие тапсырмаларды орындалуына атысты. Бны себебі, соы жылдары мемлекетті дамуыны экономикалы санатыны негізгі баытына айналан бсекелестік абілет, азіргі экономикалы дадарыстан шыуды отайлы жолдарын іздестіріп, экономиканы траты суін амтамасыз етіп отыр.

Ал, 2008 жыл жолдауында ауыл шаруашылыы німдеріні баасы сіп келе жатанына арамастан, бл саланы те пайдалы екеніне, сондытан оан инвестиция тарту керек екеніне тоталды. кіметке ауыл шаруашылыына барлы дегейлерде олдау крсетіп, оны тиімділігін жоарылатуа одан рі шаралар абылдауды тапсырды.

Бсекелестік абілет – ылыми экономикалы дебиеттерде кптеген нысандара атысты сипатталып жатады. Мысалы, жалпы елге, жекелеген салаа, ксіпорына жне тауара дегендей. рбір нысана бсекелесті абілетін баалауды здеріне тн «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

жолдары сынылады. Біра бсекелестік абілет дегеніміз – наты нары жадайындаы белгілі уаытта сас нысандары артышылыы. Осы міндетті жзеге асыруды алашы шарттарыны бірі – жеке ксіпорындарды жне оларды ндіретін німдеріні бсекелестік абілеттілігін арттыру болып табылады [5].

Бсекелестік абілетті жоары дегейі экономикалы бизнесті дамуымен, лемдік сранысты дамуына экономиканы жне оны рылымыны бейімделуімен;

лтты мамандандыруды аны тадауымен;

ата жне мні жо бсекелестік крестен бас тарта білумен;

жаа тауарлар шыаруа тез тумен;

жаа рыноктарды игерумен;

лемдік сранысты аламды рылымын білумен жне ажетті баытта белсенді алыптасуымен сипатталады.

Айтылан мселені тірегінде, е бірінші кезекте, ауылшаруашылы ксіпорындарыны бсекелестік абілеттілін ктеруді маыздылыын атап ту ажет.

Негізгі мселе бсекелеге абілетті нім ндіре алатын ірі ауылшаруашылы ксіпорындарыны жер пайдаланушылытарына сер ететін факторын, сонымен бірге олара ойылатын талаптар жйесін айындау жне осы арылы оларды жетілдіру жнінде жерге орналастыру дістемесі бойынша сыныстар жасау.

Бсекелестікке абілеттілік ымы брыны социалистік елдерінде бертінде ана олданыла бастады. азіргі кезде нарыты атынастар астарыны оамды ндіріске белсенді енгізілуіне байланысты, оны маызы крт артуда. ылыми экономикалы дебиетте бл ым кптеген объектілерге (тауар, жеке ксіпорынды, айма, бтін ел) атыcты. Бізді зерттеулерімізді таырыбы – ауылшаруашылы ксіпорындарыны бсекеге абілеттілік жне оан сер ететін территориялы факторлар мен оны арттыру жолдары [4].

Ауыл шаруашылыы саласында жерге орналастыру ауылшаруашылы алаптарыны рамын, ндірістік блімшелерді, танаптарды жне жмысшы учаскелеріні, сонымен бірге ауыспалы шабындытар мен жайылымдарды, жол торабы мен шаруашылы орталытарыны орналасын белгілей отырып, бкіл ндірісті йымдастырылуына территориялы негіз алыптастырады.

Жерге орналастыруды осы масатына сйкес оны негізгі міндеттері аындайды.

Ауылшаруашылы ксіпорындарыны бсекеге абілеттілігін арттыру мселесі, сіресе жерге орналастыру аспектісінде рі арай тередете зерттеуді талап етеді. Оны жзеге асыру барысында алдымен бір атар дістемелерді зерттеп дайындау ажет.

Соларды ішінде:

кп масатты ландышафтты карталарды растыру;

ландшафтты – экологиялы негізде ішкі шаруашылы жобаларды жасау;

ндірігіш асиеттерін, топыра нарлыын, орналасуын, суландырыландыын жне т.б. ескере отырып, жерді рбір учаскесіні пайдаланылу тиімділігін рі арай арттыру масатымен жерді алаптар бойынша блуді арастыру;

жерді, соны ішінде ала ішілік жерлер мен ауылшаруашылы масатындаы алаптарды базистік ставкаларын, арттыру жне кеміту коэффициенттерін, жер нарыын дамыту жне ндылы трыдан баалау;

жер учаскелеріні кадастрлы нын анытау, жер салыын салу жне т.б.

масаттар бойынша паспорттарын зірлеу.

Жерге орналастыруды экологиялы-ландшафттылыын дамыта отырып, крделі бедерлі учаскелерде территорияны контурлы-мелиоративтік трыдан йымдастыру элементтерін енгізу рбір топыра контуры мен учаскеге жеке агромелиоративтік агротехниканы олдануа жадай жасау деген сз. Сонымен атар, ірі алалармен аудан орталытарына жаын жерде орналасан ауылшаруашылы ксіпорындарыны бсекеге абілеттілігі едуір жоары. Факторларды сипаттай отырып, соында мынадай маызды жадайды атап ткен ажет. ожалытарды жер пайдаланушылытарын ранда, оларды экономикалы трыдан араандаы табии 170 «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

леуметі те болуа тиісті. Басаша айтанда рбір жер иесімен жер пайдаланушылыы бірдей стартты жадай жасау ажетті. Ол шін, біріншіден, жер сапасын ескеру керек.

Барлы Ш берілген учаскелерді бонитет балы бірдей болуы ммкін емес. Сондытан бл мселені де шешу амалын іздесмтірген жн.

Бір араанда арапайым крінетін ауыл шаруашылыы ндірісі те нзік, жеіл зілетін жне аялауды ажет ететін жйе, ол сондай-а ата алыпа саланды ктермейді [1].

Ауылшаруашылы масаттаы жерлерді жйелі трде орналастыру, тиімділігі жоары ауылшаруашылы ндірісті йымдастыруа, сондай-а, агроландшафтты экологиялы тепе-тедігін амтамасыз етуге, топыраты нарлылыын арттыруа жне дайы ндіруге олайлы территориялы жадайларды жасауды кздейді.

Сонымен атар, топыра ыртысыны тзданан жне сортаданан млшері(клемі), ластанандыы жне баса да жаымсыз былыстара шырааны ескеріліп отырады.

Сондытан да азіргі кездегі ішкі шаруашылы жерге орналастыруды басты баытыны бірі болып табылатын территорияны эрозияа арсы бейімдеу топыраты трлерін, физикалы-химиялы жне механикалы асиеттерін, эрозияа шыраандыын, шырауа ытималдылыын сипаттайтын наты материалдар негізінде орындалады [3].

Ішкішаруашылы жерге орналастыру (ІШЖО) — жерге орналастыруды негізгі трлеріні бірі. Жерге орналастыруды бл тріні жобалау объектісі ретінде ауылшаруашылы ксіпорындарына, шаруа (фермерлік) ожалытара, серіктестіктерге, кооперативтерге жне баса шаруашылыты рылымдара траты (мерзімсіз) пайдалануа немесе жала алу шартымен белгілі бір мерзімге бекітілген жерлерде ауылшаруашылы ндірісін территориялы йымдастыру болып табылады.

азіргі уаытта ауылшаруашылы німін ндірумен р трлі ірі мемлекеттік ксіпорындар (тым дайындайтын жне баса да мамандандырылан шаруашылытар), мемлекеттік емес (шаруа ожалытары, жымды ксіп-орындар мен кооперативтер, акционерлік оамдар жне т.б.) айналысады. Оларды кпшілігі р трлі шаруашылыаралы жне агронерксіптік бірлестіктер атарына кіргенмен, біра барлыы да з еріктілігін сатайды жне негізгі жер пайдаланушылытар болып табылады. ІШЖО-ды басты масаты - шаруашылыты субъектілерді алдына ойан міндеттерін жер бетінде ойдаыдай орындауа ммкіндік беретіндей реттілікті орнатуа, яни, аз шыын жмсап, максималды млшерде жоары сапалы нім алу, оны сондай тауарлы трінде ттынушылара з уаытында сапалы трде жеткізу, азіргі жне болаша рпа шін топыраты нарлыын сатауды жне дайы ндіруді ескере отырып, адамдарды мірін жасарту жніндегі маызды леуметтік мселелерді шешу.

Мндай методологиялы амал, жерді ауылшаруашылы ндірісті негізгі ралы ретіндегі басты ерекшелігінен-дрыс пайдалананда ндіргіш асиеттерін (нарлылыын) жоалтпай, алпына келтіріп отыру абілеттілігі болып табылады.

Ал, экономикалы трыда негіздер болса, ішкішаруашылы жне учаскелік жерге орналастыруда келесі жадайлар жатады:

жер алаптарыны рамы мен ауданы, оларды р трлі масаттара игеру ммкіншіліктері;

жалпы німге, шыындарды телуіне жне дифференциалды табыса арай, нды немесе аналитикалы балды) крсеткіштер арылы жер сапасыны ндірігіш асиеттерін баалау;

серіктестіктер мен кооперативтерді, шаруа ожалытары мен басада агрорылымдарды мамандандырыландыы (ндірістік баыттары), шаруашылыаралы жне интеграциялы байланыстары, нарыты инфрорылымдары мен нім тапсыру жне жабдыталу пунктеріні орналасуы;

«Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

ауылшаруашылы ксіпорындармен шаруашылы жргізу жйесі жне экономикалы нтижелері, салаларыны клемі мен рылымы, егіншілік жйесі мен егістік аудандары, ндірісті жне аржы крсеткіштері, а.ш. даылдарыны тсімділігі мен алаптарды німділігі, жалпы німі мен табысы, кірістері мен ндірісті рентабельділігі;

ксіпорындарды ебек ресурстарымен, а.ш. техникасымен, ндірістік орларымен амсыздандырыландыы.

Жоарыда сипатталып ткен экономикалы мселелер экологиялы проблемалармен зара байланысты трде арастырылуы керек. азіргі кезде жерге орналастыруда ерекше назар оны ландшафта бейімді болуына аударылады. Бл жерге орналастыруды басты ылыми баыты деуге болады. Оны мні жер пайдалану жніндегі іс-рекеттер арылы жерді реттестіруді табиатты элементтері сйкестіру.

Демек, ландшафта бейімделген, экологиялы трыдан траты шаруашылы жйелерін алыптастыру. Осы масат пен шаруа ожалыыны жер пайдаланушылыын ранда бедерді кеістік асиеттерін, гидрография мен жасанды обьектілерді мият ескеріп отыру ажет[1].

Жерге орналастыруды негізгі масаты, жалпыа млім, табиат пен оамны объктивтік задылытарын айындау жне талдап орыту. Осыан байланысты е алдымен, ажетті баытты стауды жне тжірибелік іс-рекеттерді болашаын аны круді амтамасыз ету шін жерге орналастыру ылымы андай задылытарды айындауа тиісті екенін у керек [2].

Демек, жерге орналастыруды экологиялы – экономикалы мні жер учаскелеріні экономикалы трыдан тиімді межелерін, аудандарын жнен орналасуын, сондай-а ндірісті масата сйкес мамандандырыландыын, агроландшафтты экологиялы тепе-тедігі мен жерді ндіргіш асиеттеріні артуын амтамасыз ететін ндірісті территориялы негізін жасауа саяды.

Елімізді ауыл шаруашылыында соы жылдары біраз отайлы дірістерді байалып отыраны да байалады.

Біріншіден, экономиканы кп трлілігі траты сипат алады. Барлы айматарда шаруа ожалытары мен кооперативтік трдегі ксіпорындар-ндірістік кооперативтер, шаруашылы серіктестіктер, акционерлік оамдар арасында едуір жасы арым-атынастар алыптасып отыр.

Екіншіден, ауылды жерде біртіндеп аграрлы ызмет крсету, німді деу жне сату саласы алыптасуда. Ондаылар негізінен фермерлермен зара тиімді экономикалы шартпен жмыс атаруда.

шіншіден, задылы-ыты база ауылды жерлерде шаруашылы ксіпті табысты атаруа олайлы жадай жасауда. Адамдарды жер иелігіне, німді сататын базарлара еркін ол жетуі жмыса ынталы фермерлер мен ксіпорын басшыларына ауыл шаруашылыы німдерін ндіруді арттырып табысты молайтуа ммкіндік тудырды.

Бсекеге абілеті бар аграрлы ндіріс ошаын алыптастыру шін баа, е жоары пайда алуа жне е жасы ткізу рыногын алыптастыруа, жоары сапалы азы-тлік тауарларына ажеттілікті анааттандыруа бсекелестік орта ру керек.

Бл ксіпорындарды жне салаларды р трлі ызмет трлерін отайлы йлестіруге жадай туызады, оны негізгі крсеткіші рбір пайдаланылан ресурс бірлігіне алынан пайда болып табылады. Аграрлы німні бсекеге абілеттілігі интенсивті технологиялар жне жоары білікті ебек негізінде зіне ндіріс, жоары сапалы німді айта деу сияты баыттарды йлестіруі керек.

азіргі жадайда республикана агронерксіптік кешенінде ндірісті бсекелестік абілеттерге сай йымдастыруды барлы тсілдері-мемлекеттік жне жымды ксіпорындар, агрофирмалар мен агрокомбинаттар, кооперативтер мен оларды ауымдастытары, акционерлік ксіпорындар мен оамдар, шаруа 172 «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

ожалытары, жеке осалы шаруашылытар, шаруашылы серіктестіктері те ыта жмыс істей алуы. Дегенмен, ауыл шаруашылыты жргізудегі экономикалы механизмні жетілдірмегенінен е алдымен, ауыл шаруашылы рылымдарыны баса да шаруашылы субъектерімен экономикалы зара арым-атынастарыны жола ойылмаанынан агронерксіптік ндірістік леуеті жеткілікті дегейде пайдаланылмай келеді. Соны ішінде, статистикалы мліметтерге сйене отырып айтар болса бгінгі тада бсекеге абілетті деп ауданы жаынан ауымды, соы технология мен техникамен жабдыталан жне ірі клемде нім беретін жер пайдаланушылытарды атауа болады. азастандаы бсекеге абілетті ауыл шаруашылы саласын басару проблемаларын жан-жаты зерттеуді ылыми жне тжірибелік нтижелері экономикалы механизмін алыптастыруды теориялы дістемелік тсілдері ндірістік атынастарды жиынтыын амтиды. ндірісті басаруды негізгі ала тартар мселесі ксіпорындарды міндеттерін іс жзіне асыру шін жне натылы масаттара ол жеткізуге йымды, техникалы, леуметтік жне баса да жадайлар ру. Сондытан басару – е алдымен, ебек ызметі, ол басаратын іс-рекет объекті болып ызмет етеді жне тікелей р трлі апараттар трінде бой крсетеді, шыармашылы, техникалы операцияларды (оны деумен байланысты) йлестіреді. Басаруды жаандануы лемдік шаруашылытарды азіргі кезедегі дамуынан елеуді жедел жреді, мысалы: оршаан ортаа бадар, тиімділікті басымдыы, рыноктарды бірігуі, ылыми-техникалы жетістіктер, факторларыны суі, рылымды реттеу, адам ресурстарын басару т.б.

дебиеттер 1. М.А. Гендельман, Ж.. ырыбаев «Жерге орналастыруды ылыми негіздері», /Оулы/ Астана 2004ж.

2. М.А. Гендельман, Ж.К. Крыкбаев, «Землеустроительное проектирование» ТОО «ЭВЛЮ» 1999г.

3. Н.Л. Маренков, В.П. Мельников, В.П. Смоленцев, А.Г. Схритладзе «Управление обеспечением качества и конкурентоспособности продукции» Москва 2004г.

4. Н. ліпбеков, Ж. Ералы, Р.К. Дулетова, Г.Б. Молдабекова «Бизнесті йымдастыру», /Оулы/ Астана 2008ж.

5. Послание Президента народу Казахстана «К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации!» от 19.03.2004.

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ АГРОЛАНДШАФТОВ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ С.В.Пашков Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева Северо-Казахстанская область (СКО) традиционно считается районом интенсивного земледелия и животноводства, в структуре валового регионального продукта доля агропромышленного комплекса (АПК) составляет около 45%. Регион отличается высокой распаханностью территории и относительно низкой лесистостью:

отмеченные особенности формируют «фон», который не может не сказываться на состоянии сельскохозяйственных геосистем области.

Почвы – основное природное богатство СКО, что определяет ее специализацию в сельскохозяйственном производстве. В настоящее время рассматриваемая «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

территория является наиболее распаханной в Республике, а естественные ландшафты практически полностью преобразованы в агроландшафты. Термин «агроландшафт»

стал весьма распространенным в географической и сельскохозяйственной литературе.

Он вошел в научный обиход одновременно с разработкой в агрономических и эколого географических кругах принципов и методов адаптивного ландшафтного земледелия.

Агроландшафт – это природно-сельскохозяйственная геоэкосистема с нарушенными естественными механизмами саморегуляции и потому низким порогом экологической надежности [2], иными словами - трансформированный земледелием природный ландшафт, лежащий в его исходных естественных границах.

Одна из главных причин, что послужило этому – механическое разрушение почвенного покрова, резко снижающее его сопротивляемость водной эрозии и дефляции (таблица 1).

Агроландшафты области являются частью природных экосистем, сильно трансформированных в результате хозяйственной деятельности. Распашка целинных и залежных земель (к 1960 г. доля пашни в структуре земельных угодий региона возросла до 65-70% против 35-40% перед началом освоения) привела к замене естественных экосистем агроценозами, в результате чего теряется 11,7% чистой продукции, а всего в разрушенных экосистемах области, где доминирует человек, теряется почти 27% чистой первичной продукции [5, с.26].

Таблица 1 - Распределение эродированных почв на землях сельскохозяйственного назначения СКО по степени эродированности (тыс. га/уд.вес, %) Район Всего земель с/х Всего эрод. Степень эродированности назначения земель слабая средняя сильная (тыс. га) Айыртауский 574,4 11,2 10,6 0,5 0, 2,0 1,89 0,09 0, Акжарский 506,1 5,6 1,8 2,2 1, 1,1 0,4 0,4 0, Аккайынский 337,3 - - - Г.Мусрепова 897,3 9,0 5,0 4,0 1,0 0,6 0, Есильский 387,8 1,0 0,5 0,5 0,26 0,13 0, Жамбылский 477,8 - - - Кызылжарский 332,2 1,0 0,7 0,3 0,30 0,20 0, М.Жумабаева 569,5 - - - Мамлютский 273,5 - - - Тайыншинский 796,5 1,0 0,7 0,3 0,12 0,1 0, Тимирязевский 355,7 - - - Уалихановский 834,0 10,2 7,4 2,5 0, 1,2 0,8 0,3 0, Шал акына 330,3 5,6 4,0 1,1 0, 1,7 1,2 0,3 0, г.Петропавловск 3,1 - - - Итого по 6675,5 44,6 30,7 11,4 2, области 0,7 0,5 0,17 0, 174 «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

Оптимальным вариантом АПК может быть создание таких агроэкосистем, которые максимально приближались бы к естественным природным ландшафтам, что привело бы к повышению продуктивности в сельском хозяйстве. Так, отечественными учеными был предложен ландшафтный подход к разработке современной системы земледелия, который, по существу, является развитием идей В.В. Докучаева, разработанным более 100 лет назад – создание экологически сбалансированных устойчивых агроландшафтов, обеспечивающих экологически безопасное ведение земледелия [1].

За постсоветский период в области лишь усилилась аграризация экономики, однако в период 1992-99 гг., как и везде, наблюдалось сокращение аграрных земель, в т.ч. пашни – на 1156 тыс. га. (таблица 2) Таблица 2 - Динамика посевных площадей и сбора зерновых в Северо-Казахстанской области в кризисный период (1992-99 гг.) Посевная площадь Валовый сбор зерна (тыс. га) (тыс. тонн) Год в том числе в том числе ы всего всего Кокче Сев.Каз. Кокчетавская Сев.Каз.

тавская подзона подзона подзона подзона 1992 3787,5 2369,1 1418,4 7402,9 3822,3 3580, 1993 3694,5 2210,7 1483,8 4532,1 2494,3 2037, 1994 3690,0 2210,0 1480,0 4455,6 2682,6 1827, 1995 3613,9 2183,3 1430,6 2956,9 1667,5 1289, 1996 2867,8 1568,7 1299,1 3417,9 1591,2 1826, 1997 2791,9 1431,0 1360,9 3764,1 1557,9 2206, 1998 2618,9 1302,4 1316,5 2116,7 940,5 1176, 1999 2631,9 1364,9 1267,0 4247,8 1990,5 2257, Примечание: СКО условно делится на Кокчетавскую и Северо-Казахстанскую подзоны, так как была образована в 1997 году после слияния выше названных областей.

Основные причины крылись в экономической сфере, когда старые формы хозяйствования на селе не позволяли выполнять свои функции и выдерживать конкуренцию. Один из важнейших факторов нагрузки на геосистемы пашен – вынос из почвы с урожаем питательных веществ. В СКО чрезвычайно высока «выпаханность»

почв (по уменьшению гумуса).

На 01.01.2006 года из 2 млн. 437 тыс. га обследованных земель 193 тыс. га имели содержание гумуса от 2 до 4%, 1 млн. 557 тыс. га – 4-6% и 679 тыс. га – 6-8% [3]. В 90-х гг. хозяйства области практически не вносили минеральные удобрения, что дает основание предполагать максимальное уменьшение содержания гумуса в почвах именно в этот период (расчеты Северо-Казахстанской опытной станции показывают, что с урожаем в среднем с 1 га пашни происходит вынос примерно 2,5 тонн гумуса, в то время как из корневых и пожнивных остатков образуется не более 0,7-0,8 тонн). В дальнейшем, по мере возрастания финансирования АПК, происходило постепенное увеличение внесения минеральных удобрений, однако, в разрезе районов, на сегодняшний день данные сильно варьируют: от 0,4 кг в Акжарском до 7,4 кг действующего вещества в Тимирязевском районе в расчете на 1 га пашни, тогда как в конце 80-х гг. минимальный показатель по области колебался в пределах 12 кг. Для бездефицитного баланса гумуса необходимо использовать все возможные источники восполнения органического вещества при существующих системах земледелия: навоз, «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

солому, сидераты. Количество вносимых органических удобрений следует рассчиты вать, исходя из величины коэффициента гумификации. При выходе из 1 тонны навоза 50 кг гумуса для бездефицитного его баланса необходимо вносить 10-15 тонн на 1 га севооборотной площади, а так как навоз обладает длительным последействием и вносят его один раз за ротацию (4-5 лет), то доза внесения его в зернопаровых севооборотах будет равной 40-60 т/га, а в зернопропашных и зернотравяных двухпольных - 30-40 т/га на две ротации.

Ухудшение условий минерального питания, другие нарушения технологии, ее примитивизация повлекли за собой ухудшение качества продукции земледелия области – снижение содержания белка в зерне, крахмала в клубнях картофеля, жира в семенах масличных культур [4], Как уже было сказано выше, СКО в целом характеризуется крайне неэкологичной структурой земельного фонда, с некоторыми оговорками можно утверждать, что она здесь – худшая в Республике. Сельскохозяйственные угодья занимают 85,2 % площади области, в т.ч. пашня – 42,9%, пастбища – 35,2%, залежи – 6%. Земли, занятые лесами, древесно-кустарниковой растительностью защитного значения (лесополосы) составляют в сумме 7% площади области, а урбанизированные территории - 2%. По сравнению с 1991 г. структура земельного фонда изменилась мало, что отражено системой учета в органах землеустройства, в которых фиксируются «категории земель», т.н. их функциональное назначение, а не фактическое использование. Куда более динамична структура землепользования, особенно в постсоветский период:

только с 1992 по 1999 гг. посевные площади сельскохозяйственных культур уменьшились с 3787,5 до 2632 тыс. га, т.е. на 30% при росте пастбищ и залежей на 26%, что имело, несомненно, позитивное экологическое значение.

Сравнивая степень «экологичности» структур земельных угодий в разрезе административных районов СКО, в качестве критериев их экологичности целесообразно использовать соотношение площадей (разность долей) пашни, нарушенных земель, урбанизированных территорий (земель экологически «вредных») и лесных площадей, многолетних насаждений, водных объектов (т.е. экологически полезных земель). Пастбища и залежи отнесем к «экологически нейтральным» землям и в расчет принимать не будем. Анализ выявил районы с «экологичной» структурой землепользования – Уалихановский, Аккайынский, Кызылжарский, при этом показатель Уалихановского района в решающей степени определяется высокой долей водных поверхностей, остальные обусловлены наличием больших площадей лесных массивов и особо охраняемых природных территорий (Согровский и Соколовский заказники, соответственно). Наименее же экологичную структуру имеют районы Габита Мусрепова и Тайыншинский, что обусловлено высокой долей пашни и незначительными лесными площадями. Предложенный показатель «экологичности»

варьирует от 15% (Уалихановский) до 71% (Г. Мусрепова), т.е. районы сильно различаются по степени фоновой сельскохозяйственной нагрузки (таблица 3).

Пахотные угодья, в свою очередь, различаются по интенсивности нагрузки, которая определяется соотношением в посевных площадях различных культур.

Наилучшая с экологических позиций структура посевных площадей отмечается в центральных районах области (Аккайынский, Есильский), где значительна в посевах доля многолетних трав. В северных лесостепных районах области – Кызылжарский, Мамлютский – отмечается худшая с экологических позиций структура посевных площадей, в связи с тем, что значительное место в севооборотах занимают кукуруза и подсолнечник (на силос), являющиеся почворазрушающими культурами, помимо истощения земель, способствующих развитию в почвах специфических болезней и вредителей.

176 «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

Таблица 3 - Структура сельскохозяйственных угодий Северо-Казахстанской области в разрезе административных районов (тыс. га) Районы Пашни Пастбища и Залежи Многолетние Доля угодий сенокосы насаждения в площади района (%) Айыртауский 386,3 323,5 22,6 9,4 77, Акжарский 244,1 386,1 105,7 3,2 91, Аккайынский 233,3 159,1 0 7,5 94, Г. Мусрепова 714,4 292 36,7 5,3 94, Есильский 303 138,5 0,9 5,7 87, Жамбылский 250 278,9 87,4 7,3 83, Кызылжарский 216 226,7 0 7,5 73, М. Жумабаева 459,4 177,2 0 13 83, Мамлютский 177,7 144,6 1,8 5,4 80, Тайыншинский 587,4 350,2 125,2 6,2 93, Тимирязевский 232,7 145,7 35,4 7,4 93, Уалихановский 194 770,5 142,4 3,6 86, Шал акына 203,4 158,1 53,1 4,6 86, Итого по 4201,7 3451,1 611,2 86,1 85, области Современные тенденции развития АПК области таковы, что уже более 10 лет вследствие постоянного увеличения пахотных земель сокращаются площади сенокосов и пастбищ с одновременным ростом нагрузки на сохраняемые травяные угодья.

Проведенные расчеты по определению пастбищных нагрузок свидетельствуют об очень высоком прессе на растительный покров области. Степень деградации пастбищ определяется состоянием растительного покрова. В ковыльно-типчаковых степях юга области нарушается мертвый покров, выпадают степные мхи, уменьшается высота травостоя. Ковыли и типчаки уступают господство полыни, появляются мятлик луковичный, сорные пастбищные однолетники. Заключительная стадия дигрессии – сбой или «толока» – выбитый выгон с нарушением травостоя, где растут лишь однолетники или непоедаемые растения [6].

Анализ данных показал, что доля угодий с сильным влиянием выпаса составила 47% площади, 12,7% пастбищного фонда находились в финальной стадии пастбищной дигрессии и только на 10% их влияние выпаса отсутствует, на остальных – наблюдается слабая или умеренная дигрессия.

Рассчитанный коэффициент дигрессии пастбищ в среднем по области равен 7, (т.е. площади сильно деградированных пастбищ в 7,6 раз превышают площади средне и малодеградированных). Виды растений, ранее обычных для региона, переходят в разряд редких и исчезающих. В относительно лучшем положении находятся пастбищные угодья Кызылжарского и Мамлютского районов по сравнению с вышеуказанными, где угодья сильнодеградированные в 3,1 и 4 раза, соответственно, по площади превышают слабодеградированные. Близко к среднеобластному показателю дигрессии находятся пастбища Жамбылского и Есильского районов. Сильно выбиты и истощены пастбища Аккайынского, Магжана Жумабаева, Шал акына, Тимирязевского районов [3].

В заключение следует отметить: хозяйственное освоение территории области, представляющее собой, по сути, континуальное сельскохозяйственное землепользование, привело к трансформации естественных угодий – лугов и степей – в агроландшафты, и возникновению ряда экологических проблем, среди которых особняком стоит деградация ценнейших сельскохозяйственных ресурсов: почвенного «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

покрова и растительности, следствием чего является обеднение природного разнообразия. Происходит не только уменьшение площадей сельскохозяйственных угодий, но и ухудшается их качество. Неслучайно, именно в СКО наблюдаются максимальные в Казахстане суммарные нагрузки на почвы, рассчитанные по комплексу индикаторов – распашке, типу сельского хозяйства, урожайности, севооборотам и др.

Проводимые природоохранные мероприятия носят, в основном, паллиативный характер, недостаточны и не сдерживают усугубления экологических проблем. В качестве первоочередных мер по стабилизации устойчивости агроландшафтов необходимо сократить сельскохозяйственные нагрузки за счет улучшения севооборотов и полного обеспечения их удобрениями для предотвращения дегумификации и деградации почв.

Литература 1. Кененбаев С.Б., Кереев А.К. Исследованиям в земледелии – системный биоэкологический подход // Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. – 2004. – №6. – С. 26-28.

2. Николаев В.А. Ландшафты азиатских степей. – М.: Изд-во МГУ, 1999. – 288 с.

3. Пашков С.В. Эколого-экономические аспекты развития сельского хозяйства Северо-Казахстанской области.– Петропавловск: Изд-во СКГУ, 2008. – 168 с.

4. Система ведения сельского хозяйства Северо-Казахстанской области. – Петропавловск: Изд-во СКГУ, 2003. – 244 с.

5. Тайжанова М.М. Рациональное использование природных ресурсов //Экология и устойчивое развитие. – 2003. – №1. – С. 24-28.

6. Экологические проблемы Северо-Казахстанской области (под ред. Н.П. Белецкой).

– Петропавловск: Поиск, 1994. – 51 с.

ЗАЩИТА ЗЛАКОВ ОТ МУЧНИСТОРОСЯНЫХ ГРИБОВ (BLUMERIA GRAMINIS DC.) Е.Р.Лянге Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилёва Как не может существовать единая технология интенсивного зернопроизводства, так и невозможна единая интегрированная система защиты растений. Каждому полю должна соответствовать своя интеграция и своя технология.

Основу интенсивного зернопроизводства составляет, как известно, высокоурожайный агроэкологически адаптированный к условиям и технологиям сорт (группа сортов). Именно сорт, его генетические возможности определяют потенциальную продуктивность. Для построения эффективной защиты необходимо знать устойчивость районированных сортов к отдельным компонентам патогенного комплекса. Сортовой монополизм опасен, для обеспечения устойчивости агроценоза к комплексу болезней и получения стабильных урожаев необходимо возделывать не менее 3-4 сортов, различающихся по иммуногенетическим свойствам. Таким образом выполняя роль взаимного фитосанитарного страхования. [1].

Так по данным академика РАСХН В.А Захаренко [2], 2004 г. из 2686 новых изученных сортов сельскохозяйственных культур только 72, или 2,7 % обладали 178 «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

комплексной устойчивостью, поэтому насыщенность посевов устойчивыми сортами крайне недостаточна. Однако даже имеющийся набор сортов озимой пшеницы позволяет существенно сдерживать развитие наиболее опасных болезней и тем самым снижать пестицидную нагрузку на агроценоз. Поэтому предлагается использовать разработанную сортовую политику, включающую своевременную сортосмену, мозаичное размещение сортов в полях севооборота, чередование их во времени и пространстве, планомерное сортообновление. В основе такого подхода лежит высев толерантных сортов, обладающих комплексной устойчивостью, не допущение доминирования в агроценозе определенной расы или патотипа, снижение численности вредных организмов и скорости их развития.

С помощью сорта можно успешно решать не только задачи защиты растении от вредных организмов, но и вопросы ресурсосбережения, малозатратности, экологизации производства сельскохозяйственной продукции.Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 12 |
  
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.