авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 9 |

«ФОНД ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ IV ...»

-- [ Страница 2 ] --

2. Ясинский В. Б. «Дистанционное образование — состояние, технологии и перспективы». Научные труды / КарГТУ. Вып. 4. Караганда, 3. Ясинский В. Б. «Интерактивные учебники и виртуальные лаборатории для дистанционного обучения с помощью Интернет».- Караганда: ЦНТИ, 4. Христочевский С.А. Мультимедиа в образовании. Проблемы разработки и использования. Системы и средства информатики. Вып.8. М.: Наука, 5. Власов Д.А., Кузина Л.С., В.М. Монахов и др. "Технологические процедуры создания электронного учебника". 2-я всероссийская конференция "Электронные учебники и электронные библиотеки в открытом образовании". М: "МЭСИ", УАЫТТЫ КОРРЕЛЯЦИЯЛЫ ФУНКЦИЯЛАРДЫ КЕЙБІР НЕГІЗДЕМЕЛЕРІ Ш.М.Сейтов.А.Ясауи атындаы халыаралы аза-трік университеті Кентау институты Сйыты теориясыны ммкіндіктерін ашатын математикалы аппарат бар болады. Бл корреляциялы функциялар теориясы, оны мні лестірімні атомды молекулалы функцияларын анытаудан трады [1]. Корреляциялы функциялар теориясына конденсацияланан кй теориясына негіз салан, классиктерді кптеген жмыстары арналан. Осыан байланысты Криквудты, Боголюбовты, Гринні жне т.б. жмыстарына тоталу ажет. Оларды белгілеулерін станып, біралыпты изотермиялы жйені арастырамыз. Осы жйеден s атомдардан тратын ерікті ішкі жйені айырып крсетеміз жне осы ішкі жйе блшектеріні лкен клемдерде байалу ытималдыын, мысалы dq1, dq2, dq3,..., dqs, dW (q1,..., qs ) трінде белгілейміз.

Онда Vs клеміне нормаланан ытималдытар тыыздытары Fs (q1, q2,..., qs ) корреляциялы функциялары деп аталады, немесе:

dW (q1, q2,..., qs ) s Fs (q1, q2, q3,..., qs )dq1dq2 dq3,..., dqs.

V Нормаланан Vs маынасы V боланда Fs (q1, q2,..., qs ) функциясыны аырлы болып алуынан трады.

[2-4] жмыста крсетілгендей, корреляциялы функциялар шін нормалау шартынан мына рнек шыатыны аны:

Vs FS (q1, q2, q3,..., q S )dq1dq2 dq3,..., dq s 1, жне бл ара атыс р ретті корреляциялы функциялар арасындаы байла-нысты келесі трде анытауа ммкіндік береді:

V s p... Fs (q1, q2, q3,..., q s )dq p 1dq p 2 dq p 3...dq s Fp (q1, q2, q3,..., qn ).

Корреляциялы функциялар симметрия асиеттерін иеленеді, олар былай жазылады:

F2 (q1, q2 ) F2 (q2, q1 ).

Біз алдымен жйе біралыпты жне изотермиялы деп болжайтындытан, онда корреляциялы функция лестірімні Гиббс функциясына пропорционал:

VN U (q, q, q...q ) FN (q1, q2, q3...q N ) exp N 1 2 3 N, QN kT 40 «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

Онда [5] жмыста крсетілгендей, кез келген FS (q1, q2, q3,..., qs ) функциясы шін келесі интегралды жазуа болады:

F5 (q1, q2, q3,..., q5 ) V s... N (q1, q2, q3,..., q N )dqs 1dqs 2...dq N, Егер балытпа біртекті жне сырты кштер жо болса, онда бір блшекті орындары те ытималды, онда нормалау шартына сйкес мына тедік орын алады:

V боланда, F1 (q ) Бл жадайда блшектерді кез келген тадалан блшекті тірегінде лестірілуі сфералы симметриялы шарды білдіреді, сондытан келесі F2 (qq) функциясы арастырылатын блшектер жбыны зара ара ашытыына байланысты болады, сондытан былай жазуа болады:

F2 (q, q) q q q. (2) Егер бл шарт саталса, мндай зара рекеттесуді жпты деп атау абылданан. Онда F1 жне F2 біртекті емес корреляциялы функциялары жйесі аса крделі болады. Мндай жадайды сипаттау шін жаа координаталара ауысамыз:

r q q, R (q q).

олар блшектер ылымыны зара жне орта орындарын анытайды. Сонымен бірге (1) былай айта жазылады:

1 F2 (qq) F2 ( R, R r ) F2 (r, R).

* 2 F2 функциясыны жп болып табылатынына ерекше кіл аудару керек:

* * F2 (r, R) F2 ( r, R).

Практика жзінде корреляциялы функцияларды толы теориясы рылан деп санауа болады. Алайда математикалы сипатты проблемалар бар. ойылан міндеттерді шешу шін аса немді алгоритмдерді іздеу ажет болса да, осы проблемаларды шешу шін негізінде санды дістер олда-нылады. Осыан байланысты бізді корреляциялы функцияларды статисти-калы функцияларды здіксіз блшегі трінде жіктеумен беру дістемесіне тоталуымыз ажет.

[6] жмыста крсетілгендей, бл дісті мні мынадан трады: Лапласты уаыта туелді корреляциялы функцияларды трлендіруіні здіксіз блшегі трінде статикалы корреляциялы функциялар арылы жіктеу ажет.

Келтірілген жіктеулерді айтымсыз процестерді уаытты корреляциялы функцияларыны аппаратымен тыыз байланысты екенін атап кету ажет. Біра жіктеу дістемесі алуан трлі, жне сондытан дістерді стті тадаан кезде ол диссипациялы былыстарды сипатын анытау ммкін-дігін береді. ажетті ара атыстарды шыару шін бізге (1)-рнекке айтып келу, жне f j (t ) мен f j арасындаы байланысты анытау керек.

f j -ге f i проекциясын i j f j трінде белгілейміз, онда [7] жмыса сйкес:

* * iF ( f, f )( f, f ) 1, j j j j j f j iL j f j i j f j f j 1, сондытан:

f j (t ) i j f j (t ) exp(iLt ) f j 1, f жне g функциясыны ортогональдылыын пайдаланып, мынаны жазамыз:

( L j f, q * ) ( f, [ L j g ]* ), Тмендегіні ескеріп:

«Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

j j L (1 Pi ) L0 1 Pi L0, i i мынаны алуа болады:

( L j f, q * ) ( j, [ L j g ]* ).

Pi L j g -а f ортогональдылыын пайдаланып, соы рнек мына трге трленеді:

* f, (1 P ) L g.

j j i j (3 ) ( f,[L j ;

g ] ) * i Кейбір крделі трлендірулерді тастай отырып мынаны аламыз:

~ (4 ) j ( z) j z i j j q i j i j n ~.

j ( z) ~ z i n 1 n n ( z ) Жалпы жіктеулер саны n-ге те боландытан, жне мнда j n рі арай мына белгілеулерді енгіземіз:

(n) G j ( z ) F ( n ) j 1 ( z ), ( n) F j ( z ) [ z i j ]F ( n ) j 1 ( z ) j 1 F ( n ) j 2 ( z ), сонымен бірге:

(n) Fn ( z ) 1, ( n) Fn 1 ( z ) z i n 1 n n ( z ), онда тедеу ышамдалан трде былай жазылады (n) G j ( z) j ( z) (n). (5 ) Fj ( z) Онда (5 )-тедеуді коэффициенттерін мына трде береміз:

( n) F j C j ( z) ( n), F ( z ) мнда деттегідей j n 1.

Онда A(z ) функциясы шін мына формуланы аламыз:

1 n 1 ( n ) F j 1 ( z ) f j f n ( z ).

A( z ) ( n ) F0 ( z ) j 0 (n) Сйтіп, берілген нтиже A(t ) эволюциясыны F0 ( z ) функциясымен аныталатынын крсетеді. Тура осындай нтижені f j (t ) кездейсо кші озалысыны жне j-ші ретті тедеуі шін алуа болады. Басаша айтанда:

f j (t ) i j f j (t ) j (t s ) f j ( s )ds f j 1 (t ), мнда былай белгіленген:

( f j 1 (t1 ), f * j 1(t 2 )) j (t1 t 2 )( f j, f j ).

* Егер j 0 деп абылдаса, онда мынаны аламыз:

f 0 (t ) i 0 f 0 (t ) 0 (t s) f 0 ( s )ds f1 (t ), 42 «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

бл Ланжевен тедеуін білдіреді, мнда:

f 0 (t ) A(t ).

Бл бізді f j1 (t ) - жалпыланан кездейсо кш деп орытынды жасауымыза ммкіндік береді.

Жйеге сер ететін сырты ауытулар релаксациялы функциялар клемінде сипатталуы ммкін. Бл жадайда (4)-тедеуден келесі ара атыс шыады:

( A( z ), A* ) 0 ( z) ( A, A* ) z i z i z i n 1, ~ z i 0 n n ( z ) детте балытпаларды рылымын есептеу шін гидродинамикалы жуытауды олданады, оны мні келесі тедеуді жорамалдаудан трады.

Біріншіден, барлы процестер k кіші толынды векторлары жне жиілік-тері боланда, екіншіден, шексіз лкен k жне боланда арастырылады.

Сонымен бірге 1 болуы ажет (яни еркін жріс зындыы жне CT 1, мнда c - балытпа блшектеріні атыысу уаыты).

Бл жадайда, импульстер аыныны корреляциялы функциясын мына трде крсетуге болады:

z L (k, z ) 2.

z zM (k, z ) k 2V 2T Онда [8] жмыста келтірілген дістемеге сйкес мына трде жазуа болады:

m N ~ m m ReФL (k, ) V 3 s, L lim lim 0 k 0 мнда v - клемдік ттырлы, s - ыысу ттырлыы.

L - жоарыда айтылан, ізделіп отыран абылдаыштыты білдіреді.

Алайда онда нейтронды жне рентгендік шашырау дифракциясын лшеу шін гидродинамикалы жуытауды олдануа иын ол жеткізілетін облыста, бл эксперименттік деректер рылымды зерттеулер шін ызмет атарады.

дебиеттер 1. Merlitz H., WenzelW. Comparison of stochastic optimization methods for receptor ligand docking // Chem.Phys.Lett.-2002.-362, №3-4.- P. 271-277.

2. Структура и динамика молекулярных систем // Сб. тез. докл. Х1 Всерос. конф., Яльчик, Йошкар-Ола: Изд-во МарГТУ.-2004.-345с.

3. Grabuleda Xavi, Ivanov Petko, Jaime Carlos. Modeling by molecular dynamics and free energy perturbation simulations // J. Phys. Chem. B-2003.-107, №31.- P.7582-7588.

4. Zbiri M., Daul C. DFT calculations of potential curves of M * He exciplexes M={Li, Na, K, Rb, Cs, Fr} // Chimia. -2004.-58,№7-8.-P.478.

5. Brazovskii S., Kirova N. Topological character of excitations in strongly correlated electronic systems // Synth. Metals.-2003, №133-134. - P.41-43.

6. Проблемы теоретической и экспериментальной химии. Екатеринбург: Изд-воУрГУ, 2004.-382 с.

7. Guihery N., Malrieu J.-P., Evangelisti S. Orbital optimization: density matrix-based procedure versus energy minimization // J. Chem. Lett.-2003.- 119.- P.11088-11094.

8. Полухин В.А., Ухов В.А., Дзугутов М.М. Компьютерное моделирование динамики и структуры жидких металлов. М: Наука,-1981. – 324 с.

«Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИЗОЛЯЦИИ В СИММЕТРИЧНОЙ СЕТИ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В С.Т.Амургалинов, Б.Б.Утегулов, А.Б.Утегулов, А.Б.Уахитова Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова В практике эксплуатации электроустановок имеет место динамика изменения нагрузок в зависимости от подключения или отключения электроприемников в узле питания связанные технологическими особенностями ведения горных работ или простоями горных машин и механизмов связанные с ремонтными, а также профилактическими работами. При этом параметры изоляции меняются и носят вероятностный характер. Применяемые методы косвенного определения параметров изоляции, основанные на измерении величин напряжений до и после подключения активной или емкостной дополнительной проводимости между одной из фаз электрической сети и землей содержат погрешность, которая может иметь место за счет динамики изменения нагрузки питания электроприемников.

Разработанный метод определения параметров в сети с изолированной нейтралью напряжением до 1000 В, основанный на измерении величины модуля напряжения фазы относительно земли до и после подключения между ней и землей активной дополнительной проводимости, содержит погрешность. Погрешность как указывалось, выше имеет, место за счет производства измерения до и после подключения активной дополнительной проводимости между измеряемой фазой и землей.

Произведем анализ разработанного метода определения параметров в сети с изолированной нейтралью напряжением до 1000 В, где по измеренной величине модуля U, U – напряжения фазы относительно земли до и после подключения между ней и землей активной дополнительной проводимости g, а также с учетом величины активной дополнительной проводимости производится определение:

полной проводимости изоляции сети U g, y (1) U U активной проводимости изоляции сети U 2 U 10,5g, g (2) U ( U U ) емкостной проводимости изоляции сети (3) b y2 g2.

С целью обеспечения удовлетворительной точности разработанного метода производится замена измерения величины модуля U – напряжения фазы относительно земли до подключения активной проводимости между ней и землей на измерение величины модуля U – линейного напряжения двух других фаз электрической сети, где не производится коммутация активной дополнительной проводимости между одной из фаз электрической сети и землей.

Так как U 3U, то математические формулы определения полной и активной проводимости примут вид:

полная проводимость изоляции сети 44 «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

3U y g, (4) U 3U активная проводимость изоляции сети 3U 2 3U 10,5g.

g (5) U2 ( U 3U ) Емкостная проводимость изоляции определяется как геометрическая разность между полной и активной проводимостей изоляции сети.

На основе вышеизложенного разработан метод определения параметров в сети с изолированной нейтралью, основанный на измерении величин модулей линейного напряжения, напряжения фазы относительно земли после подключения между ней и землей активной дополнительной проводимости. По измеренным величинам модулей линейного напряжения и напряжения фазы относительно земли после подключения между ней и землей активной дополнительной проводимости с учетом величины активной дополнительной проводимости производится определение полной, активной и емкостной проводимостей фаз электрической сети относительно земли с обеспечением удовлетворительной точности.

Разработанный метод поясняется схемой электрической принципиальной (рисунок 1), содержащей: трехфазную электрическую сеть с фазами А, В, С;

вольтметр – PV1, измеряющий величину напряжения фазы относительно земли;

вольтметр – PV2, измеряющий величину линейного напряжения;

выключатель нагрузки QF, коммутирующий активную дополнительную проводимость между измеряемой фазой и землей;

активная дополнительная проводимость g o ;

активные проводимости изоляции сети g A, g B, g ;

емкостные проводимости изоляции сети b A, b B, b.

C C Для определения параметров изоляции производятся выключателем нагрузки – QF подключение активная дополнительной проводимость – g o между фазой сети и землей и измерении вольтметром – PV1 величины модуля напряжения этой фазы относительно земли, а также измерении вольтметром – PV2 величины модуля линейного напряжения.

Схема электрическая принципиальная исследования параметров изоляции в трехфазной электрической сети с изолированной нейтралью После регистрации величины модулей напряжения фазы относительно земли и линейного напряжения выключателем QF производим отключение активной дополнительной проводимости между фазой электрической сети и землей.

С учетом величины активной дополнительной проводимости g0 и коэффициента 1,73 между напряжением фазы относительно земли и линейного напряжения Uл по результатам измерений величин модулей линейного напряжения Uл и напряжения фазы «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

относительно земли Uфо определяются полная, активная и емкостная проводимости изоляции сети с изолированной нейтралью напряжением до 1000 В математическими формулами (3), (4) и (5).

Разработанный метод не требует изготовления какого-либо макетного образца измерительного прибора, так как измерительные приборы, которые необходимы, имеются в службе эксплуатации энергохозяйства, а в качестве коммутирующего аппарата для подключения известной активной дополнительной проводимости между одной из фаз электрической сети и землей используется резервный выключатель нагрузки.

АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТИ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКА УТЕЧКИ В СЕТИ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ Т.М.Аяганов, Б.Б.Утегулов, А.Б.Утегулов, А.Б.Уахитова Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова В трехфазной электрической сети с изолированной нейтралью при повреждении изоляции требуется определить величину тока утечки. Для определении величины тока утечки разработан метод основанный на измерении величин модулей линейного напряжения и напряжения фаз А, В и С относительно земли до и после подключения активной дополнительной проводимости g1 между фазой А электрической сети и землей.

При этом полагается, что имеет место повреждение изоляции между фазой А и землей электрической сети с изолированной нейтралью напряжением до 1000 В.

По измеренным величинам модулей U л – линейного напряжения и напряжения фаз U A, U A1, U В, U В1, U С, U С1 относительно земли до и после подключения активной дополнительной проводимости g 1 и с учетом активной дополнительной проводимости производится определение тока утечки в трехфазной электрической сети с изолированной нейтралью по математической формуле 3U 2 1 U 2 3U 2 3[4 U 2 U 2 ( U C U 2 ) 2 ] A л А л А B I ут g1.

2 3[4 U Uл А U A U 2 3U 2 1 л А ( U C1 U 2 1 ) 2 ] (1) B 3[ 4 U 2 U л А U A1 U 3U 2 л А (U C U 2 ) 2 ] B Полученная математическая зависимость определения величины тока утечки по величинам модулей U л – линейного напряжения и напряжения фаз U A, U A1, U В, U В1, U С, U С1 относительно земли до и после подключения активной дополнительной проводимости g 1 и с учетом активной дополнительной проводимости должна обеспечить удовлетворительную точность. Для определения изменения погрешности при определении тока утечки от измеряемых величинам линейного напряжения и напряжения фаз U A, U A1, U В, U В1, U С, U С1 относительно земли до и после подключения активной дополнительной проводимости и с учетом активной 46 «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

дополнительной проводимости исследуем на достоверность путем определения относительной среднеквадратичной погрешности.

Случайная относительная среднеквадратичная погрешность определения тока утечки в сети с изолированной нейтралью определяется из формулы (1) 3U 2 1 U 2 3U 2 3[4 U 2 U 2 ( U C U 2 ) 2 ] A л А л А B I ут g1, 3[4 U 2 U 2 л А U A U 2 3U 2 1 л А ( U C1 U 2 1 ) 2 ] B 3[4U 2 U л А U A1 U 3U 2 л А (U C U 2 ) 2 ] B где UЛ, UА, UВ, UС, UА1, UВ1, UС1, g1 – величины, определяющие ток утечки в сети с изолированной нейтралью, получаемые прямым измерением.

Относительная среднеквадратичная погрешность метода при определении тока утечки в сети с изолированной нейтралью определяется из выражения 2 2 I ут I I U 2 ут U 2 ут U 2 U U U л А А л А А 2 I ут I ут U U В U U В I ут* 2 (2), I ут В В 2 2 I ут I ут I ут U U С U U С1 g g 2 2 С С1 I ут I ут I ут I ут I ут I ут I ут I ут где ;

;

;

;

;

;

;

– частные производные g U л U А U А1 U В U В1 U С U С функции Iо = f(UЛ, UА, UВ, UС, UА1, UВ1, UС1, g1).

Здесь UЛ, UА, UВ, UС, UА1, UВ1, UС1, g1 – абсолютные погрешности прямых измерений величин UЛ, UА, UВ, UС, UА1, UВ1, UС1, g1, которые определяются следующими выражениями:

Uл = Uл Uл*;

UА = UА UА*;

UВ = UВ · UВ*;

UС = UС UС*;

(3) UА1 = UА1 UА1*;

UВ1 = UВ1 UВ1*;

UС1 = UС1 UС1*;

g1 = g1 g1*.

Для определения погрешности измерительных приборов принимаем, что UЛ* =UА* =UВ* =UС* =UА1* =UВ1* =UС1* =g1*= U*, где U* относительная погрешность измерительных цепей напряжений;

g1* относительная погрешность измерительного прибора, измеряющего ток которое подключается между одной из фаз электроустановки и землей.

Для упрощения решения уравнений при определении относительной среднеквадратичной погрешности метода определения тока утечки в сети с изолированной нейтралью вводятся следующие обозначения:

А U 2 3U 2 12 U 2 U 2 3U С U 2 ;

л А A Л В В U 2 3U 2 1 12U 2 1 U 2 3U С1 U 2 1 ;

2 (4) л А A Л В С 12 U 2 U 2 3U С U 2 ;

D 12 U 2 1 U 2 3U С1 U 2 1.

2 2 A Л В A Л В «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

Определяем частные производные функции I ут = f(UЛ, UА, UВ, UС, UА1, UВ1, UС1, g1) по переменным UЛ, UА, UВ, UС, UА1, UВ1, UС1, g1:

U U B 2 D A 2 C 6U 3 U Л DB2 6U 2 1 U Л U A CA I ут 3U 2 1g1 A Л А А ;

U A B U A1A BDAC A U Л I ут 3U 2 B(1 2U 2 ) СBA 3U A1g1 A 2 Л ;

U A B U A1A 2 AC U A I ут 3 3U 2 1 U A U В g1 U С U 2 B A В ;

U A B U A1A AC U B 2 3U A1 U A g 1 AB D 2 3U 2 1g 1 A BD 2 A I ут (5) 3 3U 3 1 U A g 1 A 6 3U 3 1 U A g 1 U 2 A A A л ;

U A B U A1A 2 BD U A 3 3U 2 1 U A U В1g 1 U С1 U 2 1 A I ут A В ;

U A B U A1A 2 BD U В 3 3U 2 1 U A U С g1 U С U 2 B I ут A В ;

U A B U A1A 2 AC U C 3 3U 2 1 U A U С1g 1 U С1 U 2 1 A I ут I ут 3U 2 1 A A В A ;

.

U A B U A1A 2 BD U C1 g 1 U A B U A1 A С учетом принятого упрощения математического описания (4), решаем уравнение (2), подставив в него значения частных производных уравнения (5) и значения частных абсолютных погрешностей (3), при этом, полагая, что U*= *, тогда получим U A U Л B 2 D A 2 C 6U 3 U Л DB А 6U А1 U Л U A CA 2 2U A AB2 D 2U A1 A 2 BD АC 3U A1 U A A 6U A1 U A U л A 2 2 АC 3U A1 U A U С1 U С1 U 2 1 А 2 В 3U U U U U А АC (6) 2 A1 A В1 С1 В 3U U U U U B BD 2 2 A1 A С С В 3U U U U U B BD 2 2 A1 A B С В U 2 1 A 4 B 2 U A B U A1 A C D 2 2 A 3U 2 B(1 2U 2 ) СBA 2 B 2 D I ут* 3U A1g 1 A Л.

U B U A 2 BDAC I ут A A Для определения среднеквадратичной относительной погрешности подставляем в формулу (6) вместо I ут формулу (1) после преобразования получим 48 «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

U U Л B 2 D A 2 C 6 U 3 U Л DB 2 6 U 2 1 U Л U A CA A А А 2 U A AB2 D 2 U A1 A 2 BD 3U 2 1 U A A АC A 6U A1 U A U л A 2 АC 3U A1 U A U С1 U С1 U 2 1 А 2 В 3U U U U U А АC 2 2 A1 A В1 С1 В (7) 3U U U U U B BD 2 2 A1 A С С В 3U U U U U B BD 2 2 A1 A B С В U 2 1 A 4 B 2 U A B U A1 A C D 2 2 A I ут 3U 2 B(1 2 U 2 ) СBA 2 B 2 D I ут A Л.

U A B U A1 A BDAC Полученное уравнение (7) выразим в относительных единицах 0,57U b d 1,55U b d 0,57U a c 1,57U U*a 2 c 2 3 2 2 * * * 1* 1,15U * a b 2 d 1,15U1* a 2 bd 0,57 U1* U * a ac 1,57 U1* U * a (8) 0,33U a b 0,57 U * b 0,57 U1* a c d 4 2 2 2 1* b d 0,57 U * b a сb 2 I ут, U * b U1*a 2 bdаc U А1 UА где а 1 U * ;

b 1 U 1* ;

c 2 U * ;

d 2 U 1* ;

U 1* ;

U*.

3U Ф 3U Ф На основе полученного результата случайной относительной среднеквадратичной погрешности определения тока утечки в несимметричной сети изолированной нейтралью строим зависимости I ут * I ут f ( U * ;

U1* ), представленные на рис. 1.

Математическая зависимость относительной среднеквадратичной погрешности приведенной на рис. 1 характеризует изменение погрешности в зависимости от величины активной дополнительной проводимости g1, которая вводится между фазой электрической сети и землей.

При определении тока утечки в сети с изолированной нейтралью подбор активной дополнительной проводимости g1 производится на основе графической иллюстрации рис. 1, таким образом, чтобы U * = 0,3 – 0,9, при U1* = 0,2 – 0,8, для обеспечения погрешности до 10 % при использовании измерительных приборов с кл. точности 1.0.

При использовании измерительных приборов с кл. точности 0,5 погрешность метода не превышает 5 %.

«Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

ут % 0,2 0, 0, 0, 0,2 0,4 0,6 0, 0 U* Рисунок 1 Анализ погрешности метода определения тока утечки в сети с изолированной нейтралью при U1*= 0,2;

0,4;

0,6;

0, В качестве измерительных приборов используются вольтметры типа Э-515 со шкалой измерения U = 0 500 В, а в качестве активной дополнительной проводимости используется сопротивление марки ПЭ-200, с регулируемым сопротивлением R = 1000 Ом.

На основе вышеизложенного следует, что разработанный метод определения тока утечки в трехфазной электрической сети с изолированной нейтралью напряжением до 1000 В при повреждении изоляции одной из фаз электрической сети относительно земли обеспечивает удовлетворительную точность. Следует отметить, метод прост и безопасен при производстве работ по измерению величин модулей Uл – линейного напряжения и напряжения фаз UА, UAl, UB, UBl, UC, UCl относительно земли до и после подключения активной дополнительной проводимости g1. Для подключения активной дополнительной проводимости между фазой электрической сети и землей используется фаза резервного выключателя нагрузки распределительного устройства 0,4 кВ.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПОСТРОЕНИЕ НЕЧЕТКИХ ОЦЕНОК В АДАПТИВНЫХ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММАХ К.К.Дауренбеков Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата Успешное развитие теории нечетких множеств позволяет описывать вербальные понятия и знания, оперировать ими и делать определенные выводы на основе нечетко сформулированных требовании. Одним из перспективных направлении использования методов и алгоритмов теории нечетких множеств является применение их в задачах связанных с оценкой знании обучающихся и получением рейтинговой оценки [1].

В обучающей системе по курсу «Термодинамика» производится адаптация к выбору специальности, к уровням усвоения обучающихся, к требованием и представлением обучающегося о шкалах рейтинговых оценок. Адаптация используют весовые коэффициенты, учитывающие важность различных элементов обучения в общей процедуре получения знании. Разрабатываемая система может быть модифицированы за счет дополнительных устройств для обучающихся с дефектом зрения. Процесс обучение представляется в виде иерархической структурой (Рис.1) и 50 «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

разрабатывается соответствующий алгоритм, связывающий элементы обучающей системы.

общая 0,6 0, текущая экзамен лс лаб лек.сем. лаб допускается, если лаб лек+сем Л1 Л Рис.1. Иерархическая структура обучающей системы.

На каждом уровне обучающей системы и для каждого элемента обучение оценка знания производится в терминах принадлежности, значение которой показывают с какой степенью успешности усвоен данный учебный материал. Оценивание знание обучающихся с самого нижнего уровня для всех элементов обучение в соответствии самим процессом обучение. Принципы оценивание элементов устанавливается в процессе диалога с обучающимися. Для основных элементов обучение таких как, усвоение лекционного материала, овладение навыками решение задач на семинарских занятии и овладение навыками практических работ лабораторных работ производится путем свертки соответствующих функции принадлежности, построенных для каждого учебного элемента ч целью получения обощенные оценки уровня усвоение по данному 1n 1m лек i сем i n i 1, m i элементу. Например, где n-количества тестовых заданий по лекциям, m-количества семинарских занятий с учетом выполнение контрольных работ, i -степень усвоение знании, проверяемых i-тестовым и семинарским заданиям.

i 0 соответствуют к случаи отсутствие знание, i 1 - соответствуют полному усвоению знание или овладение практических навыкам [2]. Оценивание овладение практическими навыками в лабораторных работах для Рис.1. вводится как среднегеометрическая оценка значение функции принадлежности каждой отдельной работы к полному овладению необходимую навыку. Выбор среднегеометрической свертки определяется требованиями допуска обучающегося к экзаменам только в случае выполение всех лабораторных работ. 1 2 0, если соответствующие работы не выполняется, 0 1 ;

2 1 если эти работы выполнены на с определенными требованиями. лаб 1 ( 2 2 2 ) Сворачивание обощенная оценки усвоение знание или лекционного и семинарского материала вычисляется по формуле лек.сем лек лек сем сем где, «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

лек, сем -весовые коэффициенты оценивающие важность усвоение лекционногои семинарского знания учебного материала 0 лек, сем ;

лек сем 1.

Различие выборе свертывающих операторов для лекционных, семинарских и лабораторных работ определяется самим процессе обучение и процедуры оценивание выполнении задании, не выполнение хотя бы одну лабораторных работ является не допустимым, в то время как не выполнение или не усвоении отдельных тестовых задании или контрольных работ не приводят к оцениванию знание на нулевой уровне.

Оценивание текущей успеваемости производится путем композиции нечетких функции принадлежности. В адаптивной системе получение оценки используются текущая лек.сем лек.сем лаб лаб средне взвещенная сумма. После прохождения экзамена и получение соответствующей не нулевой оценки общая совокупная оценка усвоение учебного материала и выполнения всех необходимых элементов в процессе обучение получается как среднеарифметическая значении общая ( S ) 0,6 текущая 0,4 экзамен Таким образом, применение теории нечетких множеств дает широкие возможности для построении гибкой иерархической системы, учитывающей индивидуальной особенности процесса обучение по курсу учесть мнение и требование обучающегося и привлечь для оценивание знании уже разработанные системы тестов.

Способы оценивание выполнение задании и взаимодействие и взаимовлияние различных этапов обучение на конечной результат.

Литература 1. В.Г.Домрачев, О.М.Полещук, И.В.Ретинская, К.К.Рыбников. Нечеткие модели рейтинговых систем оценки знаний// Труды XV Всероссийской научно методической конференции «Телематика’2001». Спб, 2001, С.245- 2. Дауренбеков К.К., Ретинская И.В., Калинина Э.В. Разработка алгоритма построения нечетких оценок в компьютерных обучающих программах // Научно практическая конференция профессорско-преподавательского состава и аспирантов университета. Московский государственный университета леса, Москва, 2008.

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ДАННЫХ МЕЖДУ ПРИЛОЖЕНИЯМИ ПРИ ПОМОЩИ ЯЗЫКА VISUAL BASIC Н.Ш.Нурмаганбетов, И.Ж.Бодыбаева Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата Международный казахско-турецкий университет имени К.А.Яссауи В настоящее время в самых разных областях человеческой деятельности компьютерные технологии занимают одно из ведущих мест. Фактически умение пользоваться компьютером - одно из обязательных качеств современного человека.

Применение компьютера значительно повышает производительность труда и является объективной предпосылкой для достижения успеха в жизни. Компьютер превращается в рабочий инструмент человека. Понятно, что любые современные технологии, в том числе и компьютерные, содержат в своей основе широкий слой теоретических знаний, овладение которыми позволяет в совершенстве пользоваться этими самыми технологиями. Уровень развития программных средств достиг такого уровня, что от 52 «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

пользователя ПК требуется не только умение нажимать на клавиши, но и понимание хотя бы основных процессов, происходящих внутри компьютера и при работе различных программ. Современный компьютер - сложная машина, продукт развитого человеческого интеллекта, поэтому, очевидно, он и рассчитан на взаимодействие с квалифицированным пользователем. Но с течением времени для квалифицированного пользователя возникают естественные проблемы. Первая проблема заключается в том, что пользователю надоедает работать в рамках предлагаемого ему приложения, многократно нажимать на одни и те же клавиши при решении привычной для него задачи и возникает естественное желание автоматизировать работу приложения. И, конечно же, работа в бухгалтерии также не могла обойтись без изменений.

Автоматизация деятельности бухгалтерии намного облегчалась. Вторая проблема (более общего плана) связана с выбором между посторонней узконаправленной программой и "своим" адаптированным для конкретной задачи приложением. Как правило, пользователи, работающие в организациях, направленных на постоянное развитие, выбирают второй вариант. И наконец, третья, объективно существующая проблема - это постоянное развитие интеллектуальных и информационных технологий, когда приходится быть в курсе всех новинок предлагаемых в компьютерном мире.

Для автоматизации работы этих приложений используется встроенный в приложения и адаптированный для них язык программирования Visual Basic. Если говорить о среде написания программы для решения поставленных задач, то Microsoft Visual Basic for Application - это сочетание одного из самых простых языков программирования и всех вычислительных возможностей Excel.

Программирование на VBA можно рассматривать, как управление объектами приложения. Вот именно объектами и управляет наше приложение.

Application Workbook Worksheets Cell То есть главный объект - приложение. В приложении могут быть несколько книг (Workbook), внутри которых находятся листы (Worksheets) и листы разбиты на ячейки (Cell). При работе активными могут быть только одна книга и один лист.

Вот я своим макросом и пытаюсь это выяснить. А заодно сколько листов в текущей книге.

DIM - объявляет переменную с типом string. Используя объект Application, мы получаем имена текущих книг и листа. С помощью Range("...") можно выделить ячейку и поместить значения в неё или считать. В общем объекты имеют огромное количество свойств. Задача программиста на VBA знать эти свойства и методы.

Для каждого типа объектов объявляется своя коллекция. Так же есть некоторые коллекции, которые отличаются названием методов. Для понимания работы с коллекциями создадим имитирующий коллекцию книг в Excel:

Sub Test() Dim MyCollection As New Collection With MyCollection.Add ("Книга 1").Add ("Книга 2").Add ("Книга 3") MsgBox (Str(.Count)) MsgBox (.Item(1)).Remove (1) MsgBox (.Item(1)) End With End Sub «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

С помощью VBA можно легко и быстро создавать разнообразные приложения, даже не являясь специалистом в области программирования. VBA содержит относительно мощную графическую среду, позволяющую наглядно конструировать экранные формы и управляющие элементы. В общем Visual Basic for Application позволяет с легкостью решать многие задачи. VBA – не просто стандартный макроязык приложений Office 97: он применяется для расширения функциональных возможностей приложения, в котором он используется. При решении задач с помощью VBA требуется создать проект. Проект включает несколько элементов, и выполняются совместно с другими приложениями. Приложение, в котором разрабатывается и выполняется проект VBA, называется основным. В данном случае, был создан проект VBA, который работает вместе с Microsoft Excel, где Excel является основным приложением. Фактически, не используя основное приложение, нельзя построить приложение VBA. Последним и наиболее быстрым методом создания проекта заключается в непосредственном запуске редактора VBA. Данный способ позволяет начать работу над проектом без предварительной разработки макроса. Рекомендуется использовать этот метод для больших проектов. Чтобы запустить редактор VBA, необходимо выбрать в основном приложении команду Сервис\Макрос\Редактор Visual Basic (Tools\Macro\Visual Basic Editor). VBA имеет собственную среду разработки, которая называется интегрированной средой разработки или IDE. VBA IDE – это окно, содержащее меню, другие окна и элементы, которые применяются при создании проектов. Все приложения, поддерживающие VBA, работают с одним IDE.

В заключение отметим, что среду Visual Basic можно настроить в соответствии с предпочтениями пользователя.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ПАКЕТА ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ COREL GRAPHIC SUITE 12 В WEB – МАСТЕРИНГЕ Ж.С.Есенгалиева Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова Актуальные тенденции современных исследований в области информационных технологий направлены на развитие интернет-технологий.

Приступая к созданию Web – графики, предназначенной для отображения в глобальной сети - например, таких элементов, как логотип компании, навигационная панель, фон либо использование баннера – можно использовать в качестве инструментального средства пакет прикладных программ Corel Graphic Suite 12.

Для управления многих Web – сайтов используется, так называемая панель управления, представляющая собой набор вертикально или горизонтально расположенных кнопок. Эта панель постоянно присутствует в окне браузера и позволяет быстро переходить к основным разделам сайта из любого его документа.

Часто, для простоты, вместо кнопок используется обычные текстовые ссылки. Но для создания неповторимого дизайна сайта вместо ссылок используют кнопки. Кроме того, иногда их объединяют в целые панели своеобразной формы, что продиктовано спецификой художественного оформления сайта. В этом случае не обойтись без компьютерных графических программ. Процесс создания навигационной панели требует навыков работы в графических редакторах с использованием оригинальных способов заливки и применения эффектов (рис.1).

54 «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

Рис.1. Процесс создания навигационной панели.

Панель содержит объекты – кнопки, предназначенные для перехода к соответствующим разделам Web – сайта (рис.2).

Рис.2. Навигационная панель.

Для назначения объектам в CorelDraw гиперссылок используем панель инструментов «Интернет» (команда Окно – Инструментальная линейка – Интернет).

Объекту с гиперссылкой можно назначить контекстную подсказку, которая будет отображаться в браузере при установке на этом объекте указателя мыши. Дескриптор AREA описывает область использования навигационных карт. Форма области гиперссылки на изображении определяется атрибутом SHAPE. С помощью мастера публикации CDR-документ транслируется в формат HTML.

Язык HTML позволяет создавать фон Web – страниц методом размножения графического изображения, извлеченного из графического файла, например, в формате GIF или JPG. Этот метод напоминает создание узорчатой заливки.

Для разработки произвольного фона создается графическое изображение в редакторе, которое затем конвертируется в битовое и с помощью функций экспорта создается GIF или JPG файл.

При помощи CorelDraw можно создать динамический баннер – прямоугольное изображение с меняющимся изображением. Такие графические объекты имеют разные стандартные размеры, представляющих собой анимационные графические GIF – файлы. Чем больше размер файла, в котором хранится баннер, тем больше нужно времени для его загрузки в окно браузера. Размер памяти для хранения файла с динамическим баннером зависит не только от видимых размеров баннера в окне браузера, но и от числа хранящихся в GIF – файле изображений, динамически сменяющих друг друга. Анимация не будет воспроизводиться до тех пор, пока весь файл не будет загружен в браузер. В процессе создания баннера используется программа Corel PHOTO-PAINT 12 (рис.3).

Рис.3. В верхнем фрейме подключенный в Web-документ анимационный GIF файл.

«Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

LABVIEW ОРТАДА ВИЗУАЛЬДЫ БАДАРЛАМАЛАУ Т.Тапалов, А.Ермекбаева, К.Арыстанбаев М. уезов атындаы Отстік Казастан мемлекеттік университеті Соы кездері технологиялы процестерді баылау мен басаруда визуальды бадарламалау дістері жиі олданатын болды. Мны негізгі себебтері, ол программалау мен басару алгоритмдері те олайлы боландытан да болар.

Визуальды бадарламалау дістеріні жаласы, барлы бадарламаларды «сызу»

арылы іс жзіне асыратын графикалы бадарламалау болып табылады. сіресе, графикалы программалауда кп ммкіншілік беретін жйе, ол SCADA-жйесі (Supervisory Control And Data Acquisition – мліметтерді жинау мен жйелерді басару).

SCADA-жйесіні графикалы жне визуальды бадарламалау баыттары, National Instruments фирмасыны Lab Windows пен LabVIEW пакеттеріндегі жмыстарында жаласын тапты. Бл жмыста осы бадарламалауды ысаша сипаттамалары мен кптеген мысалдар келтірілген.

Оу ралында National Instruments фирмасыны жаттарын орыс тіліне аударылан бірнеше авторларды [1-3] ебектері негізін рады.

LabVIEW жйесінде лшеу ралдарыны жиынтыын жасау, технологиялы процестеді басару мен баылау шін олданылатын сезгіш элеметтер мен басару одырыларына дейінгі аралыты амтиды.

Осы жйені бадарламалар тобыны пайда болуы жне оны дрыс пайдалана білу, объектегі процестерді технолгогиялы параметрлеріні згеру шамаларын жне оны дер кезінде басаруа ммкіншілік туызады. Бірнеше сезгіш элементтеді, аналогті – санды згерткіштерді жне керекті программаларды кмегімен, ртрлі лшеу ралдарын растыра отырып кптеген лшеулерді йыдастыруа болады. Бл виртуальды лшеу ралдарыны негізгі ерекшеліктері.

LabVIEW бадарламасыны пайда болуы сезгіш элементтерді, аналогты – санды згерткіштерді кмегімен жне арнайы жазылан программаларды кмегімен кез келген технологиялы параметрлерді шамаларын, мндерін лшейтін, сонымен атар, сол шамаларды дейтін, рі талдайтын ралдарды – виртуальды лшеу ралдарын растыруа ммкіншілік берді. Жеке компьютерлерді, азіргі уаыта лайы, лабораториялы ондырылара айналдыруа болатындыы белгілі болды.

Жоарыда айтыландай, LabVIEW National Instruments фирмасыны бадарламасы. LabVIEW бадарламасын пайдаланып, осы ортада объектерді басару мен баылау программаларын тзеген кезде, мліметтер, сигналдар бір элементтен екінші элементке, бір тйіннен екінші тйінге, бір кубтан екінші куба арнайы тртіппен жеткізіледі. Яни, LabVIEW негізгі масаты мліметерді элементтер арасында тасымалдау. рбір тйін, рбір элемент – ол виртуальды рал (VI- Virtual Instruments).

рбір VI (виртуальды рал) зіне келіп тскен сигналдарды талдап, деп шыу тетігіне жеткізеді. Осы виртуальды ралдарды белгілі бір кезекпен солдан оа арай орналастырып, кіру мен шыу нктелерін дрыс осып, келіп тскен мліметтерді деуге болады.

1 суретте сезгіш элементтен, яни температураны лшейтін, мысалыа, адаалайтын ТСМУ-274 кедергі сезгіш элементінен, аппараттаы температураны згеруіне сйкес, шыатын сигналды талдауа арналан. Талдауды негізгі масаты шыатын сигналды максимум мен минимум температураларына сйкес келетін (4- mA) электрлік сигналдарды жне статистикалы есептеулерді круге болады.

56 «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

1 сурет. Front Panel терезесі 2 суретте объектегі негізгі технологиялы параметрлерді бірі, температураны, ТСМУ-274 кедергі сезгіш элементті кмегімен баылауа, рі талдауа арналан LabVIEW ортасында графикалы программалауды алгоритмі мен программасы келтірілген. Осы программаны кмегімен, яни, Simulate Signal, Spectral Measurement, Create Histogram, Statistics олдана отырып, сигнала статистикалы, спектральды талдау жасауа ммкіншілік бар.

2 сурет. Block Diagram терезесі дебиеттер 1. Н.А.Виноградова, Я.И.Листратов, Е.В.Свиридов. Разработка прикладного программного обеспечения в среде LabVIEW.– М.: Изд-во МЭИ, 2005. – 50 с.

2. Батоврин В.К., Бессонов А.С., Мошкин В.В. и др. LabVieb: практикум по основам измерительных технологий.– М.: ДМК Пресс, 2005.- 208 с.

3. мбетов., Тапалов Т. LabVieb ортасында графикалы программалауды негіздері: Оу ралы.-Шымкент.: М.уезов атындаы ОМУ, 2009.-120б.

«Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

ЖАА ЗАМАН ТАЛАБЫНА САЙТ РУА АЖЕТТІ НЕГІЗГІ ПРОГРАММАЛАРА ШОЛУ ЖАСАУ М.Сарсембаев Казахский национальный университет имени аль-Фараби Казахский экономический университет им.Т.Рыскулова Жаалыы. Web-сайт жасаанда жаа Macromedia Flash 5.0 программаларын олдана білу аса ажетті жадай.

Жмысты масаты: Методикалы жне олданбалы дебиетті анализдеу жне Web-бетті жасауа олданылатын жаа программалара ысаша шолу жасау.

Internet азіргі уаытта лкен арында даму стінде, сондытан да бл салаа атысты басылымдар саны да кбеюде. азір internet лкен ойыншытан, керекті апаратты желіжен табу кзіне айналуда. Мамандарды болжауы бойынша он жылдан кейін 50 пайыза жуы отбасылар оны кнделікті мірде олданады. Теледидарлар мен радио абылдаыштар толыымен жоалып кетпейді, біра оларды жабдытары лайтылып оларды зі бір жаынан компьютер болып кетеді дейлінеді. Бірдерді райсымыз азірден бастап интернетті дамуына з лесімізді оса аламыз. Оны бірден бір жолы оз веб сайтымызды жасап, жктеу. Бірак оны калай жасай аламыз? Бл сраты біз осы маалада толыыра арастырамыз.

Веб бетті жасалу жолына келесі блімдерді сатылай орналастырса болады.

Жаа интернет технологиялармен танысып шыу, жане ммкіншілік болса оларды іс жзінде олдану.

растырудаы программалы тілді толыыра мегеру.

Веб беттер бойынша шешім жасап, апаратты ол жетімділігін тиімді жолмен амтамасыз ету.

Веб бет жасаудаы маызды, негізгі ережелермен танысу.

Web бетті рлымын анатап алу.

Web бетті жасалу жоспарын растыру.

Кптеген Web-дизайнерлерді ойларыны бір тйіскен жері ол азіргі уаыттаы кптерген Web-браузерлерді жне де кптеген жаа платформаларды шыу проблемасы. Олар HTML жаттар мен сценарийлерді р трлі етіп креді. рине р жаа шыан браузерлер жетілдіріліп жатыр, біра олданушыларды лкен пайызы жаа технологияларды олдануды аламай брыысына анаат болуы немесе олданушыларды белгілі бір фирманы офисінде сол фирмамен белгіленген браузерін олдануы осымша иындытарды тудырады. Осыан арай отырып, «Бізге керекті Web-сайтты алай ру керек?» деген сра туындайды. Егер біз барлы браузерлерді жумыс істеу принциптерін ескере отырып Web-сайтымызды рса онда, бізді Web бет лкен тартымдылыа иелі Web-бет болады деуге иын.

Сол браузерлерді бірнешесін арастыратын болса.

Біз білетіндей Netscape жне Microsoft арасындаы бсекелестік браузерлерді код оуындаы е басты блім болды. Мндаы екі трлі платформа айырмашалыы DHTML, CSS, Java Script тілдерін оуда болатын.

Сонымен атар, бізді сайтымызды WebTV браузері арылы кру ммкіншілігін де ескеріп кетуіміз жн. WebTV - теледидардан тікелей интернет Web-беттерін крсететін, алыстан басару ралысымен басарылатын браузер болып табылады.

Opera. Opera – арапайым жне кішігірім браузерлерді бірі болып табылады. Бл браузер Норвегияда Осло аласындаы Opera Software німі болып табылады.

Кемшілігін айта кетсек бізді жасаан Web – веб беттерде тек жашалары жабылмай алан болса бл браузер ол Web – бетті дрыс крсетпейді. Сондатан да кптеген Web – программисттер з Web-беттерін осы браузерде кбіне тексереді.

58 «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

Сурет 1-Lynx браузері Lynx браузері. Lynx – кбіне мгедек адамдармен кбіне олданылатын браузер болып табылады. Сондытан да біз Web – сайтымызды осы браузер негізіне де келістіруіміз керек. зімізге керекті статистиканы шыару шін біз Web – бетімізге олдануышыа браузер трін анытау кодын жаза аламыз. Соан байланысты код трін де талдау ммкіншілігі туады.

Сурет 2 – Flash технологиясы Біра егер сіз бл сатыларда тоталыыз келмесе, сіз азіргі уаыттаы лкен арында дамып келе жатан flash технологиясын олдана аласыз. Бл жол сізге те тиімді болады: сіз зіізді Web – сайтыыза анытыы жасы суреттер мен дыбысты жаттарды осу ммкіншілігіне ол жеткізе аласыз, барлы браузер трлерінде бірдей крсетілімге ие.

Сурет 3 – Flash технологиясы негізінде видио озалтыштар «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

Шыарушы компания крсеткіші бойынша азіргі уаытта 222 миллион адам flash технологиясын олдануда, сонымен атар бл крсеткішке кнделікті 1,4 миллион адам осылуда. Бл технологияны артышылытарын айта кетсек: з сайтыыза процедуралар арылы интелект оса аласыз, ойыыздаыдай демі дизайнмен сайт растыру, Flash технологиясы негізінде видио озалтыштарды растыру, ауіпсіздігі жаынан берік, кез келген деректер базасына осылу ммкіншілігі бар.

Сурет 4 – Macromedia Flash технологиясыны Action Script программасы Кбіне мндай сайттарды Macromedia Flash программасы арылы жасайды. Бл программаны негізгі программалау тілі болып Action Script табылады.

Оай программа деп айтуа иын бл технология – нтижесінде зііз жоспарлаан, кез-келген ойыызды жзеге асыра аласыз. Сондытан да азігі кездегі ылыми техниканы арынды даму кезеінде заманмен бірге ая басуа бізге лкен ммкіндікті Macromedia Flash технологиясыны программалары береді.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИРУЮЩИХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ НА КОМПЬЮТЕРЕ Ж.К. Жалгасбекова, К.С.Балхабекова Евразиийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева Современное образование требует преодоления разрозненности учебных предметов. Каждой научной дисциплине свойственно свое особое сочетание формализованных и неформализованных методов моделирования явлений, процедур доказательства и объяснения, и лишь информатика легко преодолевает межпредметные границы, обогащает все области научного познания.

Компьютерные моделирование учебных объектов, ситуаций и процессов в математике, физике, химии, биологии, экологии ставит студента в активную позицию исследователя, позволяет самостоятельно открывать законы и явления.

Развитие навыков построения моделей способствует решению задачи, имеющей общеобразовательную ценность, а именно развитию системного и логического мышления. Ведь процесс построения моделей требует помимо специальных знаний еще и особым образом развитого мышления.

Решение задач по моделированию процессов и явлений развивает мыслительную деятельность студента. Под развитием мышления студента в процессе 60 «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

обучения психологи понимают формирование и совершенствование всех видов, форм и операций мышления, выработку умений и навыков по применению законов мышления в познавательной и учебной деятельности, а также умений осуществлять перенос приемов мыслительной деятельности из одной области знаний в другую.

В процессе построения модели студенты, отталкиваясь от общей формулировки задачи, выделяют существенные части моделируемой системы, исследует свойства этих объектов, находят связи между ними, проводят компьютерные эксперименты и анализируют результаты моделирования. Практически все перечисленные выше процессы мыслительной деятельности прослеживаются при решении задач на составление моделей.

Умение выделять необходимую информацию и организовывать ее в структуру – важнейшее качество человеческого интеллекта.

Моделирование движения тела, брошенного под углом к горизонту.

Рассмотрим случай движения тела, брошенного под углом к горизонту, происходящего только под действием силы тяжести (трением пренебрегаем!).

1. Запустить C++ Builder.

2. Открыть Форму Движение тела под углом к горизонту.cpp(Рис.1) Проанализировать все рассмотренные формулы и выделить исходные данные, переменные и постоянные величины. Занести исходные числовые данные:

1 = 36°, 2 = 45°, 3 = 60°;

v0 = 100 м / с;

y 0 = 0 м;

t 0 = t min = 0 c;

t max = 12 c.

Рис.1-Форма движение тела, брошенного под углом к горизонту Листинг. Движение тела брошенного под углом к горизонту На рисунке 2 изображены траектории движения тела.

«Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

Рис.2- Траектория движения тела Литература 1. Стародубцев В.А. Использование информационных технологии на лекциях по естественнонаучным дисциплинам. Информатика и образование. 2003.

2. Коротков Э.М.Управление качеством образования.М.,Мир,2006.

АЗАСТАНДАЫ КЕЛЕСІ АТАР ТЕЛЕФОНИЯСЫНЫ ДАМУЫ А..Садыов, А.К.осаяова Л.Н.Гумилев атындаы Еуразия лтты университеті «Желі кптеген тораптардан трады, сол сияты бл дниеде брі де тораптармен байланысты. Егер кімде-кім желі яшыы туелсіз деп жорамалдаса, изоляцияланан болса, онда ол ателеседі. Ол желі деп аталады, кптеген зара байланысан яшытардан тратындытан, рбір яшыты з орны мен баса яшытара атысты з міндеттері бар»

Желілік рылыма берілген анытама азіргі заманы интернет-желі анытамасына жасы келеді. Біра аламды желіні наты тарихы кп асырлар брын басталан. Кейбір басылымдар оны басын 1957 жыл деп жазып жр – бірінші советтік жасанды жер спутнигін шыарды, солай «жауапты рыс» АШ ораныс министрлігі – ARPANET желісін ру – азіргі заманы Internet лгісі. Сол уаытта аламды желі негізі салынан.

Классикалы телефония POTS (Plain Old Telephone Service) жз жылдан астам тарихы бар. Кптеген ЖИИ бізде жне шетелде сапа жаынан жне арзан техникалы телефонияны жзеге асыру, хаттамадан хаттамаа ауысып, генераторлар жиілігі санын азайтып станционарлы аппаратураа, алыс ашытыа сапалы дауыс жіберу амалдарын жіберіп отырды. АШ жне СССР НТР телефония саласында наыз 62 «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

жарысты бастап кетті. Тап сол кезде R1 жне R2 негізінде жаа гибрид пайда болды, оларды бізді телефонистер деп атаан. Сигнализация арнайы атауда болды «Кпжиілік жйе сигнализациясы» жне «вражеской сигнализацияны» R арзан прототипі болды. Сол уаытта тек дауыс жіберуді ана ойлаан жо, біра байланыс арнасыымен мліметті де ойлады. Мліметті жіберу шін телефонды хаттамаларды игеру шешімін абылдау болды. Шамамен, сол уаытта Е1 – Импульсты Кодты Модуляция 30 (ИКМ30) деп аталатын орта пайда болды, тртторапты арнамен тек ана дауыс жіберу емес, мліметті де жіберуге болды. G732S жне G.732N форматтары ассоцияланатын арналы интервалмен жне оларсыз сигнализациямен пайда болды. Біра ткен жзжылды соында 30 уаытша интервалдар (TS), немесе басаша айтанда 30 арна 64 Кбит/с бойынша, мітсіз болды пайдаланушыларды барлы ажеттілігін анааттандыру шін аз.

Сонымен аламды аумата басында ойламаан жылдамды 155 Мбит/с (STM-1) анааттандыруды ойды. азірде азастанда негізгі магистралды сызытар STM-1 ды STM-16-а ауыстыру бірігіп жреді. Арналарды ткізілу ммкіндігін ктеру – бізді елімізді телекоммуникациялы рылымы жылдам су талаптарын кейінгі алдырмау. Солай ктпеген негізділік – POTS абоненттік ызметтері жне млімет жіберу ызметі ажеттілігін айта блу.

Соны ішінде - бл ажеттіліктер тек абоненттер санымен салыстырылмайды, біра сонымен атар келетін кірісімен де. Егер ерте арастырылан ммкіндіктер млімет жіберу хаттамалармен біріге телефониялар шін олдану, онда бгінде ыай натылыпен керісінше айналды – хаттамалар млімет жіберу, мысалы, ТСР/IP хаттамасыны стегі, дауыс жіберу шін, наты – кптеген бізді телекоммуникациялы компаниялармен IP-телефонияны болмаса voice over IP ендіру.

Ерте ме кешпе, біра практикалы барлы телекоммуникациялы компаниялар егер POTS толы ауысуа емес IP-телефонияа, онда соында оларды компания ызметіні спектрінде бірігеді. Классикалы телефониядан IP-а кетуге наты тенденциялар шыты, техникалы арзан жзеге асырулар лкен ммкіндіктермен салыстырылмайды М (осымша ызмет крсету Ммкіндіктері).

Бірінен кейін бірі, телефонды станциялар IP арылы дауыс жіберуге кшуде.

Таы бірер жылдан кейін, бл да жаа кіріспелер практикада барлы ел трындарына атысты болады, сонымен атар, жаындаы аналогты телефонды станциялар сандыа кшуі сияты болды. Телефонияда прогресс болуда, кез келген баса сала сияты ашы емес. Бл телефония ауысуынан не ктуге болатынын арастырып крейік.

IP-телефония желісін трызу шін кптеген трлі амалдар олданылады. Кбірек желіні трызудаы дстрлі дісі - Н.323 сынысыны негізінде болады. Оны танымалдыы сынымдарды бірінші пайдалана бастаанымен тсіндіріледі. Н. хаттамасы негізінде желілер телефонды желілер интеграциясына есептеген жне ISDN желісі сияты арастыра алады, млімет жіберу желісіне салынан.

H.323 сынымыны зі хаттамалар жиынтыы деп арастырылады. Н. мультимедиалы апараттар мліметін амтамасыз етеді. Берілген сыным халыаралы байланыс ызметін жеткізу шін желіні пайдалануда коммутациялы пакетке ызыатын байланыс операторларына жасы келеді. Біра техникадаы да, мірдегі сияты, ештеме оай келе оймайды Берілген сйкестік толыымен наты кшті ажет етеді.

Мысалы, баса да кптеген осымшалар шін мультимедиялы осымшаларды олдауа жеке спецификация ажет. Екі пайдаланушы арасында байланыс сценарийі, H.323 сынымы бойынша, ттенше иын жне кптеген сраныс пен жауаптардан трады. Бл зіне жолашу мен H.323 сыным негізінде желі ралын орнату ателіктерін алады. Біра хаттамалар ашанда жаартылады, жне жаалары мен жаа Н.323 трлері пайда болады.

«Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

IP-телефония желісін трызуды екінші жаы, MMUSIC жмыс тобыны сынан IETF комитеті (Internet Engineering Task Force), SIP хаттамасы жмысында рылды (Session Initiation Protocol). SIP зіне мтін-баытталан хаттаманы сынады, мультимедиа архитектурасыны лкен блігіне жатады, IETF комитетінде жасалан.

SIP хаттамасы H.323 хаттамасынан айрыша жеіл, біра ол телефонды желімен зараатынасты йымдастыру шін наты азыра келеді. Бл SIP HTTP хаттамасында негізделгенімен сигнализация жйесімен нашар келісіледі ТфЖП пайдаланушыларымен тсініледі. Біра SIP интернет-ызмет оюшылар шін жасы, мндай жадайда IP-телефония ызмет блігі болып табылады, интернет жктемесіне сияты жеткізіледі жне компаниямен сынылады.

шінші ыайы MGCP хаттамасы олданысында жасалан, сонымен атар IETF комитетімен сынылан, MEGACO жмыс тобымен. MGCP – транспортты шлюзбен басару хаттамасы. Осы діс IP-телефония аламды желісіні кееюіне жасы келеді, дстрлі телефония желісіне ауысуа келеді. Бл шешім желі кееюімен амтамасыз етіледі жне шлюз контроллері арылы желіні басару арапайымдылыы.

Осы хаттама Н.323 сияты ТфЖП сйкес желі трызу шін келеді. Берілген хаттамаа негізгі жетіспеушілікке стандартты аяталмаанын жатызуа болады.

Таратылан шлюздерді функционалды рауыштары, ртрлі фирма ндірушілермен жасалан телекоммуникациялы рал-жабдытар, шындыында келіспейді. ртрлі ндірушілер ралдарымен желі трызылмайды. Сонымен атар ржаты желіні біріктіруге болмайды, кейде номерлік орта араашытыты руда ажеттілік болады.

СТОП-а осылуды айтпауа да болады. Біра таы бір белгілеп хаттама тек жасалып жатыр тек кп жылдан кейін арзан жне мбебап жіберу дісін алуымыз ммкін. Баса сзбен, егер SIP хаттамасы негізінде IP-телефония ызметімен иеленетін болса, онда алдымен провайдерден интернет жне SIP-телефон сатып алу керек, ал Н.323-те MGCP-ге ауысу voice over IP білдіргісіз жне арты рылы ммкіндігінсіз болады. IP телефонияны трызуда негізгі мселе, трызылан жоарыда крсетілген хаттамалар ішінен кез келгені дауыс сапасына жатады. Берілген хаттамалар кепілдемесіз ызмет крсету сапасына ие. Біра IP-телефония желісі аз мір сріп сондай дрежеге жетілдіру коммерциялы ызмет спектрі осылды жне орта телефон ызмет саудасында арсы абілетті болды. Егер ызметін сатып алатындар классикалы жне IP-телефония арасында дауыс сапасыны айырмашылыын байамауы керек. Ол шін кптеген амалдар олданылады – эхоны рылылар бар магистралды арналар кееюіне дейін. Егер шектеуді тотату мселесі жне эха берілуі дстрлі телефонияда рашан бар, ал IP-телефонияа туде тек нашарлайды, онда апарат пен пакеттер жоалады, баса жаа мселелер туындайды, лкен иыншылыпен тоысатын шешімдер шыты. Егер мселені тотату шектелсе жне дстрлі телефонияа эханы осу рашан болан, ал IP-телефонияа туде тек нашарлады, онда пакеттер мен апараттар жоалды, сонымен атар схоластикалы тотау мінездемесі, шешімдері лкен иыншылыпен байланысан млдем баса мселелер шыты. Сондытан желілік технология дамуына за уаыт керек болды, алдымен IP-телефония ызметі осы салада азастанда жмыс жасайтын кдімгі кптеген компаниялара кіретін телекоммуникациялы ызметке кірді. Бгінде тек жалаулар ызметін сатпайды. Бл ауысу жалпы не шін керек?-деген сраа былай жауап береміз.

- ылыми техникалы прогрессте соы нсасы берілмеген? Экономикалы факторларын арастыратын болса, тек осы факт болса, онда егер жп ертерек шыса, онда азір сызы шынында шектелмеген трафик хаттаманы жзеге асыруда амтамасыз етеді.

Интернет – бл мыдаан компьютерлер бірігуі, желіге осылан;

желілер маршрутизаторлармен наты зара біріккен. Байланыс сызыын йымдастыру шін барлы технологиялар – коммутацияланатын телефонды осылудан азіргі заманы 64 «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

спутниктік жне оптикалы жіберу жйесіне дейін олданылады. Интернет шін ешандай кедергі жо.

Егер ерте есептелсе, интернет – жеке, ал дауыс – блек, онда азір бл тсініктер біржйелі желіге біріктірілген. Байланыс сызыыны бірі – бл дауыс жне интернетке ммкіндік пен мультимедиа. Онда лкен кесе жмысы шін толы ызмет жиынтыы бар. Экономия кпысалы, барлыы ескі магистралда жне клемде жзеге асырылады. Екінші жасы жаы – осымша ызмет крсету ммкіндіктері.

Мысалы, конференция мен айта адрестеу, айта стау, дауыс почтасы жне кптеген т.б. функциялары олжетімді болды ертерек сервистер болуы ммкін емес.

Соында, сол жртты дрсілкіндірген бейне-телефония пайдаланушыа сондай желімен олжетімді болады, ал бл да аз болмайды. IP-телефония пайдасы шін метрожеліге біріккен ауысуа ту факті шыады. Берілген амал телефония жіберілуіне NGN жалпы ойынан кесіп алып жрмейді. IP-телефония з алдына индустрияа айналды, NGN концепциясыны алдаы дамуыны пайдасына жасы аргумент болды Everything over IP & IP over Everything (IP бойынша барлыы, жне IP барлыына). Таратылан шлюздер модел конфигурациясына апараттар жинады.

Транспортты шлюз (MG). MG транспортты SCN потоктары шін тбірі болып табылады, жіберілетін мліметтерді пакетизациялайды, егер олар ерте пакетизацияламаса жне жапсырылан трафик желіге коммутациялы пакеттен жіберіледі. Лектер шін, коммутациялы пакетпен SCN-ге желіден баратын, транспортты шлюз кері ретте крсетілген функцияларды орындайды.

Транспортты шлюздер (MGC) контроллері. MGC тіркелу жне MG ресурстарын басару функцияларын орындайды. Ресурсты пайдалану авторизациясы локалды саясатпен аныталатын ммкіндігіне ие болу ммкін. MGC сигналды апаратты транспорттауда аятау нкте ммкіндік ролін орындайды жне SCN ондай ішкіжйе ISDN пайдаланушы сигнализация ОКС №7 жне Q.931/DSS1 жйелері сияты осымша хаттамаларын иницизициялайды. Кез келген рылы сияты, Softswitch-те аппаратты жне бадарламалы блігі бар. Басару хаттамалары жне зара атынастары туралы, «софт» туралы Softswitch рылысы, бан дейін айтылды, сондытан шамалы толыыра «темірде» тоталамыз. Softswitch-ті аппаратты блігін трызу нсасыны бірі оны екі серверге блумен аяталады – рылы сервері (Device Server), сырты рылылармен зара атынаса жауап беретін, жне шаыру ызмет крсету сервері (Call Server), трызуды барлы функцияларына орындайтын, тексеру жне байланысты блу. Мндай нсаны сынан Lucent компаниясы. Баса жзеге асыруларда бл функциялар блінбейді. зірге аншалыты Lucent компаниясыны шешімі стті екенін айту иын, сонда да ол бірінші болды.

ITU-T Н.323 сынымдары коммутациялы пакеттер желісінде млімет жіберу негізін анытайды, хаттамалар жне процедурлар мультимедиялы байланыс, соны ішінде IP-желісінде. Н.323 сынымы "шатырлы" болып табылады, онда желі компоненттері жазылан жне баса сынымдарды олдануда сипаттамалар берілген, Н.225 жне Н.245 жиілігінде, сонымен атар хаттамалар, IETF жасалан. Н. сынымы жйені трт компонентін анытайды: привратник (GK - Gatekeeper), шлюз (GW- Gateway), конференцияны басару блогы (MCU- Multipoint Control Unit) и Н.323 терминал. Ары арайы зерттеу бл жне барлы баса аталан баыттара халыаралы Softswitch-консорциумы жанында жзеге асырылады, Softswitch жйесіні зара атынасы жне бірігуі амтамасыз ету масатында рылды. ISC консорциум (The International Softswitch Consortium) 1999 жылы мамырда рылды жне азіргі кезде зіне шамамен 150 мше кіреді. Жетекші компаниялар телекоммуникациялы саудада барлы лемде келесі атар мультисервистік желі технологиясын жргізу шін кштерін біріктірді жне жасаушыларды сыным форумын йымдастырды, телекоммуникацияны трлі саласындаы менеджерлер жне мамандарды талылау жне Softswitch жйесіні жалпы рылысын оларды «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

компоненттері мен функцияларын алыптастыру. Консорциума Alcatel, Cisco, Clarent, Ericsson, Level 3, Lucent Technologies, Marconi, Motorola, Nokia, Radcom, Samsung, Siemens, VocalTec жне басалары кіреді.

Жалпы жадайда, иілгіш коммутатор функциясын жзеге асыратын рал-жабды кешені зіне келесі осымша бадарламалы-аппаратты рылыларды кіргізуге болады: транспортты шлюз, осымша сервері, медиа-сервер, SIP-прокси-сервер, привратник Н.323. Транспортты шлюз (Media Gateway, MG) келесі функцияларды жзеге асырылуын амтамасыз етуі ажет:

- млімет форматы жне сигналды айта жасау функциясы;

- сигналды деу функциясы;

- басару рылысы MGC шлюзымен зара атынаста стандартты басару хаттама функциялары;

- MGC осымша тонды сигналдар басару рылысында жіберу жне деу функциялары;

- млімет жіберу маршрутизатор/коммутатор желісінде зара атынас функциясы;

- егер транспортты шлюз жіберу трактын трызу функциясын жзеге асырса, онда тракт жіберу стандартты сигнализация хаттамаларын жзеге асыру масатында олдану керек;

- егер транспортты шлюз маршрутизация функциясын жзеге асырса, онда оларды жзеге асыру масатында стандартты маршрутизация хаттамаларын пайдалану керек.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ КОНТИНГЕНТА СТУДЕНТОВ ВУЗА В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И.Ж.Бодыбаева Международный казахско-турецкий университет имени К.А.Яссауи Бурное развитие компьютерных технологий позволило существенно облегчить труд сотрудников в области образовании и любых производств, дав тем самым возможности дальнейшему повышению качества работы.

Информационные технологии – это совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение (транспортировку) и отображение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационного ресурса, а также повышения их надежности и оперативности [1].

Проектирования баз данных и построения программы ведения электронной документации учебного заведения производится с помощью информационных технологий. В качестве инструмента построения базы данных использованы SQL Server и язык программирование Visual Basic. С самого начала эту СУБД отличала простота использования в сочетании с широкими возможностями по разработке законченных приложений. Базы данных составляют в настоящее время основу компьютерного обеспечения информационных процессов, входящих практически во все сферы человеческой деятельности. Предметной областью называется фрагмент реальности, который описывается или моделируется с помощью базы данных и ее приложений. В предметной области выделяются информационные объекты – идентифицируемые 66 «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

объекты реального мира, процессы, системы, понятия и т.д., сведения о которых хранятся в базе данных.

Действительно, процессы обработки информации имеют общую природу и опираются на описание фрагментов реальности, выраженное в виде совокупности взаимосвязанных данных. Базы данных являются эффективным средством представления структур данных и манипулирования ими. Концепция баз данных предполагает использование интегрированных средств хранения информации, позволяющих обеспечить централизованное управление данными и обслуживание ими многих пользователей. При этом базы данных должна поддерживаться в среде компьютерных технологии единым программным обеспечением, называемым системой управления базами данных. СУБД вместе с прикладными программами называют банком данных. Для ввода в компьютер полученное описание должно быть представлено в терминах специального языка описания данных, который входит в комплекс средств СУБД. Простое (элементарное) данное – это наименьшая семантически значимая поименованная единица данных (например, ФИО, должность, адрес и т.д.). Значения простого данного описывает представленную им характеристику объекта для каждого экземпляра объекта. Имена простых данных хранятся в описании БД, в то время как их значения запоминаются в самой БД.

В условиях кредитной технологии обучения в вузах разрабатываются автоматизированные системы управления студентов. Например, В Кызылординском государственном университете имени Коркыт Ата разработана программа для студентов, где представлены все данные о студентах [2].

Рис.1. Анкетные данные студентов «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

База данных студентов состоит из анкетных данных, запросах, об оплате, об успеваемостях и т.д. (рис.1). Автоматизированная рабочая место «Студент» позволяет студенту получать информацию об успеваемости, данные об оплате, участвовать в анкетировании «Преподаватель глазами студента», вносить предложения и заявления администрации вуза по корпоративной и глобальной сети через Интернет.

В заключении надо отметить, что развитие информационных технологии облегчить труд сотрудников вуза в условиях кредитной системы образования, так как принцип организации учебного процесса сильно отличается от традиционного.

Литература 1. Иванова Г.С. Технология программирования.- М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. - 336 с.

2. Момынбаев Б.К., и др. Применение информационных технологий в управлении образовательной деятельностью вузов в условиях кредитной системы обучения.// в Сб. III Межд. науч.-практ. конф. «Университеты и общество. Сотрудничество и развитие университетов в XXI веке», г.Москва МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ЭКОЛОГИИ Ш.Е.Муталляпова Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина Рост антропогенной нагрузки на окружающую среду во второй половине ХХ века привел к обострению многих экологических проблем. Возможные перспективы их решения связаны с реализацией концепции "устойчивого развития" - стабильного сосуществования человечества и природы [1]. Важные элементы данной концепции сохранение и воспроизводство ресурсной базы сельского хозяйства, оптимизация применения средств химизации земледелия, улучшение структуры землепользования на основе объективной характеристики агроэкологической ситуации. Это требует разработки алгоритмов оценки устойчивости экосистем, изучения закономерностей их динамики, совершенствования методики оценки воздействия на окружающую среду, включающей эколого-экономический прогноз [2].

Описание динамики природных объектов опирается на представления об их системной организации. Системный подход к решению проблем природопользования предполагает комплексное изучение протекающих в ландшафтно-географической среде процессов. Решение данной задачи невозможно без привлечения методов прогнозирования.

Математическое моделирование - один из основных инструментов системного анализа, позволяющий в ряде случаев избежать трудоемких и дорогостоящих натурных экспериментов в решении проблем природопользования [3].

На основе результатов прогнозирования динамики агроэкологических систем решаются вопросы рационального применения удобрений и средств защиты растений, проведения комплексной мелиорации и окультуривания полей, оптимизации структуры землепользования и другие При классификации экологических моделей используются различные подходы.

Выделяют статические и динамические модели. Функциональные модели отличаются от эмпирических тем, что учитывают механизм процесса. Это позволяет использовать их для прогноза не наблюдавшихся ранее состояний объекта. Различие между 68 «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

стохастическими и детерминированными моделями - при описании неопределенных процессов в природных системах (агрометеорологические условия и другие) более предпочтительно использовать вероятностные подходы [4].

Статические модели формализуют связь между показателями без учета переменной времени. Выделяют модели: по обобщенным агроклиматическим показателям;

эмпирическим уравнениям регрессионного типа;

физико-статистическим моделям;

комплексным имитационным моделям.

Методы прогнозирования урожаев, основанные на учете агроклиматических ресурсов региона используют величины баланса фотосинтетически активной радиации (ФАР), а также комплексные показатели - биоклиматический и гидротермический потенциалы продуктивности (БКП, ГТП).

Эмпирические модели продуктивности агроценозов в основном представлены так называемыми производственными функциями. Они представляют регрессионные уравнения, связывающие конечный результат (урожай и показатели его качества) с действующими величинами. К производственным функциям предъявляется ряд требований: модель должна учитывать основные факторы, оказывающие влияние на урожай;

охватывать широкий диапазон их значений;

аппроксимирующая функция должна максимально соответствовать реальным биологическим закономерностям.

Физико-статистические модели рассматривают систему как совокупность взаимодействующих элементов со случайными свойствами. Примером реализации данного подхода служат модели В.П.Дмитренко и В.А. Бровкина. В них урожай культур рассматривается как эмпирическая функция отклонения факторов среды (параметров агрохимической характеристики, влагозапасов, температуры воздуха) от оптимальных значений [5].

Комплексные имитационные модели призваны повысить адекватность агроэкологических прогнозов за счет качественно более полного использования эмпирических данных. Имитационные модели призваны формализовать с помощью ЭВМ любые эмпирические сведения об объекте. В настоящее время широко используется Автоматизированная система регионального экологического прогноза (АСРЭП). Она предназначена для оценки изменения состояния растительности (в том числе лесов и сельскохозяйственных культур), почв, запасов и качества грунтовых вод, гидросети, загрязненности природно-территориальных комплексов (ПТК) размером от 50 до 5 000 кв. км. Рассматриваются воздействия различных поллютантов (промышленных, пестицидов, радионуклидов и иных), вырубки лесов, изменение земельного фонда, внесение удобрений, поливы, лесопосадки, выпас скота, водозаборы, дренаж, различные мелиорации, изменения характеристик гидросети в результате инженерной деятельности, межрегиональные влияния, тенденции смены климатических и погодных условий. Дается прогноз состояния возобновимых ресурсов сроком от 3 до 60 лет и оценивается ретроспектива развития ситуации;

прослеживается динамика более трехсот параметров, характеризующих природную среду.

С помощью АСРЭП можно осуществлять информационную поддержку управления продуктивностью сельского хозяйства и проводить оценку воздействия на окружающую среду.

Анализ временных рядов - еще одна область применения статистических методов.

Для прогноза периодических процессов по известному спектру частот используется фурье-анализ [6]. В агрометеорологии приняты расчеты многолетних циклов продуктивности агроценозов по повторяющимся астрономическим явлениям.

Динамические модели (модели математической физики, балансовые и иные) используются для оценки явлений в развитии.

Балансовые модели описывают динамику систем как совокупность процессов переноса вещества и энергии. В качестве математического аппарата используются обыкновенные дифференциальные уравнения. Частным случаем являются так «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

называемые компартментные модели. Они представляют объект в виде резервуаров (компартментов) и связующих их каналов.

Концептуально-балансовое (компартментное) моделирование имеет важное значение в изучении биологического круговорота элементов в почвоведении и геохимии. Модели геохимических циклов описывают миграцию и накопление зольных элементов в системе "почва-растение", формирование биомассы и изменение запасов органического вещества почвы.

Матричные модели представляют динамику объекта в виде последовательной смены состояний:

a(t+1)=A*a(t), где a - вектор характеристик объекта, A-квадратная матрица воздействий, t- время.

В общем случае матрица A может быть переменной, и ее элементы будут зависеть от времени. Матричные модели применимы, если динамика свойств объекта представима в виде линейной рекурсии. Это справедливо для квазистационарных состояний, когда режим функционирования системы не меняется. Рассматриваемый тип моделей используется преимущественно для описания динамики популяций в экологии популяций и фитопатологии [7].

Специфические индивидуальные модели служат для описания узкого круга процессов, например взаимодействий типа "хищник-жертва".

Информационное обеспечение математических моделей включает системы поддержки принятия решений (СППР), геоинформационные системы (ГИС), системы управления базами данных (СУБД), системы основанные на знаниях (СОЗ), автоматизированные системы управления (АСУ), системы автоматизированного проектирования (САПР), среды имитационного моделирования. Для персональных компьютеров предложены системы, реализующие языки имитационного моделирования (SLAM II, GPSS, SIMULA, DINAMO) [2].

Количественное описание динамики агроэкосистем все еще связано с трудностями методического, информационного и алгоритмического характера. Это заставляет совершенствовать средства моделирования и прогнозирования и принципы интерпретации его результатов. В идеальном случае при принятии конкретных решений на практике могут найти применение практически все рассмотренные выше типы моделей.

Литература 1. Марчук Г.И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды. М.:

Наука, 1982, 319 с.

2. Хомяков Д.М. Оптимизация системы удобрений и агрометеорологические условия. -М.: Изд-во МГУ, 1991. -86 с.

3. Хомяков Д.М., Искандарян Р.А. Информационные технологии и математическое моделирование в задачах природопользования при реализации концепции устойчивого развития // Экологические и социально-экономические аспекты развития России в условиях глобальных изменений природной среды и климата.

М.: Геос, 1997, С. 102-119.

4. Дмитриев Е.А. Математическая статистика в почвоведении. М.: МГУ, 1995, 320 с.

5. Бровкин В.А., Денисенко Е.А., Шульгин Е.А. Моделирование конечной продуктивности агроценозов на основе функции состояния системы "агроценоз внешняя среда" // Журнал общей биологии, 1991, т. 52, № 6, С. 855-862.

6. Дмитриев А.А. Алгоритм прогноза по известному спектру частот // Вопросы агроэкологического прогнозирования // Науч.-техн. бюл. / РАСХН. Сиб. отд-е.

СибНИИЗХим. Вып. 5. Новосибирск, 1991, С. 33-37.

7. Экология и безопасность жизнедеятельности / Д.А. Кривошеин, Л.А.Муравей, Н.Н. Роева и др.;

Под ред. Л.А. Муравья. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000, 447 с.

70 «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

СИСТЕМА HASSP – ВСЕМИРНО ПРИЗНАННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ Г.А.Гиззатова Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева С давних времен безопасность пищевой продукции является одной из важнейших проблем человечества. Сейчас, в современном мире, с внедрением и применением новейших технологий и быстрым развитием мировой торговли, безопасность продуктов питания остается вопросом, требующим своевременного и эффективного решения.

Исторически так сложилось, что оценка безопасности пищевых продуктов была скорее количественной, чем качественной. Издавна традиционные методы контроля сводились, как правило, к оценке качества и безопасности уже готовой продукции. При определении приоритетов в использовании методов оценки рисков часто возникают трудности при сопоставлении рисков, которые могут быть определены субъективно, и выгод, которые могут быть выражены конкретными цифрами. По понятным причинам, выгоды всегда интересуют предпринимателей больше, чем затраты. Тем логичнее становится применение превентивных механизмов в сфере безопасности пищевых продуктов. Система обеспечения безопасности пищевых продуктов на основе принципов HACCP — один из таких превентивных механизмов.

HACCP представляет собой систему обеспечения безопасности пищевых продуктов на всех этапах жизненного цикла, предусматривающую систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами (рисками), существенно влияющими на безопасность продукции. Среди опасностей, существующих в пищевых продуктах и в пищевом производстве, рассматриваются биологические, химические или физические. Анализ этих опасностей и служит фундаментом для определения критических контрольных пунктов в процессах производства, которые необходимо контролировать, чтобы обеспечить полную безопасность продуктов питания.

Концепцию ХАССП одинаково можно применять в компаниях и организациях всех размеров и всех форм собственности. Система НАССР была впервые создана в 60-х годах в США по заказу и применялась при производстве продуктов питания для американских астронавтов.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 9 |
  
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.