авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 9 |

«2 ББК 511.1(2) С33 Редакционная коллегия: Рахыпбеков Т.К. - ректор ГМУ г. Семей, профессор Адылханов Т.А. - проректор по научно-клинической работе ...»

-- [ Страница 2 ] --

В ходе обследования было установлено, что в ДДУ работа по физическому воспитанию детей проводится воспитателями групп совместно с инструктором по физической культуре под контролем медицинского работника. Основу двигательного режима составляют занятия физическими упражнениями и играми в различных формах. Согласно данным хронометража, продолжительность структурных частей занятия соответствует нормируемым, занятие методически построено правильно.

Для занятий по физическому воспитанию в учреждении имеется спортивный зал, площадь которого несколько ниже нормируемой. Микроклиматические условия в помещении (температура, влажность и подвижность воздуха) соответствуют гигиеническим нормативам. Санитарное состояние спортивного зала удовлетворительное. В спортивном зале нами обнаружен недостаточный уровень искусственного освещения – 150 лк при нормируемой величине в 200 лк. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и инвентарем в достаточном количестве.

Оборудование исправно, соответствует возрасту детей.

На земельном участке имеется общая физкультурная площадка, достаточная по размерам. Спортивные сооружения на площадке соответствуют росто-возрастным особенностям детей, в исправном состоянии, надежно и устойчиво закреплены.

В режиме дня предусмотрено проведение общих, а также специальных закаливающих мероприятий, в том числе точечный массаж, дыхательная гимнастика, хождение по солевой дорожке, воздушные и солнечные ванны, обтирание и ножные ванны. Методы и средства закаливания подбираются индивидуально в соответствии с возрастом и состоянием здоровья детей.

Таким образом, в детском дошкольном учреждении в целом созданы благоприятные условия для организации физического воспитания детей и проведения закаливающих мероприятий. Постановка физического воспитания в учреждении находится под постоянным медицинским контролем и санитарно-эпидемиологическим надзором.

Батырханова йгерім, 102- топ, ДС КЕДЕЙШІЛІК- ЖААНДЫ МСЕЛЕ леуметтік-гуманитарлы пндер кафедрасы.

ылыми жетекші: Абламбаева М. М.

азіргі замандаы лем мемлекеттерін біріктіріп отыран мселелер жаанды деген атауа ие болып отыр. Жаанды мселелер орын алан жадайда мемлекеттер арасындаы шекара тсінігі жойылады. Бл дегеніміз жаанды мселелер барлы мемлекеттерге, барлы адамзата орта. Соларды ішіндегі е маыздыларыны бірі кедейшілік. лемде ашаршылытан жапа шеккен адамдар саны 1,2 миллиарда жетті.

Жаанды аржы жне климат дадарысы сияты екі лкен дадарысты басынан ткізген лемде ткен жылдармен салыстыранда ашаршылыа душар болан адам саны жз миллиондай болды. Ал кнара 10 мы бала ашты пен дрыс оректенбеу кесірінен ліп, адамдар аштыа шырауда. Жеткіліксіз таматанан адамдарды кпшілігі даму жолындаы мемлекеттерде мір среді. Кедейшілікті е тмен дегейінде мір срген адамдарды 642 миллионы Азия жне Тыны мхит айматарында. Бл да лемдегі адам саныны алтыдан бір блігіні ашаршылыта мір сріп отыраныны мысалы.

азіргі уаытта азы-тлік пен жанар жаар май баасыны крт суімен, дниені трлі айматарында кптеген тйіткілдер пайда болды. Соы бір жыл ішінде кріш, жгері жне бидай секілді біратар ауыл шаруашылы даылдарыны баасы пайыза дейін ктерілді. лемні сіресе, кедей жне дамымаан айматарында апат жадайлары туындауда. Мндай елдерді атарына Тропикалы Африка ( Эфиопия, Чад, Того, Танзания, Сомали), Азии ( Лаос), Латын Америка (Таити, Гватемала, Гвиана, Гондурас т.б). Бл жадай 6 млрд-тан астам адамны болашаы блыыр. Азы-тлік тапшылыына себеп болан трлі длелдер мен дйектер келтіріледі. Оларды басым блігін нерксіптік жне дамымаан елдер тудырып отыр. Бгінгі тада осындай дамымаан елдерде экономикалы жадай тмендеп ел арасында ашаршылы клемі ктерілуде. Бл елдерді атарына Тунис, Алжир, Филиппин, Индонезия жатады.

нерксіптік елдерді улы газдар таратуынан пайда болан, ауа-райыны згеруі, дниежзіні кптеген айматарында шлдерді кбеюіне, жерасты суларыны азаюына жне осыны нтижесінде ауымды трде ауыл шаруашылыты жойылуына себепші болды. Кедейшілік мселесі азастанды 90-шы жылдарды басынан толандыра бастады. Оны ткірлігі кедейшілік, наты табысты крт тмендеуі мен оамны леуметтік жіктелуіні кшеюі салдарынан оамны леуметтік рылымыны згеруіне сер ете бастаан сттен бастап байалды.

азастан мемлекетіні осы жылдарды ішінде кедейшілікке арсы жзеге асырып отыран крес стратегиясы:

- кіші кредиттер жйесін енгізу;

- шаын жне орта бизнесті дамыту;

- ебекті кп ажет ететін салаларды басымдыпен дамыту жне блара шетел инвестициялары мен лтты капиталды белсенді тарту;

- келісім шарттар жне бюджеттік сатып алулар кезінде жмыспен амту мселелеріне ата трыдан келу;

- оамды жмыстарды, е алдымен жол рылысы мен орман отырызуды дамыту;

- жеке ксіпкерлікті дамыту жолындаы ажетсіз кімшілік кедергілерді брін алып тастауды белсенді дамытуа негізделеді.

Бейсенбаева А.К., Дюсупова З.Б., 418 гр. лечебный факультет ПРИМЕНЕНИЕ -БЛОКАТОРА ЭГИЛОКА В УСЛОВИЯХ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ Дисциплина клиническая фармакология Руководитель темы: ассистент Махатова А.Р.

Бета–адреноблокаторы (БАБ) являются одной из наиболее хорошо изученных групп сердечно–сосудистых средств и относятся к препаратам первого ряда при артериальной гипертензии (АГ), ишемической болезни сердца (ИБС), хронической сердечной недостаточности (ХСН) и сердечных аритмиях. В контролируемых клинических исследованиях - основе доказательной медицины, показано, что применение БАБ существенно улучшает прогноз у больных АГ и ИБС [Freemantle N. et al.. 1999. Hansson L. et al. 1999]. Бета–адреноблокаторы короткого действия являются препаратами выбора при оказании неотложной помощи при гипертонический кризе и тахиаритмиях, так как обеспечивают быстрое наступление эффекта. Нашим выбором для проведения клинического эксперимента, стал современный бета-блокатор Эгилок (метопролол), который отвечает всем требованиям для оказания экстренной помощи.

Цель исследования. Выявить клиническую эффективность применения Эгилока у больных с гипертоническим кризом и тахиаритмиями.

Материалы и методы. В исследование были включены следующие пациенты 1 группа: гипертонический криз (ГК) с ЧСС выше 90 уд/мин (70 пациентов), 2 группа:

тахиаритмии (20 пациентов). Эгилок применялся в дозе 50-100 per os или п/язык.

Объекты исследования: уровень АД, ЧСС, ЭКГ, субъективная симптоматика.

Результаты исследования. Возраст больных, обратившихся за помощью по поводу гипертонического криза составил 59±4,9 лет. Средние показатели АД составили 185/100 ± 6,1 мм.рт.ст. и ЧСС - 115±8,5 уд/мин. Среди больных преобладали лица с длительным анамнезом ГБ, у некоторых из них имели место сопутствующие заболевания - хронический пиелонефрит, ИБС, атеросклероз. Максимальный эффект от применения Эгилока во всех возрастных группах зарегистрирован между 20 и минутами. В среднем, снижение систолического АД составило 36%, и диастолического - 15% от исходного. Снижение ЧСС наблюдалось в среднем в течение 20 минут.

Количество случаев с положительным гипотензивным эффектом при монотерапии Эгилоком составило 89%. Средняя доза Эгилока, достаточная для получения гипотензивного эффекта при однократном применении, составили 50 мг. Для усиления гипотензивного эффекта Эгилока в группе больных с АД выше 200/100 мм.рт.ст.

проводилась дополнительная симптоматическая терапия (лазикс, сульфат магния, дибазол и др.). Положительное влияние Эгилока на купирование тахикардии при гипертоническом кризе, является важным патогенетическим фактором в профилактике серьезных сердечно-сосудистых осложнений (ИМ, угрожающие жизни аритмии, инсульт) и внезапной смерти у больных АГ. При коррекции ЧСС у пациентов с синусовой тахикардией (20 случаев) при нормальном АД применялась доза 25 мг сублингвально, В среднем, урежение пульса было отмечено примерно через 20 минут у 85% пациентов. Эгилок пациентами переносился хорошо, побочных явлений не выявлено.

Выводы:

1. Эгилок в дозе 50-100 мг оказывает выраженный эффект при гипертоническом кризе с сопутствующей тахикардией.

2. Сублингвальное применение Эгилока в купировании синусовой тахикардии может широко использоваться в практике врача.

Бекишева Айжан, 702гр. лечебный факультет АКТУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ Кафедра внутренних болезней № Баркибаева Н.Р. к.м.н., ассистент Одним из главных направлений терапии заболеваний печени является фармакологическая коррекция универсальных, мультифакторных, разновременных звеньев патогенеза при всей их полиэтиологичности. Основным требованием в лечении является необходимость воздействия на все возможные механизмы патологии печени.

А именно: повреждение плазматической мембраны и нарушение цитоскелета, дисфункцию митохондрий, утрату внутриклеточного ионного гомеостаза, активацию ферментов деградации веществ, окислительного стресса вследствие несоответствия прооксидантных и антиоксидантных ресурсов клетки. Целью настоящего исследования явилось определение эффективности нового гепатопротективного средства, появившегося на казахстанском рынке фармакологических средств – препарата Годекс.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе гастроэнтерологического отделения Медицинского центра ГМУ г. Семей. Объем исследования составили 30 больных, в том числе с токсическими (23,3%), вирусными (2%), аутоиммунными (6,7%) гепатитами, стеатогепатитами (13,3%), циррозами печени (40%). Средний возраст больных – 50,2±9,2года, преимущественно это были мужчины (60%). В лечении больных применялся Годекс - оригинальный препарат южнокорейской компании "Хан Сео Фарм", представленной в Казахстане фирмой "ГлобалФарм", в дозировке по 2 капсулы 3 раза в день. Для оценки эффективности лечения определяли динамику болевого, диспепсического, желтушного, холестатического, цитолитического, мезинхимально-воспалительного и др. клинико лабораторных синдромов. Контрольную группу составили больные сопоставимые по тяжести состояния, в лечении которых применялись другие гепатопротекторы: карсил, эссенциале.

Результаты исследования. Уже на 2-3 сутки применения препарата Годекс больные отмечали улучшение самочувствия, уменьшение болевого и диспепсического синдромов. На 7-10 сутки объективно наблюдали устранение гепатомегалии, что подтверждалось положительной высоко достоверной динамикой биохимических показателей, прежде всего снижением уровня билирубина – на 61%, активности трансаминаз: Алт – на 33%.

Таким образом, препарат Годекс высоко эффективный гепатопротектор, универсальность которого обусловлена возможностью применения при различных этиопатогенетических повреждениях ткани печени.

Бекишева Ж. 504 группа стоматологический факультет КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПЕРВИЧНОЙ КЕРАТОКИСТЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ Дисциплина хирургическая стоматология Руководитель темы: ассистенты дисциплины хирургическая стоматология Берекенов А.М., Тилеубаева А.С.

Синонимы эпидермоидная киста, первичная киста, кератокиста, эпидермоид челюсти и др. Эпидермоидная киста или холестеатома развивается на нижней челюсти.

Холестеатома челюстей является очень редким заболеванием.

По своему строению холестеатома относится к тератоидным опухолям, с доброкачественным медленным ростом и в ряде случаев длительно не проявляется, не имеет характерных клинико- диагностических признаков. Как правило, диагноз холестеатома ставится только гистологически. Выявлется в основном у взрослых.

Данные кисты могут нагнаиваться. По данным литературы холестеатомы чаще встречаются в височной кости, где происходит формирование среднего уха. Подобные холестеатомы принято называть конгинетальными, истинными, в отличие от вторичных, развившихся в связи с воспалительными процессами и травмами.

Целью нашего исследования явилось изучение клиники и диагностики первичнои кератокисты нижней челюсти.

Нам пришлось наблюдать, случай большой холестеатомы нижней челюсти.

Больной К 1975 года рождения, поступил в больницу ЧЛХ 10.01.10г. с жалобами: на наличие свища поднижнечелюстной области справа, выделения гноя, ноющие боли.

Болен в течени 8 лет. Впервые поступил в 2002 ЧЛХ с диагнозом: Остеомиелит нижней челюсти от 45,46 зубов. Выписан с выздоровлением. В 2009г июле месяце появилась припухлость поднижнечелюстной области справа, ноющие боли. Произведено:

вскрытие гнойника, сделана R–графия нижней челюсти справа. Патология не выявлена.

Выписан с выздоровлением. В начале декабря 2009г. обратился с жалобами: на наличие свища в области послеоперацинной раны и гноетечением. Сделана R–графия нижней челюсти и обнаружена несколько полостей с четкими контурами от 46 до 48 зубов.

Край тела нижней челюсти на всем протяжении истончен.

Больному поставлен предварительный диагноз: Адамантинома нижней челюсти и рекомендовано операция в плановом порядке.

Обьективно при поступлении: В поднижнечелюстной области справа имеется свищ d-0,5 см, из свища имеется скудное гнойное отделяемое при зондировании свищевого хода зонд идет к телу нижней челюсти. Небольшое выпячивание кости в области тела безболезненна. При надавливании на выступающие участки челюсти хруст не отмечается. Во рту слизистая бледно-розового цвета, 45,46,47,48 отстствуют.

Под интубацинным наркозом сделан разрез по ходу свищевого хода d- 7,0 см, отскелетировано тело нижней челюсти. Затем долотом и кусачками удалена истонченная передняя стенка нижней челюсти. Обнаружена кистозная полость, заполненная кашицеобразной массой. Послеопероцинной. диагноз: Холестеатома нижней челюсти, подтвержден гистологически. Наше наблюдение подтверждает, что клинико – рентгенологическая диагностика холестеатом до настоящего времени представляет известные затруднения. Чаще всего дифференцируют с фолликулярной кистой и адамантиномой.

Рентгенография нижней челюсти боковой проекции справа имеется несколько костные полости в области тела и угла нижней челюсти.

Бекказинова А.М., 606 топ, педиатрия факультеті СЕМЕЙ АЛАЛЫ МЕДИЦИНАЛЫ ЖЕДЕЛ ЖРДЕМ СТАНЦИЯСЫНДА ТІРКЕЛГЕН ШАЫРТУ ПАРАТАРЫ БОЙЫНША БАЛАЛАРДЫ ТЫНЫС ЖОЛДАРЫ АУРУЛАРЫН ТАЛДАУ Педиатриядаы жедел жрдем курсы Оралбекова Л.С., ассистент Таырыпты зектілігі: Еліміздегі экономикалы згерістерге байланысты Семей аласыны халы жылдам кбеюде. алалы медициналы жедел жрдем станциясында балалар ауруларына шаыртуларды брыны жылдармен салыстыранда жиі болатындыын, сонымен атар балалара медициналы жедел жрдем крсетуді сапасы да жасарандыын шаырту паратарын талдаанда байауа болады.

Зерттеу масаты: Семей алалы медициналы жедел жрдем станциясында тіркелген шаырту паратары бойынша балаларды тыныс жолдары ауруларын талдау.

Зерттеу материалдары жне дістері: Баланы анатомиялы-физиологиялы ерекшеліктерінен оны жасы аншалыты кіші болса, жаымсыз серлерге де соншалыты тзімділігі тмен екендігі дрігерлерге белгілі. Ми перинатальді энцефалопатия, гипертензия белгілері, анемия, рахит сияты жанама ауруы бар балалара жедел жрдем кешіктірілгенде ыса мерзім ішінде ауруды асынуы, тіпті сби міріне ауіп тнуі ммкін.

Зерттеу нтижелерін талдау: 2008 жне 2009 жылдары тіркелген балалара шаыртуларды жалпы саны, соны ішінде тыныс жолдары ауруларыны, тыныс жолдары ауруларымен ауруханаа жатызыландарды саны аныталды.

Балалардаы тыныс жолы ауруларына шаыртуларды кбісі жедел респираторлы-вирусты инфекциялар (ЖРВИ-ОРВИ) жне тмау (грипп) ауруларыны лесіне тиеді.

Трын йлер баасыны ымбаттауынан нашар птерлерде тратын жас балалы жанялар да кбейген. Сондытан да ЖРВИ жне тмау ауруларыны кейінгі жылы біраз жиілегені байалады.

орытынды: Аныталан мліметтер негізінде Семей алалы медициналы жедел жрдем станциясында балалара шаыртуларда тыныс жолдары ауруларын анытау, емдеу, дер кезінде ауруханалара жатызу жмыстары тиісті дрежеде орындалуда деп айтуа болады.

Бекхожин М., Жарылапов Б., Оразалиев Б., Газизов М.

СИНТЕТИКАЛЫ ПРОТЕЗДЕРДІ ЭКСПЕРИМЕНТТЕ ОЛДАНУ Факультеттік хирургия кафедрасы ылыми жетекшісі: м..к. алиев.А.

Марат Оспанов атындаы Батыс азастан мемлекеттік медицина университеті Атбе аласы, азастан республикасы Эксперименттік жмысты басты масаты синтетикалы протезді тігу ерекшелігіне байланысты тіндердегі морфологиялы згерістерін динамикада зерттеу болып табылды. Ол шін зерттеу жмысымызда орташа салмаы 18-24 кг хайуанаттар (иттер) олданылды. Олара оперативтік ем жасалып «Джонсон и Джонсон» компаниясыны пролендік сеткасы іш перде алдына тігіліп орналастырылды.

Зерттеу нтижелерін тексеру масатында хайуанатар екі топа блінеді. Бірінші топта (7 ит)пролендік сетка іш перде алдындаы кеістікке ішті арты абырасына №3 капрон жібімен тігілді.. Ал екінші топтаы хайуанаттара пролендік сетка сол жерге 4/0 пролендік жіппен тігілді. Екі топтаы хайуанаттар 14, 28 туліктерде тжірибеден шыарылып гистологиялы тексерулер жргізілді. Морфологиялы згерістерді тексеру кезінде 14-ші тулікте пролендік сетканы р талшыы жас днекер тінмен оршаланы аныталды. 28 –ші тулікте пролендік сетканыны талшытары жетілген днекер тіндермен оршалан. Пролендік сетканы капронмен фиксация жасаан жеті хайуанатты ншеуіні гистологиялы крінісінде капрон жіптерді маында 14 – ші тулікте абыну белгілері аныталады. 4/0 проленмен фиксацияланан сеткаларда жіптер тсында абыну белгілері аныталмады. Экспериментальды зерттеу нтижелері сеткаларды айналасындаы тіндерге пролендік жіппен тіккен жндірек екенін крсетеді.

Бибалина Ж., Абдешева А., 606 топ, бала емдеу факультеті ЖАТЫРІШІЛІК ДАМУДЫ ТЕЖЕЛУІМЕН ТУАН НРЕСТЕЛЕРДІ АНАЛАРЫНЫ АНАМНЕЗ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ №1 Балалар аурулары кафедрасы педиатриядаы жедел жрдем курсымен ылыми жетекшісі: ассистент Алибекова Б.А.

Таырып зектілігі: Жетіліп туан нрестелер арасында ерекше ауіптілік топты жатырішілік дамуды тежелуімен (ЖІДТ) туан нрестелер райды [29]. Соы жылдардаы зерттеу нтижелері бойынша нрестелерді ЖІДТ дниеге келуі жиілеуде жне 12-37,9% райды [10,21,24,31]. БД мліметтері бойынша 17%. Mayhev T.M.

(1998) зерттеуі бойынша дамыан елдерде нрестелерді ЖІДТ дниеге келуі барлы туандарды 3%-дан 10%-а дейін раса, дамушы елдерде бл крсеткіш айтарлытай жоары -24,4%. Яни, осы патологияны жиілігі жкті йелдерді леуметтік жадайына байланысты.

Зерттеу масаты: Семей аласында туан ЖІДТ туан нрестелерді аналарыны анамнезін сараптау нтижесінде себептерін анытау.

Зерттеу материалдары жне дістері: Семей аласындаы №2 перзентханада соы 3 жылда туан нрестелерді даму тарихына жне аналарыны босану тарихтарына сараптама жргізу.

Зерттеу нтижесі: Семей аласындаы №2 перзентханада соы 3 жылда туан нрестелерді даму тарихына сараптама жргізгенде ЖІДТ синдромыны соы жылдары айтарлытай жиілеуі байалады: 2007-18%, 2008-22,4%, 2009-27,8%. ЖІДТ кезінде аурушады пен лімшілік крсеткіші алыпты физикалы дамыан нрестелермен салыстыранда 3-5 есеге жиі кездеседі (О.В. Первишко, Н.В.Колесникова 2006 ж.). Сондытан да оны себебін жне осы патологиямен туан нрестелерді ерте бейімделу кезеіні ерекшеліктерін анытау неонатология саласындаы аса маызды. Осы масатта ЖІДТ туан 50 нрестені даму тарихына сараптама жргіздік.

Зерттеу нтижесінде, ЖІДТ ішінде гипотрофиялы тріні басым болуы 91,2% аныталды, бл деби маллматтара сйкес келеді. Гипопластикалы трі 7,8%, ал диспластикалы трі-2,9% жиілікте. Сараптама жргізген нрестелерді даму тарихы бойынша ЖІДТ туан нрестелерді 74,5% жетіліп туса, 17,6%-шала туан, 7,9% уаытынан асып туан. ЖІДТ гипотрофиялы тріні ауырлы дрежесі жетіліп туандарда салма-бой крсеткіші бойынша есептелді: І др. 59-55, ІІ др., 54-50, ІІІ др.-50 ден тмен. Сонда, І дрежесі-19,5%, ІІ дрежесі 65,8%, ІІІ дрежесі 14,6% жиілікте аныталды. Ал, шала туандарда осы гестациялы жаса салма тапшылыы бойныша есептелді: І др.-10% дейін, ІІ др.-10-20%, ІІІ др.-20-30%.Сонда, ЖІДТ мен шала туандарды 75,7%-ІІ дрежелі, ал 10,2%-ІІІ дрежелі, тек 14,2%-І дрежелі гипотрофия аныталан. Нрестелерді туан стте Апгар межесі бойынша баалануы:

72,7% 6-7 балл, 21,2% 4-5 балл, 6% 1-3 раан. Осы топтаы балаларды ерте бейімделу кезеі кптеген асынулармен ткен, яни 33,4% баылауды жне арынды емдеу блмесінде ем абылдауды ажет етті. Оларды барлыында дерлік неврологиялы ауытулар байалан, яни жоары нейрорефлекторлы озу, тежелу, гипертензионды, вегето-висцералды синдром трінде.

Аналарыны анамнезінде: 19,8%-ересек жастаы алаш босанатын йелдері, 1,9%-те жас ана;

41,2%-жмыссыз йелдер, 9,8% студент ана, 9,7%-ауыр физикалы ызметтегі йелдерден туан. Аналарды 67%-акушерлік анамнезі асынан. 47,8% экстрагениталды, 44%-гениталды аурулар болса, 80,7%-жктілік жатыр ішілік инфекциялар (ЦМВ, ВПГ, токсоплазмоз, краснуха) фонында ткен.

орытынды: Соы жылдары ЖІДТ жиілеуі, оларды патологиялы ауытуларды жиі кездесуі неонатологтарды аладатпай оймайды. Осыан байланысты оны алдын алу шін рбір жктілік жоспарлы болуы ажет. Жкті йелді ерте есепке труы, толы тексеруден тіп, созылмалы инфекция ошатарын дер кезінде санациялап, уаытылы ем абылдауы аса маызды.

Биткулова К., Назметдинова А. 127 гр., ОМФ ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ Кафедра социально-гуманитарных дисциплин Куклина Надежда Михайловна, старший преподаватель Актуальность Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются основы личности ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину сформировался как личность.

Цель: показать, что главное в воспитании маленького человека – достижение душевного единения, нравственной связи родителей с ребенком, познакомить с типами общения родителей с ребнком и с моделями семейного воспитания.

Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора воспитания. Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании важнейшую роль. У тревожных матерей часто вырастают тревожные дети;

честолюбивые родители нередко так подавляют своих детей, что это приводит к появлению у них комплекса неполноценности;

отец, выходящий из себя по малейшему поводу, сам того не ведая, формирует подобный же тип поведения у своих детей и т.д.

В каждой семье объективно складывается определенная, далеко не всегда осознанная ею система воспитания. Здесь имеется в виду и понимание целей воспитания и более или менее целенаправленное применение методов и приемов воспитания, учет того, что можно и чего нельзя допустить в отношении ребенка. Могут быть выделены 4 тактики воспитания в семье и отвечающие им 4 типа семейных взаимоотношений, являющиеся и предпосылкой и результатом их возникновения.

Диктат в семье проявляется в систематическом поведении одними членами семейства (преимущественно взрослыми) инициативы и чувства собственного достоинства у других его членов. Опека – это система отношений, при которых родители, обеспечивая своим трудом удовлетворение всех потребностей ребенка, ограждают его от каких-либо забот, усилий и трудностей, принимая их на себя. Вопрос об активном формировании личности отходит на второй план. Невмешательство. При этом предполагается, что могут сосуществовать два мира: взрослые и дети, и ни тем, ни другим не следует переходить намеченную таким образом линию. Чаще всего в основе этого типа взаимоотношений лежит пассивность родителей как воспитателей.

Сотрудничество предполагает опосредованность межличностных отношений в семье общими целями и задачами совместной деятельности, ее организацией и высокими нравственными ценностями. Именно в этой ситуации преодолевается эгоистический индивидуализм ребенка.

Большое значение в становлении самооценки имеет стиль семейного воспитания, принятые в семье ценности. Различают три стиля семейного воспитания:

демократический (прежде всего учитываются интересы ребенка), авторитарный (родителями навязывается свое мнение ребенку), попустительский (ребенок предоставляется сам себе).

Полученные результаты: 1) цель доклада раскрыта;

2) тема и содержание доклада вызвали дискуссию и живой интерес аудитории.

Выводы: семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора воспитания. Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, долговременную и важнейшую роль.

Вильданова Р. Ф., Тусипова А. А. 509группа педиатрический факультет ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ Кафедра внутренних болезней педиатрического, стоматологического факультетов, МПД и интернатуры.

Научный руководитель: доцент Танатарова Г.Н.

В патогенезе хронической сердечной недостаточности (ХСН) особое место занимает эндотелиальная дисфункция, одним из основных механизмов которой является снижение продукции оксида азота сосудистым эндотелием. В настоящее время ведется активная разработка средств, оказывающих терапевтическое влияние на сосудистый эндотелий. Целью исследования является оптимизация лечения эндотелиальной дисфункции у больных хронической сердечной недостаточностью.

Материалы и методы исследования: всем 37 больным с ХСН, включенным в исследование, проводилось исследование метаболитов NO в крови до и после лечения.

Средний возраст больных был 53,7±2,3 года. Все больные были разделены на 2 группы:

в 1-ую (контрольная) группу были включены 25 больных получавшие базисную терапию ХСН, 2 группа включала 22 больных получавшие базисную терапию и сочетание диротона+тиотриозолина (основная). Результаты исследования:

концентрация метаболитов NO, при базисной терапии оставалась достоверно сниженной на протяжении всего периода исследования. В то же время, в первой подгруппе основной группы, на фоне применения диротона, уже на момент выписки больных отмечался более значительный рост показателя, чем в группе сравнения (повышение на 28,6%). Через 3 месяца был получен рост еще на 16,7% по отношению к предыдущему исследованию, и уровень показателя стабилизировался, с минимальными отличиями от контрольной группы. Наиболее высокий показатель за период наблюдения был зарегистрирован через 3 месяца и на 25,0% (p0,05) уровня контрольной группы. На фоне терапии, включающей применение комбинации диротона и тиотриозолина, фиксирована практическая нормализация содержания метаболитов NO в крови. На протяжении всего периода наблюдения на фоне данной терапии уровень показателя был достоверно выше, чем в группе сравнения на 37,5%, 37,5% и 53,3%, p0,05. Таким образом, сочетанное использование тиотриозолина и диротона, обеспечивающее быструю и стойкую позитивную динамику эндотелиального синтеза оксида азота, является патогенетически обоснованным.

Габдулхакова Н.., 705 группа ВОП, педиатрический факультет ОСОБЕННОСТИ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМАХ ПСОРИАЗА Кафедра семейной медицины и эндокринологии Научный руководитель – Беляева Т.М., к.м.н., и.о. доц.

Актуальность. В настоящее время детальное изучение иммунологических нарушений в патогенезе псориаза стало общепризнанной необходимостью.

Наблюдающиеся в последние годы успехи в терапии заболевания во многом определяются достижениями современной иммунологии. Установлено, что псориатические элементы обусловлены гиперпролиферацией кератиноцитов, связанной с чрезмерной активацией Т-клеточного звена иммунитета. Появились работы, свидетельствующие о существенном влиянии апоптоза на динамику дерматоза.

Цель: уточнение состояния некоторых иммунологических показателей при различных клинических формах псориаза.

Материал и методы. Обследовано 32 пациента (19 мужчин и 13 женщин) в возрасте от 14 до 66 лет с распространенным (21 больной) и ограниченным (11 человек) псориазом в прогрессирующей стадии. Контрольную группу составили 30 здоровых доноров. Содержание в периферической крови субпопуляций лимфоцитов определяли методом непрямой иммунофлюоресценции с использованием моноклональных антител (производство ООО «Сорбент», Москва), уровень циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) - методом преципитации раствором полиэтиленгликоля. Все больные получали однотипную стандартную терапию, включавшую тиосульфат натрия, антигистаминный препарат, витамины, местно – салициловую мазь.

Полученные результаты и обсуждение. У больных псориазом наблюдалось достоверное снижение тотальных Т-лимфоцитов (CD3) в 1,36 раза, в основном за счет Т-хелперов (CD4) – в 1,7 раза, сопровождавшееся уменьшением иммунорегуляторного индекса (ИРИ) – в 1,6 раза, особенно при локализованных формах дерматоза (в 1,5;

1,8;

!,8 раза соответственно). Кроме того, отмечено существенное увеличение маркеров пролиферативной активности CD25 (в 1,7 раза) и CD95 (в 2,1 раза) на фоне значительного повышения содержания в периферической крови циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) – в 1,5 раза (при ограниченных формах – в 1,3;

2,3;

1, раза соответственно), что служит косвенным доказательством нарушений механизмов апоптоза иммунокомпетентных клеток и активности процесса. Причем проведенная терапия не восстановила измененные показатели до нормальных значений, особенно у лиц с локализованными формами заболевания.

Выводы:

1. Псориаз сопровождается угнетением и дисбалансом Т-клеточного звена иммунитета. Наблюдается снижение тотальных Т-лимфоцитов, в основном за счет Т хелперов, на фоне высоких показателей пролиферативной активности (CD25, CD95) и ЦИК, особенно при локализованных формах дерматоза.

2. Остающиеся повышенными после традиционной терапии показатели пролиферативной активности (CD25, CD95) и ЦИК, вероятно, создают предпосылки для рецидива заболевания и хронизации патологического процесса. Наибольшей резистентностью к проводимой терапии отличаются локализованные формы псориаза, о чем свидетельствуют малоизменяющиеся в процессе лечения показатели маркеров апоптоза и ЦИК.

3. Увеличенные при дерматозе показатели маркеров апоптоза (CD95), активированных Т-лимфоцитов (CD25) и ЦИК служат косвенным доказательством нарушений механизмов апоптоза иммунокомпетентных клеток.

Даулетьярова М. А., 701 акушер-гинекологов.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕДРЕНИЙ ПО ПЕРИНАТАЛЬНОМУ УХОДУ В ВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ Кафедра акушерства и гинекологии.

Кайлюбаева Г.Ж. к.м.н., профессор СГМУ Президентом нашей страны в 2006 году была сформулирована стратегия дальнейшего развития РК. Одним из главных моментов данной стратегии является улучшение медико-демографической ситуации в стране. ВОЗ сформулировала международную программу по эффективному перинатальному уходу (ЭПУ), которая нацеливает на улучшение охраны здоровья матери и ребенка, снижение материнской и детской смертности.

Цель исследования: оценка результатов внедрений в Восточном регионе новых перинатальных технологий ВОЗ. Для этой цели впервые в Казахстане был использован «Инструмент для оценки качества стационарного обслуживания матерей и новорожденных», разработанных Европейским бюро ВОЗ. Материалами исследований явились больничная статистика, медицинские карты матерей и новорожденных, прямое наблюдение за пациентами, анкетирование медработников и матерей.

Работа проведена 01.YIII-15.IX 2009 г. в 3 род. стационарах г.Семей, Центр «Мать и дитя» г. Усть-Каменогорск, городских род. домах г. Риддер, г. Зыряновск и г.Курчатов, сельских род. домах с. Калбатау, с. Бурас и с. Караул.

Результаты анкетирования матерей в послеродовом отделении. Средний возраст опрошенных женщин составил 26,7 лет. Большую часть составили первородящие женщины (69 %). Амбулаторные посещения во время беременности составили от 10 и раз, при количестве рекомендуемых ВОЗ посещении 3. Из числа опрошенных более 3/ проходили УЗИ 5 и более раз. ВОЗ рекомендует отказаться от определенных рутинных технологий в родах, которые продолжают выполнять в наших родильных стационарах.

Одним из основных моментов ЭПУ является морально-психологическая поддержка партнером женщины в родах. В проведенных нами исследованиях партнерские роды имели место только в городских родильных дома (11 %).

Выводы: на данном этапе внедрение ЭПУ носит половинчатый характер;

ЭПУ внедрены преимущественно в городских родильных стационарах ВКО;

необходимо улучшение информированности женщин по ЭПУ на уровне СВА и женских консультаций.

Джумагулова Д., Кажитаев А., 510 группа педиатрический факультет, Гитарова Е.Н., Сейлханова Л.Г., Абдикаримова К.С., 701 –детские инф-ты ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ИММУНОГЛОБУЛИНОВОГО ПРЕПАРАТА ПРИ РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА Кафедра детских инфекционных болезней Эфендиев И.М., заведующий кафедрой, к.м.н.

За последние годы существенно возросла роль ротавирусной инфекции в патологии детского возраста. В Республике Казахстан частота ротавирусного гастроэнтерита в структуре заболеваемости острыми кишечными инфекциями составляет от 7 до 35 %, а в зимне-весенний период среди детей до трех лет превышает 60 %.

Приблизительно 3 миллиона детей во всем мире ежегодно умирают от острых кишечных инфекций, из которых 444 тыс. случаев приходится на ротавирусную инфекцию.

Целью настоящей работы явилось изучение эффективности комплексного иммуноглобулинового препарата при ротавирусной инфекции у детей.

Материалы и методы исследования.

Под наблюдением находилось 40 детей в возрасте от 1 месяца до трех лет, у которых диагноз ротавирусного гастроэнтерита был верифицирован методом иммуноферментного анализа. Дети до года составляли 37,5 %, от года до трех лет 62,5%. Больные были подразделены на две группы: Первая контрольная – 20 человек, которые получали патогенетическую терапию, вторая – исследуемая группа, которые получали комплексный иммуноглобулиновый препарат (КИП).

Результаты.

Оценка эффективности осуществлялась на основании анализа продолжительности основных симптомов заболевания и показателей гуморального иммунитета. Нами выявлено, что при среднетяжелой форме заболевания основной клинический эффект препарата связан с умеренным влиянием на длительность интоксикации и симптомы поражения желудочно-кишечного тракта, сокращение диарейного синдрома на 2 дня раньше, чем у контрольной группы.

В динамике при исследовании уровня антител в исследуемой и контрольной группах было установлено, что у детей получавших КИП – антитела до лечения выявлялись в концентрации 0,37±0,04, после курса КИП отмечается повышение АТ до 0,62±0,07;

В то же время в контрольной группе уровень АТ менялся незначительно (0,42±0,04).

Таким образом, применение КИП у больных с ротавирусной инфекцией приводит к укорочению основных клинических проявлений, активации синтеза специфических антител и быстрой санации организма от ротавирусов.

Дюсембаева А., 501 гр. МПД О НАЧАЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ ПРОТИВ ГЕМОФИЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ В ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ Кафедра общей гигиены и эпидемиологии Научный руководитель: к.б.н., преподаватель Довгаль Г.Д.

По рекомендации ВОЗ и при поддержке Правительства Республики Казахстан с июля 2008 г. начилась вакцинация детей против гемофильной инфекции.

Периоду начала вакцинации предшествовала большая подготовительная работа, проведенная Министерством здравоохранения РК:

- повсеместно проведена подготовка медицинских работников;

- закуплены и доставлены в регионы комбинированные вакцины, саморазрушающиеся шприцы.

Неделя иммунизации, которая проводилась с 21 по 27 апреля, также была посвящена разъяснительной работе с населением о борьбе с гемофильной инфекцией.

Медицинские работники республики 1-2 июля т.г. вновь проводят разъяснения о значимости данной вакцинации для детей.

По данным Всемирной организации здравоохранения гемофильная инфекция является причиной заболевания 3 миллионов человек в год и более 400 тысяч летальных исходов. Возбудитель данной инфекции до 50% является причиной развития гнойных менингитов, до 30% - пневмоний, до 20% - острых респираторных инфекций, а также является причиной развития сепсиса, воспаления надгортанника, остеомиелита, перикардита, артрита.

В Республике Казахстан, в структуре причин детской смертности, заболевания органов дыхания занимают 3-е место, среди которых более 60% составляет смертность от пневмонии.

ВОЗ провел специализированные исследования в 67 странах мира и доказал широкую распространенность гемофильной инфекции во всех странах мира.

Гемофильную инфекцию можно предотвратить только с помощью иммунизации.

Впервые вакцинация против гемофильной инфекции стала применяться на практике с 1980 года. На сегодняшний день вакцинация введена в 130 из 192 стран мира и доказана ее эффективность.

Гемофильная инфекция протекает очень тяжело, трудно поддается лечению, т.к.

возбудитель устойчив ко многим антибиотикам, смертность достигает 50%, после перенесенной инфекции развиваются серьезные осложнения, формируется пожизненная инвалидность даже при своевременно начатом лечении.

Наиболее часто встречающимися осложнениями являются: задержка развития речи - 33%, умственная отсталость – 7%, параличи конечностей - 14%, глухота - 12%.

Чаще всего данной инфекцией болеют дети до 2 лет, так как у детей раннего возраста слабо развиты защитные силы организма.

Вакцинация в Казахстане будет проводиться комбинированными вакцинами в возрасте 2, 3, 4 и 18 месяцев, что позволит выработать иммунитет одновременно против 5 инфекционных заболеваний – коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита «В» и гемофильной инфекции типа b.

Вакцинация в Казахстане проводится бесплатно. На сегодняшний день альтернативы иммунизации нет.

Еркінова Анар, ЖМФ Р БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАЫ ЖЕТІСТІКТЕР леуметтік-гуманитарлы пндер кафедрасы Тарих ылымыны магистрі Садыова Л.К.

Кез-келген мемлекетті тадыры оны маман кадрларына байланысты.

азастанны бсекеге абілетті 50 елді атарына ену стратегиясы бізге лкен жауапкершілік артуда. Сол себепті де ол бізді мемлекетімізді дамуыны иедеологиясына айналан. Уаыт бізден отанымызды тадыры шін ерекше азаматты жауапкершілікті басшылыа ала отырып, жоары ксіби маман, патриот болуымызды талап етеді. Ал оны іске асырылуы рине, елімізді білім жйесіні ызметі мен р азаматты зіні ой-санасына тікелей атысты.

Білім беру мселесіні табысыны басты лшемі – тиісті біліммен білік алан елімізді кез келген азаматы лемні кез келген елінде ажетке жарайтын маман болатындай денгейге ктерілу болып табылады. Біз бкіл елімізде лемдік стандарттар дегейінде сапалы білім беру ызметіне ол жеткізуге тиіспіз. Осы масатта келесідегідей міндеттерді ала ойып, олара ол жеткізу білім беру саласыны басты даму жолдарын крсетеді: Олар: адам ресурстарын даярлау сапасын арттыру, жеке тла мен оамны ажеттіктерiн анааттандыру шiн кп дегейлi бiлiм берудi лтты жйесiн жаырту;

халыты барлы жiктерiнi сапалы бiлiмге ол жеткiзуiн амтамасыз ету;

бiлiм берудi басаруды одан рi демократияландыру негiзiнде бiлiм берудi лтты жйесiнi жмыс iстеуiнi нормативтiк ыты базасын жетiлдiру;

азастанды патриотизмге, тзушiлiкке, биiк мдениетке, адамны ытары мен бостандытарын рметтеуге трбиелеу;

мемлекеттiк тiлдi басым дамыту;

бiлім беру жйесiнi материалды-техникалы базасын ныайту сияты т.б. кптеген міндеттерді атауа болады.

Аталан міндеттерді басшылыа ала отырып, (2000-2010 жылдар) ол жеткізген табыстарымыза тоталса:

- сапасыз білім беретін жоары оу орындарыны арты желісі 2007- жылдары 176-дан 144-ке дейін ысарды;

білім беру рылымы ЮНЕСКО- халыаралы стандартты жіктеуішіне сйкес келтірілді. 12 жылды мектепті енгізу шін жадай жасалынып жатыр. Техникалы жне ксіптік білім беру айта рылды.

Мамандарды даярлауды ш дегейі енгізілді: бакалавр – магистр – Ph.D докторы;

білім беру сапасын баалауды лтты жйесі рылды. Оан тіуелсіз сырттан баалауды бкіл элементтері кіреді (лицензиялау, аттестаттау, аккредиттеу, рейтинг, лтты бірыай тестілеу, мемлекеттік аралы баылау, талапкерлерді кешенді тестілеу жне басалары);

2008 жылы алаш рет 2 университеттік білім беру бадарламасын халыаралы мамандандырылан аккредиттеу жргізілді, ол оларды халыаралы білім оамдастыында танымал етті;

елді ірі ірлік ылыми йымдары мен жоары оу орындары атарында азіргі заманы жабдытармен амтамасыз етілетін ылым дамуыны басымдатарына сйкес келетін сынды технологиялар бойынша жымды пайдаланымдары 5 лтты ылыми зертхана мен инженерлік бейінді 15 университеттік зертхана рылды;

елімізді барлы ірлерінде интеллектуалды мектептер рылуда. Мндай мектептер Астана, Семей, Ккшетау алаларында жмысы басталан. Биыл Астана, скемен жне Талдыоран алаларында ашылды.

Туан тілімізді рісін кеейтіп, ресін биіктететін аса прменді тетіктерді бірі – аза тілінде білім беретін йымдарды кбеюі болма., Трбие басы – тіл – деп Махмд ашари айтандай, баланы з ана тілін ажетті дегейде мегеруі аса маызды. Соы 10 жылда аза тілінде трбие беретін йымдар атары 2960 йыма артты.

Ермишева А.Б.

ЖРЕКТІ ИШЕМИЯ АУРУЫНЫ ИНТЕРВЕНЦИОНДЫ ЕМДЕУ ТСІЛДЕРІ.

(М.Оспанов атындаы БММУ МО Айматы кардиохирургиялы орталы мліметі бойынша) Госпитальды терапия кафедрасы.

ылыми жетекші: Кулкаева С.Ж.

Марат Оспанов атындаы Батыс азастан мемлекеттік медицина университеті Атбе аласы, азастан республикасы Масаты: М.Оспанов атындаы БММУ МО кардиоорталыында Жректі ишемия ауруы еміні интервенционды дісін олдануды талдау.

Материалдар жне дістер: 2008-2009 жылдар аралыында 228 коронарлы артерияны стенттеу 35 пен 78 жас аралыындаы 213 науаса жргізілді. (ер-189, йел 24). Оларды ішінде 70-80 жас аралыында 15 науас (6,6 %),60-70 жас аралыында (28%),50-60 жас аралыында 105 (46%),40-50 жас аралыында 34 (5%),35-40 жас аралыында 5 (2,2%). Тексеру нтижесінде аныталан аурулар трі мен саны: науас (48,7%) миокард инфарктысымен ауыран, ал 120 науаста (52%) артериялы гипертензия аныталан.Траты стенокардиямен 97 науас (42,5%) ауырса, трасыз стенокардиямен -37 науас (20,2%) ауыран.

Нтижесі: Коронарографияда 1 тамыр заымдалуы -72 (31,6%),2 тамыр заымдалуы – 71 (31,5%),3 тамыр заымдалуы – 85 (37,3%) тексерілгендер арасында аныталды. Соны ішінде алдыы арыншааралы артерияны (ААА) жне сол жа коронарлы артерияны (СЖКА) айналмалы тармаынын (АТ) стенозы 78% жне 49% жадайда, о жа коронарлы артерияны стенозы(ОЖА) - 49% жадайда аныталды.

213 науаса 213 біріншілік эндоваскулярлы ем олданылды. 1 стент - 135 (59,2%), стент – 61 (26,7%),3 стент – 19 (8,3%),4 стент – 9 (4%),5 стент – 4 (1,7%).6 стент – (0,4%) науаса орнатылды. Имплантация масатында ртрлі стенттер олданылды, жиі дрілік жабындысы бар (цитостатик) (62,3%) ойылды. Жасы нтиже 98% науаста болды. Олар стенокардияны функциональды класыны згеруімен білінді, ентігуді азаюы, физикалы жктемеге толеранттылы жоарылады. айталап 15 (7%) науаса рестенттеу жргізілді.

6. орытынды:1. Коронарлы артерия заымдалуы 50-60 жас (46%) аралыында жиі кездеседі.

2. Ерлер йелдерге араанда жиі кездесті.

3. Стенттеу кп жадайда ААА (78%) кездесті.

4. Жиі 3 тамырлы заымдану аныталды.

5. Кбінесе дрілік жабындымен жабылан стент тиімді.

4.ЖИА еміні заманауи тадауы интервенционды діс болып табылады.

Ернурова А.Е., 402, лечебный факультет ТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST Кафедра внутренних болезней и интернатуры Есимбекова Э.И., к.м.н.

Актуальность. Инфаркт миокарда (ИМ) – самое частое и грозное патологическое состояние, требующее неотложного медицинского вмешательства.

Быстрое, полное и стойкое восстановление кровотока по коронарной артерии (реперфузионная терапия) – основа лечения больных с сохраняющейся острой тромботической окклюзией крупного сосуда, кровоснабжающего миокард, в типичном случае приводящей к возникновению затяжного ангинозного приступа и достаточно продолжительных (обычно более 20 минут) подъмов сегмента ST на ЭКГ.

Тромболитические препараты, которые на сегодня являются главными в лечении ИМ, позволили в ведущих клиниках мира снизить смертность от этого заболевания до 7%.

Цель. Оценка риска неблагоприятных событий, определяющие характер и срочность диагностических и лечебных вмешательств.

Материал и методы. Всего за период 2008-2009 год в отделении интенсивной терапии Больницы скорой медицинской помощи проведена тромболитическая терапия с применением Эберкиназы 1,5 млн ЕД. у 42 больных с ИМ - 40 мужчин (95%) и женщин (5%). Средний возраст составил 50,3±1,2 года.

Среди пролеченных больных преобладали в большинстве случаев трансмуральный инфаркт миокарда – 24 (57%), крупноочаговый – 12 (28%), мелкоочаговый ИМ -6 (15%).

Для оценки риска осложнений использована шкала GRACE. Для ее подсчета необходимы следующие, получаемые уже при первичном обследовании больных, клинические, электрокардиографические и лабораторный показатели: возраст, частота сердечных сокращений, систолическое артериальное давление, уровень креатинина в сыворотке крови, класс по Киллипу при поступлении, наличие смещений сегмента ST и повышения сердечных биомаркеров, а также эпизода остановки сердца. Эти факторы риска являются независимыми предикторами смерти в условиях стационара и после выписки в течение 6 месяцев. В зависимости от числа баллов по шкале GRACE выделяют три группы риска: высокий, средний, низкий.

Результаты. При проведении анализа по реестру популяций согласно шкале GRACE было выявлено, что среди 42 больных с инфарктом миокарда имеют высокий риск 30 больных, 12 – средний риск, что составляет 1-3 % риска смерти в условиях стационара Выводы. Тромболитическая терапия входит в перечень стандартных мероприятий при ИМ. с подъемом сегмента ST. Установлено, что при ее использовании в первые 6 ч от начала ИМ она спасает потенциально некротизированный миокард, улучшает функцию левого желудочка и, самое главное, снижает показатели смертности.

Ерсаинова А., Калиева А., 606 топ. емдеу ісі ЕРТЕ ДЕМЕЛІ РЕВМАТОИДТТЫ АРТРИТТІ РЕНТГЕНОЛОГИЯЛЫ КРІНІСІНЕ БАЗИСТІ ТЕРАПИЯНЫ СЕРІ №1 ішкі аурулар кафедрасы Селгазина М.Б., м..к., ассистент зектілігі. Буындардаы айын рентгенологиялы кріністер бастапы екі жылда ерте жылдамдыпен ршиді, болжамы олайсыз келеді.

Масаты. Ерте ревматоидты артритті рентгенологиялы динамикасына метотрексат жне тауредонны серін анытау.

ралдар жне дістер. Зерттелген науастарды негізін тобын ерте ревматоидты артриті бар 75 науас адам рады. Соны ішінде ер адам саны шеу (4,0%), ал йел адамдар 72 (96,0%).

Ерте ревматоидты артритті I рентгенологиялы сатысы 5 (6,6%) бар науас болды. Баса науастарды кпшілігі II сатыа (74,7%), II сатыа -18, 7%. Ерте ревматоидты артритті IV рентгенологиялы сатысымен науастар болан жо.

Науастарды ораша жасы 42, 6 ± 1,5 жас.

Буындардаы демелі згерістерге динамикалы баа беру шін 12 айдан кейін Sharp (1985) дісі бойынша жргізілді - тобы жне білезік буындарыны эрозиялар саны жне буын аралы саылауды тарылуын айындылыын анытау. Науастарды рентгенограммалы крінісі хронологиялы ретпен бааланды.

Базисті тераия ретінде алтын препараты- тауредон жне цитостатик- метотрексат олданылды. 37 науас тауредонды схема бойынша апта сайын 50мг блшы етке бір жыл ішіндегі ауротималат натриийді жиынты дозасы 2600мг, ал метотрексатты науас 7,5-10мг аптасына абылдаан кейін фолий ышылын 10мг абылдаан.

Науасты комплексті еміне стероидты емес абынуа арсы препараттарды клиникалы ажетті дозада абылдаан.

Нтижесі. Шарп индексіні жоарлауы ерте ревматоидтты артриті бар науас айа дейін тауредон абылдаан науастар 11,6 %, ал метотрексатты абылдаан 66,7% раан. 6 айа дейінгі топты тауредон абылдаан науастар56,5 %, ал метотрексатты абылдаан 97,0%, 12 айа дейін 34,2% жне 62,3% рады.

орытынды. Зерттелген топтаы тауредон абылдаан науастарда 12 айдан кейін буындар шеміршегіні жне сйек рылымыны заымдалу белгілері бірталай азайды.

Сонымен демелі ерте ревматоидты артритті рентгенологиялы крінісіне метотрексата араанда тауредонмен терапия о сер етеді.

Ешенева Лаула, 201группа, СД АНАЛИЗ МНЕНИЙ СОВРЕМЕННИКОВ НА ПРОБЛЕМУ СМЫСЛА ЖИЗНИ И СМЕРТИ Кафедра социально-гуманитарных дисциплин Научный руководитель: Рыманов Д.М., магистр философии Проблема смысла жизни и смерти весьма актуальна, и не только потому, что ее решением занимается философия, область интересов которой находится в разрешении «вечных» проблем. Такое направление в философии XX века как экзистенциализм раскрывает некоторые аспекты смысла жизни и смерти, но в рамках данной работы мы показываем актуальность не только в философских, но и в различных общественных кругах. Таким образом, актуализация проблемы, в первую очередь лежит в области интересов обыденного человека, который не причисляет себя к философам, но задумывается над своей жизнью и ищет ее смысл.

Цель предлагаемой работы заключается в том, чтобы показать, насколько актуальна сегодня проблема жизни и смерти, а так же наметить основные направления в поисках смыслов среди современников – обыденных людей, не относящихся к той или иной ветви философии.

Материалом для нашего исследования послужили ссылки, статьи и переписка на форумах всемирной сети. Поскольку этот ресурс общения и информации на современном этапе развития весьма популярен и доступен для многих слоев общества, полагаем, что именно его анализ позволит с большей вероятностью объективности составить картину представлений по вопросам смысла жизни и смерти. Таким образом, используемыми методами можно назвать анализ, синтез, индукцию и дедукцию, кроме тог, при интерпретации текстов пользовались некоторыми аспектами герменевтического метода.

Приведем лишь некоторые примеры, встречающиеся во «всемирной паутине»:

- «Смысл жизни в том, что если кто-нибудь узнает смысл жизни, жизнь потеряет смысл»;

- «Смысл жизни имеет много значений, смысл смерти – одно»;

- «Смысл жизни в том, чтобы найти смысл жизни»;

- «Если ты ищешь смысл жизни потому, что не можешь его выразить словами это философия. Если ты ищешь смысл жизни потому, что не чувствуешь, что он есть это психиатрия»;

- «Смерть нужна для того чтоб освободить место потомкам».

Таким образом, смыслы жизни и смерти можно сформулировать так: смысл жизни есть сама жизнь, каждый в ответе за свою жизнь и «смыслом» что ее наполняет.

К тому же, есть понятие «жизненные цели», это «построить дом, посадить дерево и вырастить сына» и тому подобное.

Смысл смерти – это оценка жизни, оценка того, что мы успели сделать плохого либо хорошего в нашей жизни, оценка того, как мы ее прожили, хорошо или плохо.

Данная тема была представлена на философско-психологическом кружке, где были обсуждены основные ее проблемы и эвристические возможности.

Жабагин К. Т., интерн-хирург 706 группы ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТОЭКТОМИИ ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ И НЕОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМАХ ОСТРОГО И ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА Кафедра хирургии № Абылхаиров К. Т., к.м.н., ассистент кафедры хирургии №2, Тулеуов Б. М., к.м.н.

АКТУАЛЬНОСТЬ. Хирургическая операция до настоящего времени остается ведущим методом лечения больных с калькулезным холециститом, число которых не имеет тенденции к снижению, а наоборот все увеличиваются. Серьезные осложнения заболевания при длительном анамнезе, высокая частота неблагоприятных результатов срочных операции, выполняемых нередко при отсутствии надлежащего оборудования и опыта хирурга, обуславливают во всем мире стремление к проведению вмешательств в плановом порядке на ранних сроках возникновения патологических изменений в желчном пузыре. Острый и хронический холецистит занимает второе место в структуре экстренной хирургической патологии, что обусловлено увеличением числа больных.

Вопросы лечения являются актуальной проблемой хирургии. В последнее время лапароскопические вмешательства при остром и хроническом холецистите получили широкое применение. ЛХЭ имеет преимущества перед лапаротомной операцией, сочетает в себе радикальность (удаляется патологически измененный желчный пузырь с конкрементами) с малой травматичностью (почти полностью сохраняется целост ность мягких тканей брюшной стенки, прежде всего апоневроза и мышц), благодаря чему значительное сокращаются сроки восстановления трудоспособности пациентов.

Так, в послеоперационном периоде в минимальной степени выражен болевой синдром, что способствует ранней активности и определению трудовой и социальной реабилитации, сокращению сроков лечения больных в стационаре и соответственно уменьшению затрат на лечение.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Проанализировать результаты лечения больных с острым и хроническим холециститом и изучить целесообразность применения ЛХЭ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. В хирургическом отделении Больницы Скорой Меди цинской Помощи за последние 3 года по поводу желчекаменной болезни при остром и хроническом холецистите произведено 143 лапароскопических холецистоэктомии.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Из них женщин – 107, мужчин – 36. Возраст больных был от 29 до 67 лет. Флегмонозный холецистит диагностировали у 71 больных, хронический каменный холецистит у 24 больных, гангренозный холецистит у 11 больных. За время проведения ЛХЭ дважды было конверсии, переход на лапаротомный доступ. В первом случае выраженный спаечный процесс в брюшной полости с вовлечением спайки гепатобилиарной зоны. Во втором случае гангренозно-калькулезный холецистит с инфильтрацией области шейки желчного пузыря с явлением индуративного панкреатита. Операция завершена лапоротомно, дренирование пузырного протока по Пиковскому.

ВЫВОДЫ. ЛХЭ успешно прошла интеграцию в классическую хирургию оргнаов брюшной полости и может с успехом применяться не только в первые дни заболевания, но и в более поздние сроки. Использование ЛХЭ позволяет сократить средние сроки лечения и значительно улучшить реабилитационные показатели этой категории больных.

Преимущества лапароскопической холецистоэктомии сделали ее уже в настоящее время основным методом лечения осложненных и неосложненных формах острого и хронического холецистита во многих странах мира и, можно надеяться, что эта тенденция будет наблюдаться и нашей стране.

Жакупбаев А., Рамазанова А., Кизатаева А., Менкебаева А., Иманбекова А. гр., ОМФ.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ Кафедра биохимии и химических дисциплин Научный руководитель преподаватель Смаилова Ж.К.

Актуальность: Сахарный диабет - первая проблема, которой занимаются эндокринологи всего мира. В связи с продолжающимся ростом количества больных, он является неинфекционной эпидемией нашего времени. Состояние инсулинорезистентности усугубляется рядом других причин - снижением физической активности, уменьшением мышечной массы, избыточным весом, что способствует развитию сахарного диабета 2 типа. Распространнность сахарного диабета в мире очень высока и во многом является причиной смертности населения.

Цель исследования: Провести сравнительный анализ уровня глюкозы в крови у молодых людей, изучить влияние физиологических факторов и наследственности на развитие сахарного диабета, выявить факторы риска данного заболевания.

Материал и методы исследования: Для исследования использовали венозную кровь. Ее брали у студентов второго курса (10 студентов, из них: юношей – 4, девушек – 6) в специальные пробирки одноразового использования с ЭДТА. Уровень глюкозы определяли на биохимическом анализаторе.

Результаты исследований. Выявлено, что нормальный уровень глюкозы наблюдается при полном физическом здоровье.

В группе девушек (из 6 у одной), в группе юношей (из 4-х у 2-х) выявлено повышение уровня глюкозы. Затем путем анкетирования было установлено наличие факторов риска предрасположенности к сахарному диабету (избыточный вес, наличие вредных привычек, малоподвижный образ жизни, нерациональное питание, наследственная предрасположенность). По данным опроса исследуемых молодых людей выявлено, что у 30% - избыточный вес, у 20% - имеются вредные привычки, у 10% - наличие артериальной гипертонии, у 20% - наследственная предрасположенность к сахарному диабету, у 10% - наследственная предрасположенность к ожирению.

Выводы: Полученные данные свидетельствуют о влиянии физиологического статуса, наследственной предрасположенности, особенностей питания, образа жизни на уровень глюкозы. При наличии данных факторов увеличивается риск развития сахарного диабета.

Жансейітов Т.Б., Муканова А.Б. 504топ, емдеу факультеті АМБУЛАТОРЛЫ ЖАДАЙДА РТРЛІ МАМАНДАРДЫ З ДЕНСАУЛЫЫНА АТЫНАСЫ МЕН КЗАРАСЫ Отбасылы медицина жне эндокринология факультеті Зготова Н.С. ассистент Таырып маыздылыы: азіргі уаытта алдын-алу шараларыны стті жргізілуіні бір шарты трындарды зіні ден-саулыына о арауына ажеттілігі болып табылады. Осыан байланысты наты оамды, психологиялы, соматикалы ауіп факторларды таралуы мен айындылыын, оларды денсаулыа жне алдын– алу шараларына серін ескеру ажет.

Масатымыз: ртрлі трлі мамандарды денсаулытарына арым – атынасын зерттеу жне алынан мліметтер бойынша ЖИА ауіп факторларыны таралуын салыстырып, зерттеу болып табылады.

Зерттеу материалдары: Осыдан ЖИА – ны даму аупі 6 топта ртрлі екендігі болжанды. Стандартты сраулар, ЭКГ жазбалары, антропометриялы, биохимиялы зерттеулер олданылды. Денсаулы крсекіштерін анытау шін материалдар кесте бойынша делді. Жоары білімі бар 611 маман тексеріліп оны ішінен алдын-ала арауа атысандар тадалып алынды. Барлы зерттелушілер 6 топ мамандардан ралан. 1-ші техникалы ызметкерлер (458), 2-ші нер ызметкерлері(43), 3-ші – дрігерлер(43), 4-ші – загерлер (17), 5-ші – ылыми ызметкерлер(23), 6-ші малімдер(71). Жасына байланысты келесі топ блінді: 40 тан – 44-ке дейін-15,5, тан – 49-а дейін – 24,8%, 50 ден – ден 54- ке дейін 28%, 55-59-а дейін – 31%.

Зерттелушілерді зіні денсаулыына, жаымсыз деттерге, кйзеліс арым-атынасы тексерілді. Крсетілген 6 топтаы мамандарды диетаа ажеттілігін, жаттыумен айналысуы, бос уаытын пассивті ткерген, шылым шеккендерді пайызды лесі статистикалы мні бойынша ерекшеленбеген. Жоары білімі бар адамдарды маманды айырмашылытары белгіленген мір сру тсіліне ешандай сер еткен жо, біра жеке белгілері арылы згешіліктер аныталаны байалды.

ортындылар:

1.Диета стау, физикалы жаттыу, пассивті трде уаыт ткізу ажеттілігіне арай жоары оу білімі бар ртрлі мамандыдытардаы мамандарды бір-бірінен айырмашылыы жо.

2.Шылым шегуге байланысты дрігерлер баса мамандардан ерекшеленбейді.

3. Жоары оу білімі бар р трлі мамандытардаы мамандарды белгілі мір стилінде састытары болуы жоспарлы алдын алу шараларын жргізуге ммкіндік береді.

Жарич О., 401 группа педиатрического факультета РОЛЬ ЦИТОКИНОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ БРУЦЕЛЛЕЗА Кафедра инфекционных болезней ГМУ г. Семей Научные руководители: Кулжанова Ш.А., к.м.н., доцент Нуралинова Г.И., к.м.н., доцент Введение. В настоящее время отсутствуют работы, посвященные комплексному изучению роли цитокинов в патогенезе бруцеллеза и их взаимосвязи с иммунологическими показателями. Поэтому исследования в этом направлении актуальны и необходимы. Возможно, определение цитокинного статуса больных бруцеллезом будет иметь прогностическое значение, поскольку позволит судить об активности заболевания, его прогрессировании и эффективности проводимой антибактериальной и иммуномодулирующей терапии.

Цель исследования – изучить роль цитокинов в патогенезе бруцеллеза.

Материалы и методы. Обследовано 223 больных бруцеллезом в возрасте от до 69 лет. Острая форма заболевания диагностирована у 80 больных, подострая – у 83, хроническая – у 60 больных. Концентрацию ФНО- ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10 в сыворотке крови определяли иммуноферментным методом с использованием набора реагентов «ИФА-БЕСТ» (г. Новосибирск).

Результаты и обсуждение. Результаты проведенного исследования показали, что уровень провоспалительного цитокина ФНО- был существенно повышен при остром и подостром бруцеллезе в сравнении с донорами и с больными хроническим бруцеллезом в фазе суб- и декомпесации. При этом у больных подострым бруцеллезом эти изменения были более выражены в сравнении с больными острым бруцеллезом.

Интерлейкин-6 играет ключевую роль в развитии воспаления и иммунного ответа на инфекцию или повреждение тканей. У больных бруцеллезом содержание этого цитокина было достоверно повышено при всех клинических формах. Причем, наиболее высокий уровень интерлейкина-6 наблюдался у больных острым бруцеллезом, который достоверно отличался как от показателей доноров, так и больных подострым и хроническим бруцеллезом независимо от фазы компенсации.

При декомпенсации хронического бруцеллеза показатели содержания интерлейкина-6 в сыворотке крови существенно превышали таковые у больных хроническим бруцеллезом в фазе субкомпесации. Полученные данные свидетельствует о важной роли интерлейкина-6 в патогенезе бруцеллеза.

Концентрация ИЛ-4 была достоверно повышена у больных подострым бруцеллезом в сравнении с больными острым и хроническим бруцеллезом. Наиболее низкие показатели этого интерлейкина выявлены у больных острым бруцеллезом в сравнении с больными хроническим бруцеллезом независимо от фазы компенсации процесса.

Содержание интерлейкина-10 было достоверно повышено при всех клинических формах бруцеллеза. Наиболее высокие показатели этого интерлейкина установлены у больных хроническим бруцеллезом в фазе декомпенсации.

Таким образом, в ходе проведенных исследований установлены существенные изменения в содержании провоспалительных, и противовоспалительных цитокинов у больных бруцеллезом, что свидетельствует об их патогенетической роли в развитии бруцеллезной инфекции.

Жашенова Аяужан 201 группа ОМФ МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ. ПРОТИВОРЕЧИЯ Кафедра социально-гуманитарных дисциплин Научный руководитель: Жетибаев Ерзат – к.ф.н. преподаватель Актуальность: Все больше подростков каждый день во всех странах мира становятся неформалами. Поэтому необходимо знать об этой культурной нише, понимать ее и быть готовым столкнуться с ее представителями в реальной жизни.

Молодежь – это наше будущее. Знания принципов и особенностей субкультурных проявлении обеспечивает возможность регуляции и контроля.

Методы исследования: эксперимент, социологический опрос.

Цель работы: рассказать как можно больше, объяснить суть субкультур и осветить хотя бы с нескольких сторон психологию неформальных движений среди молодежи Форма существования современной молодежи определяется образом существовании, субкультурами. Неформальных движений молодежи множество. Мы рассматривали только некоторые из них (эмо, готы, рокеры, гопники, скинхэды), на наш взгляд, играют значительную мировоззренческую роль в формировании и роста молодежи. Выяснение и анализ причин ухода подростков в различные неформальные движения, определило внутренний крик души, быть услышанным или найти себя в обществе. История формирования субкультур начинается с ХХ века, она также связанна калейдоскопичностью мировоззрения и онтологическим дефицитом. Которая требует принципа невмешательства процесс жизни, так как мир уже существует и все уже в прошлом. Сознание молодого человека такова хочется содействия, активности ит.д. Это основные причины ухода молодежи в различные субкультуры. Работу сопровождает презентация с фотографиями представителей субкультур и, для особо заинтересовавшихся темой - наглядное приложение. Все материалы и приложения – мой личный опыт: фотографии, и доклад в частности.

Жлелханызы А., алиева А., 606 топ, емдеу факультеті КПЕНІ СЛЕЛІ ОБСТРУКЦИЯЛЫ АУРУЛАРЫНДАЫ МОРФОЛОГИЯЛЫ ЗГЕРІСТЕР № 1 Ішкі аурулар кафедрасы, 6 курс Жетекшісі – Шаханов Т.Е., м..к., доцент Зерттеуді маызы. кпені слелі обструкциялы ауруларында бронхтарды шырышты абатындаы морфологиялы згерістерді зерттеу нтижелері кп жадайда арама-айшы келеді. кпені слелі обструкциялы ауруларыны ршуі кездерінде абыну процестеріні арындылыын білдіретін бронхтарды шайындысындаы клеткаларды санды жне сапалы згерістері айын байалады.

Зерттеуді масаты. Экологиялы жадайы ртрлі ірлерде тратын кпені слелі обструкциялы ауруларымен науас адамдар бронхтарындаы морфологиялы згерістерді ерекшеліктерін анытау Зерттеуді нысаны мен дістері. кпені слелі обструкциялы ауруларына шалдыан Семей ірінен 41 жне Астана ірінен 17 науас адамдарды бронхты браш-биоптатындаы клеткалы згерістерге салыстырмалы зерттеулер жргізілді.

Бронхты барш-биоптатындаы клеткаларды Папаниколау дісімен бояу жне ондаы эпителий клеткаларын компьютер экраны арылы бинокулярлы микроскоппен зерттеу.

Алынан нтижелері мен оларды талылануы. Фибробронхоскопия кезінде зерттелген адамдарды бронхтарында те айын іріді-абынулы сипаттаы II-III дрежедегі екі жаты диффузды эндобронхит аныталды.

кпені слелі обструкциялы ауруларымен науас осы адамдарды бронх шайындыларындаы клеткаларды морфологиялы кріністерін талдау кезінде дистрофиялы, дисплазиялы, дегенерациялы жне деструкциялы згерістер те айын байалды. Аныталан згерістер Семей ірінде тратын адамдарды барлыында аныталды, ал Астана трындарыны 11,77% жиілігінде эпителий клеткаларында ешандай сапалы згерістер аныталан жо.

Дисплазия белгілері Семей іріндегі адамдарда 29,17% жиілікте аныталды, ал Астана іріні адамдары арасында осындай згерістер тіпті жо болып шыты.

Жалпа клеткалы метаплазия (37,5% жиілікте 23,53%-а арсы) мен дегенерация (89,66% жиілікте 11,77%-а арсы) жне деструкция белгілері (89,66% жиілікте 5,88% а арсы) сипатындаы згерістер Семей ірі адамдары арасында Астаналы трындара араанда айын басымдылыпен аныталаны байалды.

Ал, керісінше, дистрофиялы згерістер (64,71% жиілікте 25%-а арсы) Астаналы адамдарда Семей трындарына араанда айын жиілікте аныталды жне бл згерістер абынулы сипаттаы заымдануды басым жне за мерзімдегі абыну процесі екенін білдіреді.

Пролиферациялы згерістерді жиілігі де Астаналы трындар арасында Семей адамдарымен салыстыранда (29,41% жиілікте 12,5%-а арсы) басым екені аныталды. Экологиялы жадайы олайлылау Астана трындары арасында ссы пролиферациялы згерістерді жиі аныталуы оларды бронхтарындаы абыну арындылыы басылан со эпителий абатыны айта алыптасуы мен репарациялы ммкіншіліктеріні жоары екенін білдіреді.

Тжырым. орыта келгенде, алынан зерттеу нтижелері бронхтарды шырышты абатындаы згерістерді Семей ірі адамдарында Астаналы трындармен салыстыранда те айын екенін білдіреді.

Ж.Жетмекова, А.Жаксыбаева, 202 топ, мейірбике ісі факультеті СЫРТЫ ТЫНЫС АЛУ ЫЗМЕТІН ТЕКСЕРУ МАЫЗЫ Ішкі аурулар пропедевтикасы кафедрасы ылыми жетекшісі: доцент Д.Х.Даутов Сырты тыныс алу ызметін тексеру дісі терапия саласында ке олданылып келеді. Тыныс алу жйесі ауруларыны диагностикасында пневмотахометрия, пикфлоуметрия, спирография, спирометрия дістеріні орны ерекше маызды.

Кптеген абыну процестер, кпе тіндеріні тікелей заымдануы, бронхылар заымдануы, плевра жапырашалары аурулары, тыныс блшы еттер заымдануы, абыралар жарааттануы, кеуде торыны туа біткен немесе жре пайда болан деформациялары, бл аурулар мен патологиялы жадайдын барлыы сырты тыныс алу функцияларыны згеруімен сипатталады. Бдан баса сырты тыныс алу ызметтерін тексеру адамны, мысалы балаларды, физикалы дамуын тексеру шін, тыныс алу мшелеріні функциялы жадайын, оны резервтік ммкіншіліктерін тексеру, адам организміні адаптивтік механизмдері аншалы дамыанын зерттеу шін де олданылады.

Бл ылыми-зерттеу ебегіні масаты медицина университетіні студенттері жне балалар интернаты трбиеленушілерді сырты тыныс алу ызметтерін салыстырмалы тексеру болып табылды.

Спирографиялы крсеткіштер (ТС, ТС, ТШК-1, МВ жне таы басалар), пикфлоуметриялы крсеткіш медицина университетіні мейірбике факультетінде 2-ші курста оитын 15 студентте жне Семей аласыны № 8 балалар интернатыны 14 трбиеленушілерінде тексерілді. Спирографиялы тексерулер микропроцессорлы аппарат «Спиро» кмегімен іске асырылды, ал пикфлоуметрия ПИ -1 рал кмегімен.

Зерттеу нтижелерін сараптау барысында интернат трбиеленушілерді сырты тыныс алу ызметтеріні крсеткіштері тиісті параметрлер дегейінде боланымен, студенттер крсеткіштерінен бір шама тмендеу болып шыты, мысалы ТС, бір секунд бойындаы арынды тыныс шыару клемі, максимальды кпелік вентиляция.

Ал пикфлоуметриялы крсеткіштер студенттерде айын жоарылау болып шыты.

Мндай нтижелер интернат трбиеленушілерді жалпы физикалы дамуы студенттерге араанда тмендеу екенін, сонымен бірге сырты тыныс алу аппаратыны резервтік ммкіншіліктері бір шама тмендеу боланын да крсетеді.

Жибраева А., 215 группа ОМФ ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА ПЛОСКОСТОПИЯ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ СЕМИПАЛАТИНСКОГО РЕГИОНА Кафедра анатомии и гистологии Научный руководитель: Милюшина И.Н., к.м.н.

Нарушение функции опорно-двигательного аппарата человека является одной из острых проблем, привлекающих особое внимание в современных условиях развития медицинской науки и практического здравоохранения. Согласно исследованиям, проведенным медиками-ортопедами в семипалатинском регионе, установлено, что 70% детей имеют деформацию стоп, слабость мышечно-связочного аппарата и голеностопного сустава.

Целью работы явилось выявление плоскостопия у школьников и студентов, своевременная профилактика данного нарушения опорно-двигательного аппарата.

Задачи исследования:

1.Изучить строение сводов стопы у школьников и студентов.

2.Определить частоту плоскостопия у лиц мужского и женского пола.

3.Разработать лечебно- профилактические рекомендации.

4.Провести анализ эффективности, применяемых лечебно-профилактических мероприятий.

Материал и методы исследования: Объектами исследования являлись учеников первого – одиннадцатого классов средней школы и студентов второго курса СГМУ. При исследовании применялись методы анкетирования, опроса, осмотра, плантографии, статистической обработки материала.

Результаты исследования: В результате проведенного исследования с использованием метода Чижина, характеризующего степень уплощения опорной поверхности стопы и метода Фридлянда, оценивающего высоту медиального свода стопы было выявлено 89 человек с плоскостопием, что составило 30,9%.

У лиц мужского пола плоскостопие встретилось в 35,7% случаев, у лиц женского пола – в 26,2% случаев. Намечен комплекс упражнений лечащих и предупреждающих плоскостопие. Школьники наблюдались в течении 4-5 лет. В результате применяемых лечебно-профилактических мероприятий у 82% исследуемых после повторного снятия плантограмм отмечены позитивные сдвиги, у 18% плоскостопие прогрессирует.

Выводы: 1. Изучение сводов стопы у школьников и студентов позволило констатировать значительный процент плоскостопия (30,9%) в семипалатинском регионе.

2.Установлено, что плоскостопие чаще встречается у лиц мужского пола 3.Выбраны эффективные лечебные упражнения, рекомендованные специалистами предупреждающие и лечащие плоскостопие.

4.Отмечены позитивные сдвиги после проводимых лечебно-профилактических мероприятий.

Жолдыбаева Айгерим, Абдыханова Меруерт, 322 группа, ОМФ ВЛИЯНИЕ СТРЕССА ФИЗИЧЕКОЙ НАГРУЗКИ НА СОСТОЯНИЕ ИММУНИТЕТА Курс иммунологии с клинико-лабораторной диагностикой Научный руководитель д.м.н., доцент Жетписбаева Х.С.

Цель настоящей работы. Изучить влияние физической нагрузки у практически здоровых студентов СГУ г. Семей на состояние иммунологической резистентности.

Актуальность. Проблема адаптации человека к экстремальным воздействиям в настоящее время продолжает оставаться актуальной. Неблагоприятные факторы часто оказывают сочетанное действие, в частности с физическими нагрузками, что может влиять на процессы адаптации. Сведения о реакции иммунной системы на изменение физической активности представляют широкий спектр самых разнообразных проявлений – от стимуляции иммунитета до резкого его угнетения. Поэтому оценка состояния адаптационных возможностей организма практически здоровых студентов семипалатинцев представляется очень важной, так как будет способствовать выявлению дизадаптивных нарушений и послужит информационной базой для прогнозирования и разработки способов коррекции постстрессорных нарушений.

Материал и методы исследования. Для выяснения роли предельно допустимой физической нагрузки путем велоэргометрии как стресс-фактора в развитии стресс реакции нами были выполнены иммунологические исследования на 30 волонтерах обоего пола и почти одинакового возраста до, а также через 24, 48 и 72 часа после моделирования стресс-воздействия, повторно у одних и тех же лиц.

Полученные результаты и обсуждение: Представлены результаты комплексного иммунологического обследования 30 студентов-семипалатинцев в условиях моделирования стресса физической нагрузки путем велоэргометрии.

Установлено, что реакция иммунной системы после предельной допустимой физической нагрузки сопровождалась фазными изменениями показателей клеточного, гуморального и неспецифического фагоцитарного звеньев иммунитета с восстановлением или повышением показателей в конце наблюдения. Это проявлялось стабильностью большинства количественных показателей и снижением функциональной активности Т-лимфоцитов в ранние сроки (1 сутки), повышением соотношения СД4/СД8+клеток на 2 и 3 сутки после физической нагрузки за счет повышения числа СД4+ клеток, восстановлением функциональной активности Т лимфоцитов к концу наблюдения (3 сутки). Со стороны гуморального иммунитета наблюдалось повышение уровня иммуноглобули-нов классов А и М в ранние сроки после предельно допустимой нагрузки и нормализация в поздние сроки наблюдения.

Содержание IgG повышалось на протяжении всего периода наблюдения. Показатели фагоцитоза повышались на 3 сутки наблюдения.

Выводы. Адаптивная реакция у нетренированных практически здоровых лиц к воздействию предельно допустимой физической нагрузки вызывает фазные изменения показателей иммунитета угнетение клеточного и активацию гуморального иммунитета, фагоцитарной активности нейтрофилов.

Жумагалиева А., Муслимова З., 614 группа, лечебный факультет СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДАННЫХ ПО АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И ГИПОТИРЕОЗА Кафедра внутренних болезней № Научный руководитель: к.б.н., доцент Мусина А.А.

Артериальная гипертензия (АГ) – одно из наиболее распространенных в популяции хронических патологических состояний. В числе сердечно-сосудистых заболеваний она является самой частой. У жителей экономически развитых стран в возрасте старше 50 лет распространенность АГ может достигать 40% и более. АГ – полиэтиологическое состояние. И хотя в ее структуре основную роль играет так называемая эссенциальная гипертензия, достаточно высока частота симптоматических форм, имеющих особенности в патогенезе, определяющие направления и эффективность лечения. Снижение функции щитовидной железы – также достаточно распространенное состояние. В условиях Республики Казахстан, большая часть территории которой относится к зонам с пониженным содержанием йода в природной среде, частота тиреоидной патологии превышает 20% женского населения, а гипотиреоидные состояния наиболее часты в дебюте данной патологии, а также связаны с хирургическим лечением узловых заболеваний щитовидной железы.

Цель исследования: изучение показателей по сочетанию гипотиреоза с артериальной гипертензией (АГ) по данным эндокринологического отделения больницы скорой медицинской помощи (БСМП).

Задачи исследования: Анализ историй болезни эндокринологического отделения за последние три года.

Материал и методы исследования: в связи с поставленными целями были проанализированы истории болезни эндокринологического отделения за последние три года 2007-2009 годы.

Полученные результаты и их обсуждение:

При изучении показателей частоты сочетания гипотиреоза и артериальной гипертензии по данным эндокринологического отделения БСМП за 2007-2009 гг.

выявлен рост заболеваемости данной патологией (1,79 и 2,60% соответственно). При анализе истории болезней выявлено, что женщины страдают преимущественно по сравнению с мужчинами (89,8 и 10,2% соответственно). Средний возраст мужчин составил 54,7 лет, а у женщин 54,5 лет. Гипотиреоз первичный составил 37,8%, вторичный – 59,85%. Гипотиреоз средней степени тяжести выявлен у 62,2% пациентов, а гипотиреоз тяжелой степени тяжести составил 37,7%. Артериальная гипертензия I степени встречалась в 11,9%, II степени -77,4%, тогда как артериальная гипертензия III степени диагностировалась у 8,57% больных.

Выводы • Заболеваемость артериальной гипертензией в сочетании с гипотиреозом за последние три года имеет тенденцию к росту.

• Женщины страдают артериальной гипертензией в сочетании с гипотиреозом больше, чем мужчины.

• Средний возраст мужчин и женщин соответственно сопоставимы • Среди клинических форм преобладает вторичный гипотиреоз.

• Преобладает гипотиреоз средней степени тяжести нежели тяжелой степени.

• Среди артериальной гипертензии на фоне гипотиреоза преобладает АГ второй степени.

Жумагельдинова А. 607 группа стоматолог-интерн общей практики ОСОБЕННОСТИ ЦИТОКИНОВОЙ РЕГУЛЯЦИИ И ИММУНОКОРРЕКЦИЯ У БОЛЬНЫХ АТИПИЧНЫМИ ФОРМАМИ ХРОНИЧЕСКОГО ДОНТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА Дисциплина хирургическая стоматология Руководители темы: ассистенты Л.М.Садвокасова, Т.М.Токанов Больные с одонтогенным остеомиелитом представляют не только медицинскую, но и социальную проблему современного общества. Несмотря на широкий выбор антибактериальных препаратов число больных с гнойно-воспалительными процессами увеличивается, причем они приобретают атипичное течение и представляют сложность в диагностике и лечении. Во многом это связано с наличием у этих пациентов вторичного иммунодефицита, обусловленного длительным течением местного инфекционного процесса, хронической гнойной интоксикацией. В связи с этим практически во всех клинических случаях необходимо комплексное лечение с проведением иммунокорригирующей терапии. Достаточно хорошо изучены показатели гуморального и клеточного иммунитета у больных этой категории. Однако в настоящее время активно развивается направление в иммунологии, основанное на оценке и коррекции цитокиновой регуляции. Эти аспекты при хроническом одонтогенном остеомиелите еще практически не изучены.

Цель исследования – выявить особенности цитокиновой регуляции у больных атипичными формами хронического одонтогенного остеомиелита и возможности влияния на них применения препарата СЭТ вобэнзим.

Материалы и методы – Проведено обследование 37 больных хроническим одонтогенным остеомиелитом в возрасте от 36 до 60 лет, разделенных на 2 группы – традиционного лечения и терапии с дополнительным применением препарата Вобэнзим по 5 драже в течение 2 недель. В основную группу были включены 17 больных (45,9%), в группу сравнения – 20 пациентов (54,1%). Группы были репрезентативны по возрастно-половому составу и исходной степени тяжести заболевания. В качестве контрольной группы использованы данные содержания в крови цитокинов у 30 практически здоровых лиц аналогичного возрастно-полового состава.

Осуществлено определение следующих цитокинов: ФНО, IL-4, IL-8, IL-10 иммуноферментным методом.

Результаты исследования. Полученные данные свидетельствуют о наличии достоверных особенностей содержания гуморальных факторов регуляции иммунной системы у больных атипичными формами хронического одонтогенного остеомиелита. Главные из них: выраженный дисбаланс содержания провоспалительных и противовоспалительных факторов, резкое превышение содержания ФНО, степень была более чем пятикратной по отношению к контрольной группе практически здоровых лиц.

В обеих группах больных в процессе лечения отмечалась динамика к снижению исходно резко повышенного содержания провоспалительного цитокина ФНО, однако достоверной она была только при применении препарата СЭТ (на 40,3%, р0,05). В обеих подгруппах после лечения сохранялось достоверное превышение данного показателя над контролем, хотя в основной степень его составила 191,1%, а при базисной терапии 286,7% (р0,01 в обоих случаях).Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 9 |
 


 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.