авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 |

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. ГОРЬКОГО КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ, ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ СОЦИАЛЬНАЯ ...»

-- [ Страница 6 ] --

ЗАКЛАДУ (відповідне підкреслити) Печатка закладу охорони................................................................................................................................................ здоров’я (назва і місцезнаходження закладу охорони здоров’я) Виданий............................................................................................................. 20.......... р. Чол. Жін.

(число, місяць) відповідне підкреслити.............................................................................................................................. Вік..........

(прізвище, ім’я, по батькові непрацездатного) (повних років) Шифр ЛІКУВАЛЬНОГО МКХ-10...........

................................................................................................................................................

(місце роботи: назва підприємства, установи, організації) Діагноз первинний: Діагноз заключний:

Причина непрацездатності: захворювання загальне – 1, професійне та його наслідки – 2, наслідок аварії на ЧАЕС – 3, нещасний випадок на виробництві та його наслідки – 4, невиробничі травми – 5, контакт з хворими на інфекційні захворювання та бактеріоносійство – 6, санаторно-курортне лікування – 7, вагітність та пологи – 8, ортопедичне протезування – 9, догляд (вік).................................................................. – 10.

Відмітки про порушення режиму:

РЕЖИМ:

Підпис лікаря...................................................................

ЛІКАРЕМ Перебував у стаціонарі Направлений у МСЭК..................................20.....р.

З..........................20.....р. по.........................20.....р. Підпис голови ЛКК....................................................

Перевести тимчасово на іншу роботу Оглянутий у МСЭК........................................20.....р.

з............................20.....р. по.......................20.....р.

Висновок МСЭК........................................................

Підпис голови ЛКК..................................... М. П.

.....................................................................................

Видачу листка непрацездатності дозволяю:

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ М. П.

Підпис головного лікаря.............................. М. П. Підпис голови МСЭК................................... МСЭК ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД РОБОТИ Підпис та печатка Посада З якого числа До якого числа включно і прізвище лікаря лікаря З (число, місяць, рік) (словами число і місяць) З (число, місяць, рік) (словами число і місяць) З (число, місяць, рік) (словами число і місяць) З ПРИМІТКА:

(число, місяць, рік) (словами число і місяць) СТАТИ ДО РОБОТИ.................................................

} З посада, прізвище Печатка (словами число і місяць) закладу охорони................................................. здоров’я ПРОДОВЖУЄ ХВОРІТИ підпис лікаря Виданоновийлистокнепрацездатності(продовження) №… № №................

обратная сторона.........................................................................................................................................................

ком або уповноваженою Заповнюється табельни- (назва підприємства, установи, організації) Структурний підрозділ.............................................. Посада.................Таб. №...................

Робота постійна, тимчасова, сезонна (потрібне підкреслити).

Не працював з «.......»........................20......р. до «.......»......................................20......р.

особою Неробочі дні за період непрацездатності...........................................................................

(числа) До роботи став з «.......»......................................20......р.

Підпис і прізвище табельника або уповноваженої особи...................................................

Дата............................................................

Застрахована особа віднесена: до осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС або до або уповноваже відділом кадрів Заповнюється глядають хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи;

ною особою ветеран війни (потрібне підкреслити).

Страховий стаж на день настання непрацездатності:

до 5 років, від 5 до 8, від 8 і більше років (потрібне підкреслити).

.........................................................................................................................................................

(посада, підпис і прізвище працівника відділу кадрів або уповноваженої особи) бою, на яку покладено при ПРИЗНАЧЕНА ДОПОМОГА:

Заповнюється комісією із соціального страхування або уповноваженою осо З тимчасової непрацездатності в розмірі..................% за.......... робочих (календарних) днів значення допомоги З вагітності та пологів у розмірі.......................% за.................. робочих (календарних) днів Допомога не надається з причини:.......................................................................

.........................................................................................................................................................

Акт про нещасний випадок на виробництві, акт розслідування нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання від.........................20...... р. №...............................................

..................................................................................................................................................

(посада, підпис і прізвище уповноваженої особи) ДОВІДКА ПРО ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ Місячний оклад............................грн. Денна тарифна ставка................................. грн.

Кількість Сума фактичної заробітної плати, робочих Середньоденна (середньогодин з якої нараховуються страхові Місяці днів (го- на) заробітна плата частиною) підприємства, установи, організації внески Заповнюється бухгалтерією (розрахунковою дин) Усього:

При переведенні під час хвороби на іншу роботу з «.......»........20......р.

до «.......»................................20......р.

заробітна плата за............. днів становить................................. грн.

НАЛЕЖИТЬ ДО ВИПЛАТИ Розмір За Денна (го З якого допомоги Усього скільки динна) до- Усього, з урахуванням заробітної плати часу і до нарахо в % до при переведенні на іншу роботу днів помога якого заробітно вано в грн. і коп.

(годин).........................................................................................................................................................

ї плати.....................

(усього нараховано — сума словами) Включено до платіжної відомості за............................................ місяць 20...... р.

Печатка Прізвище і підпис керівника.................... Підпис головного (старшого) бухгалтера ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ О ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ Код форми за ЗКУД Код форми за ЗКУД Код установи за ЗКПО Код установи за ЗКПО Міністерство охорони Медична документація Міністерство охорони Медична документація Форма № 095/о здоров’я України здоров’я України Форма № 095/о _ Затверджено наказом МОЗ України Затверджено наказом МОЗ України 29.12.2000 р. № 369 найменування закладу 29.12.2000 р. № найменування закладу ДОВІДКА № _ КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН про тимчасову непрацездатність студента, учня технікуму, професійно-технічного училища, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує ДО ДОВІДКИ № школу, дитячий дошкільний заклад (необхідне підкреслити) Дата видачі “_” _ 200 _р.

Дата видачі “” _ 200 р.

Прізвище, ім’я, по батькові хворого Студенту, учню, дитині, яка відвідує дошкільний заклад (потрібне підкреслити) _ (назва навчального закладу, дошкільної установи) Назва навчального закладу, дитячої дошкільної установи _ Прізвище, ім’я, по батькові хворого _ Звільнений (на) від занять (роботи), відвідувань дитячого закладу Дата народження (рік, місяць, для дітей до одного року – день) _ з по 200_р.

_ Звільнення продовжено Діагноз захворювання (інші причини відсутності) з по _ з по _ Прізвище лікаря, який видає довідку _ Наявність контакту з інфекційним хворим (так, ні, яким) _ Примітка: контрольні талони служать для обліку виданих довідок _ підкреслити, вписати Звільнений(на) від занять, відвідувань дитячого дошкільного закладу з по з по М.П. Підпис лікаря _ Приложение ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ выписка из приказа № 532/274/136-ос/ «Об утверждении образца, технического описания листка нетрудоспособности и Инструкции про порядок заполнения лист ка нетрудоспособности» от 03.11.04.

1. Листок нетрудоспособности (далее – ЛН) – это многофункциональный документ, ко торый является основанием для освобождения от работы в связи с нетрудоспособностью и с материальным обеспечением застрахованного лица в случае временной нетрудоспособности, беременности и родов.

Лицевая сторона бланка ЛН заполняется лечащим врачом или младшим медицинским работником с медицинским образованием. Обратная сторона бланка ЛН заполняется по месту работы застрахованного лица. Записи в ЛН осуществляются разборчивым почерком, без пома рок, синими, фиолетовыми или черными чернилами.

2. Прежде всего заполняется корешок ЛН.

2.1. Подчеркивается слово "первичный" или "продолжение", в случае продолжения ЛН отмечается номер предыдущего. Указываются: фамилия, имя и отчество (полностью) нетрудо способного и место его работы (название предприятия, учреждения, организации), дата выдачи ЛН (цифрой указывается число, после чего буквами – название месяца, цифрой отмечается год), фамилия врача, который выдал ЛН, номер медицинской карты амбулаторного или стационар ного больного, подпись получателя в графе "Подпись получателя".

2.2. Паспортная часть ЛН (фамилия нетрудоспособного, имя и отчество, возраст) запол няется по данным документов, место работы – со слов нетрудоспособного.

2.3. После заполнения корешок остается в учреждении здравоохранения.

3. Дальше заполняется часть лицевой стороны ЛН, которая выдается нетрудоспособно му.

3.1. Подчеркивается слово "первичный" или "продолжение" с указанием номера и серии предыдущего ЛН в случае его продолжения. Четко указываются: название и местонахождения учреждения здравоохранения (полностью), что подтверждается штампом и печатью учрежде ния здравоохранения "Для листков нетрудоспособности";

дата выдачи ЛН (цифрой указывает ся число, после чего буквами – название месяца, цифрой указывается год), фамилия, имя, отче ство нетрудоспособного (полностью);

число полных лет (цифрами);

пол подчеркивается;

место работы: название и местонахождение предприятия, учреждения, организации (полностью).

3.2. В графе "Диагноз первичный" врач указывает первичный диагноз в первый день вы дачи ЛН. В графе "Диагноз заключительный" врач указывает окончательный диагноз, а в графе "шифр МКБ-10" – шифр диагноза соответственно Международной статистической классифи кации болезней 10 пересмотра (МКБ-10).

Если из деонтологических соображений врач изменяет формулирование диагноза в ЛН, то он обязан внести в "шифр МКБ-10" шифр фактического заболевания, сделать в медицинской карте стационарного или амбулаторного больного запись, которая обосновывает изменение ди агноза, с письменным согласованием с заведующим отделением.

3.3. В графе "Причина нетрудоспособности:" следует обязательно подчеркнуть соответ ствующую причину освобождения от работы. Пункты 2, 4 исправлению не подлежат.

3.4. В графе "Режим:" следует обязательно указать режим, который назначается больно му: стационарный, амбулаторный, постельный, домашний, санаторный, свободный и т.п.

3.5. В графе "Отметки о нарушении режима:" отмечается дата нарушения режима, что заверяется подписью врача. Виды нарушений режима указываются в графе "Примечание:" с обязательной записью в медицинской карте амбулаторного или стационарного больного.

3.6. В графе "Находился в стационаре" отмечаются даты госпитализации и выписки со стационарного отделения.

3.7. В графе "Перевести временно на другую работу" указываются даты временного пе ревода больного на другую работу, что заверяется подписью председателя врачебно консультативной комиссии и круглой печатью учреждения здравоохранения.

3.8. Лицам, у которых временная нетрудоспособность наступила вне постоянного места жительства и работы, ЛН выдается за подписью главного врача, которая заверяется круглой печатью учреждения здравоохранения. Запись осуществляется в графе "Выдачу листка нетру доспособности разрешаю" с обязательной записью в медицинской карте амбулаторного или стационарного больного.

3.9. В графе "Направленный на МСЭК" осуществляется запись даты направления доку ментов на МСЭК, что подтверждается подписью председателя врачебно-консультативной ко миссии.

3.10. В графе "Осмотренный на МСЭК" отмечают дату осмотра больного.

3.11. В графе "Вывод МСЭК" делается соответствующая запись, которая заверяется под писью председателя МСЭК и печатью МСЭК:

"признанный инвалидом определенной группы и категории";

"инвалидом не признанный, нуждается в долечивании";

"инвалидом не признанный, трудоспособный".

В случае признания больного инвалидом дата установления инвалидности должна сов падать с днем поступления (регистрации) документов на МСЭК.

В случае признания больного трудоспособным в графе "Приступить к работе" отмечает ся дата, следующая за датой осмотра на МСЭК.

3.12. В графе "Освобождение от работы" в первом столбике "С какого числа" дата выда чи ЛН (число, месяц, год) обозначается арабскими цифрами;

во втором столбике "По какое число включительно" дата продолжения ЛН (число и месяц) обозначается буквами;

в четвертом столбике "Подпись и печать врача" продолжение или закрытие ЛН подтверждается подписью и печатью врача.

Если ЛН продлевается в амбулаторных условиях, запись срока лечения осуществляется соответственно п. 2.2 Инструкции о порядке выдачи документов, которые удостоверяют вре менную нетрудоспособность граждан, утвержденной приказом МЗ Украины от 13 ноября года № 455, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 4 декабря 2001 года за № 1005/6196. Продление ЛН осуществляется с обязательным указанием должностей и фамилий врача, заведующего отделением или председателя врачебно-консультативной комиссии, что за веряется их подписями.

В стационарном отделении запись всего срока лечения может быть указана в одной строке с обязательным указанием должностей и фамилий врача и заведующего отделением, что заверяется их подписями и печатями.

3.13. В графе "Приступить к работе" указывается словами число и месяц, когда присту пить к работе;

должность, фамилия врача, заверенная его подписью и печатью учреждения здравоохранения "Для листков нетрудоспособности". В случае продолжения временной нетру доспособности подчеркивается "Продолжает болеть" и отмечается номер нового ЛН.

В случае смерти в графе "Приступить к работе" отмечается "умер" и дата смерти.

4. В правом нижнем поле ЛН в графе "Примечание:" врачом делаются такие записи:

4.1. При нарушении больным предназначенного режима указывается вид нарушения (например, несвоевременная явка на прием к врачу;

алкогольное, наркотическое, токсическое опьянение во время лечения;

выход на работу без разрешения врача;

самовольное покидание учреждения здравоохранения;

выезд на лечение в другом учреждении здравоохранения без от метки о разрешении выезда;

отказ от направления или несвоевременная явка на МСЭК и др.).

4.2. В случае временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой, кото рые произошли вследствие алкогольного, наркотического, токсического опьянения или дейст вий, связанных с ним, делается пометка о таком опьянении.

4.3 В случае направления на санаторно-курортное лечение отмечаются номер путевки, даты начала и окончания путевки, название санаторно-курортного учреждения.

4.4. В случае направления на долечивание в реабилитационное отделение санаторно курортного учреждения указываются номер реабилитационной путевки, даты начала и оконча ния путевки, название санаторно-курортного учреждения.

4.5. В случае ошибок в тексте делается исправление текста, которое подтверждается за писью "Исправленному верить", подписью лечащего врача и печатью учреждения здравоохра нения "Для листков нетрудоспособности".

На бланке ЛН разрешается не более двух исправлений.

4.6. В случае временной нетрудоспособности ("профессиональное и его следствия - 2" или "несчастный случай на производстве и его следствия - 4") следует указать дату установле ния профессионального заболевания или несчастного случая на производстве.

4.7. Другие примечания.

5. В случае направления больного из лечебно-профилактического учреждения в реаби литационное отделение санаторно-курортного учреждения на долечивание в графе ЛН "При ступить к работе" осуществляется запись "долечивание в санаторно-курортном учреждении" и указывается дата начала путевки. В графе "Выдан новый листок нетрудоспособности (продол жение) N" отмечается номер нового ЛН, который заполняется в стационаре или в дневном ста ционаре учреждения здравоохранения на период долечивания. В графе "Причина нетрудоспо собности:" нового ЛН подчеркивается "заболевание общее - 1";

в графе "Режим" указывается "санаторный", в графе "Освобождение от работы" в первом столбике "С какого числа" указыва ется дата начала путевки. В правом верхнем уголке ЛН ставится печать учреждения здраво охранения "Для листков нетрудоспособности".

Дальнейшее оформление ЛН осуществляется в реабилитационном отделении санаторно курортного учреждения. В графе "Находился в стационаре" отмечаются даты госпитализации и выписки из реабилитационного отделения;

в графе "Освобождение от работы" во втором стол бике "По какое число включительно" указывается дата выписки;

в графе "Приступить к работе" буквами пишут число и месяц, когда приступить к работе, отмечаются должность, фамилия врача и заведующего реабилитационным отделением, их подписи, которые заверяются круглой печатью санаторно-курортного учреждения. В случае продолжения временной нетрудоспособ ности подчеркивается "продолжает болеть".

6. При лечении больных в реабилитационных центрах и реабилитационных отделениях учреждений здравоохранения ЛН заполняется соответственно требованиям этой Инструкции при наличии признаков временной нетрудоспособности.

7. В случае медицинского наблюдения за лицами, которые были в контакте с больными инфекционными заболеваниями и бактерионосителями, в графе "Причина нетрудоспособно сти:" подчеркивается "контакт с больными на инфекционными заболеваниями и бактерионоси телями - 6", в графе "Режим:" – "домашний".

8. В случае направления больного на протезирование в условиях стационара протезно ортопедического предприятия в графе "Причина нетрудоспособности:" указывается "ортопеди ческое протезирование - 9", в графе "Находился в стационаре", кроме даты делается отметка "протезно-ортопедического предприятия", в графе "Освобождение от работы" указываются да ты начала и окончания протезирования с учетом проезда.

9. В графе "Диагноз первичный" указывается срок беременности на момент обращения, в графе "Диагноз заключительный" – ориентировочный срок родов, в графе "Причина нетрудо способности:" – "беременность и роды";

в графе "Режим:" – "амбулаторный и стационарный";

в графе "Освобождение от работы" одной строчкой записывается суммарная продолжительность отпуска с отметкой даты открытия ЛН, в графе "Приступить к работе" – дата окончания отпус ка. ЛН утверждается подписью лечащего врача, заведующего женской консультацией, для ино городних женщин – дополнительно руководителем учреждения здравоохранения. ЛН заверяет ся печатью учреждения здравоохранения. Дополнительные дни послеродового отпуска при па тологических родах и многоплодной беременности оформляются отдельным (дополнительным) бланком ЛН.

10. Если при очередном посещении больным врача имеет место нарушение режима в ви де несвоевременного прибытия больного к врачу, то:

– в случае признания больного нетрудоспособным продолжение ЛН осуществляется со дня его посещения врача;

– в случае признания больного трудоспособным в графе "Приступить к работе" пишутся буквами число и месяц и осуществляется запись "появился трудоспособным". Закрытие ЛН осуществляется датой, установленной врачом для прибытия больного.

11. Номера бланков ЛН, дата выдачи, продолжение, даты посещения для переосвиде тельствования, выписки на работу обязательно фиксируют в медицинской карте амбулаторного или стационарного больного.

12. В случае потери ЛН оформление дубликата ЛН осуществляется лечащим врачом при наличии справки с места работы о том, что выплата по этому ЛН не осуществлялась. В верхнем правом уголке ЛН отмечается "дубликат", в графе "Освобождение от работы" одной строчкой записывается весь период нетрудоспособности, что подтверждается подписью и печатью леча щего врача и председателя врачебно-консультативной комиссии. В медицинской карте амбула торного или стационарного больного делается соответствующая запись с указанием номера дубликата ЛН.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Тема: РАЗРАБОТКА ПУТЕЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА И МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ Здравоохранение – сложная социально-экономическая система, которая должна постоянно развиваться, совершенствоваться, подстраиваться к изменени ям в обществе и, при этом, достигать максимальной эффективности при экономи чески обоснованных материальных и финансовых затратах с учетом последних достижений научно-технического прогресса вообще и медицинской науки в част ности. На современном этапе происходят радикальные изменения политических и экономических институтов государства, которые затронули все сферы жизни.

Студенты-выпускники должны быть ознакомлены с организационно экономическими реформами, которые произошли и продолжают происходить в отечественной системе охраны здоровья, и видеть пути совершенствования ее экономического механизма в условиях рыночных отношений, перехода на бюд жетно-страховую систему финансирования, перевода первичной медико санитарной помощи на основы семейной медицины.

Одним из механизмов, обеспечивающих рациональное решение здраво охраненческих задач, является планирование. Если экономика здравоохранения изучает существо и характер экономических проблем в здравоохранении и пред лагает методы их решения, то планирование является одним, хотя и не единст венным методом их практического решения в строгом соответствии с имеющими ся материальными ресурсами и финансовыми возможностями.

Совершенно очевидно, что студенты-выпускники должны быть ознакомле ны с законами оптимального планирования, т.е. такого планирования, при кото ром лучшие результаты достигаются наименьшими затратами всех видов ресур сов.

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ Общая цель: уметь интерпретировать теоретические и организационные основы экономики здравоохранения и планирования в здравоохранении.

Конкретные цели:

Уметь:

1. Интерпретировать сущность, цель и задачи экономики здравоохранения.

2. Определять формы, принципы, стадии и методы планирования.

3. Определять и трактовать расчетные показатели плана развития поликлиниче ской и стационарной помощи:

• общий баланс времени использования и простоя коечного фонда;

• количество расчетных должностей для поликлиники и стационара;

• функцию врачебной должности;

• потребность населения в амбулаторно-поликлинической и стационарной по мощи.

4. Интерпретировать методы определения потребности в медицинских трудовых ресурсах.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ Граф логической структуры темы (Приложение 1).

Теоретические вопросы Экономика здравоохранения как наука: понятие, цель, задачи, методы.

1.

Стратегические пути реформирования здравоохранения: направления рефор 2.

мирования отечественного здравоохранения, механизмы решения здравоохра ненческих задач.

Планирование здравоохранения: понятие, формы, принципы, стадии, методы.

3.

Виды плановой деятельности здравоохранения:

4.

• по уровню;

• по времени и направленности деятельности;

• по характеру воздействия на объект управления;

• по управлению деятельностью.

Комплексный план развития медицинского учреждения: исходные данные, 5.

структура, показатели (утвержденные и расчетные), этапы составления и оформления.

Методика расчета потребности в амбулаторно-поликлинической и стационар 6.

ной помощи.

Методы оценки потребности в медицинских кадрах.

7.

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОТРАБОТКИ УМЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЯМИ ОБУЧЕНИЯ Задача №1.

Среднегодовое число коек в хирургическом отделении стационара ГБ №3 – 40. Средняя длительность пребывания больного на койке – 12 дней. Планируется свернуть по ремонту 10 коек на 16 дней. Нормативная величина времени простоя койки по причине смены больного и санации койки – 1 день.

Задания:

1. Рассчитать плановый простой койки в году (Т).

2. Рассчитать плановый объем полезного времени занятости койки в году (Д).

ЭТАЛОН РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ № 1.1. Рассчитаем среднее время простоя койки по ремонту:

Тр = Кр х Др = 10 х 16 = 4 дня Кс 1.2. Рассчитаем прогнозный оборот койки:

F = 365 – Тр = 365 – 4 = 27,8 Дп + Тп 12 + 1.3. Рассчитаем общее число дней простоя койки в связи с оборотом:

То = Тп х F = 1 х 28 = 28 дней 1.4. Рассчитаем плановый простой койки в году:

Т = То + Тр = 28 + 4 =32 дня 2. Рассчитаем плановый объем полезного времени занятости койки в году:

Д = 365 – Т = 365 – 32 = 333 дня Ответ: плановый простой койки в году – 32 дня;

плановый объем полезного вре мени занятости койки в году – 333 дня.

Задача №2.

В таблице 1 приведены данные о количестве среднегодовых коек определенно го профиля;

числе коек, которые планируются для свертывания по ремонту и другим причинам;

числе дней закрытия коек по ремонту и другим причинам;

среднем числе дней пребывания больного на койке.

Таблица Число коек, которые пла- Число дней Среднее число нируются для закрытия ко Среднегодовое дней пребыва № Профиль коек свертывания ек по ремон число коек ния больного по ремонту и ту и другим на койке другим при- причинам чинам Терапевтические 1 80 20 20 Хирургические 2 60 15 18 Инфекционные для 3 40 10 взрослых Инфекционные для 4 детей 30 10 5 Акушерские 60 14 18 6 Гинекологические 50 12 17 7 Травматологические 45 10 25 8 Нефрологические 30 8 23 9 Туберкулезные 40 12 30 10 Кардиологические 30 10 10 11 Офтальмологические 25 5 12 12 Неврологические 45 16 16 Примечание: Нормативная величина времени простоя койки по причине смены больного и санации койки:

– для основных профилей коек – 1 день;

– для взрослых инфекционных коек – 2 дня;

– для детских инфекционных коек – 3 дня;

– для акушерских коек – 2 дня;

– для гинекологических коек – 0,5 дня;

– для туберкулезных коек – 2 дня.

Задания:

1. Рассчитать плановый простой койки в году (Т).

2. Рассчитать плановый объем полезного времени занятости койки в году (Д).

Задача №3.

В таблице 2 приведены данные о числе поликлинических посещений ( с ле чебной и профилактической целью) в течение года и коэффициент повторности в разных ЛПУ, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению го рода Н.

Таблица Число первичных по Число поликлиниче ликлинических посе- Коэффициент № ЛПУ ских посещений с про щений с лечебной це- повторности филактической целью лью Поликлиника 1 34500 3,3 №1 ГБ № Поликлиника 2 №2 ГБ №4 38000 3,4 Поликлиника 3 №3 ГБ №4 25000 3,0 Поликлиника 4 ГБ №3 31600 3,6 Поликлиника 5 ГБ №1 43500 2,9 Поликлиника 6 ГБ №2 40600 3,5 Детская го 7 родская поли- 16800 2,4 клиника Поликлиника 8 ДГБ №1 14800 2,6 Поликлиника 9 №1 ДГБ №2 12300 2,2 Поликлиника 10 №2 ДГБ №2 12900 2,5 Поликлиника 11 №1 ДГБ №3 8700 1,8 Поликлиника 12 №2 ДГБ №3 9100 1,6 Задания:

1. Рассчитать функцию врачебной должности при 6-часовой рабочей неделе.

2. Рассчитать потребность в амбулаторно-поликлинической помощи.

3. Рассчитать количество необходимых врачебных должностей.

Задача №4.

В таблице 3 приведены данные об объеме госпитализации, обороте койки и нормативной нагрузке на врачебную должность в различных (по профилю) отделе ниях стационара.

Таблица Норматив числа ста Объем госпитализа- ционарных коек на № Профиль коек Оборот койки ции, % одну врачебную должность 1 Терапевтические 18 16 2 Хирургические 25 20 Инфекционные для 3 взрослых 24 18 Инфекционные для 4 детей 25 18 5 Акушерские 19 24 6 Гинекологические 18 21 7 Травматологические 25 20 8 Нефрологические 22 17 9 Туберкулезные 19 14 10 Кардиологические 20 16 11 Офтальмологические 23 19 12 Неврологические 18 15 Задания:

1. Рассчитать потребность в стационарной помощи (количество необходимых стационарных коек).

2. Рассчитать потребность во врачах (число необходимых врачебных должностей для конкретного отделения стационара).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 1. Планирование здравоохранения: понятие, формы, принципы, стадии, методы.

2. Виды плановой деятельности здравоохранения.

3. Методика расчета планового простоя койки в году.

4. Методика расчета планового объема полезного времени занятости койки в году.

5. Методика расчета функции врачебной должности.

6. Методика расчета потребности в амбулаторно-поликлинической помощи.

7. Методика расчета количества необходимых врачебных должностей.

8. Методика расчета количества необходимых стационарных коек.

9. Методика расчета числа необходимых врачебных должностей для конкретного отделения стационара.

НАБОР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДОСТИЖЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ Тест Экономика здравоохранения решает следующие задачи: 1) изучение спроса и формирование стоимости и цены медицинских услуг и товаров;

2) анализ эконо мической эффективности деятельности конкретного медицинского учреждения;

3) определение средств для удовлетворения потребностей населения в медицин ской помощи;

4) определение отраслевого экономического эффекта здравоохра нения;

5) разработка экономичных технологий оказания медицинской помощи на селению.

Какие из приведенных задач относятся к проблемам макроэкономики здра воохранения?

A. 1-я и 2-я B. 2-я и 3-я C. 3-я и 4-я D. 4-я и 5-я E. 1-я и 5-я Тест При составлении годового плана медучреждения были учтены эталонные по казатели потребности населения в медицинской помощи и нагрузки медперсона ла.

Какой метод планирования был применен в данной ситуации?

A. Аналитический B. Сравнительный C. Балансовый D. Нормативный E. Экономико-математический Тест Министерство здравоохранения Украины совместно с Комитетом по профи лактике ВИЧ/СПИД Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) разработали комплексную программу в рамках гуманитарного проекта «Твой выбор».

Какой вид планирования по времени и направленности деятельности был осуществлен в данном случае?

A. Стратегическое планирование B. Тактическое планирование C. Оперативное планирование D. Государственное планирование E. Региональное планирование Тест Врач-педиатр ежедневно ведет амбулаторный прием в течение 3,0 часов и об служивает вызова на дому в течение 3,5 часов. За отчетный год он отработал рабочих дня. Часовая норма нагрузки на врача-педиатра на амбулаторном приеме – 4 человека в час, на дому – 2 человека в час.

Рассчитайте функцию врачебной должности врача-педиатра.

A. 1692 посещения 1974 посещения B.

3384 посещения C.

5358 посещений D.

10998 посещений E.

Тест Среднее время простоя койки по ремонту в акушерском отделении стациона ра роддома составляет 8 дней, время простоя койки по причине смены больного и санации койки – 2 дня, прогнозный оборот койки – 5.

Определите плановый простой одной койки в год в данном отделении.

A. B. C. D. E. Тест Средний объем госпитализации населения, обслуживаемого ГБ №3, в тера певтическое отделение, составляет 1600 человек. Оборот койки в данном отделе нии – 20.

Определите потребность в стационарных терапевтических койках.

A. B. C. D. E. Тест В городской поликлинике число первичных посещений с лечебной целью со ставляет 13250, коэффициент повторности лечебных посещений – 1,7, число по сещений с профилактической целью – 15000, нормативная функция врачебной должности в год для врача-терапевта на амбулаторном приеме – 4170 посещений.

Рассчитайте плановое количество врачебных должностей поликлинического приема.

A. B. C. D. E. Тест При кадровом планировании здравоохранения в К-ой области использовалась пропорция между численностью населения области и необходимым количеством медицинских работников на основе спроса населения на медицинскую помощь.

Какой метод определения потребности в медицинских трудовых ресурсах был применен в К-ой области?

A. Метод нуждаемости B. Метод обеспеченности C. Метод потребности D. Метод целевых установок E. Метод кадровой политики Эталоны ответов к тестам:

1 – С, 2 – D, 3 – А, 4 – D, 5 – Е, 6 – В, 7 – А, 8 – В.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ Обязательная литература 1. Агарков В.И., Северин Г.К., Грищенко И.И., Николаенко В.В., Беленская Л.Н.

Экономика здравоохранения: Пособие для студентов 6 курса медицинских фа культетов. – Донецк: ДонНМУ, 2010. – 8-61.

Дополнительная литература Медик В.А., Юрьев В.К. Курс лекций по общественному здоровью и здраво 1.

охранению: Часть III. Экономика и управление здравоохранения. – М.: «Ме дицина», 2003. – 392 с.

Москаленко В.Ф. Экономика здравоохранения. – К., 2010.

2.

Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. В 2 то 3.

мах./ Под ред. Лисицына Ю.П. – М., Медицина, 1987. – Т. 1. – С. 345-408.

Семенов В.Ю. Экономика здравоохранения: Учебное пособие. – М.: ООО „Мед.

4.

информационное агентство”, 2006. – 265 с.

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під заг. Ред. Ю.В. Воро 5.

ненка, В.Ф Москаленка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 599-609.

Теоретические основы экономики здравоохранения: Учебное пособие для ме 6.

дицинских вузов/ Под ред. В.И. Агаркова. – Донецк: «Ноулидж» (донецкое от деление), 2010. – 267 с.

Экономика здравоохранения: Учебное пособие / Под общ. Ред. А.В. Решетни 7.

кова. – М,: ГЭОТАР-МЕД, 2004. – 272 с.

Приложение ГРАФ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ТЕМЫ «Разработка путей совершенствования экономического механизма и методы планирования в системе здравоохранения»

Экономика здравоохранения понятие цель, задачи методы Стратегические пути реформирования здравоохранения направления реформирования механизм решения здравоохраненческих задач Планирование понятие формы принципы стадии методы экономико аналитический сравнительный балансовый нормативный математический Виды планирования по времени и на- по характеру воз- по управлению по уровню правленности действия на объ- деятельностью деятельности ект управления стратегическое государственное директивное договорное (долгосрочное) индикативное предприни региональное тактическое (экономическое) мательское муниципальное (текущее) отдельных орга- оперативное низаций (краткосрочное) Комплексный план развития медучреждения развития сети обеспеченность и план по план по ка- план матери- финансовый потребность в питало- ально объектов ЗО труду план медкадрах вложениям технического обеспечения методы оценки потребности в медицинских кадрах методика расчета потребности в ам булаторно-поликлинической и ста ционарной помощи Приложение АЛГОРИТМЫ РАСЧЕТА НЕКОТОРЫХ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АЛГОРИТМ расчета планового простоя койки и планового объема полезного времени занятости койки в году Рассчитать среднее время простоя койки по ремонту и дру гим причинам их свертывания: Тр = Кр х Др, где 1 шаг Кс Кр – число коек, которые планируются для свертывания по ремонту и другим причинам;

Др – число дней закрытия коек по ремонту и другим причинам;

Кс – среднегодовое число коек.

Рассчитать прогнозный оборот койки: F = 365 – Тр, где Дп + Тп 2 шаг Тп – время простоя койки по причине смены больного и санации койки (нормативная величина);

Дп – среднее (за ряд лет) число дней пребывания больного на койке.

Рассчитать общее число дней простоя койки в связи с оборо 3 шаг том: То = Тп х F Рассчитать плановый простой койки в году: Т = То + Тр 4 шаг Рассчитать плановый объем полезного времени занятости койки в году: Д = 365 - Т 5 шаг АЛГОРИТМ расчета потребности в стационарной помощи и врачах, ее оказывающих Рассчитать потребность в стационарной помощи (количество необходимых стационарных коек): К = ЧОП х ОГ /100, где 1 шаг ОК ОГ – объем госпитализации (средняя многолетняя величина уд. веса госпитализированных больных из общего числа обращавшихся в поликлинику в течение года);

ЧОП – число обратившихся в поликлинику в течение года;

ОК – оборот койки.

Рассчитать потребность во врачах (число необходимых вра чебных должностей для стационара): В = К, где 2 шаг Кн Кн – норматив числа стационарных коек на одну врачебную должность.

АЛГОРИТМ расчета функции врачебной должности (планового числа посещений всех видов, которое должно быть выполнено одной врачебной должностью в течение календарного года) Рассчитать функцию врачебной должности на амбулаторном приеме: Фп = Б1 х F1 х С1, где 1 шаг Б1 – число принятых больных за 1 час (часовая норма на грузки) – 4 чел./час;

F1 – число рабочих дней в году (282 дня при 6,5-часовой рабочей неделе);

С1– число часов работы на приеме (3 часа).

Рассчитать функцию врачебной должности на дому:

Фд = Б2 х F2 х С2, где 2 шаг Б2 – число принятых больных за 1 час (часовая норма на грузки) – 2 чел./час;

F2 – число рабочих дней в году (282 дня при 6,5-часовой рабочей неделе);

С2 – число часов обслуживания больных на дому (3,5 часа).

Рассчитать суммарную функцию врачебной должности:

3 шаг Ф = Фп + Фд АЛГОРИТМ расчета потребности в амбулаторно-поликлинической помощи и врачах, ее оказывающих Рассчитать число повторных поликлинических посещений с лечебной целью в течение года: Пл повт. = Пл перв. х К, где 1 шаг Пл перв. – число первичных поликлинических посещений с лечебной целью;

К – коэффициент повторности.

Рассчитать общее число поликлинических посещений с ле 2 шаг чебной целью: Пл = Пл перв. + Пл повт.

Рассчитать потребность в амбулаторно-поликлинической по мощи (сумму поликлинических посещений):

3 шаг Ап = Пл + Пп, где Пп – число поликлинических посещений с профилактиче ской целью.

Рассчитать потребность во врачах (число необходимых вра чебных должностей поликлинического приема):

4 шаг где Ф – функция врачебной должности.

В = Ап, Ф СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ РЫНОК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕТОДЫ ЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ Тема: РЫНОК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕТОДЫ ЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ Введение рыночных отношений в Украине подтолкнуло и здравоохранение к поиску и развитию разнообразных экономических приемов и методов управления производством услуг, ценовой политикой в области лечебно-профилактического процесса, продвижением услуг медицинского назначения к потребителям, а также процессом их реализации. Сформировался медицинский рынок, где в качестве то вара выступает, в первую очередь, медицинская услуга.

Любой рынок, в том числе и медицинский, обладает соответствующим ин формационным полем, которое подлежит изучению. Решением этой задачи зани мается маркетинг – комплексный процесс планирования, экономического обеспе чения и управления производством услуг здравоохранения. Получаемая в резуль тате маркетинговых исследований информация используется для эффективного управления рынком. Гораздо чувствительнее реагирует на действие законов ры ночной экономики система страхового здравоохранения, которая планируется к введению в Украине в ближайшее время.

Максимальную эффективность объектов здравоохранения во многом обеспе чивает бизнес-планирование, т.е. технико-экономическое обоснование деятельно сти и перспектив развития объектов здравоохранения в виде бизнес-плана.

Все эти вопросы крайне необходимы студенту-выпускнику, так как форми руют «образ мышления» в управлении данной социальной сферой.

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ Общая цель: уметь интерпретировать теоретические основы рынка здравоохра нения и методов его исследования.

Конкретные цели:

Уметь:

1. Интерпретировать типы рынков, в том числе в здравоохранении.

2. Характеризовать структуру, принципы, задачи, функции, факторы маркетинга в здравоохранении.

3. Характеризовать составные части маркетинга.

4. Определить направления и этапы маркетингового исследования.

5. Определить тип маркетинга в зависимости от вида спроса на медицинские то вары и услуги.

6. Интерпретировать стратегии маркетинговой деятельности.

7. Выделить составные части бизнес-плана развития объекта здравоохранения.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ Граф логической структуры темы (Приложение 1).

Теоретические вопросы 1. Организационные принципы формирования рыночных отношений в здраво охранении.

2. Понятие рынка. Типы рынков.

3. Рынок медицинских услуг (товаров). Сравнительная характеристика рынка медицинских и стандартных потребительских услуг.

4. Маркетинг в здравоохранении: определение, структура, принципы, задачи, функции, факторы.

5. Сегментация рынка.

6. Маркетинговые исследования: понятие, направления, этапы.

7. Система организации маркетинга.

8. Составные части маркетинга: товар и услуга, цена и ценовая политика, инди кация информации, стимулирование производителей и потребителей, достав ка товара и услуги до потребителя.

9. Жизненный цикл товара.

10. Стратегии маркетинговой деятельности.

11. Предпринимательская деятельность.

12. Бизнес-план.

КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РАБОТЕ НА ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ При проведении занятия можно выделить три этапа: подготовительный, ос новной и заключительный. Подготовительный этап включает организацию заня тия и тестовый или устный контроль подготовленности к занятию.

С целью достижения поставленных целей для основного этапа занятия вы брана форма научно-реферативной студенческой конференции. Темами докладов являются теоретические вопросы темы.

Заключительный этап занятия предполагает подведение итогов конференции и тестовый контроль освоения целей занятия.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 1. Закономерности формирования, функционирование и особенности рынка здра воохранения.

2. Организационно-экономические и правовые методы регулирования рынка ме дицинских услуг.

3. Сущность, главные принципы и функции маркетинга медицинских услуг.

4. Сущность маркетинговой деятельности медицинского учреждения.

5. Этапы комплексного маркетингового исследования рынка медицинских услуг.

6. Анализ возможностей медицинского учреждения на рынке услуг здравоохране ния.

7. Реклама.

8. Экономическая сущность предпринимательства в здравоохранении.

9. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности, их сравнительная характеристика.

10. Бизнес-план как инструмент регулирования предпринимательской деятельно сти.

НАБОР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДОСТИЖЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ Тест Рынок медицинской техники характеризуется наличием множества продавцов и покупателей, каждый из которых в отдельности не может оказать существенного влияния на уровень текущих рыночных цен.

Определите тип данного рынка.

A. Рынок чистой конкуренции B. Рынок монополистической конкуренции C. Олигополистический рынок D. Рынок чистой монополии Тест Механизм управления медицинским рынком (профильный маркетинг) бази руется на следующих принципах: 1) глубокое изучение конъюнктуры рынка;

2) сегментация рынка;

3) гибкое и оперативное реагирование на запросы клиента;

4) минимальные затраты на рекламную деятельность;

5) активные инновации.

Какой из перечисленных принципов не должен лежать в основе маркетинга?

A. 1-й B. 2-й C. 3-й D. 4-й E. 5-й Тест Основными факторами медицинского маркетинга являются: 1) конкуренция;

2) выбор рынков;

3) структура маркетинга;

4) средства массовой информации;

5) лечебно-диагностические технологии.

Какие из перечисленных факторов относятся к контролируемым?

A. 1-й и 2-й B. 2-й и 3-й C. 3-й и 4-й D. 4-й и 5-й E. 1-й и 5-й Тест Стадия жизненного цикла товара (рентгенаппарата) на рынке медицинского оборудования характеризуется резким снижением объема продаж в связи с мо ральным старением, снижением цен, увеличением затрат на маркетинг за счет мо дернизации товара.

Назовите, какую стадию жизненного цикла проходит на рынке медоборудо вания данный рентгенаппарат.

A. Первую (внедрение на рынок) B. Вторую (рост объема продаж) C. Третью (зрелость) D. Четвертую (насыщение) E. Пятую (спад) Тест Важнейшими направлениями маркетинговых исследований являются: 1) ис следование рынка и продаж;

2) исследование товаров и услуг;

3) исследование цен и ценообразования;

4) исследование процесса продвижения товаров и услуг на рынок.

Назовите недостающее направление маркетинговых исследований.

A. Прогнозирование ценовой политики B. Определение сегментов рынка C. Разработка концепции тестирования товаров и услуг D. Испытание различных видов рекламы E. Доведение товаров и услуг до потребителя Тест В процессе маркетингового исследования были выявлены маркетинговые проблемы и сформулированы цели исследования.

Каков следующий этап маркетингового исследования?

A. Сбор информации B. Отбор источников информации C. Анализ собранной информации D. Формулировка выводов E. Формулировка рекомендаций для принятия маркетингового решения Тест На медицинском рынке существует нерегулярный (колеблющийся) спрос на предметы гигиены и санитарии.

Какой тип маркетинга применим в данной ситуации?

A. Поддерживающий B. Противодействующий C. Ремаркетинг D. Демаркетинг E. Синхромаркетинг Тест Медицинским предприятием по производству фармакологической продукции избрана в области связи товара с целевым рынком маркетинговая стратегия, за ключающаяся в придании товару качеств, способствующих повышению на него спроса на рынке медицинских товаров и услуг.

Как называется выбранная маркетинговая стратегия?

A. Стратегия низких издержек B. Стратегия лидерства (дифференциации) C. Стратегия специализации производства D. Стратегия диверсификации E. Стратегия расширения области использования товара Тест При составлении бизнес-плана развития медицинского предприятия в раздел, посвященный плану маркетинга, были включены данные обоснования цен на производимые медицинские товары, каналов их сбыта и рыночных мероприятий.

Какая еще информация должна быть включена в данный раздел бизнес плана?

A. Обоснование объемов производства товаров B. Оценка степени риска производства данного вида товара C. Описание технологии производства медицинских товаров D. Финансовый план E. Описание функциональных обязанностей управленческих звеньев меди цинского предприятия Эталоны ответов к тестам:

1 – А, 2 – D, 3 – В, 4 – Е, 5 – Е, 6 – В, 7 – Е, 8 – В, 9 – А.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ Обязательная литература 1. Агарков В.И., Северин Г.К., Грищенко И.И., Николаенко В.В., Беленская Л.Н.

Экономика здравоохранения: Пособие для студентов 6 курса медицинских фа культетов. – Донецк: ДонНМУ, 2010. – 62-101.

Дополнительная литература Кузьменко М.М. Здравоохранение в условиях рыночной экономики. – М.: Ме 1.

дицина, 1994. – С. 113-185.

Медик В.А., Юрьев В.К. Курс лекций по общественному здоровью и здраво 2.

охранению: Часть III. Экономика и управление здравоохранения. – М.: «Ме дицина», 2003. – 392 с.

Москаленко В.Ф. Экономика здравоохранения. – К., 2010.

3.

Семенов В.Ю. Экономика здравоохранения: Учебное пособие. – М.: ООО „Мед.

4.

информационное агентство”, 2006. – 265 с.

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під заг. Ред. Ю.В. Воро 5.

ненка, В.Ф Москаленка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 609-618.

Теоретические основы экономики здравоохранения: Учебное пособие для ме 6.

дицинских вузов/ Под ред. В.И. Агаркова. – Донецк: «Ноулидж» (донецкое от деление), 2010. – 267 с.

Экономика здравоохранения: Учебное пособие / Под общ. Ред. А.В. Решетни 7.

кова. – М,: ГЭОТАР-МЕД, 2004. – 272 с.

Приложение ГРАФ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ТЕМЫ «Рынок здравоохранения и методы его исследования»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ РЫНОК понятие типы РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ (ТОВАРОВ) понятие особенности сравнительная характеристика рынка медицинских и стандартных потребительских услуг МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА Маркетинг определение, задачи, функции структура, принципы факторы система организации составные части цена и це- индикация стимулирование доставка товара и товар и новая по- производителей и услуги до потреби информации услуга литика потребителей теля Маркетинговые исследования понятие направления этапы Стратегии маркетинговой деятельности ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Бизнес-план СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ Тема: ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ Появление денег создало условия для формирования финансов как само стоятельной сферы денежных и частично производственных отношений. Без фи нансов не может существовать ни одна сфера деятельности человеческого сооб щества, в том числе и здравоохранение.

Реализация основной цели здравоохранения – обеспечение доступной и ка чественной медицинской помощи населению – определяется уровнем и стабиль ностью финансирования на любом организационном уровне.

Финансирование системы здравоохранения – это процесс формирования (сбора), аккумуляции, распределения, использования средств для удовлетворения потребностей населения в укреплении и охране здоровья.

В данной теме рассматриваются вопросы, составляющие сущность финан сового менеджмента в здравоохранении. Наиболее важным в обучении студентов является их знакомство с методикой (механизмом) составления бюджета и сметы – основных финансовых документов, первый из которых выступает в форме зако на и отражает в денежных суммах состав будущих доходов и расходов, а второй является формой росписи расходов на содержание медицинского учреждения в течение одного финансового года.

Также важным является обучение студентов методам определения цен на разные виды медицинских услуг и их регулирования в системе здравоохранения.

В цене на медицинские услуги в современных условиях учитываются затра ты, связанные с заработной платой персонала. В связи с этим студенты должны быть знакомы с методикой расчета зарплаты медперсонала основных лечебно профилактических учреждений (поликлиники и стационара) при разных формах (видах) оплаты труда.

Для объективизации и глубокой оценки финансовой деятельности медицин ских организаций и систем здравоохранения в целом проводится финансовый анализ, в процессе которого рассчитываются финансовые показатели экономиче ской деятельности медучреждений (прибыль, рентабельность и др.). Ознакомле ние студентов с методикой расчета этих показателей, позволяющих подвести итог всей финансовой деятельности того или иного медучреждения, также является важным разделом данной темы.

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ Общая цель: интерпретировать организацию, содержание и методики финансо вого менеджмента в здравоохранении.

Конкретные цели:

Уметь:

1. Дифференцировать механизмы финансирования здравоохранения при разных организационных системах.

Определить структуру финансовых документов и порядок осуществления фи 2.

нансового планирования (составления сметы) в здравоохранении.

Интерпретировать ценовые стратегии при формировании ценовой политики в 3.

здравоохранении.

Применить закон спроса и предложения для определения рыночной цены, оп 4.

тимального, максимального и минимального объемов производства медицин ских товаров и услуг (МТ и МУ), а также уровней цен, при которых формиру ется избыток или дефицит МТ и МУ.

Рассчитать стоимость и цену амбулаторно-поликлинической, стационарной и 5.

скорой медицинской помощи.

Рассчитать заработную плату медперсонала поликлиники и стационара при 6.

разных видах (формах) оплаты труда.

Рассчитать и оценить рентабельность оказания медицинских услуг и деятель 7.

ности медицинского учреждения.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ Граф логической структуры темы (Приложение 1).

Теоретические вопросы 1. Понятие о механизмах и источниках финансирования в здравоохранении.

2. Бюджет: понятие, составные части, механизм составления.

3. Смета: понятие, методика составления в учреждениях здравоохранения.

4. Цена: понятие, виды, особенности формирования и регулирования.

5. Ценовая стратегия в здравоохранении: понятие, виды.

6. Механизмы ценообразования: расчетный и на основе закона спроса и предло жения.

7. Методика расчета стоимости и цены амбулаторно-поликлинической, стацио нарной и скорой медицинской помощи.

8. Виды оплаты труда медперсонала поликлиники и стационара. Методика расче та их заработной платы.

9. Понятие о финансовом анализе хозяйственной деятельности медицинского уч реждения.

10. Методика расчета рентабельности оказания медицинских услуг и деятель ности медучреждения.

11. Роль финансового менеджмента в практическом здравоохранении.

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОТРАБОТКИ УМЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЯМИ ОБУЧЕНИЯ Задача №1.

В поликлинике с общим годовым доходом 1100150 у.е. в течение года пролече но 100000 больных, среднее число посещений поликлиники больными – 8 раз, сред няя длительность лечения – 10 дней. Балансовая себестоимость поликлиники – 950000 у.е., установленный норматив прибыли – 25%.

Задания:

1. Определить рентабельность поликлиники.

2. Рассчитать цену лечения одного больного в поликлинике.

3. Рассчитать цену поликлинического посещения одного больного.

ЭТАЛОН РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ № 1. Рассчитаем рентабельность поликлиники:

(Общий годовой доход поликлиники – балансовая себестоимость) х 100% = Балансовая себестоимость = (1100150 – 950000) х 100% = 15,8% 2.1. Рассчитаем стоимость лечения одного больного в поликлинике:

Балансовая себестоимость = 950000 = 9,5 у.е.

Число пролеченных больных 2.2. Рассчитаем цену лечения одного больного в поликлинике:

Стоимость одного больного + прибыль = 9,5 + 9,5 х 25% = 11,9 у.е.

100% 3.1. Рассчитаем стоимость одного поликлинического посещения:

Балансовая себестоимость = 950000 = 1,2 у.е.

Число поликлинических посещений 100000 х 3.2. Рассчитаем цену одного поликлинического посещения:

Стоимость одного посещения + прибыль = 1,2 + 1,2 х 25% = 1,5 у.е.

100% Ответ: рентабельность поликлиники достаточно высокая и составляет 15,8%;

це на лечения одного больного в поликлинике – 11,9 у.е.;

цена одного поли клинического посещения – 1,5 у.е.

Задача №2.

В таблице 1 приведены данные о количестве больных, пролеченных в поли клинике в течение года, среднем числе посещений поликлиники больными, средней длительности их лечения по различным нозологическим формам, данные об общем доходе поликлиники, а также установленные нормативы прибыли по поликлинике.

Таблица Общие дохо Средняя дли- Установленный Кол-во Среднее чис- ды поликли № тельность норматив при больных ло посещений ники, лечения, дней были, % у.е.

1 93750 8 15 1139270 2 124300 5 18 1246510 3 117246 6 12 1072160 4 95564 7 7 8611460 5 87172 9 10 1197320 6 131131 4 6 1304630 7 80312 10 9 9532740 8 91617 8 13 1003210 9 120214 5 17 1175640 10 107327 7 19 9275230 11 90273 9 11 1210330 12 105626 6 16 1107150 Себестоимость производственных фондов поликлиники состоит из следую щих расходов по статьям сметы:

ЗП – НЗ – КХР – КР – РМП – НИР – РО – ПР – Задания:

4. Определить рентабельность поликлиники. Сделать выводы.

5. Рассчитать цену лечения одного больного в поликлинике.

6. Рассчитать цену поликлинического посещения одного больного.

7. Рассчитать цену курса поликлинического лечения одного больного отдельной нозологической формой.

Задача №3.

В таблице 2 приведены данные о балансовой себестоимости содержания стан ции скорой медицинской помощи, о количестве бригад, о количестве вызовов в год, а также установленные нормативы прибыли по службе.

Таблица Балансовая Количество Количество Установленный № себестоимость, бригад вызовов в год норматив прибыли, % у.е.

1 305624 11 118707 2 410517 10 107215 3 326011 7 86614 4 425736 12 134566 5 256244 6 82319 6 367112 9 97637 7 276905 8 92154 8 454640 11 124062 9 392415 10 109971 10 526000 12 139312 11 342315 9 101576 12 290954 8 94619 Задания:

1. Рассчитать цену вызова бригады скорой медицинской помощи.

2. Рассчитать среднюю себестоимость содержания бригады скорой медицинской помощи.

Задача №4.

В таблице 3 приведены данные о количестве больных, средней длительно сти их лечения, а также установленные нормативы прибыли по профильным от делениям городских больниц.

Таблица Количество боль Средняя продол Установленный ных, Профильные отделения жительность пролеченных в норматив при № городских больниц пребывания в ста отделении были, % ционаре, дней в течение года 1 гастроэнтерологическое 12 870 21 2 кардиологическое 4 800 24 3 акушерское 1 250 10 4 нефрологическое 2 500 17 5 неврологическое 3 450 31 6 отоларингологическое 1 300 11 7 дерматовенерологическое 6 780 22 8 хирургическое 8 600 13 9 офтальмологическое 3 550 18 10 фтизиатрическое 10 900 83 11 терапевтическое 9 700 20 12 эндокринологическое 1 600 19 13 онкологическое 11 690 28 14 психоневрологическое 14 480 38 15 пульмонологическое 8 310 25 16 гинекологическое 5 380 12 17 урологическое 9 460 18 18 ортопедическое 3 350 37 19 инфекционное 7 400 14 20 травматологическое 12 300 19 РАСХОДЫ ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА ПО СТАТЬЯМ СМЕТЫ:

1. Заработная плата (ЗП) – 166233 у.е.

2. Начисление на заработную плату (НЗ) – 12463 у.е.

Расходы на питание (РП) – 74772 у.е.

3.

Расходы на медикаменты и перевязочные средства (РМП) – 58003 у.е.

4.

Приобретение оборудования и инвентаря (РО) – 11803 у.е.

5.

Приобретение мягкого инвентаря и спецодежды (РИО) – 18395 у.е.

6.

Прочие (накладные расходы) (ПР) – 128668 у.е.

7.

Задания:

1. Определить стоимость стационарного лечения больного в отделении.

2. Рассчитать цену лечения больного с учетом нормативной прибыли.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ Механизмы и источники финансирования в здравоохранении.

1.

Бюджет: понятие, составные части, механизм составления.

2.

Смета: понятие, методика составления в учреждениях здравоохранения.

3.

Цена: понятие, виды, особенности формирования и регулирования.

4.

Ценовая стратегия в здравоохранении: понятие, виды.

5.

Механизмы ценообразования: расчетный и на основе закона спроса и пред 6.

ложения.

7. Методика определение рентабельности в здравоохранении.

8. Методика расчета цены поликлинического посещения и курса лечения одно го больного в поликлинике.

9. Методика расчета средней себестоимости содержания бригады скорой меди цинской помощи, цены вызова бригады скорой медицинской помощи.

10. Методика расчета стоимости и цены стационарного лечения больного в ста ционарном отделении.

НАБОР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДОСТИЖЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ Тест Здравоохранение страны финансируется на 50% за счет бюджета центральных, на 30% – областных и на 20% – местных государственных органов.

Какой механизм финансирования здравоохранения используется в данном случае?

A. Бюджетный одноканальный B. Бюджетный многоканальный C. Бюджетный централизованный D. Смешанный многоканальный E. Смешанный преимущественно бюджетный Тест В медицинском учреждении был составлен документ, в котором была произведена роспись денежных доходов и расходов учреждения на предстоящий финансовый год. При этом были указаны источники доходной части и статьи расходования денежных средств с расчетами.

Какой финансовый документ был составлен в данном медицинском учреждении?

A. Смета учреждения B. Финансовый отчет C. План роста производства D. Финансовый запрос E. Бюджет учреждения Тест При реализации медицинской техники была применена «стратегия целевых цен».

Какова ее цель?

A. Быстрое возмещение затрат B. Сохранение стабильности на рынке C. «Прорыв» на рынке медицинских товаров D. Регулирование цены с помощью простой процедуры E. Получение установленной целевой суммы прибыли Тест На графике спроса и предложения отражена ситуация, которая сложилась на рынке медицинских услуг с амбулаторным хирургическим приемом.

цена на МУ, у.е.

С П 2 4 6 8 10 12 14 16 кол-во МУ, тыс.

Назовите рыночную цену одного амбулаторного хирургического приема в данной рыночной ситуации.

A. 2 у.е.

B. 3 у.е.

C. 4,5 у.е.

D. 5 у.е.

E. 6,5 у.е.

Тест Стоимость поликлинического случая – 25 у.е., нормативная прибыль – 20%.

Рассчитайте цену лечения одного больного в поликлинике.

A. 5 у.е.

B. 20 у.е.

C. 25 у.е.

D. 30 у.е.

E. 45 у.е.

Тест В течение года в отделении пролечено 3000 больных, средняя продолжитель ность пребывания в стационаре – 16 дней, сумма расходов по бюджетным статьям – 700 000 у.е.

Рассчитайте стоимость одного койко-дня в стационаре.

A. 7,6 у.е.

B. 8,9 у.е.

C. 11,1 у.е.

D. 12,3 у.е.

E. 14,6 у.е.

Тест Сумма статей сметы по содержанию станции скорой медицинской помощи со ставляет 200 000 у.е. Скорую помощь населению оказывают 7 линейных и 3 специа лизированные бригады. За год зарегистрировано 2500 вызовов.

Рассчитайте среднюю себестоимость содержания бригады скорой медицин ской помощи.

A. 8, B. 80, C. 200, D. 20000, E. 22500, Тест В стационаре существует повременная оплата труда. Продолжительность рабочего дня врача-педиатра – 6,5 часов. Дневная цена рабочей силы составляет у.е. В отчетном месяце врач-кардиолог проработал 126 часов.

Рассчитайте месячную заработную плату врача-педиатра.

A. 20,0 у.е.

B. 45,5 у.е.

C. 155,1 у.е.

D. 910,0 у.е.

E. 1755,0 у.е.

Тест Годовые затраты медицинского учреждения на медицинское обслуживание населения составляют 700 000 у.е., а финансовая прибыль равняется 60 000 у.е.

Какова величина рентабельности производственной деятельности медицинского учреждения?

A. 5,5% B. 8,6% C. 10,2% D. 25,0% E. 50,0% Эталоны ответов к тестам:

1 – В, 2 – Е, 3 – Е, 4 – С, 5 – D, 6 – Е, 7 – D, 8 – С, 9 – В.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ Обязательная литература 1. Агарков В.И., Северин Г.К., Грищенко И.И., Николаенко В.В., Беленская Л.Н.

Экономика здравоохранения: Пособие для студентов 6 курса медицинских фа культетов. – Донецк: ДонНМУ, 2010. – 102-172.

Дополнительная литература Кузьменко М.М. Здравоохранение в условиях рыночной экономики. – М.: Ме 1.

дицина, 1994. – С. 230-247.

Медик В.А., Юрьев В.К. Курс лекций по общественному здоровью и здраво 2.

охранению: Часть III. Экономика и управление здравоохранения. – М.: «Ме дицина», 2003. – 392 с.

Москаленко В.Ф. Экономика здравоохранения. – К., 2010.

3.

Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. В 2 то 4.

мах./ Под ред. Лисицына Ю.П. – М., Медицина, 1987. – Т. 1. – С. 345-408.

Семенов В.Ю. Экономика здравоохранения: Учебное пособие. – М.: ООО „Мед.

5.

информационное агентство”, 2006. – 265 с.

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під заг. Ред. Ю.В. Воро 6.

ненка, В.Ф Москаленка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 619-624.

Теоретические основы экономики здравоохранения: Учебное пособие для ме 7.

дицинских вузов/ Под ред. В.И. Агаркова. – Донецк: «Ноулидж» (донецкое от деление), 2010. – 267 с.

Шутов М.М. Економіка та менеджмент охорони здоров’я: Регіональний аспект.

8.

– Харків: Основа, 2000. – С. 189-277.

Экономика здравоохранения: Учебное пособие / Под общ. Ред. А.В. Решетни 9.

кова. – М,: ГЭОТАР-МЕД, 2004. – 272 с.

Приложение ГРАФ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ТЕМЫ «Организация и содержание финансового менеджмента в здравоохранении»

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ понятие, источники, механизмы ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ понятие документы бюджет смета понятие составные части механизм составления ЦЕНА понятие, виды особенности формирования и регулирования ценовая стратегия в здравоохранении понятие, виды ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ механизмы на основе закона спроса и расчетный предложения методика расчета стоимости и цены амбулаторно- скорой меди стационарной поликлиниче- цинской помо помощи ской помощи щи ОПЛАТА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ виды повременная сдельная методика расчета заработной платы медперсонала ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ понятие методика расчета рентабельности МУ и деятельности медучреждения РОЛЬ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ПРАКТИЧЕСКОМ ЗО Приложение ИСТОЧНИКИ И МЕХАНИЗМЫ МНОГОКАНАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УКРАИНЕ Дополнительные медицин Гарантированный уровень медпомощи ские услуги Обязательное Денежные средства Денежные средства пациентов Бюджет медстрахование – физических и юри (медпомощь на уровне жиз- ОМС (медпо- дических лиц в рам мощь на уровне ках добровольного необеспечения) сохранения здо- медстрахования (мед.услуги, не ровья) включенные в про граммы ОМС и гос обеспечения) Государс- Местный твенный (80%) (20%) Местные фи нансовые ор Минфин, ганы, местные МЗ, Независимый го- Частные некоммер госадминист минис- сударственный ческие, коммерче рации, органы терства, орган ские фонды местного са ведомства моуправ ления Государс твенные, Коммунальные ЛПУ, оказывающие первичную, вторичную и тре ведомст- тичную медицинскую помощь венные ЛПУ Приложение АЛГОРИТМЫ РАСЧЕТА НЕКОТОРЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АЛГОРИТМ расчета показателя рентабельности медицинского учреждения, подразделений и отдельных медицинских услуг Рассчитать себестоимость производственных фондов медуч 1 шаг реждения (СПФму) по формуле:

СПФму = сумма затрат по расходным статьям сметы Определить экономическую прибыль по медицинскому уч реждению (ЭПму) по формуле:

2 шаг Эпму = ОД – ОИ, где ОД – общие доходы;

ОИ – общие издержки = СПФму Рассчитать рентабельность медицинского учреждения по 3 шаг ЭПму = 100 % формуле: Рму СПФму РАСХОДНЫЕ СТАТЬИ СМЕТЫ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ:

1. Заработная плата (ЗП) 2. Начисление на заработную плату (НЗ) 3. Канцелярские и хозяйственные расходы (КХР) 4. Командировочные и служебные расходы (КР) 5. Научно-исследовательские расходы (НИР) 6. Расходы на питание (РП) 7. Расходы на медикаменты и перевязочные средства (РМП) 8. Приобретение оборудования и инвентаря (РО) 9. Приобретение мягкого инвентаря и спецодежды (РИО) 10.Расходы на капитальное строительство (РКС) 11.Расходы на ремонт здания (РР) 12.Прочие (накладные расходы) (ПР) АЛГОРИТМ расчета стоимости и цены лечения поликлинического больного Рассчитать затраты, составляющие балансовую себестои 1 шаг мость (БС) медицинских услуг по формуле:

БС = сумма расходных статей сметы Рассчитать стоимость поликлинического случая (Спс) по Бс формуле: Спс = КПБ, 2 шаг где КПБ – количество поликлинических больных, пролечен ных в течение года Определить цену лечения одного больного в поликлинике (Цпб) по формуле:

3 шаг Цпб = Спс + НПП, где НПП – нормативная прибыль в поликлинике (в у.е.) АЛГОРИТМ расчета стоимости и цены поликлинического посещения больного Рассчитать затраты, составляющие балансовую себестои 1 шаг мость (БС) медицинских услуг по формуле:

БС = сумме расходных статей сметы Рассчитать стоимость одного поликлинического посещения (Спп) по формуле: Спп = Бс, 2 шаг КПП где КПП – количество посещений поликлиники больными в течение года Определить цену одного поликлинического посещения (Цпп) 3 шаг по формуле:

Цпп = Спп + НПП, где НПП – нормативная прибыль в поли клинике (в у.е.).

АЛГОРИТМ расчета стоимости и цены курса поликлинического лечения больного по одной нозологической форме заболевания Рассчитать стоимость курса поликлинического лечения больного по одной нозологической форме заболевания (СКпл) по формуле: СКпл = Спп х СДпл, 1 шаг где Спп – стоимость одного поликлинического посещения больного с указанной нозологической формой;

СДпл – средняя длительность лечения поликлинического больного с указанной нозологической формой.

Определить цену курса поликлинического лечения больного по одной нозологической форме заболевания (ЦКпл) по фор 2 шаг муле: ЦКпл = СКпл + НПП, где НПП – нормативная прибыль (в у.е.) АЛГОРИТМ расчета стоимости и цены вызова скорой медицинской помощи (СиМП) Рассчитать расходы на содержание станции СкМП (РС СкМП) по формуле:

1 шаг РС СкМП = сумма расходных статей сметы Рассчитать среднюю себестоимость вызова бригады СкМП РС СкМП 2 шаг (ССВ СкМП) по формуле: ССВ СкМП =, КВГ где КВГ – количество вызовов в год Определить цену вызова бригады СкМП (ЦВБ СкМП) по 3 шаг формуле: ЦВБ СкМП = ССВ СкМП + НП, где НП – нормативная прибыль (в у.е.) АЛГОРИТМ расчета средней себестоимости содержания бригады СкМП Рассчитать балансовую себестоимость содержания бригад СкМП (БСбр СкМП) по формуле:

БСбр СкМП = сумма расходных статей сметы (ЗП + НЗ + АА + АО + РМ + РПМ + РСО + ЭР + КР + ПР) ЗП – заработная плата работников бригады 1 шаг НЗ – начисление на заработную плату АА – амортизация автомобиля АО – амортизация оборудования РМ – расходы на медикаменты РПМ – расходы на перевязочный материал РСО – расходы на спецодежду ЭР – энергорасходы КР – канцелярские расходы ПР – прочие расходы Рассчитать среднюю себестоимость содержания бригады БСбр СкМП СкМП (СССбр СкМП) по формуле: СССбр СкМП = 2 шаг, Кбр где Кбр – количество бригад АЛГОРИТМ расчета стоимости и цены лечения стационарного больного Рассчитать затраты, составляющие себестоимость содержа 1 шаг ния и лечения больных в отделении стационара (расчет сум мы расходов по статьям сметы) Найти суммарное количество койко-дней по отделению за год (КД) по формуле: КД = N х СР, 2 шаг где N – кол-во стационарных больных;

СР – средняя продолжит-ть пребывания больных в стационаре Определить стоимость 1 койко-дня (стоимость лечения боль ного за 1 день) по формуле:

3 шаг СТКД = сумма расходов по статьям бюджета КД Рассчитать стоимость всего курса лечения больного в ста 4 шаг ционаре по формуле: СТЛ = СТКД х СР Определить цену лечения больного в стационаре по формуле:

ЦЛ = СТЛ + П, 5 шаг где П – нормативная прибыль (в у.е.) СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ Тема: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ Возможность применения конкретных экономических знаний в здравоохра нении становится важнейшим фактором изыскания путей наиболее рационально го и эффективного расходования тех материальных ресурсов, которые выделяет общество на охрану здоровья людей.

Врачам необходимы знания в области экономики, умения считать, во что об ходится лечение больных, стремление не только к высокому уровню медицинской помощи, но и к достижению его наиболее экономичными способами.

Предлагаемая к рассмотрению тема практического занятия ставит своей це лью научить студентов сопоставлять затраты, расходуемые на медицинскую по мощь больным, и получаемый экономический эффект от проведения лечебно профилактических или оздоровительных мероприятий. Это достигается с помо щью методики экономического анализа.

Данный метод широко используется в здравоохранении и имеет много мо дификаций. Экономический эффект может быть рассчитан для отдельного боль ного (с учетом степени тяжести его состояния, сопутствующей патологии) и раз ных клинико-статистических групп (КСГ) болезней. Стоимость клинико диагностических обследований и лечебных мероприятий следует рассчитывать на основе стандартного набора соответствующих процедур и манипуляций по каж дой КСГ болезней. Для определения экономического эффекта в здравоохранении существуют и другие методики. Но они требуют более сложных расчетов и оцен ки.

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ Общая цель: уметь провести экономический анализ и определить экономический эффект (или его отсутствие) от проведенных лечебно профилактических или оздоровительных мероприятий среди боль ных определенной КСГ.

Конкретные цели:

Уметь:

1. Интерпретировать методы и виды экономического анализа в здравоохранении.

2. Интерпретировать сущность, критерии и показатели медицинской, социальной и экономической эффективности в здравоохранении.

3. Рассчитать показатели затрат и эффекта от проведенных медицинских меро приятий (общий экономический ущерб, предотвращенный экономический ущерб, критерий экономической эффективности).

4. Оценить и дать заключение по дальнейшему использованию лечебно профилактических или оздоровительных мероприятий.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ Граф логической структуры темы (Приложение 1).

Теоретические вопросы 1. Понятие об экономическом анализе в здравоохранении. Его методы (типы), ви ды.

2. Эффективность здравоохранения: понятие медицинской, социальной и эконо мической эффективности, критерии и показатели, их отражающие.

3. Методы изучения эффективности в здравоохранении.

4. Методика проведения экономического анализа (Приложение 2).

5. Экономический ущерб: понятие, виды, составные части общего экономическо го ущерба, методики расчета показателей общего и предотвращенного эконо мического ущерба.

6. Методические подходы к определению экономического эффекта: выбор клини ко-статистических групп, классифицированных по различным признакам, ис пользование нормативов стоимости отдельных видов медицинских услуг.

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОТРАБОТКИ УМЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЯМИ ОБУЧЕНИЯ Задача №1.

В одном из ЛПУ разработаны и внедрены мероприятия вторичной профи лактики среди больных ишемической болезнью сердца (ИБС). Для определения их экономической эффективности отобрана клинико-статистическая группа (КСГ) из 100 больных ИБС трудоспособного возраста с одинаковой степенью выражен ности ишемии.

Исследование проводилось в течение 3-х лет.

2008 г. – 1-й год наблюдения, взят как исходный год, когда мероприятия вторичной профилактики еще не были внедрены в деятельность ЛПУ.

2009 и 2010гг. – 2-й и 3-й годы исследования, когда активно проводились лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия В таблице приведены данные о стоимости медицинской помощи больным указанной КСГ, экономическом ущербе в связи с временной нетрудоспособно стью (ВН) и общем экономическом ущербе за 2008 и 2009 годы.

Сведения за 2010 г. приведены далее по тексту.

Общая Стоимость Экономический Общий стоимость стационарной ущерб в связи экономический медпомощи помощи с ВН ущерб ГОДЫ (у. е.) (у. е.) (у. е.) (в %) 2008 4475.5 75.3 55051.03 59526. 2009 6349.7 50.6 45954.33 52304. Объем оказанной медицинской помощи в 2010 г. был следующим:

В условиях поликлиник сделано посещений: к участковым терапевтам – 100, к кардиологам – 800, невропатологам – 123, окулистам – 100, др. специалистам – 100.

Всего посещений – 1223.

проведено различных лабораторных, инструментальных и других функциональ ных методов исследования – 295.

В условиях стационара больные этой КСГ провели 385 койко-дней.

Санаторно-курортное лечение из этой группы больных прошли 9 человек.

Общее число дней невыхода на работу в связи с ВУТ среди указанной КСГ больных составило 1350 дней. Перевода на инвалидность или летального исхода в указанный год не наблюдалось.

Задания:

Сформулировать цель и задачи исследования.

1.

Выбрать и рассчитать необходимые и достаточные показатели, отражающие 2.

затраты на медицинскую помощь, на выплату пособий по ВН и инвалидности, потери стоимости, связанной с несозданной продукцией в связи с ВН и инва лидностью за 2010 год.

Составить необходимые для анализа таблицы, отражающие сведения за 3.

год и в динамике за 2008-2010 годы.

Провести собственно экономический анализ по указанной КСГ и сделать за 4.

ключение по дальнейшему использованию разработанных мероприятий вто ричной профилактики среди больных ИБС.

ЭТАЛОН РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ № ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – определить экономическую эффективность от про веденных лечебно-профилактических мероприя тий среди 100 больных ИБС.

ЗАДАЧИ: 1) Определить затраты, связанные с оказанием амбулаторно поликлинической, стационарной и санаторно-курортной помощи боль ным данной КСГ за 2008-2010 годы.

2) Определить экономический ущерб в связи с временной нетрудоспо собностью.

3) Рассчитать предотвращенный экономический ущерб и критерий экономической эффективности в КСГ больных ИБС.

ВЫБОР И РАСЧЕТ НЕОБХОДИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (выбрать показатели поможет граф логической структуры темы (см. Прило жение 1).

Для проведения экономического анализа нам необходимы показатели:

общая стоимость медицинского обслуживания (в т.ч. стоимость амбулаторно поликлинической, стационарной и санаторно-курортной помощи);

общий экономический ущерб в связи с заболеваемостью (в т.ч. общая стоимость медицинского обслуживания, экономический ущерб в связи с ВН);

предотвращенный экономический ущерб;

критерий экономической эффективности.

Следовательно, нам необходимо рассчитать следующие показатели за 2010 г.:

1. общая стоимость медицинского обслуживания: т.е.

стоимость стоимость стоимость амбулаторно- стационарной по- + санаторно + поликлинической мощи курортной помощи помощи Для расчета этих показателей используем нормативную стоимость отдель ных видов медицинских услуг и пособий (см. примечание Приложения 3).

1.1 общая стоимость амбулаторно-поликлинической помощи:

(стоимость 1 посещения х кол-во всех посещений к врачам-специалистам) + (стоимость 1 исследования х кол-во всех исследований) = = (1,26 х 1223) + (0,65 х 295) = 1540,98 + 191,75 = 1732,73 у. е 1.2 общая стоимость стационарной помощи:

(стоимость 1 койко-дня х койко-дней, проведенных в стационаре больными КСГ) = 6,0 х 385 = 2310 у.е.

1.3 общая стоимость санаторно-курортного лечения:

а) стоимость 1 путевки для государства (70%) = = стоимость 1 путевки х 70% = 120 х 70 = 84 у. е.Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 |
 


 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.